Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 28/2010 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 marca 2010 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 28/2010
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 marca 2010 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Przewodniczący Rady R. Szuberski brał udział w posiedzeniu do godz. 17.45, radny Z. Hinz do godz. 18.40.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.Omówienie tematyki sesyjnej oraz zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

4.Wolne głosy i wnioski.

5.Zakończenie.

 

Do porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag. Porządek został przyjęty.

Członkowie Komisji, bez uwag, 7 głosami „za, przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku posiedzenia.

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie Statutu Rogozińskiego Centrum Kultury – projekt przedstawił Dyrektor RCK M. Galczewski. Poinformował, że w związku ze zmianą przepisów i kontrolą zarządczą, która ma miejsce w RCK, podjęto decyzję o naniesieniu poprawek do Statutu. Dodał, że wolą radnych będzie to odbywało się na zasadzie poprawek do tekstu jednolitego lub na zasadzie aneksów.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby wrócić później do omawiania Statutu RCK, ponieważ nie ma prawników, a pewne wyjaśnienia co do treści uchwały są niezbędne. Dotyczy to kwestii chociażby składu RCK. Dodał, że radni nie otrzymali Regulaminu Organizacyjnego.

Dyrektor RCK powiedział,że Regulamin Organizacyjny nadaje Dyrektor, a zatwierdza go Burmistrz.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o wcześniejszą formę zatrudnienia zastępcy dyrektora RCK?

Dyrektor RCK powiedział, że z materiałów, z którymi się zapoznał po swoich poprzednikach, zastępca był zatrudniony na zasadzie zmiany zakresu czynności.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że z tego co pamięta to nastąpiła zmiana organizacyjna z podziałem kompetencji na dyrektora i zastępcę. Likwidowano wtedy stanowiska kierowników poszczególnych jednostek.

Radna R. Tomaszewska zapytała w oparciu o jaki dokument to nastąpiło, skoro nie na podstawie Statutu?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że wydaje mu się, iż stary Statut mówił, że regulamin organizacyjny przedstawia dyrektor do zaakceptowania Burmistrzowi. Rada, co do konstrukcji regulaminu organizacyjnego nie ma kompetencji, a w nim powinno być uregulowane stanowisko zastępcy dyrektora. Po zmianie organizacyjnej i likwidacji stanowisk kierowniczych w RCK, radni z poprzedniej kadencji spotkali się na komisjach i dyskutowali na ten temat. Pani Mąderek argumentowała likwidację stanowisk oszczędnościami. Pan Szturmiński miał pod sobą Bibliotekę i Ośrodek Kultury, a Pani Mąderek, poza reprezentowaniem RCK, również Muzeum.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o możliwość zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym RCK.

Dyrektor RCK poinformował, że zaproponowany zapis §18 umożliwia dyrektorowi, zatrudnienie zastępcy, ale go do tego nie zmusza.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że jego zdaniem regulamin organizacyjny powinien precyzować zatrudnienie zastępcy dyrektora, a nie Statut.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że z reguły wszystkie stanowiska funkcyjne są zawierane w statutach.

Dyrektor RCK powiedział, że ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej precyzuje, co powinien zawierać ramowy statut jednostki. Inne zagadnienia, poza tymi wskazanymi w Statucie, mogą się znaleźć w statucie lub nie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że ma ze sobą statut z m. Kudowa Zdrój i bardzo mu się on podoba, ponieważ sama jednostka odnośnie działalności sportowej, nazywa się: Miejski Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej. Właśnie w tej aktywności lokalnej zawarli np. organizacje imprez plenerowych, turnieje wsi, turnieje pingponga, siatkówki, brydża itd.

Dyrektor RCK zauważył, że pomimo braku tego zapisu te wszystkie wymienione działania są podejmowane w Gminie i nie ma potrzeby zmieniania nazwy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że zgadza się z tym. W Gminie organizowane są turnieje wsi, turnieje szachowe, siatkówki itd. pomimo, iż nie jest to ujęte w Statucie.

Dyrektor RCK powiedział, że można to również ująć po pojęciem „rekreacja”.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że wymogiem „Orlika” jest zarząd. Dodał, że nie jest „za” wprowadzaniem nowego Statutu, tylko wprowadzaniem zmian do już istniejącego. Nadmienił, że nie zmienia się zakres działania, ani funkcja, ani lokalizacja, cele i zadania jednostki. Zmiany są konieczne, ale z uwagi na nową ustawę o finansach publicznych.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby to był nowy Statut, tym bardziej, że Burmistrz  podpisał się pod uzasadnieniem do uchwały.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, do kiedy w RCK trwa kontrola zarządcza?

Dyrektor RCK odpowiedział, że do maja. Dodał, że Pani kontrolująca jednostkę pewne sprawy już wychwytuje i wskazuje jak należy postępować.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby odczekać jeszcze i wycofać projekt uchwały z porządku obrad sesji, tym bardziej, że w RCK trwa kontrola do maja i może coś jeszcze trzeba będzie poprawić w Statucie.

Dyrektor RCK powiedział, że Statut jest dokumentem obowiązującym przez lata i po kontroli przygotuje tekst, który będzie ostateczną wersją i później przedstawi go Radzie.

Radny Z. Hinz zaproponował, aby wnioskiem formalnym przegłosować wycofanie projektu uchwały z porządku sesji.

Wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie  Statutu Rogozińskiego Centrum Kultury został podjęty 7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 8 członków Komisji.

 

Następnie głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie K. Wiśniewski. Powiedział, że wyniki stanu bezpieczeństwa systematycznie rosną i są najlepsze od 5 lat. Przyznał, że przydałoby się więcej patroli na mieście, ale jest to nierealne ze względu na stan etatowy jednostki. Policjanci będą obligowaniu do częstszego reagowania na drobne rzeczy, takie jak: picie piwa pod sklepami, prowadzanie psów luzem itp. Co do stanu bezpieczeństwa na drogach to nie jest on zły. Powiedział, że nowo wybudowane rondo skanalizowało trochę ruch i samochody nie mają możliwości się rozpędzać tak jak do tej pory. Policjanci posługują się podręcznym radarem i stoją w drażliwych miejscach np. na ul. W. Poznańskiej, koło Cmentarza, na Garbatce. Wykrywalność przestępstw typu: włamania, kradzieże, jest bardzo wysoka. Zjawisk patologicznych nie jest dużo, ale wiele spraw jest objętych kontrolą. Jeśli pokrzywdzeni nie chcą zgłaszać przestępstw, to Policja nie podejmuje działań na siłę. Dodał, że jednostka współpracuje z GOPS i mu pomaga. Komendant poinformował, że w 2010r. będą kontynuowane patrole płatne, które finansuje Gmina. Będą bardziej ukierunkowane na sprawy związane z piciem alkoholu pod sklepami, ze sprzedażą alkoholi.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy te patrole będą się odbywały wspólnie z GKRPA?

Komendant KP odpowiedział, że na pewno będą się starali wspólnie z Gminną Komisją patrole przeprowadzać, szczególnie pod kątem sprzedaży alkoholi nieletnim w sklepach.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, jak wygląda stan osobowy KP w Rogoźnie?

Komendant KP odpowiedział, że stan etatowy wynosi 25. Dodał, że na liczbę funkcjonariuszy nie ma wpływu ani Komisariat, ani Powiat, ponieważ były odgórne naliczenia, które wyznaczyły stany etatowe komisariatów.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o sposób funkcjonowania Komisariatu.

Komendant KP wyjaśnił, że do godz.15.30 mieszkańcy mogą przyjść do Komisariatu i zawsze tam ktoś jest. Po 15.30 są interwencje, ale muszą być zgłaszane pod nr 997 i dyżurny z Obornik w zależności od sytuacji ściąga patrol, który jest w terenie lub funkcjonariusza z ogniwa kryminalnego. Do godz. 22 dyżur pełni funkcjonariusz z ogniwa kryminalnego i patrol jest na mieście. W okresach letnich, dyskotekach będą pojawiały się prawdopodobnie 2 partole.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy odbywają się wspólne patrole ze Strażą Miejską? Dodał, że mandaty nakładane przez Policję idą do budżetu państwa, a mandaty nakładane przez Straż Miejską idą do budżetu gminy. Zapytał, czy do pomiaru prędkości musi być tylko fotoradar?

Komendant KP powiedział, że jest możliwość zorganizowania wspólnych patroli, ale na chwilę obecną Straż Miejska nie jest nimi zainteresowana. Dodał, że patrolująca Straż Miejska wraz z Policją może nakładać mandaty porządkowe. Natomiast mandaty z pomiaru prędkości z radaru ręcznego może nałożyć tylko Policja.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o zaangażowanie GKRPA odnośnie kontroli sprzedaży w alkoholi w sklepach.

Komendant KP powiedział, że nie było to ściśle realizowane. Komisja miała swoje wewnętrzne problemy, przy czym było kilka wspólnych kontroli. Zapewnił, że w 2010r. będzie ich na pewno więcej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że mieszkańcy Jaracza zgłaszali nadmierne przekraczanie prędkości na odcinku od przejazdu kolejowego do centrum wsi, ok. godz. 7 i 15.

Radna W. Wiśniewska dodała, że po jednej stronie drogi jest Jaracz, a po drugiej Parkowo.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że po poszerzeniu drogi szczególnie jeden samochód porusza się tam z nadmierną prędkością, jest to czarne Mondeo. Zasugerował, aby raz na jakiś czas w podanych godzinach, patrol policyjny się tam pojawił. Dodał, że sporo mieszkańców skarżyło się na czas dojazdu Policji od momentu zgłoszenia.

Komendant KP powiedział, że zazwyczaj w granicach 10 minut trwa czas dojazdu, chyba że patrol znajduje się w Tarnowie, a zgłoszenie jest z drugiego końca gminy. Jeśli patrol jedzie na izbę wytrzeźwień to nie ma go na miejscu 2,5 godz. Dodał, że dyżurny przyjmuje gradacje ważności zdarzeń. Często decyzja, gdzie wysłać patrol jest podejmowana niestety w ciemno. Jeśli zdarzy się, że zgłaszający będzie musiał czekać dłużej, to dyżurny go o tym informuje.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy były zgłoszenia awantur na terenie ZS im. H. Cegielskiego? Wyjaśniła, że niektóre osoby zgłaszają jej, że na terenie szkoły przy garażach regularnie gromadzi się młodzież. Powiedziała, że jako Dyrektor nie ma zgłoszeń pracowników szkoły, woźnego aby działy się tam rzeczy niedozwolone. Najprawdopodobniej młodzież spożywa tam alkohol, ale nie zakłócają jako tako spokoju ani mieszkańcom, ani nie dewastują szkoły. W zasadzie nie ma żadnych podstaw, żeby dzwonić na Policję. Zapytała, czy były w tej sprawie zgłoszenia?

Komendant KP powiedział, że generalnie młodzież się tam gromadzi i patrole tam często zajeżdżają, legitymują młodzież i na osoby, które spożywały alkohol nakładane są mandaty karne, jeśli są pełnoletnie. Jeśli nie są pełnoletnie to są sporządzane notatki do sądu dla nieletnich. Dodał, że gonienie tej młodzieży jest bezsensu, bo jak tylko patrol odjedzie to oni i tak wracają. Wylegitymowanie powoduje, że jak coś się stanie to wiadomo od kogo zacząć.  Powiedział, że zakłócenia ciszy i porządku są sporadyczne.

Radny Z. Hinz poinformował o incydencie z współudziałem uczniów, kiedy to petarda została rzucona w bloku nauczycielskim na ul. Seminarialnej. Niektóre osoby zostały nawet poszkodowane m.in. utrata części słuchu. Zapytał, jak w środowisku wygląda rozwijanie inicjatyw dot. samoobrony społecznej?

Komendant KP powiedział, że dotyczą one głównie terenów zewnętrznych, tj. Nienawiszcz, Owczegłowy, tam gdzie są duże skupiska domków rekreacyjnych.

Radny Z. Hinz powiedział, że jest to ciekawa inicjatywa. Dodał, że na niektórych działkach w mieście dzieją się rzeczy niepokojące.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy jest jakiś plan, zamierzenia wspólnej pracy ze Strażą Miejską?

Komendant KP powiedział, że nie widzi problemów, aby pracować wspólnie ze Strażą Miejską. Każdą inicjatywę Policja wspomoże.

Radny Z. Hinz przypomniał, że kiedyś były patrole piesze łączone i miało to sens, dlatego należałoby wrócić do tych działań.

Radna A. Pasternak powiedziała, że ostatnio dochodzą do niej sygnały, że w szkole nie można robić karty motorowerowej. Zapytała, czy nadal można je prowadzić w szkołach?

Komendant KP odpowiedział, że tak. Dodał, że od nowego roku miała wejść ustawa i szkoły miały nie prowadzić kursów, ale nie dokonało się to jeszcze i nadal obowiązuje stara ustawa.

 

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Rogoźnie F. Kaczmarek.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański wyraził zdziwienie brakiem paliwa w OSP Rogoźno.

Prezes wyjaśnił, że wiąże się to często z samochodem Ford, którego tankowania od czasu do czasu odmawia Burmistrz.

Radny Z. Hinz zapytał, czy słusznie odmawia?

Prezes stwierdził, że służby, które zajmują się w Gminie rozliczaniem paliwa powinny lepiej się do tego przyłożyć. Dodał, że prowadzenie kart jest obowiązkiem każdego kierowcy i służby powinny wiedzieć, który pojazd jest potrzebny, a który nie. Przyznał, że coraz częściej w OSP pojawia się problem braku obsady w godzinach pracy. Dodał, że powinien być wprowadzony system ulg dla pracowników, którzy są zainteresowani. Nadmienił, że przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie przeciwpożarowej zabraniają obecnie udziału w akcjach strażakom OSP powyżej 60 roku życia. Głównie dotyczy to kierowców. Poinformował, że z ramienia Związku podjął starania, aby wymóc na posłach zmianę tego wieku i przedłużono wiek o 5 lat, do 65 lat. Kolejna nowelizacja przeszła przez Senat i Prezydent musi ją tylko podpisać. Prezes poinformował, że na rok 2010 z dotacji zostało wyłączone OSP Rogoźno, jeśli chodzi o Związek OSP. Dodał, że przyczyna jest dla Związku ważna.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, po czyjej stronie leżąca?

Prezes odpowiedział, że OSP, które wypadło z dotacji. Natomiast dotację otrzyma OSP Ryczywół, który w ubiegłym roku wraz z OSP Rogoźno organizował obóz MDP oraz OSP Ocieczyn. Do tej pory obóz był organizowany pod szyldem OSP Rogoźno, a teraz pod OSP Ryczywół.

Stwierdził, że Gmina powinna dołożyć starań i zdopingować ludzi do odbywania kursów i szkoleń. Najlepiej nie płacić tym, którzy nie mają zaliczonego przeszkolenia. Dodał, że naczelnicy zazwyczaj nie zwracają uwagi na listy, natomiast pracownik, który znajduje się w Urzędzie wie kto ma przeszkolenie i komu z listy zapłacić, a komu nie. Byłby to czynnik mobilizujący.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że z wypowiedzi Pana Prezesa wynika wniosek, że należałoby bardziej szczegółowo rozliczać paliwo przez służby w Urzędzie, szczególnie OSP Rogoźno.

Prezes powiedział, że chodzi o to, aby rozróżniać co samochód musi rzeczywiście jeździć, od tego co nie musi jeździć. Dodał, że OSP mogą prowadzić działalność gospodarczą, bo jest stowarzyszeniem.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że kolejna uwaga jest taka, aby przy podpisywaniu listy wypłat zwrócić uwagę, na osoby które nie mają ważnego przeszkolenia i im nie płacić. Dodał, że zaniepokoiła go informacja o braku dotacji dla OSP Rogoźno.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że na zebraniu w Parkowie został poruszony ten temat. Chodzi o obóz, w którym uczestniczyły dzieci szkolne. Została przyznana dotacja wojewódzka podobno na kwotę ok. 30.000zł na organizację obozu szkoleniowego MDP. Na zebraniu (ok. 3 tygodni temu) padło stwierdzenie, że dotacja z Województwa nie została jeszcze rozliczona, dlatego następne pieniądze na tegoroczną akcję letnią nie zostały przyznane Gminie Rogoźno. Powiedziała, że nie mieści jej się w głowie, jak przeszło pół roku nie można było człowieka zmusić do rozliczenia się z państwowych pieniędzy i ktoś taki organizuje obóz dla dzieci.

Prezes powiedział, że by się tak nie rozpędzał tak jak radna to zrobiła.

Radna W. Wiśniewska przypomniała, że na zebraniu padło takie stwierdzenie i Prezes jakoś przeciw temu nie oponował.

Prezes powiedział, że kwota dotacji dla OSP Rogoźno  z województwa wyniosła 24.535zł. Wyjaśnił, że to iż nie ma dotacji na 2010r. nie dotyczy rozliczenia obozu, który został rozliczony prawidłowo i w terminie.

Radna W. Wiśniewska zapytała, dlaczego w takim razie Pan Prezes nie zaprotestował jak padło takie stwierdzenie na zebraniu?

Prezes odpowiedział, że radna nie rozróżnia innych dotacji. OSP Rogoźno nie rozliczyło się z zakupów rzeczowych.

Radna W. Wiśniewska zapytała, czy powodem nieotrzymania dotacji na obóz dla dzieci było to, że OSP Rogoźno nie rozliczyło się z zakupów rzeczowych?

Prezes potwierdził. Dodał, że całość stowarzyszenia jest brana pod uwagę, a nie poszczególne jego działalności.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że Prezes nie chciał tego wyjaśnić w Parkowie.

Prezes odpowiedział, że nie było to odpowiednie miejsce do tego.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że nie rozumie dlaczego zebranie straży pożarnej w Parkowie, skąd dzieci jeżdżą na obóz organizowany przez Straż jest nieodpowiednim miejscem na takie dyskusje. Zapytała, gdzie się o takich sprawach mówi?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przyznał, że jeśli jest mowa o stowarzyszeniu, to jest  to ich wewnętrzna sprawa. Radni mogliby mieć uwagi, gdyby nie rozliczono się z dotacji z Gminy.

Prezes poinformował, że nie można mówić jeszcze o rzeczach, które wewnątrz Straży nie zostały jeszcze załatwione. Zebranie OSP Rogoźno jeszcze się nie odbyło.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał Prezesa o ogólną ocenę poszczególnych jednostek. Czy są przygotowane do zagrożeń? Czy są odpowiednio wyposażone w sprzęt? Dodał, że warto byłoby się zapoznać z informacją ilu strażaków w poszczególnych OSP ma ważne szkolenia.

Prezes powiedział, że Komendant Miejsko – Gminny dh St. Baranowski współpracujący z Komendantem Straży Miejskiej dane przekazuje na bieżąco. Powiedział, że zaliczanie przeszkolenia podstawowego przez strażaka obowiązuje cały czas.

 

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

 

Po przerwie głos zabrał Przewodniczący Komisji R. Dworzański. Powiedział, że należałoby ustalić wspólny harmonogram patroli Policji i Straży Miejskiej, szczególnie w godzinach popołudniowych i w okresie wakacyjnym.

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie – projekt przedstawiła Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska. Wyjaśniła, że uchwała powstała na zapotrzebowanie, które zostało zgłoszone na jednym z posiedzeń Komisji przez radnych i rodziców. Sygnalizowano, że w Gminie Rogoźno jest dużo dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Obornik i innych ościennych przedszkoli, a jest potrzeba utworzenia oddziałów integracyjnych w Gminie. Dodała, że zgodnie z prawem tylko uchwałą Rady można utworzyć oddział integracyjny w przedszkolu. Powiedziała, że jest taka możliwość w Przedszkolu w Parkowie, ponieważ jest to jednopoziomowa placówka i nie zmniejszy się liczba dzieci w przedszkolach miejskich. Poinformowała, że liczba dzieci w oddziale integracyjnym jest mniejsza niż w normalnym i wynosi od 15-20, w tym od 2-5 dzieci niepełnosprawnych. Utworzenie takiego oddziału w Rogoźnie spowodowałaby mniejsze możliwości naboru dzieci, a co za tym idzie większe problemy rodziców. Można pozwolić na zmniejszenie liczby miejsc, ponieważ oddział 6-latków ( ok. 24 dzieci) będzie  wprowadzony od września do SP w Parkowie. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy 7 rodziców złożyło podanie o przyjęcie dzieci niepełnosprawnych do przedszkola,  mimo że prawnie jeszcze nie można tego robić. Świadczy to o zainteresowaniu tematem. Dodała, że w wakacje w Przedszkolu w Parkowie jest planowany remont korytarza i ciągu komunikacyjnego. Wymienione zostaną drzwi i zostanie zrobione podejście dla dzieci z poręczami. Nadmieniła, że jeśli powstaną oddziały integracyjne to do  takiego oddziału będzie przyjęta  dodatkowa pomoc pedagogiczna. Poprosiła o podjęcie uchwały, aby oddziały integracyjne mogły być uruchomione w tym roku.

Radny Z. Hinz powiedział, że należy się ukłon pod adresem Pani Pełnomocnik i nie tylko za to, że sprawy posunęły się w dobrym kierunku po posiedzeniu Komisji SSOiK, na którym ten temat omawiano.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że odbyło się również spotkanie z gronem pedagogicznym Przedszkola w Parkowie i są oni bardzo otwarci i w pełni aprobują pomysł utworzenia oddziałów integracyjnych.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę na zapis §1 projektu uchwały tj. „W Statucie Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie zatwierdzonego uchwałą nr 15/2009/2010 Rady Pedagogicznej z dnia 20 stycznia 2010r. wprowadza się następujące zmiany”.

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że w Przedszkolu w Parkowie z dokumentacją było różnie. Statut był nie do końca dobry. Nowa Pani Dyrektor z Radą Pedagogiczną wypracowała zmiany, które zgodnie z prawem powinny być. Dodała, że przygotowując projekt uchwały pracowała na Statucie, który został przyjęty zgodnie z obowiązującym prawem na stan z 20 stycznia br. Wyjaśniła, że zaproponowała taki zapis, aby wiadomo było do jakiego Statutu i na jaki stan prawny zaproponowano zmiany, które regulują funkcjonowanie tych oddziałów integracyjnych.

Radna A. Pasternak zapytała, ile oddziałów integracyjnych ma powstać?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że zależy to od ilości zgłoszeń i stanu wiekowego dzieci. Do oddziałów integracyjnych mogą być przyjmowane dzieci od 3-10 lat. Wszystko zależy od zainteresowania środowiskiem.

Radna R. Tomaszewska zapytała, ile maksymalnie może powstać oddziałów integracyjnych w Parkowie?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że w Parkowie na dzień dzisiejszy max. mogą powstać 3 oddziały z 75 dziećmi, po podjęciu uchwały i utworzeniu 3 oddziałów integracyjnych max. 60 dzieci. W tych 3 oddziałach maksymalnie można przyjąć 15 dzieci niepełnosprawnych.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że można pozwolić na zmniejszenie liczby miejsc, ponieważ oddział 6-latków ( ok. 24 dzieci) będzie  wprowadzony od września do SP w Parkowie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że z zapisów §1 projektu uchwały wynika, że Przedszkole „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że przy tworzeniu każdej placówki organ założycielski wyraża zgodę na utworzenie i nadaje pierwszy statut. Później, jeśli się zmienia prawo oświatowe, to zmiany nanosi Rada Pedagogiczna. Po wszystkich zmianach Rada Pedagogiczna w styczniu zatwierdziła zmiany, które wynikały z nowelizacji ustaw itp. Obecny Statut ma moc prawną w Przedszkolu. Wprowadzenie zapisów do Statutu odnośnie utworzenie oddziałów integracyjnych należy do kompetencji Rady Miejskiej. Jeżeli Rada wyrazi zgodę na utworzenie oddziałów integracyjnych to jednocześnie wyraża zgodę na zmniejszenie ilości dzieci, zatrudnienie nowych osób.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański wyjaśnił, że chodziło mu o to, że czytając dosłownie §1 projektu uchwały można wywnioskować, że jest to nowy Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej  w dniu 20 stycznia 2010r. i Rada Miejska wprowadza tam zmiany.

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że tylko zmiany może zatwierdzić uchwałą Rada Pedagogiczna. Poinformowała, że ostatnie zmiany podjęto w dniu 20 stycznia i na podstawie tego zmienionego Statutu, pracowała nad projektem uchwały przedłożonych radnym. Zawarto zapis o którym Statucie mowa, ponieważ po drodze było tyle Statutów tej placówki, że na końcu nie wiadomo, który prawnie obowiązywał. Jeśli będzie taki zapis w §1 projektu uchwały to nie będzie wątpliwości, o który Statut chodzi.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy w §1 jest mowa o Statucie zatwierdzonym uchwałą Rady Pedagogicznej?

Pełnomocnik ds. Oświaty potwierdziła.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy w takim razie Przedszkole w Parkowie nie ma Statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej?

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że Rada Pedagogiczna zatwierdziła pierwszy Statut, ale przez następne lata był on zmieniany.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że z tego wynika, iż Rada ma zmiany wprowadzić.

Radny Z. Hinz powiedział, że jeśli dana placówka ma Statut to znaczy, że Rada Miejska już go kiedyś uchwaliła.

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że Rada Miejska ma wprowadzić zmiany w Statucie, na którym dokonano ostatnich zmian 20 stycznia br. Zapisy, które Rada Miejska przyjmie, Rada Pedagogiczna musi ponownie wprowadzić.

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że zapis §1 brzmi: „W Statucie Przedszkola...”, a nie „Statut Przedszkola...”.

Radny M. Kuszak zapytał, czy nie lepiej byłoby aby tytuł uchwały dotyczył utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu w Parkowie? Rada Pedagogiczna na podstawie uchwały Rady Miejskiej o utworzeniu oddziałów integracyjnych, wprowadziłaby zmiany do swojego Statutu uchwałą Rady Pedagogicznej.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że projekt uchwały sprawdziło 2 prawników. Dodała, że ustawa mówi, co organ prowadzący ma obowiązek wprowadzić zmiany do statutu.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że powinno iść się taką drogą, gdzie najpierw Rada podejmuje uchwałę o utworzeniu oddziałów integracyjnych, a później dopiero Rada Pedagogiczna, która jest kompetentna do wprowadzenia zmian. Wyjaśniła, że obecny tytuł projektu uchwały brzmi: „uchwała w sprawie zmian w Statucie Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie”. Brzmi to jednoznacznie,ze to Rada ma wprowadzić zmiany w Statucie Przedszkola, a nie ma do tego kompetencji. Rada Pedagogiczna wcześniej wprowadziła już niezbędne zmiany, bo ma do tego prawo. Tak samo Rada Pedagogiczna jest kompetentna do zmian w Statucie pod warunkiem, że Rada podejmie uchwałę o utworzeniu oddziałów integracyjnych.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że prawo mówi, iż to Rada Miejska wprowadza zapis w Statucie odnośnie utworzenia oddziałów integracyjnych i określa warunki, na jakich te oddziały funkcjonują.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby §1 brzmiał: „W Statucie Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie uchwałą nr 15/2009/2010 Rady Pedagogicznej z dnia 20 stycznia 2010r. wprowadza się następujące zmiany”. Obecny zapis można zinterpretować, że Statut Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” został zatwierdzony uchwałą  Rady Pedagogicznej i tyle, a nie jest to zgodne z prawdą.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że nie może tak być.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, co zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że Statut, który fizycznie ma przy sobie i na nim pracowano przygotowując projekt uchwały. Zapytała, czy nie lepiej by było gdyby §1 brzmiał: „W Statucie Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie na stan prawny 20 stycznia 2010r. wprowadza się następujące zmiany”.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił Panią Pełnomocnik o przeanalizowanie zapisu §1 z uwzględnieniem wątpliwości, które się dzisiaj zrodziły. Dodał, że czytając dosłownie zaproponowany zapis można wywnioskować, że Statut Przedszkola „Słoneczne Skrzaty”został zatwierdzony w styczniu 2010r. Nie ma nic napisane, że Statut już jest.

Radny Z. Hinz złożył wniosek, aby Pani Pełnomocnik na sesji przedstawiła inne rozwiązanie, uzgodnione wcześniej z prawnikami, które odzwierciedlałoby stan faktyczny.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że Statut Przedszkola nie jest z 20 stycznia 2010r., tylko powstał w momencie tworzenia Przedszkola.

 

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gościejewie – projekt przedstawiła Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Gościejewie – projekt przedstawiła Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały  ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno – projekt przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski. Poinformował, że wywołanie projektu uchwały jest związane z wyrokiem WSA w Poznaniu, który stwierdził nieważność uchwały Rady z 2008r. Wyjaśnił, że w §4 ust.3 wyliczono osobno dla każdej placówki inną opłatę. Dodał, że ustawa zmusza gminy do komercjalizacji tylną drogą przedszkoli. Nadmienił, że po uchwaleniu uchwały w każdych przedszkolach będą różne miesięczne odpłatności, przy wykorzystaniu pełnego pobytu. W Przedszkolu Nr 1 – 219zł, w Przedszkolu Nr 2 – 248,87zł, w Przedszkolu w Parkowie – 217,91zł. Po analizie wyroków sądowych odnośnie opłat za przedszkola, można stwierdzić, że po 5 godz. następuje komercjalizacja przedszkoli. Ponadto uchwała zostanie ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. Przy uchwale, która została uchylona przez Wojewodę, miesięczny maksymalny przychód do budżetu wynosił 19.320zł, a przy nowej uchwale wzrasta do 46.810zł. Przy uchwale z 1998r., która obecnie obowiązuje, po uchyleniu uchwały z 2008r., przy pełnych wpłatach przychód do gminy to 16.667zł. Jest to diametralny wzrost odpłatności dla rodziców, który został wymuszony wyrokiem sądowym. Dodał, że proponowana uchwała nie uwzględnia kosztów związanych z wyżywieniem i przyrządzaniem posiłków w przedszkolu – wynika to ze zmiany ustawy o systemie oświaty. Dyrektor poinformował, że każdy z rodziców będzie zawierał umowę cywilno – prawną z dyrektorem danego przedszkola.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, w jaki sposób Rada ustala stawkę?

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że Gmina Ryczywół przyjęła stawkę godzinową, która wynosi 3 zł/1 godz. Gmina Oborniki przyjęła jedną stawkę na całą Gminę – 2,18zł. Tak im wychodziła kalkulacja.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że był na rozprawie sądowej i sędzia wyraźnie powiedział o ekwiwalentności za konkretną godzinę pracy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, dlaczego przyjęto 120.000zł za ogrzewanie i oświetlenie, a nie 100.000zł?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że taki jest zaplanowany koszt energii w obiekcie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że myślał, iż § będzie w jakiś sposób bardziej prospołeczny, po 4-krotnej podwyżce odpłatności dla rodziców.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że §6 jest tylko propozycją i radni mogą zmienić procenty, albo nawet całość zapisów wyrzucić.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, co się stanie jeśli radni nie podejmą uchwały?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że nadal będzie obowiązywała uchwała z 1998r., w której również jest zapis o opłacie stałej i Prokurator może również ją zaskarżyć i na pewno wygra sprawę.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że z tego co pamięta to Prokurator zarzucił uchylonej uchwale brak wyszczególnienia zajęć ponad podstawę programową.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że Prokurator zakwestionował uchyloną uchwałę, ponieważ nie była prawem miejscowym i nie było ekwiwalentności, otwartych kosztów kalkulacyjnych. W nowej uchwale należy to ująć. Bazując na tej genezie została stworzona uchwała. Poinformował, że w pierwszej wersji projektu były jeszcze ujęte zasady zwolnień, ale ukazało się orzeczenie nadzoru Wojewody Mazowieckiego, który uchylił uchwałę Miasta Stołecznego Warszawy, które w swych wartościach zawarło zasady zwolnień, czyli przypadków losowych itd.

Radny M. Kuszak zapytał, czy Rada może przyjąć mniejsze stawki niż np. 2,61zł?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że Rada może wszystko.

Radny M. Kuszak powiedział, że w rozdziale III §6 należałoby jasno sprecyzować co to jest kryterium dochodowe. Powiedział, że gdyby nie było kryterium dochodowego tylko stosowano by upusty na jedno dziecko – 30%, na drugie – 60% itd.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że zawarł zapis odnośnie 150% kryterium dochodowego na 1 os. w rodzinie. Dodał, że w rozdziale I są wyjaśnione wszystkie pojęcia.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jej zdaniem propozycja radnego M. Kuszaka odnośnie upustów jest słuszna, biorąc pod uwagę znaczny wzrost opłat. Dla pierwszego dziecka – 30%, na drugie – 60%, trzecie i każde następne – 90%.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że skłaniałby się do wprowadzenia jednolitych stawek do co najmniej 2 przedszkoli w Rogoźnie oraz aby §6 był bardziej prospołeczny i wyglądał tak jak powiedziała Pani Skarbnik.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że jej zdaniem powinno obowiązywać kryterium dochodowe przy wprowadzaniu ulg.

Radna A. Pasternak poinformowała, że otrzymała niepokojący sygnał od rodziców, że rodzice przychodzą do przedszkola, aby złożyć podanie i zostają odrzuceni, kiedy nie ma jeszcze komisji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że również zgłaszał ten problem Dyrektorowi ZEAPO i powiedział, że to sprawdzi, natomiast Pani Pełnomocnik powiedziała, że takiej możliwości nie ma, bo są powoływane komisje.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że w dniu wczorajszym uczestniczyła w zebraniu wiejskim w Owieczkach i babcia dziecka, które mieszka w Rogoźnie zwróciła się do Pana Burmistrza z problemem, że rodzice złożyli podanie do Przedszkola Nr 2, które zostało z marszu odrzucone. Radna dodała, że babcia dziecka powiedziała, że stwierdzono w palcówce, iż dziecko jest za duże do 4- latków i absolutnie nie będzie przyjęte, bo jest za wysokie. W ubiegłym roku podobno nie zostało przyjęte do 3-latków, bo było za małe. Powiedziała, że nie wie czy to jest prawda, ale taki problem wczoraj zgłoszono na zebraniu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy istnieją komisje kwalifikacyjne?

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że po ubiegłorocznych zgłoszeniach, zobligowano w tym roku dyrektorów przedszkoli do ustalenia wspólnych kryteriów naboru i zostało to dokonane. Dodała, że nabór trwa i nie wie, kto miał odwagę podać taką informację. Wszystkie wnioski muszą być przyjęte, komisja musi się spotkać, zrobić weryfikację i ogłosić wyniki. Nie ma nikt prawa na dzień dzisiejszy udzielać takich informacji. Można jedynie poinformować, że jest np.50 miejsc,a złożono 150 wniosków i nie wiadomo, kto zostanie przyjęty. Nadmieniła, że jeśli została podana taka informacja, to jest to bezprawne. Wyraziła zdziwienie, że takie informacje są przekazywane rodzicom, bo nie powinno to mieć miejsca.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że również zgłoszono mu, iż osoba składająca wniosek otrzymała informację, że wniosek nie zostanie przyjęty z jakichś tam powodów.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że jeśli takie zdarzenia miały miejsce, to poprosi o podanie konkretnych dat, kiedy to miało miejsce i zmieni to postać rzeczy. Dyrektor nie może działać samowolnie. Jeśli będzie konkretny argument, a nie tylko ustne zgłoszenie, bo jak na razie odpowiedz była taka Pani Dyrektor, że zdarzenie takie nie miało miejsca.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że nikt nie ma prawa dyskryminować dziecka, bo jest za małe, czy za duże. Dodała, że trudno jest jej się wypowiadać, ale sprawdzi o które przedszkole chodzi i postara się to wyjaśnić.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że do niej też dochodzą takie informacje. Poinformowała, że zdarzyła się sytuacja, że mama przyszła z dzieckiem 4-letnim i podarła wnioski, bo Pani Dyrektor od razu powiedziała, że dziecko nie będzie przyjęte. Bez komisji zostało to powiedziane.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że mogłoby być nawet i 1000 wniosków, to każdy z nich powinien być rozpatrzony. Nie wyobraża sobie, że wcześniej można podawać takie informacje. Powiedziała, że dowie się, czy takie zdarzenia miały miejsce i ewentualnie zwróci uwagę dyrektorom.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkolu niepubliczne na każde dziecko przysługuje 75% średniej wielkości tego co gmina płaci kosztów, po odjęciu remontów.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że obawia iż wprowadzenie stawek, które zaproponował radny M. Kuszak rozwiążą problem rekrutacji, ale pogarszając tym samym sytuacje rodziców rodzin najbiedniejszych. Na tym, aby dziecko poszło do przedszkola zależy tym rodzinom, gdzie ten dochód jest najniższy, gdzie matka musi iść do pracy, aby mieć na czynsz itd.

Sekretarz Gminy powiedziała, że przy propozycji radnego M. Kuszaka pozostawiłaby kryterium dochodowe.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił Dyrektora ZEAPO o skorygowanie §6 z uwzględnieniem najubożej sytuowanych rodzin. Zapytał radnych co myślą o jednolitej stawce we wszystkich przedszkolach.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że decyzja o ujednoliceniu stawek może być zakwestionowana przez Prokuratora, bo będzie to niezgodne z kalkulacją kosztów rzeczywistych.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy można przyjąć, że składnik kosztów np. wynagrodzenie obsługi, wynagrodzenie nauczycieli i energia, jest w jednym i drugim przedszkolu planowana taka sama? Są po 4 oddziały, 25 dzieci w oddziale, 100 w każdym przedszkolu, kadra jest tak samo wykształcona i nikt nie podważy zasadności przyjmowania pewnych składników do kalkulacji.

Radna W. Wiśniewska zapytała, ile będzie płacił rodzic za dziecko, które będzie tylko 5 godzin?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że tylko za wyżywienie. Wyjaśnił, że w §3 ustawy mówi, że podstawa programowa jest darmowa, a w uchwale przyjmowane jest, że podstawa programowa jest realizowana w 5 godzinach i to jest darmowe.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, od kiedy liczone jest 5 godzin?

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że np. przedszkole jest czynne od godz. 6-16. Przez pierwsze 2 godz. zajęć dydaktycznych nie ma, są tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, a od 8-13 są zajęcia dydaktyczne, które są zwolnione z opłaty. Takie umowy Dyrektor musi zawrzeć z każdym rodzicem.

Radna L. Kolanowska zapytała, czy trzeba będzie zapisywać na kartce, o której godzinie dziecko rodzic przyprowadził dziecko i sprawdzać, jak jest zawarta z nim umowa?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że w różnych gminach jest inaczej. Umowa cywilno – prawna mówi, że rodzic zagwarantował, że o 13 odbierze dziecko, to za każdą rozpoczętą godzinę jest określona opłata.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że każde przedszkole musi, przed rozpoczęciem zajęć, opracować tzw. ramowy plan zajęć, który jest przyjmowany uchwałą Rady Pedagogicznej. Do każdej umowy rodzic go otrzyma jako załącznik. Poprosiła o zapoznanie się z §4 ust. 2. zaproponowała, aby uprościć go następującej postaci: „zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej obejmują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, wynikające z  ramowego planu zajęć w przedszkolu”. Ponieważ ten ramowy plan, każde przedszkole ma. Poinformował, że i tak ramowy plan zajęć muszą zaakceptować rodzice, bo taki jest wymóg.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił, aby skonsultować tą sprawę z prawnikami, jak to się ma do zakwestionowanych zapisów przez Prokuratora. Dodał, że byłby za wyszczególnieniem co obejmuje ramowy program dnia.

 

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o opinię co do ujednolicenia opłat w przedszkolach chociażby miejskich.

Skarbnik Gminy zaproponowała, aby dla wszystkich przedszkoli określić jednolitą stawkę 2,65zł wynikającą z kalkulacji kosztów uśrednioną dla wszystkich przedszkoli.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że zgadza się z tą propozycją.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że zapis brzmiałby: „Opłatę za godzinę korzystania ze świadczeń przedszkoli, o których mowa w ust. 2 wynikającą z kalkulacji kosztów, stanowiących załącznik, ustala się średnią wysokość dla wszystkich przedszkoli z terenu gminy Rogoźno 2,65zł.”

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że również należałoby ust.2 w § 4 zmodyfikować i zawrzeć ramowy program dnia, obejmujący konkretne zajęcia. Odnośnie §6 to ulgi 30% opłaty ponoszonej na pierwsze dziecko, drugie – 60%, trzecie i kolejne – 90%.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że praktycznie zostanie utrzymana kalkulacja i będzie ją można obronić w sądzie.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że wg opinii społecznej dzieci są niesprawiedliwie przyjmowane. Zapytała, czy nie można by było zrobić losowania? Przyszliby wszyscy zainteresowani rodzice z np. 3 latków, wszystkie nazwiska zostałyby wrzucone do woreczka i jeden z rodziców losowałby dzieci. Jeśli np. byłoby 25 miejsc wolnych i do grupy 3-latków o przyjęcie starałyby się dzieci 3 matek samotnie wychowujących, to 25-3 miejsca i z woreczka losowane są tylko 22 nazwiska.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że jest to wewnętrzna sprawa i jest to do przemyślenia, ale spotka się z dyrektorami w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że również jest „za” takim rozwiązaniem.

Skarbnik Gminy powiedziała, że tylko przy 3 -letnich dzieciach będzie można dokonywać losowania, bo później otrzymują pierwszeństwo przyjęcia z tytułu kontynuacji nauki.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że do Gminy zwróciła się fundacja z Poznania, która chce pisać projekt europejski, dla organizacji niepublicznych, bo może dostać dotacje unijne na założenie przedszkola niepublicznego. Wniosku na razie nie złożyli, szuka lokum i składa oferty.

 

 

Następnie omówiono projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLV/320/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – projekt przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że przedmiotowa nieruchomość jest drogą.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ agencyjnie jest to użytek drogowy i nie obowiązuje na tamtym obszarze plan przestrzenny. Natomiast w starym planie ta nieruchomość nie była drogą sensu stricte i są przesłanki, aby mogła posłużyć na polepszenie nieruchomości przyległych.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że kiedyś ktoś tą drogę zrobił, aby był dostęp do rzeki.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że w czasach kiedy droga zaczęła funkcjonować, korzystanie z rzeki było bardzo intensywne. W tej chwili możliwości komunikacyjne są z każdych innych możliwych stron.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy podział został uzgodniony z właścicielami?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że odbyło się to na ich wniosek i działka 912/2 wejdzie w skład nieruchomości 911 lub 913, a działka 912/1 zostanie nabyta do współwłasności.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Nienawiszcz – projekt przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekty uchwały sprawie nazewnictwa ulic – projekt przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski. Powiedział, że aby nazwać część ulic, konieczne jest zasięgnięcie opinii właścicieli gruntów, na których te drogi się znajdują. Dodał, że w pkt. 1 w § powinno być 79 KD i ABCD.

Radna R. Tomaszewska zapytała, kto wymyślił zaproponowane nazwy ulic?

Kierownik Wydziału odpowiedział, że pracownicy Wydziału GNRiOŚ. Dodał, że pierwotna koncepcja wynikła od Pana Szewczaka, który zgłosił, aby ulice znajduje się w jego obszarze nazwać w nawiązaniu do ul. Południowej. W tej konwencji też zaplanowano część ulic, a pozostałe to inwencja wstępna pracowników.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że tworzenie nazw ulic z przyimkami później komplikuje sprawę i niejednokrotnie później popełniane są błędy w pisowni. Poza tym ładniej brzmi nazwa ul. Makowa, niż ul. Za Makiem.

Kierownik Wydziału poprosił, aby do kwietnia, kiedy uchwała ma wejść do porządku obrad, rozważyć inne możliwości nazw ulic.

 

W dalszej kolejności omówiono jednocześnie projekty uchwał w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radna W. Wiśniewska zwróciła uwagę, na niższe zaplanowane środki dla Sołectwa Parkowo, niż wynika to z wyliczeń.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ustawa o finansach publicznych mówi, że sołectwo nie może otrzymać więcej niż dziesięciokrotność kwoty bazowej. Poinformowała, że na wczorajszej Komisji GFiR było obecnych 9 sołtysów i w głosowaniu jednogłośnie opowiedzieli się za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego w 2011r.

 

 

Po przerwie omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok oraz autopoprawki do projektu uchwały – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radna R. Tomaszewska zapytała, dlaczego jest taka różnica naliczeń dla dotacji dla Gimnazjum Nr 2?

Skarbnik Gminy powiedziała, że tłumaczyła to już przy projekcie, ale nikt jej nie chciał słuchać. Uwzględniono już 100.000zł więcej w planie poza subwencją, a Radni dołożyli drugie 100.000zł dla Gimnazjum nr 2.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy Burmistrz chciał dać więcej o 100.000zł?

Skarbnik Gminy potwierdziła. Dodała, że radni dołożyli drugie 100.000zł, mimo iż tłumaczono na sesji, że dla Gimnazjum jest przewidziana subwencja +100.000zł.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że słyszy po raz pierwszy, że Burmistrz chciał dać 100.000zł dla Gimnazjum Nr 2.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w ubiegłym roku była kwota 1.479.000zł i 150.000zł było więcej, to odjęto 50.000zł, które byłoby przeznaczone na wzrost wskaźników i uwzględniła tylko 100.000zł więcej.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że Pani Skarbnik z góry już założyła, że radni najprawdopodobniej taką zmianę wprowadzą.

Skarbnik Gminy potwierdziła.

Radna R. Tomaszewska poprosiła, aby nie wprowadzać w błąd, że to Burmistrz chciał dać pieniądze, bo nikt w to nie uwierzy.

Skarbnik Gminy poinformowała, że to Burmistrz podpisał projekt, który był analizowany punkt po punkcie. Subwencja była taka jak w ubiegłym roku.

Radna R. Tomaszewska zapytała, kiedy wpłynął wniosek ws. wymiany okien w ZS w Parkowie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w marcu.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy jest to związane z nakazem nadzoru budowlanego?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie dysponuje takimi dokumentami, bo nie zostało to dołączone do wniosku i nie wie, czy taka ekspertyza jest. Tylko wpłynął wniosek Pani Dyrektor.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o sprawdzenie tego.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w §4300 10.000zł jest zaplanowane na czyszczenie piaskowników na wlotach do rzeki. Ponadto w rozdz. 90002 w §4210 - 27.000zł dotyczy zakupu koszy (25.000zł) i akcję sprzątania świata (2.000zł).  W  §4270 – 190.000,00zł dotyczy remontu zbiornika odcieków na wysypisku śmieci w Studzieńcu.  Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w §4300 dotyczy dokumentacji na przebudowę zbiornika, która będzie kosztowała 23.790zł, zgodnie z podpisaną umową. Na zbiórkę odpadów medycznych zaplanowano 1.210zł, a na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 10.000zł (2 razy w roku). W rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w §4210 planowany jest zakup drzewek i krzewów (15.000zł), a w §4300 zagospodarowanie ronda i jego otoczenia (18.000zł), nowe skwery (3.913zł), przycinanie drzew (15.000zł), wycinka drzew (12.000zł) i rekultywację Parku Zwycięstwa (50.000zł). Poinformowała, że nowo wprowadzony rozdz. 90019 – Wpływy u wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i dotyczy opłat za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych do Urzędu Marszałkowskiego. Razem stanowi to kwotę 396.913zł.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy na zakup drzewek, krzewów itp. odbywają się przetargi?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na zagospodarowanie ronda było zapytanie o cenę, wpłynęły 2 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą. Odbywa się procedura przetargowa, tylko ograniczona.

Radna R. Tomaszewska zapytała, za ile jest kupowane w ciągu roku zieleni?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na pewno poniżej 14.000€, ale dokładnie nie pamięta i musiałaby to sprawdzić.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że często obsadzana zieleń budzi wątpliwości co do jakości. Krzewy szybko usychają.

Skarbnik Gminy poinformowała, że najpierw wysyłane jest zapytanie o cenę do różnych podmiotów, które odsyłają ofertę za jaką cenę są w stanie tego dokonać. Dodała, że w ubiegłym udzielono Gminie bonifikaty i transport był darmowy, ponieważ kwota zakupu przekraczała 10.000zł.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy na zagospodarowanie ronda został wyłoniony już wykonawca?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Pan Wojdanowicz.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy również będzie zagospodarowywany teren wokół ronda?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że przy PKO również będzie robił Pan Wojdanowicz. Po ukończeniu opłotowania terenu przy ZS im. H. Cegielskiego zostanie nawieziona ziemia i zasiana trawa. Dodała, że również jest rozważana możliwość posadzenia nisko rosnącego żywopłotu, ale Burmistrz jeszcze ostatecznie nie zadecydował.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie wie czy w tym roku uda jej się postawić płot.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeśli nie będzie w ogóle płotu to można cały teren zagospodarować. Płot miał chronić trawę przed zdeptaniem.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że płot powinien być taki jak od strony  ul. IIAWP.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że ładnie by to wyglądało, ale Powiat na pewno takich środków nie przekaże.

 

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 4 – Wolne głosy i wnioski.

Radna L. Kolanowska zapytała Zastępcę Burmistrza, czy wie coś o płytach, które leża za garażami i  są przewożone w inny teren?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że nie wie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy są rozstrzygnięte przetargi na oczyszczanie miasta?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że oczyszczenie ręczne wygrał Pan Siwiński, a mechaniczne  firma z Trzcianki.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy są rozstrzygnięty przetarg na utrzymanie zieleni?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że 30 marca będzie otwarcie ofert na utrzymanie zieleni, a 6 kwietnia na remonty cząstkowe.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy przy sprzątaniu był aktualizowany załącznik obejmujący wykaz ulic?

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że tak.

Radna A. Pasternak zapytała o koszt zbiórki odpadów wielkogabarytowych?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 8.000zł w 2009r.

Radna A. Pasternak zapytała, dlaczego jest to taka duża kwota?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina płaci tylko za transport m.in. tapczanów, lodówek, pralek, telewizorów itd. Zbiórka nie odbywa się 2 razy w roku i nie dotyczy tylko miasta, ale całej Gminy.

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.45

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 15 kwietnia 2010r.

 

drukuj pobierz pdf