Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 19/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 kwietnia 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 19/2009
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 kwietnia 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

              

               Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.

 

Do porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Członkowie Komisji, bez uwag, 8 głosami „za” przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że do udziału w posiedzeniu zaprosił przedstawicieli trzech jednostek:

-         dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury- p. Marka Galczewskiego na godz. 16:00,

-         kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Ewelinę Kowalską na godz. 16:30,

-         dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych – p. Wiktora Jaworskiego na godz. 17:00.

Ponadto członkowie Komisji zapoznali się z pisemnymi informacjami przygotowanymi przez w/w jednostki.

RCK

Radny Z. Hinz zapytał jak wygląda opinia Rady Muzeum o przygotowanym sprawozdaniu finansowym za miniony rok?

Radny R. Szuberski poinformował, że do dnia dzisiejszego Przewodniczący Rady Muzeum  nie zwołał posiedzenia i jednoznacznej opinii nie ma.

M. Galczewski dodał, że w listopadzie miało miejsce ostatnie posiedzenie Rady Muzeum i wtedy omawiano sprawozdanie merytoryczno - finansowe przygotowane przez RCK za rok 2008, ale bez grudnia. Nadmienił, że członkowie Rady bez zastrzeżeń przyjęli owe sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji powiedział, że jeśli nie ma innych pytań odnośnie sprawozdania RCK, to poprosi o zadawanie pytań związanych niekoniecznie z budżetem, ale z bieżącymi sprawami, jeśli Dyrektor pozwoli.

M. Galczewski wyraził zgodę.

Radna L. Kolanowska poinformowała, że radni zostali zaproszeni na udział w przemarszu „Korowodu Radości” i początkowo mieszkańcy z entuzjazmem podchodzili do uczestnictwa w nim. Dodała, że w tej chwili to się zmieniło i w jej grupie na 25 osób, tylko 3 mogą wziąć udział w pochodzie, ponieważ pozostała cześć wyjeżdża. Radna zapytała czy nie można by przenieść „Korowodu Radości” np. na Jarmark na św. Wita (okolice czerwca)?

M. Galczewski wyjaśnił, że przewidując różne problemy w szkołach i przedszkolach Burmistrz poprosił wszystkie jednostki o próbę uszczegółowienia realności przeprowadzenia pochodu i innych imprez. Padło wtedy hasło, aby szkoły i przedszkola nie na zasadzie przymusu wzięły udział w „Korowodzie Radości”.

Radna L. Kolanowska wyjaśniła, że jako nauczyciele i radni rozumieją to wszystko, ale rodzice mają często inne plany na spędzenie tych dni, często są to wyjazdy rodzinne, bądź wakacyjne. Dodała, że należałoby w przyszłości wziąć to pod uwagę.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że właściwie każdy termin będzie zły dla ludzi. Generalnie są oni nastawieni, że jeśli jakaś impreza odbywa się w dni wolne od pracy, to zawsze jest jakaś wymówka, aby nie brać w niej  udziału. Dodała, że w tym roku  tylko piątek jest dodatkowym dniem wolnym i dużo osób nie wyjeżdża. Radna nadmieniła, że przeniesienie pochodu na Jarmark na św. Wita nie zmieniło by postawy rodziców, ani frekwencji na „Korowodzie Radości”.

M. Galczewski przyznał rację radnej L. Kolanowskiej, że frekwencja jest ważna jednocześnie dodając, że wyznaczenie terminu który wszystkim mieszkańcom by pasował jest niemożliwe.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jeśli by zawsze zakładać iż ludzie wyjeżdżają, to organizowanie czegokolwiek mijałoby się z celem.

M. Galczewski poinformował, że szykuje się koncert znanego i nagradzanego Chóru Nauczycielskiego z Wałcza i serdecznie na niego zaprasza. Nadmienił, że specjalnie został przygotowany program okolicznościowy. Dodał, że nie tylko śpiewa chór, ale również soliści i wykorzystywane są także instrumenty.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański podziękował Dyrektorowi RCK za przygotowane materiały.

 

W związku z tym, że kolejny gość został zaproszony na późniejszą godzinę Przewodniczący zaproponował, aby omówić uchwały, a później wrócić do omawiania sprawozdania GOPS.

 

Kierownik Wydziału GN,RiOŚ S. Pawlicki wyjaśnił, że wpłynęły wnioski o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 miejscowości:

1.       Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Tarnowo.

Mapa, stanowiąca załącznik do projektu uchwały obrazuje zakres jakim zmiana planu miałby zostać objęta. Obszar obejmuje 3 działki o łącznej powierzchni ponad 28 ha.. Ponadto zgodnie z obowiązującym stanem prawnym po przeanalizowaniu, nie stwierdzono niezgodności planu z ustaleniami studium. Kierownik dodał, że wniosek złożyli państwo Hannefeld.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił zgromadzonym, dokładne położenie działki.

 

2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.

Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki od 5/2 – 5/61, o łącznej powierzchni 59,2304 ha. Przedmiotem ustaleń projektu planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Kierownik dodał, że projekt planu nie koliduje z ustaleniami studium.

Burmistrz wyjaśnił radnym położenie przedmiotowej części wsi Laskowo oraz dodał, że wnioskodawcą, również są państwo Hannefeld, którzy są już właścicielami całej działki od ok. 5 lat. Podzielili je na mniejsze obszary i wydzielone zostały drogi,ale okazało się iż studium nie przewidywało zabudowy mieszkaniowej. Odczekano aż zostanie to zmienione i wystąpiono z wnioskiem.

Przewodniczący Komisji zapytał czy drogi, które zostały objęte projektem planu będą należeć do wnioskodawcy?

Burmistrz odpowiedział, że tak i wskazuje na to plan przestrzenny.

 

3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Garbatka.

Kierownik S. Pawlicki poinformował, że wnioskodawcą jest p. K. Głów. Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren o łącznej powierzchni 5,6600 ha. Działki przylegają do granic Rogoźna.

Burmistrz wyjaśnił położenie działki.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa  będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno. S. Pawlicki wyjaśnił iż chodzi o działkę o nr ewidencyjnym 2359/3 o pow. 1620 m2 zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia. Starostwo Powiatowe w Obornikach po uprzednim uzyskaniu zgody Wojewody Wielkopolskiego na przekazanie w/w nieruchomości Gminie w drodze darowizny, zwróciło się z wnioskiem o przedstawienie Uchwały Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na przyjęcie darowizny w postaci w/w gruntów.

Uwag nie było.

 

W następnej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (stanowiących drogi publiczne).

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił położenie każdej z działek.

Uwag nie było.

 

GOPS

Kierownik GOPS E. Kowalska przypomniała, że funkcje Kierownika pełni dopiero od 1 kwietnia i materiał został przygotowany przez  p. A. Mazurczak.

Przewodniczący Komisji zauważył, że na str.4 sprawozdania w rozdz. 85212 §4410 – podróże krajowe służbowe i nie przeniesiono kwoty 700,00zł do ogólnych wydatków.

Pani Kierownik przyznała rację i dodała, że to tylko przeoczenie oraz, że tą kwotę ujęto w ogólnych wydatkach, tylko jej nie przepisano.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie odpłatności za  usługi opiekuńcze.

Kierownik E. Kowalska wyjaśniła, że w 2008r. do domu pomocy społecznej w Chodzieży zostały skierowane 3 osoby oraz 1 osoba do DPS w Zamyślinie. Dodała, że 70% dochodu podopiecznego przeznaczane jest na finansowanie pobytu, a pozostała kwota musi być uzupełniona ze środków własnych ośrodka pomocy społecznej. Nadmieniła, że są to kwoty ogromne.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy podopieczny sam wybiera DPS?

E. Kowalska wyjaśniła, że wybór DPS należy do GOPS i bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania, aby nie przenosić podopiecznych daleko od domu i ułatwić rodzinom odwiedziny.

Przewodniczący Komisji zapytał jaki jest miesięczny koszt pobytu 1 osoby w DPS?

E. Kowalska odpowiedziała, że ok. 2.600,00zł. Dodatkowo przy wzroście kosztów GOPS musi dopłacać większą kwotę.

Przewodniczący Komisji zapytał jakie są dopłaty do adoptowanego dziecka?

E. Kowalska odpowiedziała, że z tego co wie, to ok.3.000,00na jedno dziecko, jeżeli przebywa w placówce domu dziecka. Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej to kwota uwarunkowana jest m.in. wiekiem dziecka, ale mieści się w granicach 600-1000zł.

Przewodniczący Komisji powiedział, że jeśli nie ma innych pytań związanych z złożonym sprawozdaniem, to poprosi o krótkie wyjaśnienie pozyskiwania środków na projekt Kapitał Ludzki i inne programy.

E. Kowalska poinformowała, że jest w trakcie zatwierdzania projekt, gdzie GOPS jest partnerem ośrodka pomocy społecznej w Obornikach, Ryczywole i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przy czym GOPS jest ośrodkiem prowadzącym. Projekt jest realizowany od 1 stycznia br, do ostatniego dnia grudnia. Kwota całkowita projektu to 525.936,47zł i rozkłada się na 3 w/w jednostki, GOPS zamierza dostać 138.026,92zł. Podpisane są już umowy pomiędzy ośrodkami i PCPR. E. Kowalska dodała, że 57 osób będzie brało udział w tym projekcie.

Ponadto poinformowała, że będąc na szkoleniu w Urzędzie Wojewódzkim padła propozycja uzyskania środków finansowych z UW na program terapeutyczny dla osób z wyrokiem za przemoc. Projekt został wysłany i w tej chwili GOPS oczekuje na odpowiedź.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał dlaczego wykonanie  projektu kapitał Ludzki „Chwytaj dzień – korzystaj szansy” kształtuje się na poziomie 88,9%?

E. Kowalska wyjaśniła, że zrezygnowano z kursu bukieciarstwa na kwotę 1194,23zł. Ogólnie zaplanowano więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi, matki same poradziły sobie z zapewnieniem opieki swoim dzieciom.

Burmistrz dodał, że poza bukieciarstwem była jeszcze nauka jazdy, kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych, komputera i opieka nad chorymi w środowisku domowym.

Radna R. Tomaszewska zapytała ile osób objętych programem podjęło pracę?

E. Kowalska poinformowała, że 9 bezrobotnych kobiet brało udział z czego 5 kobiet po zakończeniu udziału nie korzystają z GOPS, a 2 z nich podjęły pracę.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański podziękował Pani Kierownik za przygotowany materiał i przybycie na posiedzenie Komisji.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” i powołania jego Kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu - projekt przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski. Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2008 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 29 grudnia   2008 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok – projekt przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski.

Radny Z. Hinz zapytał który z tematów ma zostać dodatkowo wprowadzony do planu pracy?

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że  działalność „Aquabellis” Sp. z o.o.  w Rogoźnie oraz organizacja systemu zarządzania kryzysowego oraz  obrony cywilnej w naszej gminie, gdyż nie zrealizowano ich na poprzedniej sesji.

 

ZEAPO

 

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski poinformował, że materiał został przygotowany już miesiąc wcześniej i nic się od tego czasu nie zmieniło. Poprosił o ewentualne pytania.

W związku z tym, że nie było pytań do sprawozdania Przewodniczący Komisji poprosił o zadawanie innych pytań do ZEAPO, jeśli takie istnieją.

Radna L. Kolanowska poprosiła o wyjaśnienie z czym związane jest pismo od organu nadzoru o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności uchwały  Nr XXXVI/249/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych  składników wynagrodzenia.

W. Jaworski wyjaśnił, że w uchwale w §4 nie powinno być - „.. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.” tylko od 25 kwietnia i dodatkowo 2 tygodnie na ogłoszenie w Dz.U. Dodał, że nic się nie dzieje, jeśli chodzi o struktury finansowe. Kolejną rzeczą, która powinna być poprawiona jest to, aby regulamin umieścić nie w załączniku, a w treści uchwały. W. Jaworski dodał, że np. w województwie kujawsko – pomorskim, śląskim, zachodnio – pomorskim mają regulamin jako załącznik, a w Wielkopolsce wymyślono, aby regulamin był częścią składową uchwały. W. Jaworski dodał, że rozmawiał z osobą, która opiekuje się gminą Rogoźno i uchwała zostanie opublikowana, ale z zastrzeżeniami. Czyli w §4 będzie brzmiał: „ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego” i regulamin będzie w treści uchwały.

Radny M. Kuszak zapytał czy dodatki zostały już wypłacone nauczycielom?

W. Jaworski wyjaśnił, że przed samymi świętami w czwartek i w piątek zostały wypłacone dodatki. Odbywało się to w ciągu 2 dni, gdyż z powodu obciążenia serwera, storna banku automatycznie się resetowała i trzeba było kilka razy na nowo wprowadzać dane.

Każdy z dyrektorów ma w planie 10% i ma prawo w każdym momencie to uruchomić, jest to jego indywidualna decyzja.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy wszystkie placówki zmieszczą się w swoich planach finansowych po podwyżkach?

W. Jaworski odpowiedział, że trudno jest mu powiedzieć jak to się rozłoży w planach organizacyjnych. Są nowe podstawy programowe dla gimnazjum i dla podstawówki, zmieniają się ilości godzin i układ wewnętrzny. Trzeba czekać na zaprezentowanie przez dyrektorów plany organizacyjne, gdyż dopiero na tej podstawie wychodzi ile można przyjąć osób dydaktycznych, ile de facto pieniędzy do końca roku będzie potrzebne.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że to 10% zapewne nie starczy.

W. Jaworski powiedział, że w ramach obsługi było przyjęte 10%, ale dla nauczycieli w regulaminie są 4,2%. Dodał, że we wrześniu będzie następna podwyżka. Ponadto  kilkanaście osób wejdzie na wyższy pułap, ze względu na awans, dlatego trzeba zabezpieczyć dla nich pieniądze. Konkretne informacje będą dopiero w maju, kiedy minie termin składania dokumentów. Znacząco wpływa to na wydatki, sama różnica między nauczycielem kontraktowym, a mianowanym to ok.500zł.

W. Jaworski przypomniał, że sam awans jest w  rezerwie i rozebranie rezerwy oprócz tego co trzeba zabezpieczyć zgodnie z subwencją Starosty, będzie trzeba pewne środki przekazać ze względu na rozliczenie subwencyjne.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański podziękował Dyrektorowi W. Jaworskiemu za przybycie i przygotowany materiał, po czym ogłosił 10 minut przerwy.

 

Po przerwie głos zabrała Pani Skarbnik Gminy M. Kachlicka, która krótko omówiła wykonanie budżetu za 2008 rok. Wyjaśniła, że w  2008 roku budżet gminy został zrealizowany następująco: dochody wykonano w kwocie 38.747.845,53 zł tj. 102,12 % na plan 37.942.165zł, a wydatki wykonano w kwocie 37.160.174,09 zł tj. 96,52 %, na plan 38. 501.593 zł. Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek  w wysokości 1.443.022 zł. Finansowanie przychodów i rozchodów wyniosło 559.428zł. W związku powyższym została wypracowana nadwyżka finansowa tj. 1.587.671,44 zł. I nadwyżka środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 595.156,36 zł. Razem wolne środki do rozdysponowania w roku 2009 wynoszą 2.182.827,80 zł. Pani Skarbnik dodała, że na dobry wskaźnik wykonania dochodów miała wpływ np. pozycja - Podatki lokalne, gdyż zrealizowano je na poziomie 106,80%, należności wymagalne w porównaniu do roku 2007 zmalały o 5,38% z tego tytułu.

Na dochody składała się:

-         subwencja ogólna, która została wykonana w 100,00%,

-         udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wykonanie: 111,46%,

-         dotacje celowe, wykonanie: 94,06%,

-         dotacje rozwojowe, wykonanie: 89,06%,

-         rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie: 100,00%,

-         środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, wykonanie: 99,24%,

-         dochody pozostałe, wykonanie: 106,80%.

Na ogólną kwotę dochodów, dochody majątkowe wynosiły 2.549.511,50zł w tym:

-         wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 16.040,81zł,

-         wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.241.070,70zł,

-         wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 400,00zł,

-         dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 287.500,00zł,

-         dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.499,99zł.

Pani Skarbnik dodała, że w części opisowej przygotowanego sprawozdania szczegółowo są wyjaśnione wszystkie pozycje.

Radna R. Tomaszewska zapytała na jaką kwotę do budżetu, nie wpłynęły pieniądze z tytułu umorzeń podatków?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że radnym została przekazana pisemna informacja na ten temat i umorzenia opiewają na kwotę  410.796,13zł, powyżej 500zł. Dodała, że również na str. 21 sprawozdania opisowego znajduje się informacja na temat  zaległości. W sumie umorzenia, wraz z tymi poniżej 500zł, to kwota: 415.517,63zł.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że tradycyjnie już są umorzenia, według szablonu.

Innych pytań odnośnie strony dochodów nie było, w związku z tym Pani Skarbnik przystąpiła do omawiania wydatków.  Wyjaśniła, że wydatki wykonano w kwocie 37.160.174,09 zł tj. 96,52 %, w tym wydatki bieżące, wykonanie: 96,28% oraz wydatki majątkowe: 98,02%.. Nadmieniła, że wydatki majątkowe stanowiły 14,06% ogólnej kwoty wydatków wykonanych, a 85,94% to wydatki bieżące. Dokładnie wykonanie wydatków budżetowych kształtowało się następująco:

 1)od strony wydatków bieżących:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wykonanie: 13.439.345,45zł,

-         obsługa długu publicznego, wykonanie: 104.777,98zł.

-         dotacje przekazane z budżetu, wykonanie: 2.432.146,52zł,

-         pozostałe wydatki, wykonanie: 15.959.357,58zł.

2)od strony wydatków majątkowych:

-         własne wydatki majątkowe, wykonanie: 4.315.546,56zł,

-         dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie: 909.000,00zł.

Pani Skarbnik dodała, że plan na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosił: 16.445.520,00zł, wykonanie: 98,68%. Na pomoc społeczną  przeznaczono: 7.739.917,39zł tj.95,05%, pozostałe wydatki wykonano w 94,84% tj. 13.094.287,28zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała. Razen zobowiązania niewymagalne wynosiły 1.300.234,09zł, w tym:

-         podatek dochodowy za grudzień 2008r., na kwotę 57.863,00zł,

-         składki ZUS i FP za grudzień 2008r., na kwotę 168.010,64zł,

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne, na kwotę 800.000,91zł,

-         składki na ZUS i FD od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2008, na kwotę 141.284,83zł,

-         pozostałe z tytułu zakupu: usług, materiałów, ekwiwalentów i opłat, na kwotę 133.074,71zł.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o uzasadnienie udzielonych umorzeń po raz  kolejny  tym samym podmiotom. Chociażby Sp. z o.o. SEPTA, p. P. Czarnecki, Sp. z o.o. Aquabellis. Radna stwierdziła, że kwoty umorzeń nawet wzrastają.

Burmistrz odpowiedział, że uzasadnienie jest takie samo jakie było w roku ubiegłym.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie pamięta jakie było w zeszłym roku i dlatego poprosi o wyjaśnienie.

Burmistrz Rogoźna powtórzył, że takie same jak w zeszłym roku.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy zostało przeprowadzone postępowanie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że oczywiście zostało przeprowadzone.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że zapewne również w tym roku, nie ma prawa do wglądu do tych dokumentów.

 

Następnie przystąpiono do omawiania analizy wykonania budżetu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska powiedziała,  że  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok oraz  opinia Regionalnej izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2008r, zostaną przedstawione na sesji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przypomniał, że Komisji Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za rok 2008 oraz wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2008rok oraz Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię, że owy wniosek Komisji Rewizyjnej jest należycie uzasadniony.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok została przygotowana zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej i  RIO.

Radny Z. Hinz zauważył, że  w porządku obrad nie została ujęta uchwała w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości przy ul. Wielkiej Poznańskiej 89.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że zaproszenie wraz z porządkiem sesji, zostało przygotowane zanim przedstawiono projekt uchwały. Nadmienił, że zostanie ta uchwała wprowadzona do porządku obrad już na sesji.

 

Następnie głos zabrała radna R. Tomaszewska. Wyjaśniła, że w Statucie jest zapisane iż barwami gminy są kolory biały, złoty i czerwony, natomiast w rzeczywistości jest tak, że nigdzie koloru złotego nie ma. Zastanawia ją, czy nie łatwiej byłoby zmienić uchwałą, Statut. Drażniące są te rozbieżności.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że flaga powinna być zgodna z zapisem. Albo zmiana flagi, albo zapisu w Statucie.

Radny Z. Hinz stwierdził, że warto byłoby zaciągnąć opinii eksperta w tej sprawie.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że należy zmienić barwy na fladze, skoro w Statucie jest mowa o kolorze złotym.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że w internecie nie ma możliwości otrzymania koloru złotego.

Radny Z. Hinz przypomniał, że kiedyś poruszał temat, aby przygotować 1 bądź 2 flagi reprezentacyjne specjalnie na ważne uroczystości.

Radna A. Pasternak stwierdziła, że można by ująć w Statucie, iż flagi reprezentacyjne są koloru złotego i przygotować 2 flagi typowo na ważne uroczystości, a pozostałe mogą być koloru żółtego.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jest przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Radny M. Kuszak stwierdził, że nie można  Statutu od razu zmienić, trzeba wziąć pod uwagę podłoże historyczne. Kolor złoty wywodzi się prawdopodobnie z miasta królewskiego, ale pewności nie ma, dlatego warto byłoby poprzeć pomysł radnego Z. Hinza i zasięgnąć opinii historycznej, która rozwiałaby wątpliwości.

Radna R. Tomaszewska zapytała kiedy zostały wprowadzone dziś obowiązujące barwy?

Radny Z. Hinz powiedział, że chyba od I Kadencji.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jeśli faktycznie kolor żółty ma podłoże historyczne to należałoby zmienić wszystkie proporczyki, flagi. Dodała, że dzisiaj nie ma problemu z zamówieniami, jeśli chodzi o  kolor biały, złoty i czerwony. Nadmieniła, że internet można przeboleć, ale na wszystkie uroczystości flaga powinna być zgodna z Statutem.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że można by się zwrócić z wnioskiem do np. Rady Muzeum o ustalenie jednoznacznego wzorca flagi Rogoźna.

Radny M. Kuszak powiedział, że jako osoba zajmująca się trochę tkaninami musi stwierdzić, że trochę wszyscy poszli na łatwiznę. Akurat dzianiny flagowe, które w większości są w hurtowniach są żółte, czerwone, białe itd. Zamawiane są flagi papieskie, maryjne i nie można mówić, że jakieś kolory są nie dostępne. Nadmienił, że satyna jest tkaniną jednostronną i pojawia się problem z drugą stroną, dlatego należałoby to szyć podwójnie. Z kolei dzianina jest obustronnie kolorystycznie taka sama.

Radny Z. Hinz powiedział, że może warto by było skonsultować się w sprawie flagi z Panem Jeranem, który swego czasu zajmował się tematem.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że  mógłby się porozumieć z Panem Jeranem i Panem Malinowskim.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował sformułowanie wniosku.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że poruszyła temat barw aby podjąć dyskusję, ale nie koniecznie musi się ona skończyć wnioskiem.

Radny Z. Hinz dodał, że należałoby również przy okazji  przygotować flagi reprezentacyjne.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przyznał, że jest potrzeba przygotowania takiego zestawu reprezentacyjnego. Dodał, że można porównać jak wyglądają sztandary innych instytucji, szkół itp. i gminny wygląda na ich tle ubogo.

Radna R. Tomaszewska  przypomniała, że mimo zapisu w Statucie o kolorach; biały, złoty i czerwony, to pytając obojętnie którego mieszkańca Rogoźna- jakiego koloru jest flaga, odpowie, że : białego, żółtego i czerwonego. Dodała, że może nie trzeba tak bardzo trzymać się heraldyki, gdyż trzeba wziąć pod uwagę to, z czym związani są mieszkańcy, którzy przekonaniu są o tym, że kolor żółty jest barwą Rogoźna.

Radny R. Dworzański przyznał radnej rację, że często to właśnie kolor  żółty jest wymieniany jako jedna z barw Rogoźna.

Następnie powiadomił, że zostało przekazane do wiadomości Rady Miejskiej, wysłane do RKS Wełna w sprawie  braku wywieszonego regulaminu targowiska. Zapytał Panią Sekretarz czy już wiadomo o zainstalowaniu go?

Sekretarz Gminy powiedziała, że uzyskała informacje od Klubu „Wełna” iż Regulamin cały czas tam jest wywieszony.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że do wiadomości Rady został skierowany wniosek o zlecenie wykonania prac poprawiających infrastrukturę osiedla Nienawiszcz, do Burmistrza Rogoźna.

Burmistrz wyjaśnił, że zostanie tam wysłana równiarka.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał od kiedy zaczną jeździć równiarki po gminie?

Burmistrz wyjaśnił, że zostały uruchomione już przed świętami wielkanocnymi np. dnia dzisiejszego na Jaraczu, a jutro w Pruścach.

Radna L. Kolanowska zauważyła, że na ostatnim posiedzeniu KSSOiK radna A. Pasternak zwróciła uwagę na pojemniki do zbiórki selektywnej, ale nadal są one przepełnione i butelki leżą koło pojemnika.

Następnie radna powiedziała, że na ul. Koniczyńskiej gdzie mieszka p. Grześkowiak, jest osadzona bardzo nisko studzienka i z tego powodu ciągle gromadzi się tam woda.

Radny M. Kuszak zwrócił się do Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego, mówiąc że ma trochę do niego żal w związku z drogą krzyżową, gdyż poczuł się jak niedoinformowany chłopiec, kiedy ksiądz między stacjami poprosił radnych o wystąpienie. Radny nie wiedząc wcześniej o takich planach, stojąc z tyłu nie miał takiej możliwości. Dodał, że wystarczyła krótka informacja telefoniczna o tym, że będzie takie wystąpienie, aby móc się ustawić w odpowiednim miejscu w czasie drogi krzyżowej. Radny nadmienił, że kilku radnych zostało poinformowanych. Jego zdaniem nie ważne czy jakiś radny jest, bądź nie w Klubie, to powinien taką informację otrzymać. Poprosił Przewodniczącego Rady, aby na przyszłość nie zapominał o części radnych, gdyż jest opiekunem całej Rady.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że informacje w tej sprawie sam otrzymał dopiero dzień wcześniej. Stwierdził również, że być może w całej sytuacji jest  też jego wina i dlatego przeprasza.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy wiadomo już coś w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego wycinki drzew na ul. Lipowej?

Burmistrz odpowiedział, że nie.

Radny Z. Hinz stwierdził, że zamiast wysyłki wszystkich pism, które są kierowane do Rady Miejskiej, a jest ich znacząca ilość, lepszym rozwiązaniem byłaby tylko informacja o pismach jakie wpłynęły.  Przyznał, że cześć dokumentów , które otrzymuje gromadzi,  reszta zostaje wyrzucona. Dodał, że rozumie, że Przewodniczący ma dobre intencje, ale wszystkie dokumenty nie konieczne muszą zostać wysłane.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że stara się wszystkie pisma przekazywać, chyba że są to indywidualne sprawy.

Radna R. Tomaszewska zgodziła się z radnym Z. Hinzem, że zbyt dużo papieru jest marnowane i część rzeczy można pominąć. Nadmieniła, że z drugiej strony jest zadowolona z pewnych informacji, które przychodzą bo woli o nich wiedzieć wcześniej, może wtedy zapoznać się z nim i wyrobić sobie zdanie na ich temat. Radna dodała, że poza tym obawia się sytuacji, gdzie segregowano by wagę pewnych spraw. Niejasności mogłyby budzić wybory Przewodniczącego, który dokonywał by selekcji pism.

Radny Z. Hinz powiedział, że jako radni jakieś zaufanie do Przewodniczącego powinno się mieć.

Burmistrz dodał, że otrzymuje niektóre pisma podwójnie.  Najpierw od samego nadawcy, a później kserokopię z Biura Rady, mimo iż w piśmie jest zaznaczone, że do wiadomości Burmistrza zostało przekazane.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby po zeskanowaniu pism wysyłać je pocztą mailową. Zaoszczędzi się papier i pieniądze. Ci radni, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej otrzymywali by pisma nadal w formie papierowej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jest to rozwiązaniem dobrym i nie widzi problemu jeśli radny wyrazi zgodę na taką formę, aby mu wysyłać w mailem.

Radna L. Kolanowska zapytała czy przyszła już jakaś informacja odnośnie wniosku na kanalizację?

Burmistrz odpowiedział, że wniosek przeszedł merytoryczną ocenę i w tej chwili trzeba czekać na ocenę strategiczną.

Radny Z. Hinz powiedział, że ukazał się artykuł w „Gazecie Powiatowej” w sprawie drogi na ul. Kochanowskiego i jeszcze raz prosi Burmistrza o dotrzymanie słowa danego mieszkańcom.

Burmistrz odpowiedział, że obiecał i słowa dotrzyma.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18:15.

 

Protokół sporządziła  Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 12 maja 2009r.

 

 

drukuj pobierz pdf