Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLIII/414/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1276/10 – obręb ROGOŹNO

UCHWAŁA NR XLIII/414/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1276/10 – obręb ROGOŹNO

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na nabycie działki gruntu nr 1276/10 o pow.0,0087ha, położoną w obrębie ewidencyjnym ROGOŹNO, stanowiącą własność prywatną, na mienie Gminy Rogoźno, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XLIII/414/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1276/10 – obręb ROGOŹNO

 

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Współwłaściciele działki nr 1276/10 zwrócili się z wnioskiem o rozważenie możliwości nabycia na mienie gminne ww. działki gruntu, tut. Organ wyraził wolę nabycia ww. działki za symboliczną złotówkę za każdy z posiadanych udziałów, na co współwłaściciele działki 1276/10 wyrazili zgodę.

Działka 1276/10 objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszonym w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.). Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą Nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. działka nr 1276/10 położona jest na terenie z przeznaczeniem pod drogę gminną. Działka 1276/10 objęta jest następującymi decyzjami Burmistrza Rogoźna lokalizacji celu publicznego:

- GPiM.6733.3.2014.BR z dn. 04.04.2014 r. polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej,

- GPiM.6733.5.2014.BR z dn. 20.05.2014 r. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn63,

- GPiM.6733.27.2018.BR z dn. 04.12.2018 r. polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

 

W związku z realizacją budownictwa w rejonie ul. Szarych Szeregów i Sobolewskiego w Rogoźnie zachodzi możliwość nabycia działki nr 1276/10 na mienie gminne, z przeznaczeniem jej pod drogę wewnętrzną, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf