Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 16/2012 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 16/2012

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. 

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.      Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012:

a)       wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

b)       pytania do sprawozdawcy.

5.      Stan przygotowania placówek do realizacji zadań w nowym roku szkolnym:

a)       wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

b)       pytania do sprawozdawcy.

6.      Zapoznanie radnych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

7.      Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki na podstawie listy obecności stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7 członków Komisji.

 

Protokół nr 15/2012 został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7 członków Komisji.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki zaproponował, aby przystąpić do realizacji punktu 6zapoznanie radnych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminachinformację przedstawiła B. Ryga inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że w dniu 1.01.2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach, która zobowiązała gminy do:

-         budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

-         objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

-         nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi,

-         ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-         tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,

-         zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu,

-         prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina na mocy ustawy przejmie obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy.

Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia następujących uchwał obligatoryjnych:

-         regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie – w ciągu 6 miesięcy od dania uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

-         uchwała w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłat,

-         uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-         uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty,

-         uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych),

-         uchwała dot. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

-         uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

W/w uchwały należy podjąć w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z mocą obowiązywania nie później niż 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Ponadto Rada może podjąć uchwały w sprawie:

-        przyjęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich albo wskazanych obowiązków,

-        odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

-        podziału gminy na sektory,

-        rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługę,

-        uchwała w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.

Dla w/w uchwał brak narzuconego terminu ich podjęcia.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązany jest do uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017, w terminie 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy, jednak nie został on jeszcze uchwalony. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa zakłada:

-        gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów,

-        zamknięcie składowisk odpadów niespełniających wymagań przepisów prawnych,

-        zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnie z wymogami ochrony środowiska,

-        selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów,

-        zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

-        wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

W planie gospodarki odpadami wyznacza się regiony oraz regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, a także wskazuje się na konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów, a w przypadku ich powstawania na konieczność powtórnego wykorzystania. Region gospodarki odpadami komunalnymi to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 tys. mieszkańców. W Regionie I zostały ujęte następujące gminy: Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Miasto i Gmina Skoki, Gmina Mieleszyn, Gmina Budzyń, Miasto i Gmina Szamocin, Miasto Chodzież, Gmina Chodzież, Gmina Rogoźno, Gmina Ryczywół, Gmina Damasławek, Miasto i Gmina Margonin, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Mieścisko, Gmina Wapno, które przynależne do Zakładu Zagospodarowania Odpadów NoweToniszewoKopaszyn realizowanego ze środków WRPO. Składowisko Odpadów Komunalnych w Studzieńcu w planie gospodarki odpadami zostało ujęte jako instalacja zastępcza, jako składowisko i sortowania odpadów zmieszanych.

Właściciel nieruchomości zobowiązany zostanie poprzez uchwałę Rady Miejskiej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Rada gminy, w drodze uchwały ustali opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią iloczyn:

1)       liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2)       ilość zużywanej wody w danej nieruchomości, albo

3)       powierzchni lokalu mieszkalnego,

-      oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 (kwota),

4)       stawka opłaty od gospodarstwa domowego.

W przypadku zadeklarowania przez mieszkańca selektywnej zbiórki Rada ustala niższe stawki opłaty (art.6k ust. 3).

pobierane na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają pokryć:

-         koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-         tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-         obsługi administracyjnej tego systemu.

Radny R. Dworzański zapytał ile zapłaci za wywóz odpadów przeciętna rodzina w gminie?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że jeżeli wywóz odpadów będzie odbywał się w cyklach co 2 tygodnie to wzrost opłat za wywóz odpadów dla przeciętnej rodziny wynieść może nawet do 50%.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że p. B. Ryga przedstawiła informację, aby zaznajomić radnych z ustawą i uchwałami jakie będą musieli podjąć.

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że ustawodawca założyłwojewódzki plan gospodarki odpadami zostanie uchwalony do końca czerwca, a dotychczas nie został uchwalony. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie musi być zgodny z planem wojewódzkim i musi zostać uchwalony do końca grudnia 2012 r. Uchwały dotyczące stawek, deklaracji, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych muszą być dostosowane do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Jeżeli uchwały nie będą dostosowane do planu wojewódzkiego, to Wojewoda wzywa do naprawy stanu rzeczy poprzez podjęcie uchwał, albo wydaje zarządzenie pokontrolne.

Burmistrz Rogoźna poprosił radnych aby zgłaszali swoje uwagi i spostrzeżenia w omawianym temacie, aby móc je na bieżąco analizować i wprowadzać do projektów uchwał.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał kiedy upływa ostateczny termin podjęcia uchwały w sprawie opłat?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że uchwała w sprawie opłat oraz pozostałe uchwały obligatoryjne muszą zostać podjęte do końca 2012 r.

Radny H. Kuszak zapytał czy punkty do selektywnej zbiórki śmieci, które rozmieszczone są w gminie zostaną zlikwidowane?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że najprawdopodobniej punkty selektywnej zbiórki śmieci zostaną zlikwidowane, ponieważ gdyby zostały utrzymane to wówczas nie byłoby można sprawdzić czy mieszkańcy prowadzą selekcję śmieci, którą zadeklarowali w deklaracjach. Dodała, że problemem jest wprowadzenie selektywnej zbiórki w budynkach wielorodzinnych. Poinformowała, że w budynkach wielorodzinnych w których działają wspólnoty mieszkaniowe deklaracje będzie składała wspólnota, a nie poszczególni mieszkańcy.

Radny H. Kuszak zapytał kto będzie składał deklaracje?

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że deklaracje będzie wypełniał właściciel, zarządca, posiadacz samoistny, zarząd wspólnoty i będą one dotyczyć wyłącznie osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Radny R. Szuberski powiedział, że największym problemem jest ustalenie stawki opłat za odbiór śmieci na odpowiednim poziomie.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy nowy system opłat za śmieci będzie lepszy?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że aby ocenić system trzeba odczekać kilka lat i wówczas zobaczy się jak one będzie funkcjonował.

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że kilka gmin wprowadziło system odbioru śmieci wg nowych przepisów, np. Izabelin, Baranów i gminy, które gospodarkę odpadami komunalnymi mają w inny sposób uregulowaną, np. Pobiedziska. 

Radny M. Kutka zapytał czy będzie możliwość wprowadzenia ulgi dla rodzin wielodzietnych?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że nie ma możliwości wprowadzenia ulgi.

Skarbnik Gminy poinformowała, że planując dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów należałoby je umniejszyć, gdyż pewna część będzie nieściągalna.

Radny M. Kutka zapytał czy opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie dokonywana na konto gminy?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że wpłaty będą dokonywane na konto gminy, i to gmina będzie rozliczała się z firmą, która wygra przetarg na odbiór odpadów. Do rozważenia pozostają również terminy w jakich mieszkańcy będą musieli uiszczać opłatę.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał jak część mieszkańców gminy nie ma zawartych umów na wywóz odpadów komunalnych?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że nadal trwa weryfikacja zebranych danych, natomiast z zebranych informacji wynika ok. 30% mieszkańców nie ma podpisanych umów. Do grupy 30% mieszkańców zalicza się również osoby, które posiadają kubły na odpady komunalne i opróżniają je nierównomiernie lub samodzielnie odwożą na składowisko odpadów komunalnych. Poinformowała, że gmina będzie musiała utworzyć punkty do selektywnego odbioru odpadów, np. wielkogabarytowych, elektrycznych, biodegradowalne, niebezpieczne, itp. Systemem opłat za odbiór odpadów komunalnych zostaną objęte wyłącznie budynki zamieszkałe, a firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały mieć podpisane umowę na odbiór odpadów komunalnych.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.

W imieniu Burmistrza Rogoźna informację przedstawił W. Jaworski – Dyrektor ZEAPO. Poinformował, że sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 zostało przygotowane przez Panią L. Pijanowską – Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty, która ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć w posiedzeniu komisji.

Radna R. Tomaszewska zapytała dlaczego Gimnazjum nr 2 ujęte jest tylko w kilku punktach? Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty prosiła o przekazanie liczby uczniów, którzy będą uczęszczać do szkoły w roku 2012/2013. Dodała, że w przedstawionej informacji podano dane dot. szkół i przedszkoli niepublicznych, a Gimnazjum nr 2 nie zostało ujęte.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że pytanie przekaże Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Oświaty i postara się udzielić odpowiedzi na sesji.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał ile budżet gminy kosztowało przebywanie nauczycieli na urlopach zdrowotnych?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że odpowiedzi udzieli podczas najbliższej sesji.

Radna R. Tomaszewska zapytała z czego wynika zalecenie dla Szkoły Podstawowej nr 3, aby organizować zajęcia w grupach od 12-26 uczniów? Zapytała z czego wynika zalecenie dla SP nr 3, aby zajęcia rozpoczynać o stałej porze we wszystkich oddziałach oraz wydłużyć przerwy międzylekcyjne?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że SP nr 3 pracuje na dwie zmiany i w planie lekcji powinna zostać uwzględniona druga długa przerwa, która byłaby przeznaczona dla dzieci rozpoczynających zajęcia w godzinach popołudniowych.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w Szkole Podstawowej w Pruścach zalecono naprawę gzymsów starego i nowego budynku, malowanie elewacji po naprawie uszkodzonych tynków i dokończyć wymianę okien. Zapytała czy zalecenia nadzoru budowlanego zostały zrealizowane?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że gzymsy zostały naprawione, a okna powinny zostać wymienione ze względu na brak szczelności, jednak nie zagrażają one bezpieczeństwu uczniów.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 5 – stan przygotowania placówek do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

Informację o planowanej pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 201/2013 przedstawił W. Jaworski – Dyrektor ZEAPO.

Radna R. Tomaszewska zapytała ile dzieci zostało przyjętych do klasy I-szej w Gimnazjum nr 1?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że odpowiedzi udzieli na sesji.

Przewodniczący Z. Chudzicki poprosił o omówienie przetargu na dowóz uczniów do szkół?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że w do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców: Konsorcjum „Przewozy szkolne” i p. Ziółkowski. Obie oferty spełniały wymogi przetargowe, a wygrało Konsorcjum „Przewozy szkolne”. P. Ziółkowski zaproponował stawkę 4,20 zł/km i 2,30 zł/km, a Konsorcjum „Przewozy szkolne” zaproponowało stawkę 3,90 zł/km i 2,10 zł/km odpowiednio na duży i mały autobus. Konsorcjum „Przewozy szkolne” tworzą Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Za Jeziorem” P. Czarnecki i ZUKiT H. Siwiński.

Radny H. Kuszak zapytał czy Konsorcjum „Przewozy szkolne” dysponuje odpowiednim taborem? Zapytał czy tabor musi być własnością konsorcjum?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że konsorcjum dysponuje odpowiednim taborem, bo gdyby tak nie było to nie mogłoby przystąpić do przetargu. Wyjaśnił, że tabor może być dzierżawiony, leasingowany. Przystępując do przetargu podmiot musi posiadać umowę najmu i kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z gwarancją przedłużenia umowy ubezpieczenia. 

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w Gminie Oborniki po przeprowadzeniu przetargu stawka za dowóz uczniów do szkół wyniosła 3,70 zł/km.

 

Ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Następnie zrealizowano punkt 7 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesje Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Sekretarz Gminy przedstawiła opinię Kancelarii Radców Prawnych „Doradca” w sprawie złożonego oświadczenia woli przez R. Hanefeld.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie nazewnictwa ulic przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny R. Dworzański zapytał czy wieś Nienawiszcz ma ten sam kod pocztowy jak Rogoźno?

Radna E. Wysocka poinformowała, że wieś Nienawiszcz ma ten sam kod pocztowy co Rogoźno.

Radny R. Dworzański powiedział, że w Rogoźnie istnieje ulica Chabrowa i jeśli taką samą nazwę będzie miała ulica w m. Nienawiszcz, to czy wówczas nie powstaną problemy z dostarczaniem poczty.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że ulica w m. Nienawiszcz jest drogą wewnętrzną będącą własnością osób prywatnych i trzeba było uzyskać ich zgodę na nadanie proponowanej nazwy. Gdyby chciano zmienić nazwę ulicy, wówczas trzeba przeprowadzić ponownie całą procedurę.

Radny M. Kutka zapytał czy nazwa ulicy w m. Nienawiszcz była inicjatywą właścicieli osób prywatnych?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że przypuszcza iż pracownik zajmujący się tą sprawą samodzielnie wystąpił z inicjatywą nadania nazwy wspomnianej ulicy.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogoźno omówiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

Radny R. Dworzański zapytał czy w rozporządzeniu Ministra Środowiska zapisano jak długo przedsiębiorca powinien przechowywać zgromadzone dane o świadczonych usługach?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że czas przechowywania danych został określony w art. 90 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodała, że zastosowanie mają również przepisy ogólne dotyczące przechowywania dokumentów.

Radny R. Szuberski zapytał jak ma wyglądać punkt obsługi sanitarnej i w jakie urządzenia ma być wyposażony?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wyposażenie punktu obsługi sanitarnej zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz w innych przepisach szczegółowych.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Z. Chudzicki zgłosił wniosek o treści: „Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie popierając wniosek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie zwraca się do Pana Burmistrza z prośba o zabezpieczenie w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 r. środków z przeznaczeniem na wymianę desek na pomoście przy kąpielisku miejskim oraz umieszczenie tablicy informacyjnej o dojeździe do kąpieliska”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7  głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Kierownik WGNRiOŚ przedstawił koncepcję projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz. Poprosił radnych o zapoznanie się z projektem i zgłoszenie ewentualnych uwag.

Radny R. Dworzański poruszył sprawę złożonego do WZDW wniosku o zmniejszenie nacisku na jedną oś do 3,5 t. Dodał, że udzielona odpowiedź jest enigmatyczna i można uznać, że WZDW dba o interesy przewoźników, a nie interesuje się losem mieszkańców. Ponadto powiedział, że należałoby zastanowić się nad skierowaniem kolejnego pisma w tej sprawie.

Radny H. Kuszak powiedział, że zmniejszenie nacisku na oś z 10 do 8 t nie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Dodał, że jest zwolennikiem wprowadzenia weekendowego ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych.

Radny R. Szuberski powiedział, że najlepszym sposobem zmniejszenia ruchu samochodów ciężarowych jest przekazanie informacji o planowanym proteście, bo wówczas kierowcy samochodów ciężarowych natychmiast zmieniają trasę przejazdu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że spotkał się z radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego J. Berendtem, który zadeklarował swoją pomoc w sprawie budowy obwodnicy Rogoźna. Dodał, że sygnalizatory dźwiękowe, które działały w godzinach nocnych zostały wyłączone.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 10 wrzesień 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf