Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek mieszkańca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podłączenia lampy w Pruścach

Uchwała nr IX/88/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek mieszkańca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podłączenia lampy w Pruścach

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 242 § 1 i art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się odpowiedzi na wniosek mieszkańca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podłączenia lampy w Pruścach, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Załącznik do Uchwały nr IX/88/2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Odpowiadając na wniosek mieszkańca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podłączenia lampy w Pruścach do gminnej sieci oświetlenia, Rada Miejska w Rogoźnie informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)zadania własne gminy obejmują w szczególności drogi gminne.

W przypadku ww. wniosku, dotyczy on oświetlenia terenu prywatnego, który nie jest drogą gminną.

Zarówno koszty oświetlenia, utrzymanie, jak i budowa, przebudowa, remont, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi, należą do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu. Do zadań zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu należy także finansowanie wyżej wymienionych zadań.

Gmina nie ma możliwości prawnych finansowania lub współfinansowania przeprowadzenia powyższych czynności z publicznych pieniędzy, zgodnie z uchwałą o finansach publicznych. Gminy, tak jak i wszystkie organy administracji publicznej, zobowiązane są, zgodnie z zasadą legalizmu, działać na podstawie i w granicach prawa, a co za tym idzie, organ nie może podejmować działań nieznajdujących oparcia w obowiązujących przepisach.

Stąd zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, Gmina nie ma możliwości prawnych ponoszenia kosztów oświetlenia terenu prywatnego, o którym mowa we wniosku z dnia 28 czerwca 2018 r. 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. mieszkaniec wystąpił do Rady Miejskiej w Rogoźnie o podłączenie lampy w Pruścach.

Z uwagi na powyższe, Rada Miejska w Rogoźnie podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia odpowiedzi na ww. wniosek.

Z uwagi na art. 244 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, o sposobie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf