Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 32/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 stycznia 2014 roku o godz. 16.30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 32 /2014

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 stycznia 2014 roku o godz. 16.30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdzial, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu udział bierze 6 członków, Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Radny M. Kutka obecny od godz. 16:45

Ponadto w posiedzieniu Kmisji udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załacznik nr 2 do niniejszego protokolu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

1.    Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.    Działalność kulturalna Rogozińskiego Centrum Kultury:

       a) wystąpienie Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury,

       b) dyskusja na powyższy temat.

5.    Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej                 

       w Rogoźnie.

6.    Wolne głosy i wnioski.

7.    Zakończenie posiedzenia.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.

 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenie Komisji.

Protokoł nr 31/2013 został przyjęty 6 głosami “za” w obecności 6 czlonków Komisji.

 

4. Działalność kulturalna Rogozińskiego Centrum Kultury.

Informację przedstawił Dyrektor RCK Pan Piotr Szturmiński.

Informację stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radna R. Tomaszewska zwróciła się z zapytaniem, czy nadal działa/funkcjonuje Zespół Śpiewaczy „Przemysław”?

Dyrektor RCK odpowiedział, że zespół nadal funkcjonuje a jego prowadzeniem zajmuje się Pan I. Mazurek.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że od pewnego czasu losy Chóru działającego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół LO są niepewne. Zapytała, czy Pan Dyrektor myślał może o tym, żeby w ostateczności zając się prowadzeniem tego Chóru?

Dyrektor odpowiedział, że rozważał taką możliwość. Dodał, że chór ten działa sprawnie, ale uczestnicy nie potrafią nawiązać kontaktu z instruktorem, Panem Zielińskim.

Dodał, że jest to temat możliwy do podjęcia i rozwiązania.

Radny Z. Chudzicki dodał, że ostatni występ tego Chóru odbył się w Święto Trzech Króli.

Głos w dyskusji zabrał również radny R. Dworzański, który poinformował, że rozmowy w tym temacie trzeba w pierwszej kolejności podjąć z Prezesem Chóru, oraz Dyrektorem LO którzy udzielą więcej informacji w temacie.

Dyrektor RCK poinformował, że jeśli jest to Chór działający przy Stowarzyszeniu, to trudno z dotacji podmiotowej na RCK przeznaczać pieniądze na działalność Stowarzyszenia – tego niewolno zrobić. Dodał, że ewentualnie Rada mogłaby przekazać dotację celową na działalność Chóru przy Stowarzyszeniu, ewentualnie Chór ten musiałby przejść pod „skrzydła” RCK, i wtedy jest możliwość finansowania działalności tego Chóru. Dodał, że w innym przypadku nie ma możliwości prawnej.

Radna R. Tomaszewska dodała, że zapewne cały problem tego Chóru tkwi w środkach finansowych. Zasugerowała, aby jeśli Stowarzyszenie nie jest zainteresowane dalszym finansowaniem tego Chóru,  to nic nie stoi na przeszkodzie, aby chór ten się rozwiązał i aby RCK osoby te przejęło, zapewniając odpowiednią obsługę.

Poinformowała, że wszystkie osoby przynależące do tego Chóru są zainteresowane dalszą współpracą i bardzo ubolewają nad tym, że po tylu próbach i tylu sympatycznych doświadczeniach wszystko się kończy.

Dodała, że nie zależnie od tego, kto zajmie się prowadzeniem Chóru, zapewne chciałby on dalej istnieć.

Dyrektor RCK dodał, że współpraca ze Stowarzyszeniem musiałaby dalej być nawiązywana ponieważ w Ośrodku Kultury z powodu braku pomieszczeń, nie ma możliwości poprowadzenia prób tego Chóru. Dlatego próby nadal musiałby się odbywać w LO.

Radna R. Tomaszewska dodała, że zapewne Dyrektor LO nie miałby nic przeciwko temu, ponieważ jest to działalność nie dochodowa, jest to działalność typowo kulturalna. Nadmieniła, że w Zespole Szkół obywają się próby Chóru Echo, za co ona jako Dyrektor Szkoły nie pobiera żadnej odpłatności ponieważ jest to działalność kulturalna.

Następnie radna R. Tomaszewska w imieniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury złożyła wniosek następującej treści:

„Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Dyrektora RCK o podjęcie rozmów z opiekunem Chóru Śpiewaczego „Przemysław”, Panem Robertem Kornobisem oraz Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie Panem Pawłem Nowickim, w sprawie możliwości przejęcia prowadzenia chóru”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za”.

Radny R. Kuszak zapytał, czy w związku z tym, że podczas obrad sesji budżetowej zostały zdjęte środki w kwocie 90 tys./zł z działalności, czy Pan Dyrektor już planował, jakie wydarzenia się nie odbędą?

Dyrektor odpowiedział, że z porównania budżetu 2013 do budżetu 2014 ( zakładając 5% wzrost płac) wynika, że w stosunku do roku poprzedniego w budżecie na rok obecny jest o 129 tys. mniej na działalność.

Dodał, że na dzień dzisiejszy nie planuje się imprezy wysokobudżetowej jaką jest impreza organizowana z okazji „Dni Rogoźna”.

Radny R. Kuszak zapytał, czy są już z podjęte działania odnośnie zakupu ekranu dla RCK, na który większość radnych przeznaczyła 10 tys./zł?

Dyrektor RCK odpowiedział, że zapytania ofertowe zostały rozesłane, oferty spłynęły i ekran już został zamówiony. Dodał, że do końca stycznia ekran powinien być na miejscu. Całkowity koszt zakupu ekranu wyniósł 10.394 zł.

Radny H. Kuszak zwrócił się z prośbą do Dyrektora RCK o wystosowania pisma do Dyrektorów Szkół z informacją o uczniach, które uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne np. „PA-MAR-SZE”. Dodał, że informacja ta może wpłynąć na podwyższenie oceny z zachowania jak również na ocenę z poszczególnych przedmiotów.

Dyrektor odpowiedział, że pismo takie już kiedyś zostało rozsyłane, lecz nie spłynęła informacja zwrotna.

5.   Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej                 

w Rogoźnie.

a)      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby uchwała podjęta została na czas nieoznaczony.

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że nie widzi przeciwskazań do tego, aby tak się stało.

 

b)      w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ r. Piątkowski.

Radny R. Dworzański zapytał, czy po upływie 20 lat od wydzierżawienia nieruchomości, ( części działki nr 3 stanowiącej drogę gminną publiczną – 272518P) istnieje obawa, że  firma „GRAJAN”  nie będzie starać się o wykup tej drogi?

Kierownik R. Piątkowski wyjaśnił, że nie będzie co do tego żadnych podstaw prawnych.

 

c)      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźna.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ r. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

d)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego.

Uwag nie zgłoszono.

 

e)      w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS w Rogoźnie E. Kowalska.

Uwag nie zgłoszono.

 

f)       w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS w Rogoźnie E. Kowalska.

Uwag nie zgłoszono.

 

g)      w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

6. Wolne głosy i wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał radny H. Kuszak, który poinformował, że do dnia dzisiejszego członkowie Komisji nie otrzymali odpowiedzi na wniosek, jaki Komisja złożyła do WZDW w Poznaniu w miesiącu listopadzie.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że zostanie wysłane  w tej sprawie pismo ponaglające.

Odnosząc się do mankamentów ulicy Kotlarskiej, które mogą być niebezpieczne dla mieszkańców Rogoźna -  w szczególności dla dzieci, radny H. Kuszak zgłosił wniosek następującej treści:

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Dyrektora WZDW w Poznaniu, o przywrócenie zdemontowanych  drogowych barier ochronnych typu rurowego przy skrzyżowaniu ulic W. Poznańskiej z Kotlarską na drodze Nr 241 w m. Rogoźno.

Montaż barier ochronnych zwiększy bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci i uczniów uczęszczających do pobliskich szkół”.

Wniosek został przyjęty 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Następnie głos zabrał radny R. Szuberski, który  odnosząc się do pisma skierowanego przez RIO w Poznaniu, zgłosił wniosek następującej treści:

„Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wyraża swój sprzeciw i niezadowolenie z powodu przedmiotowego traktowania organu stanowiącego Gminy Rogoźno jakim jest Rada Miejska w Rogoźnie.

Dostarczenie zawiadomienia o posiedzeniu kolegium, które miało miejsce w dniu 22.01.2014 r. od godz. 1000 w sprawie postępowania w odniesieniu do uchwał

Nr XL/283/2013 i XL/284/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 r., w dniu 22.01.2014 r. a więc kilka godzin po zakończonym posiedzeniu kolegium jest lekceważeniem Radnych Rady Miejskiej a zarazem uniemożliwieniem im udziału w posiedzeniu kolegium.

W związku z powyższym wnosimy o podanie przyczyny przedmiotowego traktowania Rady Miejskiej w Rogoźnie i uniemożliwienie przedstawicielowi Rady Miejskiej uczestnictwa w posiedzeniu kolegium izby.

Dodatkowo wnosimy o udzielenie odpowiedzi, czy wniesione przez Burmistrza Rogoźna pismo dotyczące powyższych uchwał było traktowane jako zapytanie do RIO, czy skarga na Radę Miejską w Rogoźnie?”.

Wniosek skierowany został do Pani Prezes RIO w Poznaniu.

Radny R. Dworzański zapytał, czy Komisja jest podmiotem upoważnionym do kierowania takiego pisma?

Radny R. Szuberski odpowiedział, że oczywiści tak.

Radny R. Dworzański odpowiedział, ze pismo skierowane zostało do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej a nie Rady Miejskiej.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że w tym samorządzie dzieje się tak, że stosowne przepisy regulują, czy coś jest skargą, czy nie . Dodał, że dla niego pismo wystosowane do RIO jest skarga i wynika to z przepisów KPA czy z innych dokumentów wykonawczych. Nadmienił, że nie dla niego jest to jasne, dla większości nie – pewne rzeczy są tłumione. Dlatego składa taki wniosek ponieważ śmiesznym byłoby gdyba rada nie była w tym przypadku właściwym podmiotem

Radny R. Dworzański dodał, że  nie wie co było zawarte w treści pisma wystosowanego przez Pana Burmistrza.

Rany R. Szuberski odpowiedział, że nie musi tego wiedzieć.

Dodał, że jest to podobna sprawa do sprawy z 2010 r. gdzie ( chodzi o RCK), gdzie radni wnioskowali o protokół ale go nie otrzymali, otrzymali go po 3 latach, z którego wynika, że nie było takiego stanowiska przez 9 lat, dodał, że ktoś dostawał pensje a czegoś takiego w ogóle nie było. Nadmienił, że był to skandal i teraz jest podobna sytuacja.

Radny R. Dworzański wyjaśnił, że była to opinia pani, która przeprowadzała kontrolę i stwierdziła, że nie ma takiego stanowiska. Nadmienił, że jest to całkowicie inny temat. Dodał, że oczywiście Pan Burmistrz mógł z treścią pisma wystosowanego do RIO radnych zapoznać, choć nie wie, czy było to jego obowiązkiem.

Wniosek zgłoszony przez radnego R. Szuberskiego został przyjęty 3 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi” w obecności 7 członków Komisji.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że KSSOiK zaplanowana na miesiąc luty odbędzie się w Szkole Podstawowej w Pruścach i w związku z tym na prośbę Pani Dyrektor posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 24 lutego o godz. 16:30.

Członkowie Komisji zaproponowali, aby Komisja odbyła się dnia 25 lutego.

Przewodniczący Komisji dodał, że o terminie posiedzenia Komisji Pani Dyrektor Szkoły zostanie poinformowana.

Na zakończenie radna R. Tomaszewska poinformowała, że nie wie kto jest odpowiedzialny za redagowanie strony internetowej Gminy Rogoźno, ale do dnia dzisiejszego nie pojawiła się na niej żadna informacja o Jubileuszu, który w m-cu listopadzie miał miejsce w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego. Dodała, że pracownik B. Cisowski, który był na uroczystości i robił zdjęcia zapewnił, że informacja taka się pojawi. Nadmieniła, że na stronie internetowej umieszczane są nawet najbardziej błahe wydarzenia, które w Gminie się odbywają, natomiast nie ma ani jednego słowa o Jubileuszu 110-lecia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, Szkoły, która jest wpisana do księgi Zasłużonych dla Ziemi Rogozińskiej, i która jest jedną z najstarszych szkół na terenie Gminy Rogoźno.

Zapytała, co jest przyczyną takiego traktowania Szkoły, która nie jest jej prywatną własnością, tylko dobrem nas wszystkich?

Sekretarz gminy I. Sip-Michalska odpowiedziała, że nie wie co jest przyczyną, ale sprawę wyjaśni.

 

Na zakończenie radna R. Tomaszewska zapytała burmistrza, czym spowodowane jest wyłączenie świateł z różnych częściach miasta. Zapytała, co odpowiadać mieszkańcom, którzy zadają pytania z tym związane?

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że spowodowane jest to wichurą, która niedawno miała miejsce w naszym rejonie.  Dodał, że sytuacja cały czas jest monitowana, firma podejmowała w tym temacie praca ale wygląda na to, że cały czas pojawiają się różne awarie. Dodał, że Gmina nie ma na to żadnego wpływu.

 

 

Posiedzenie zakończono godz. 17:50

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 10 lutego 2014 r.

 

 

drukuj pobierz pdf