Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 24/2012 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 sierpnia 2012 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 24/2012

z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 29 sierpnia 2012 r. o godz. 16.00

 

XXIV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 29 sierpnia 2012 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Radny R. Kinach brał udział w obradach od godz. 16.45. Radny H. Kuszak uczestniczył w obradach do godz. 18.15.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za lata 2011-2012:

a)       wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

b)       dyskusja.

6.       Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym:

a)       wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

b)       dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo,

b)       nazewnictwa ulic

c)       określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogoźno,

d)       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski.

13.    Zakończenie.

 

Uwag do porządku obrad nie było.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Z. Hinz poinformował, że do treści protokołu zostały zgłoszone przez radnego H. Janusa drobne uwagi, które zostały uwzględnione.

Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosamizaw obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Nikt nie zabrał głosu.

 

V. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za lata 2011-2012:

a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

W zastępstwie Pani L. PijanowskiejPełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogoźno w roku szkolnym 2011/2012 przedstawił Pan W. JaworskiDyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźniestanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że w przedłożonym radnym sprawozdaniu szeroko przedstawiono działalność placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno. Dodatkowo przedstawiono ogólnodostępne dane o placówkach, prowadzonych przez powiat, stowarzyszenia i osoby prywatne. Jeżeli radni chcieliby aby w kolejnym sprawozdaniu przedstawić pełną informację o wszystkich placówkach, to w taki sposób zostanie przygotowane sprawozdanie. Poinformował, zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z 2009 r. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki za poprzedni rok szkolny. W roku szkolnym 2011/2012 na terenie miasta Rogoźno funkcjonowały następujące jednostki: Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego oraz Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego, Gimnazjum Niepubliczne im. Przemysława II przy Liceum Ogólnokształcącym przowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO, Prywatne Przedszkole Motyleki Niepubliczne Przedszkole Przemysław. Na terenie gminy działały następujące placówki: Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budziszewku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach, Zespół Szkół w Gościejewie, Zespół Szkół w Parkowie i Przedszkole im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie. Od 1.09.2010 r. działalność rozpoczęło Prywatne PrzedszkoleMotylek, które objęło opieką 25 dzieci, a od 31.03.2012 r. przebywało w nim 30 dzieci. Od 1.09.2011 r. działalność rozpoczęło Niepubliczne Przedszkole Przemysław, które opieką objęło 36 dzieci, a od 31.03.2012 r. 45 dzieci. Gmina Rogoźno zobligowana jest do pokrycia kosztów pobytu dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy, tj. w Poznaniu, Obornikach, Skokach i Suchym Lesie. Na dzień 30.09.2011 r. w przedszkolach i szkołach pracowało 215 nauczycieli, co stanowiło 195,18 etatu. W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było179 nauczycieli, a w niepełnym wymiarze czasy pracy zatrudnionych było 36 nauczycieli, tj. 16,18 etatu. W placówkach niepublicznych pełnozatrudnionych było 4 nauczycieli, a niepełnozatrudninych było 24 nauczycieli, tj. 10,01 etatu. W placówkach publicznych zatrudnionych było 6 nauczycieli stażystów, 39 nauczycieli kontraktowych, 71 nauczycieli mianowanych i 92 nauczycieli dyplomowanych. Dyrektor ZEAPO zwrócił uwagę, że w placówkach niepublicznych zatrudnionych nauczycieli obowiązują przepisy kodeksu pracu, a nie Karty Nauczyciela. W 2011 r.:

-         z dofinansowania z tytułu kosztów związanych z opłatami za studia, skorzystało 6 nauczycieli,

-         z  dofinansowania z tytułu kosztów uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych, skorzystało 14 nauczycieli,

-         z dofinansowania z tytułu kosztów uczestnictwa w innych formach doskonalenia zawodowego, skorzystało 83 nauczycieli.

Zatrudnionym nuczycielom wypłacono 26 nagród jubileuszowych, 15 nagród Burmistrza z okazji DEN oraz 117 nagród dyrektora z okazji DEN. W roku szkolnym 2011/2012 na urlopie macierzyńskim przebywały 4 osoby, a na urlopie wychowawczym przebywała 1 osoba. Z urlopu dla poratowania zdrowia korzystało 10 nauczycieli, co kosztowało budżet gminy 219.532,98 zł. Na dzień 29.06.2012 r. do przedszkoli w gminie uczęszczało 256 dzieci, do oddziałów przedszkolnych przy szkłach podstawowych uczęszczało 269 dzieci, w szkołach podstawowych uczyło się 1178 uczniów, a w gimnazjach 366 uczniów. W szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjach oraz przedszkolach prowadzone były następujące zajęcia specjlistyczne: rewalidacyjne, dydaktyzno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Realizując program wychowawczy oraz nową podstawę programową w placówkach zorganizowano:

a) w szkołach podstawowych:

- 60 wycieczek jednodniowych dla 1954 uczniów,

- 4 wycieczki kilkudniowe dla 149 uczniów,

- 8 biwaków (zielone szkoły) dla 179 uczniów,

- 43 wyjazdy do kina, teatru, muzeum dla 1618 uczniów,

- 7 form wypoczynku letniego dla 234 uczniów,

b) w gimnazjach:

- 68 wycieczek jednodniowych dla 1153 uczniów,

- 3 wycieczki kilkudniowe dla 82 uczniów,

- 5 biwaków (zielone szkoły) dla 99 uczniów,

- 29 wyjazdów do kina, teatru, na wystawy dla 709 uczniów,

- 1 wypoczynek letni dla 42 uczniów.

Przy pomocy nauczycieli uczniowie szkół podstawowych i gimnzajów rozwijali swoje talenty oraz zainteresowania w wielu dziedzinach,podejmując rywalizację na szczeblu powatu, rejonu, województwa i kraju. Corocznie każda ze szkół jest organizatorem konkursów, zawodów i turniejów. W szkołach uczniowie realizowali następujące projekty:

-          E SzkołaMoja Wielkopolska” – Gimanazjum nr 1,

-           Nowe horyzonty edukacji- Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum w Gościejewie,

-           Wszysktkie kolory Światapomoc dla dzieci z Afrykiszycie laleczek- Szkoła Podstawowa nr 3,

-          Bądżmy zdrowiwiemy, więc działamy- Szkoła Podstawowa w Budziszewku,

-          Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” – Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1,

-          Ortograffitiprojek edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z dysleksją” – Zespół Szkół w Gościejewie.

W dalszej kolejności Dyrektor ZEAPO przedstawił w tabelach szczegółowe informacje o wynikach badań zewnętrznych uczniów, udzielonego uczniom wsparcia materialnego dla uczniów oraz przeprowadzonych kontroli przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Sanepid, straż pożarną i nadzór budowlany. 

 

b) dyskusja,

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki podziękował dyrektorom placówek oświatowych i nauczycielom za rzetelność, wytrwałość, zaangażowanie oraz sumienną i solidną pracę w roku szkolnym 2011/2012. Po zapozaniu się z sprawozdaniem można stwierdzić, iż praca nauczycieli z młodzieżą została dobrze wykonana, o czym świadczą osiągnięcia dydaktyczne, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Zwrócił uwagę na wyniki egzaminów zewnętrznych, które są zbliżone do średniej wojewódzkiej, a w przypadku Gimnazjum im. Przemysława znacznie przewyższają średnią wojewódzką. Na podziw zasługuje ilość konkursów, zawodów, projektów edukacyjnych i imprez środowiskowych, które były organizowane w placówkach. Dodał, że szczególne uznanie należy się też nauczycielom, którzy doskonalą się zawodowo, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego oraz dla tych, którzy podejmują trud pracy wychowawczej. Ponadto życzył nauczycielom i dyrektorom, aby kolejny rok był rokiem spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Zapytał czy w przyszłorocznym budżecie istniałaby możliwość zaplanowania wyższych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce? W roku szkolnym 2011/2012 przyznano ogółem 368 stypendiów, natomiast ich wysokość była symboliczna i wyniosła 100-120 zł/osobę. W gminach ościennych stypendia wypłacane są w wysokości 300-500 zł, a nawet 700 zł. Dodał, że uważa iż uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce powinni być bardziej docenieni przez organ prowadzący. Otrzymane stypendium pozwoliłoby uczniom zakupić niezbędne pomoce naukowe. Za odpowiednią wysokość stypendium uznał kwotę 200 zł na semestr. O analizę możliwości wypłaty wyższych stypendiów poprosił Burmistrza Rogoźna, Skarbnik Gminy i Dyrektora ZEAPO.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy szkoły lub ZEAPO, jako placówka koordynująca sprawy oświaty w gminie, pozyskiwały środki z UE na realizację projektów w roku szkolnym 2011/2012?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że zostały złożone 3 projekty, które przeszły ocenę techniczną, ale po ocenie merytorycznej zajęły dalsze miejsca w rankingu i tym samym nie przyznano środków. Dodał, że na rok szkolny 2012/2013 złożony jest wniosek na realizację projektu dofinansowywanego z środków UE i przeszedł on już ocenę techniczną.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że rozpisany jest kolejny konkurs, lecz dotyczy on wszystkich szkół. Gdyby udało się pozyskac środki, to wsparłyby one bazę dydaktyczną i dały nauczycielom możliwość realizacji zajęć, na realizację których gmina nie ma środków.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że prowadzony jest bieżący minitoring ogłasznych konkursów. Jeżeli projekty nie angażują środków finansowych gminy, a jedynie wkład w postaci obiektów, to składane są wnioski o ich przyznanie.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał czy uczniowie Gimnazjum nr 2 nie korzystają z pomocy w ramach dożywiania dzieci?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że sprawozdanie dotyczy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno. Organem prowadzącym Gimnazjum nr 2 jest Starostwo Powiatowe w Obornikach.

M. Kowalski zapytał jak przebiega przeniesienie Zespołu Szkół Agrobiznesu do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego? Zapytał czy wszystkie pracę zostaną wykonane do 1.09 br. i czy na przeniesieniu nie ucierpi młodziż z ZSA?

Starosta Powiatu Obornickiego poinformował, że przeniesienie Zespołu Szkół Agrobiznesu do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego odbywa sie zgodnie z planem. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w szkole planowo i zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Obrornickiego z 14.06.2012 r. dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do zajęcia się poszczególnymi sprawami. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne są przygotowane do prowadzenia zajęć. Remont został przeprowadzony bardzo sprawnie. Obecnie trwają jeszcze prace remontowe w części piwnicznej, w której będą szatnie. Plan zajęć lekcyjnych został już ustalony przez dyrektorów szkół i okazało się, że są jeszcze wolne sale dydaktyczne. Dodał, że opróżniane jest mieszkanie, które było zajmowane przez nauczyciela i w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony w nim remont, aby przystosować je na salę lekcyjną. Zapewnił wszystkich, że nauka w szkołach będzie odbywała się w systemie jednozmianowym. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przeniesienie Zespołu Szkół Agrobiznesu do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Ponadto zwrócił uwagę, iż początki funkcjonowania ZSA w nowym budynku mogą być trudne. Grono pedagogiczne zrozumie, iż przeniesienie szkoły było wymuszone względami ekonomicznymi. Konieczność przeniesienia ZSA była już przed rokiem, ale dano czas na przejęcie szkoły przez grono nauczycieli, które wyraziło taką wolę prowadzenia szkoły. 

 

VI. Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym:

a)  wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

W zastępstwie Pani L. PijanowskiejPełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty informację o planowanej pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 przedstawił Pan W. JaworskiDyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźniestanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że w związku ze zmianą ramowych planów nauczania w klasach I-szych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w klasach 4-tych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 zmniejszyła się łączna liczba godzin w poszczególnych szkołach. Ponadto w Szkole Podstawowej ne 2 zwiększyła się liczba oddziałów klas pierwszych do trzech, a w Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowano 3 oddziały klas I-szych, zaś w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 zmniejszył się nabór do klas I-szych o jeden oddział. Ośmiu nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 uzupełnia etat w innych placówkach, to stanowi 45 godzin tygodniowo, czyli 2,5 etatu. W Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano dodatkowo 0,64 etatu woźnych oddziałowych, co spowoduje porównywalne zatrudnienie w gminie oraz w Przedszkolu w Parkowie zmniejszono etat pomocy nauczyciela (pracownikowi kończy się umowa o pracę). Dodał, że w roku szkolnym 2012/2013 tylko 22 dzieci szścioletnich rozpocznie naukę w klasie I-szej i jest związane z dokonaną w ciągu roku zmianą ustawy o systemie oświaty. W Szkole Podstawowej nr 3 został uruchomiony jeden oddział sportowy na poziomie klasy czwartej. 26 uczniów zostało zakwalifikowanych do klasy sportowej, z których 13 chłopców będzie trenować piłkę nożną, a 13 dziewcząt piłkę siatkową. Ponadto poinformował, że w okresie ferii letnich w każdej z placówek przeprowadzono bieżące naprawy i konserwację oraz prace malarskie. Zapewnił, że wszystkie placówki są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Poinformował Wysoką Radę, że wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie naszej gminy zapewniono możliwość bezpiecznego spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach, przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 letnich oraz dzieciom przedszkolnym. Dodał, że zgodnie z ustawą gmina musi dopłacać również do placówek niepublicznych. W dalszej kolejności przedstawił w tabelach szczegółowe informacje o organizacji pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, które zostały uzyskane z projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013, a które zostały zatwierdzone przez Burmistrza Rogoźna w dniu 29.05.2012 r. Dyrektor ZEAPO poinformował, że w Gimnazjum nr 1 w utworzono 2 oddziały klasy I-szej (łącznie 49 uczniów), w Gimnazjum nr 2 utworzono 2 oddziały klasy I-szej (łącznie 56 uczniów), Gimnazjum w Gościejewie posiada 1 oddział klasy I-szej (tj. 23 uczniów), w Gimnazjum w Parkowie utworzono 2 oddziały klasy I-szej (łącznie 47 uczniów), Społeczne Gimnazjum przy LO posiada 1 oddział klasy I-szej (tj. 25 uczniów).

 

b) dyskusja,

Radna R. Tomaszewska zapytała skąd Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie pozyskała środki pozabudżetowe na przeprowadzenie remontu?

Dyrektor SP nr 3 poinformowała, że malowanie sekretariatu i gabinetu dyrektora wykonała z własnych, prywatnych pieniędzy.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.  

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny H. Janus poinformował, że na posiedzeniach Komisji została przekazana radnym opinia prawna, która w pełni potwierdziła zgłaszane wątpliwości. W załączniku nr 3 do projektu uchwały zapisano, iż finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej określonych w planie miejscowym odbywać się będzie poprzez: 1) wydatki budżetu gminy”. Właściciel gruntu złożył oświadczenie, w którym zadeklarował iż pokryje wszystkie koszty związane z realizacją planu, a kierownik mówił iż można podpisać z właścicielem gruntów umowę, która będzie ważna. Zgodnie z opinią prawną wszystko stało się jasne. 

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo, 9 głosami „przeciw” przy 4 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” nie został podjęty.

 

b) nazewnictwa ulic – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIV/183/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nazewnictwa ulic, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

c) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny H. Janus zapytał czy obecni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi występowania o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług? Zapytał czy wydane wcześniej zezwolenia nadal ważne? Zapytał na jaki okres nowe zezwolenia będą udzielane?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że uchwała dotyczy podmiotów, które będą ubiegały się o nowe zezwolenia. Zezwolenia będą wydawane na okres, jaki przedsiębiorca wskaże we wniosku.

Innych uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.           

 

d) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy poinformowała, że do przedłożonego projektu uchwały zostało przygotowanych  5 autopoprawek.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę nr 1.

Uwag nie było.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę nr 2.

Uwag nie było.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę nr 3.

Radny H. Janus powiedział, że na budowę drogi w Wełnie przeznaczono 200 tys. zł. Zapytał czy został wykonany kosztorys lub ogłoszono przetarg na budowę drogi?

Skarbnik Gminy poinformowała, że koszt budowy drogi w Wełnie wyniesie 122.773 zł.

Radny H. Janus zapytał czy jest koszt budowy drogi wynikający z ogłoszonego przetargu?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podana przez nią kwota pochodzi z rozstrzygniętego przetargu.

Radny R. Szuberski powiedział, że obawiał się iż droga w Wełnie może nie zostać wybudowana, ponieważ kolejny raz zdejmowaną są środki z tej inwestycji. Pogratulował wiedzy radnemu H. Janusowi, ponieważ podobny koszt budowy wskazywał podczas uchwalania budżetu.

Autopoprawka nr 3 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę nr 4.

Uwag nie było.

Autopoprawka nr 4 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę nr 5.

Uwag nie było.

Autopoprawka nr 5 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały po uwzględnieniu autopoprawek nr 1-5.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja nr 1/08/2012 radnego A. Nadolnego, radnego H. Janusa, radnego R. Kinacha, M. Połczyńskiego, radnego M. Kutkę, radną R. Tomaszewską i radnego R. Szuberskiego o treści: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne wykonanie remontu instalacji burzowej w drodze gminnej położonej w Parkowie. Wyżej wspomniana instalacja burzowa rozpoczyna swój bieg w drodze powiatowej przy posesji Państwa Nowickich, następnie przebiega przez teren gminy (obecnie boisko sportowe) przechodzi pod drogą gminną a następnie przebiega przez posesje Państwa Handzel kończąc swój bieg przy kanale  parkowskim. Studzienki kanalizacyjne są niedrożne i pozapadane. W ostatnim czasie mieliśmy intensywne opady deszczu, które przy braku odprowadzenia spowodowały zalewanie i zawilgocenie budynków mieszkalnych jak to miało miejsce w przypadku Państwa Noworackich gdzie doszło do uszkodzenia parkietu w mieszkaniu. Wobec powyższego prosimy o szybkie podjęcie działań mających na celu udrożnienie instalacji burzowej” - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Nie było.

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 27.08 br. odbyło się posiedzenie Komisji, którego głównymi tematami była informacja o działalności finansowej spółek gminnych: Aquabellis i Megawat oraz działalność usługowo-handlowa w Gminie Rogoźno. Ponadto Komisja zajęła się zamierzeniami inwestycyjnymi dotyczącymi przebudowy drogi krajowej nr 11 – budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu w m. Garbatka i Dziewcza Struga. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel GDDKiA, który poinformował iż w/w inwestycja ujęta jest w planie inwestycyjnym na lata 2012-2016. Poinformował, że w sprawie wybudowania leowskrętów Komisja przyjęła wniosek, który zostanie przesłany do GDDKiA. Informacje o działalności finansowej spółek gminnych złożyli: P. Gruszczyński – Prezes Zarządu Megawat” sp. z o.o. oraz W. Dulko – Prezes Aquabellis” sp. z o.o. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że w dniu 23.08 br. odbyło się posiedzenie Komisji. Głównym tematem posiedzenia było sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-2012 oraz stan przygotowania placówek oświatowych do zadań w nowym roku szkolnym. Na posiedzeniu radni zapoznali się z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komisja poparła wniosek WOPR w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wymianę desek na pomoście przy kąpielisku miejskim.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 24.08 br. w siedzibie ZEAPO. Tematami posiedzenia były: kontrola wydatków na dokształcanie nauczycieli za I półrocze br. oraz kontrola prawidłowości dowozu uczniów do szkół za I półrocze br. W I półroczu br. na dokształcanie nauczycieli na plan 88.346 zł, wykonano 27.597 zł, czyli 31,24%. Zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek dowozić uczniów klas 1-3, których odległość do szkoły przekracza 3 km, oraz dzieci starsze, których odległość do szkoły przekracza 4 km. Gmina spełnia ten obowiązek.

 

Radny H. Janus zapytał o wynik spotkania z radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego J. Berendtem?

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że spotkanie było organizowane przez Burmistrza. Dodał, że spośród radnych którym przesłano uchwałę w sprawie wniosku o budowę obwodnicy skontaktował się tylko radny J. Berendt.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że radny SWW J. Berendt zadeklarował swoją pomoc w sprawie budowy obwodnicy. Komplet dokumentów dotyczących budowy obwodnicy został przekazany radnemu.

Radny R. Szuberski za dobre działanie Przewodniczącego Rady uznał spotkanie w sprawie utrzymania porządku na cmentarzu ewangelickim. Poinformował, że symboliczny pomnik mieszkańców wyznania ewangelicznego został zdewastowany. Zapytał czy pomnik zostanie wyremontowany?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że po przekazaniu mu informacji o dewastacji pamiątkowej tablicy, podjął natychmiast działania związane z naprawą wyrządzonych strat. W ciągu kilku dni tablica pomnik został naprawiony, jednak następnego dnia po naprawie pomnik został ponownie przewrócony. Poinformował, że w sprawie zniszczeń pomnika spotkał się wraz z Burmistrzem z Komendantem Straży Miejskiej, który zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy. Dodał, że tablica została ponownie naprawiona.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnejzałącznik nr 8 do protokołu, informację z wykonania uchwał Radyzałącznik nr 9 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 26.06.2012 r. do 24.08.2012 r. załącznik nr 10 do protokołu.

Radny A.Nadolny zapytał czy spotkanie z Komisarz Wyborczym w Pile dotyczyło okręgów jednomandatowych? Zapytał do kiedy mają zostać utworzone okręgi jednomandatowe?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w spotkaniu z Komisarz Wyborczym uczestniczyła również Sekretarz Gminy. Uchwała w sprawie okręgów jednomandatowych musi zostać podjęta do końca października br. Obecnie Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich opracowuje projekt uchwały,który być może zostanie przedłożony pod obrady Rady w miesiącu wrześniu.

Radny A. Nadolny zapytał ile wynosi liczba mieszkańców przypadająca na jeden mandat?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że liczbę mieszkańców gminy trzeba podzelić przez liczbę mandatów, czyli 15. W okręgu musi być powyżej 0,5 mandatu, aby Komisarz Wyborczy zgodziła się na taki mandat.

Radny M. Kutka zapytał o udział w Radzie budowy oraz o zebranie w sprawie budowy kanalizacji we wsi Ruda?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Rada Budowy odbywa się regularnie w każdy piętek. Zaawansowanie w budowie sieci kanalizacyjnej wynosi 75%, natomiast zaawansowanie finansowe wynosi ok. 40%. Na spotkanie z mieszkańcami wsi Ruda obecny był kierownik budowy, inżynier kontraktu. Problem jest z posesją p. Pijanowskiej, która wraz z braćmi domaga się wypłacenia odszkodowania w kwocie 25 tys. zł za przejście przez ich działkę. Prawdopodobnie sieć kanalizacyjna we wsi Ruda zostanie przeprojektowana i trzeba będzie wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę. Ponadto Burmistrz poinformował, że WFOŚ wydał zgodę na projekt zamienny – budowę kanalizacji w ul. II Arwii Wojska Polskiego.

Radny R. Dworzański zapytał kiedy mogą rozpocząć się prace na ul. II Armii Wojska Polskiego?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że termin rozpoczęcia prac na ul. II Armii Wojska Polskiego nie został jeszcze ustalony.

Radny H. Janus zapytał czego dotyczyło spotkanie z właśicielem firmy aFirma?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że spotkanie odbyło się na prośbę Sołtys Boguniewa, która chciałaby pozyskać pawilon od przedsiębiorstwa aFirma i przeznaczyć go na potrzeby miejscowej świetlicy. aFirma zleciła wykonanie projektu i poprosiła o zmianę warunków zabudowy. Pracownicy urzędu przygotowują kosztorys pawilonu, ponieważ firma za sprzedaż pawilonu oraz jego ustawienie żąda ok. 40 tys. zł. Na razie prowadzone są rozmowy z właścicielem aFirmy oraz radcą prawnym.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

Radny M. Połczyński zapytał czy prowadzone rozmowy w sprawie koncertu Norbiego? Dodał, że przed ok. miesiącem koncert Norbiego odbył się w Murowanej Goślinie.

Dyrektor RCK poinformował, że ostatni raz rozmawiał z Norbim na początku lipca. Wówczas zaproponował, aby koncert odbył się w miesiącu sierpniu, ale ze względu na miesiąc wakacyjny i urlopowy nie skorzystał z niego. Koncert miał być przeznaczony przede wszystkim dla mieszkańców wsi, dlatego chciałby aby koncert odbył się w terminie późniejszym. Dodał, że koncert miałby się odbyć w Ośrodku Kultury.

Radny M. Połczyński powiedział, że mimo rok szkolny się rozpoczyna, to przystanki autobusowe we wsi Marlewo i Stare nadal nienaprawione.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gmina będzie musiała przystąpić do naprawy. Dodał, że nie wie czy w budżecie środki na ten cel.

E. Kiełpiński powiedział, że 3.09 br. będzie rocznica występu Norbiego, a koncert nadal się nie odbył. Planowany był koncert plenerowy, dlatego taki sam powinien się odbyć. Pieniądze zostały wydane, a Dyrektor RCK i Burmistrz powinni o nie dbać, ponieważ to pieniądze podatników. Powiedział, że gdy Z. Hinz był dyrektorem szkoły, to robił wszystko aby one funkcjonowały. Teraz gdy nie jest już dyrektorem, jest za likwidacją szkół. Dzieci mieszkańców gminy chcą się uczyć. Na szkoły przekazywane dotacje, a teraz w budynku ZSAbiegać będą myszy.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał jakie czerpał korzyści gdy był dyrektorem szkoły?

E. Kiełpiński odpowiedział, że wówczas pobierał pensje.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że każdy z dyrektorów otrzymuje pensję za swoją pracę.

Dyrektor RCK wyjaśnił, że w roku ubiegłym został zorganizowany koncert Norbiego z okazji Dożynek. Zgodnie z podpisaną umową należność została wypłacona przed koncertem. Koncert jednak się nie odbył, jednak nie była to wina Norbiego. Z powodu rozlanej na scenie wody doszło do uszkodzenia aparatury nagłaśniającej. Ze względu na niemożność usunięcia awarii, Norbi sam zadeklarował że koncert odbędzie się w innym terminie w sali widowiskowej RCK. Dodał, że do tej pory koncert nie został zrealizowany, ale rozmowy nadal prowadzone.

Radny H. Janus poinformował, że woda została rozlana przez Norbiego. Wazon z kwiatami zdobił scenę podczas mszy św., każdy go widział, jednak nikt go nie usunął. Poza Sołectwem Gościejewo organizatorem Dożynek było RCK, a bezpieczeństwo zapewniała Straż Miejska oraz ochrona. Dodał, że żadna z osób, które były organizatorami nie przewidziały, woda z wazonu może się wylać. Winnnym jest ten, kto wylał wodę z wazonu, a nie osoba, która wazon ustawiła. Ponadto Norbi do koncertu przygotowywał się ok. 50 minut, a zagrał tylko dwa utwory. Na występ Norbiego przybyło ponad 3 tys. osób. Ze względu na zamontowanie tzw. różnicówki, wylana woda powodowała wyrzucanie bezpieczników.

J. Cieciura poinformował, że główny rów melioracyjny przebiegający przez Rogoźno jest całkowicie niedrożny. Woda nie może przedostać się przez przepusty. Zapytał kiedy zostanie udrożniona przepustowość rowów, zwłaszcza na odcinku w okolicach p. Kwartnika? Dodał, że sam udrożnił rów na odcinku 170 m, jednak z powodu niedrożności kanału, woda nadal nie ma możliwości odpływu. Poinformował, że w sprawie niedrożności rowów rozmawiał już z Burmistrzem i nic w tej sprawie nie zostało wykonane. Rolnicy z powodu wysokiego stanu wód nie mogą wjechać na swoje pola i wykonywać w terminie zabiegów agrotechnicznych. Sprawę zgłaszał już kilkukrotnie p. R. Kinachowi, który przekazał sprawę do załatwienia spółce melioracyjnej z Wągrowca, jednak nie oczyściła ona prawidłowo rowu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że problem drożności rowu rozpoczyna się od ul. Garbackiej. Na udrożnienie jego przepustowości potrzeba środków finansowych, ponieważ wymianie powiinny zostać poddane wszystkie przepusty. Sprawą powinna zająć się spółka wodna, która pobiera składki.

J. Cieciura zapytał czy udrożnieniem rowów nie mogłyby zająć się osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych?

Radny R. Kinach poinformował, że wraz z p. J. Cieciurą oglądał wspomnianiy rów melioracyjny. Decyzję, który z rowów jest czyszczony podejmuje kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych. W dniu jutrzejszym na terenie miasta obecny będzie kierownik RZSW, wówczas bedzie można się z nim spotkać i zadecyduje on, który z rowów zostanie wyczyszczony.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił, aby Przewodniczący Komisji zwrócił się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o zajęcie się przedmiotową sprawą.

Radny H. Janus poprosił o interwencje w GDDKiA w sprawie podmytego chodnika przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą gminną 272553P przy budynku nr 53 w m. Gościejewo. Woda spływająca z drogi nr 11 rozmyła całe pobocze. Dodał, że wykonał zdjęcia pobocza i w dbniu dzisiejszym prześle je do urzędu. Poprosił o wskazanie adresu mailowego odpowiedniego wydziału, który zajmie się sprawą.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że zdjęcia wystarczy przesłać na adres mailowy urzędu.

Radny H. Janus poinformował, że kiedyś na posiedzeniu Komisji wnioskowano o wycięcie kratki ściekowej , która zbierałaby wodę z drogi krajowej nr 11 i odprowadzała bezpośrednio do rowu. Do dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane, a p. Klimas ma rozmyte całe podwórko. Zapytał jak bardzo zaawansowana jest sprawa gozociągu Laskowo-Tarnowo-Karolewo i czy został wyznaczony termin uruchomienia gazociągu?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że ostatnie szczegóły uzgadniane, lecz nie zna terminu podpisania umowy.

Radny H. Janus poinformował, że radny P. Wojciechowski pisemnie poinformował o terminie składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dotyczących świetlic. Termin składania wniosków wyznaczono na 10-31.08.2012 r. Świetlice nie miały być remontowane w 2012 r., tylko w 2013 i 2014 r. Zapytał jakie świetlice zostały zgłoszone do programu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że żadna z świetlic nie została zgłoszona do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Radny H. Janus zapytał z jakiego powodu nie złożono wniosków?

Burmistrz Rogoźna poprosił radnego o zapoznanie się z budżetem na 2012 r., a na 2013 r. nie jest jeszcze przygotowany budżet.

Radny H. Janus odpowiedział, że nie musi zapoznawac się z budżetem na 2012 r., ponieważ realizacja złożonych wniosków miałaby nastąpić w 2013 r. Dodał, że wnioskował o remont świetlic w 2012 r., ponieważ do przebudowy jest jeszcze 7 świetlic. Ponadto powiedział, że podtrzymuje swoją opinię, nie wszystkie świetlice zostaną wyremontowane, a gmina straci 600 tys. dofinansowania. W interpelacji wskazano źródła finansowania remontów, i można było w 2012 r. wykonanać conajmniej dwa remonty. Przypomniał, że od roku czasu trwa dyskusja nad znakiem pogotowia ustawionym na rondzie. WZDW wyraził zgodę na usunięcie znaku, na sesji w miesiącu czerwcu Rada przegłosowała wniosek o zdjęcie znaku i po upływie dwóch miesięcy znak nadal jest ustawiony. Zapytał czy w urzędzie nie ma pracowników, którzy mogliby zdjąć znak? Dodał, że w dniu dzisiejszym przejeżdżał przez ul. Fabryczną i stacji pogotowia na niej nie znalazł. Zapytał kiedy zostanie zdjęta tablica z ronda?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że pytanie nie powinno być skierowane do niego, ponieważ rondo nie jest własnością gminy. Dodał, że jest zakoczony po tak długim okresie czasu radny szukał stacji pogotowia ratunkowego. 

Radny H. Janus odpowiedział, że jeżeli jest ustawiony znak pogotowia i Burmistrz upiera się aby znaku nie zdejmować, to szukał stacji pogotowia ratunkowego. Zapytał czy znak pogotowia został ustawiony przez WZDW, czy pracowników urzędu?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że na znaku nie jest napisane "stacja pogotowia ratunkowego".

Radny H. Janus odpowiedział, że na żadnym ze znaków nie jest napisane"stacja pogotowia ratunkowego", tylko jest napisane "pogotowie ratunkowe". Zapytał czy Burmistrz nadal wierzy, że w Rogoźnie powstanie stacja pogotowia ratunkowego lub Burmistrz nie wie, w Rogoźnie nie ma stacji pogotowia ratunkowego? Dodał, że nie wie z czego wynika upór Burmistrza, ponieważ znak dezinformuje zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Ponadto stwierdził, że nie wie po co odbyło się głosowanie Rady Miejskiej, skoro Burmistrz upiera się aby znaku nie demontować. Na posiedzeniu Komisji Zastępca Burmistrza poinformował, że nie ma żadnych przeszkód aby znak został zdjęty. Poruszył również sprawę oznakowania ustawionego na skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Fabryczną w okolicach stacji paliw Orlen. Jadąc ul. Fabryczną nie jest ustawiony znak informujący kierowców, że znajdują sią na drodze głównej. Zgłosił wniosek o ustawienie odpowiednich znaków drogowych.

Radny R. Kinach poinformował, że zarywający się przepust w Garbatce wykonywał p. Wojtusik, dlatego powinno podjąc działania, aby poprawiłjego wykonanie.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie została mu przekazana żadna informacja o zarywającym się przepuście. Dodał, że wie osoby zbierajace złom ukradły rury, które brak uzupełniono. Dodał, że zajmie się sprawą przepustu.

M. Kowalski zapytał czy radna E. Wysocka wie kiedy zostanie naprawiona radiostacja OSP Budziszewko? Radiostacja jest niezbędna druhom do wyjazdów na akcje. Po przejściu ostatnich nawałnic strażacy OSP Budziszewko wyjeżdżali na akcje, działając w słusznej sprawie. Radną E. Wysocką poprosił o wsparcie strażaków w tej sprawie u Burmistrza. Poinformował, że 13.03.2012 r. złożył wniosek o równanie dróg lokalnych w Budziszewku. Do Budziszewka przybył Burmistrz, Zastępca oraz radna E. Wysocka i wówczas był przekonany, do Sołectwa zostanie przekazane kruszywo. Dodał, że mieszkańcy Budziszewka zasługują na utwardzenie dróg. W niektórych wsiach sa piękne świetlice wiejskie, a w Budziszewku nie ma świetlicy. Ponadto poinformował, że będzie walczył o jej wybudowanie, gdyż wieś się rozwija.

Radna E. Wysocka odpowiedziała, że dołoży wszelkich starań aby radiostacja została naprawiona. Dodała, że w miarę posiadanych możliwości finansowych będzie się starała zrealizować postulaty p. M. Kowalskiego. W sprawie dróg poinformowała, że starano się wyrównać jak najwięcej dróg, a na jesieni dołoży wszelkich starań aby newralgiczne odcinki dróg zostały utwardzone.

Burmistrz Rogoźna poiformował, że w sprawie radiostacji podjęto działania. Gdy odbywał się przegląd stanu dróg, nie obiecał p. M. Kowalskiemu że droga prowadząca do jego posesji zostanie utwardzona, natomiast jako pierwsza została wyrównana. Środki na utwardzenie dróg w 2012 r. wykorzystane blisko w 100%. Gdy potencjalny nabywca zwrócił się w wnioskiem o zakup budynku strażnicy, wystąpił do Sołtysa Budziszewka oraz Prezesa OSP z zapytaniem, czy widzą potrzebę przeznaczenia go na cele wsi. Wówczas odpowiedziano, że bydynek nie jest potrzebny, dlatego został on sprzedany. We wsi działa szkoła, i dyrektor placówki nigdy nie odmówiła sołtysowi zorganizowania zebrań lub innych spotkań, a straż pożarna ma własną remizę. Gdyby we wsi był budynek świetlicy, to trzeba byłoby go utrzymywać.

Radny H. Janus powiedział, że uważa bardzo dobrze się stało że p. M. Kowalski na sesji porusza w/w sprawy. Doświadczenia poprzednich lat wskazują, że nikt nie pamięta kto poruszał pewne sprawy i dochodzi do przypisywania sobie, nie swoich zasług. Dodał, że nie można zabraniac nikomu co ma mówić podczas sesji. Zapytał ile wynosi koszt zakupu tony tucznia?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie pamięta ile wynosi cena tony tucznia.

Radny H. Janus przypomniał, że z drogi w Wełnie zdejmowane kolejne środki finansowe. Pieniądze, które zostaną po wybudowaniu drogi w Wełnie można przeznaczyć na zakup tłucznia, bo w przeciwnej sytuacji zostaną przeznaczone na realizację innych nie zaplanowanych inwestycji. Zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady Z. Hinz zawsze używa sformułowania "stanowisko Rady" i jeżeli Rada przegłosowała wniosek, to Przewodniczący jest odpowiedzialny za jego wykonanie. Poprosił Przewodniczącego Rady Z. Hinza o definitywne zakończenie sprawy znaku pogotowia ratunkowego.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że radny H. Janus doskonale wie, jako przewodniczący nie ma mocy sprawczej, żeby zmusić burmistrza do wykonywania określonych czynności. Czynności przewodniczącego zostały określone w statucie i stara sie z nich wywiązywać. Rada Miejska posiada określone uprawnienia, a radni mają prawo z nich skorzystać.

Radny H. Janus zapytał czy Przewodniczący Rady uważa, że 9 radnych głosujących za usunięciem znaku nie ma racji?

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił radnego H. Janusa by nie wmawiał mu słów, których nie wypowiedział. Dodał, że powiedział nie ma mocy sprawczej wobec Burmistrza Rogoźna, jeśli nie wykonuje on jakiś zadań. 

Radny H. Janus zapytał czy Przewodniczący Rady uważa, stacja pogotowia ratunkowego istnieje w Rogoźnie?

Przewodniczący Rady Z. Hinz opowiedział, że nie uważa pogotowie ratunkowe działa w Rogoźnie.

Radny H. Janus powiedział, że skoro Przewodniczący Rady ma takie samo zdanie jak inni radni, to  w tej sytuacji znak pogotowia jest niepotrzebny. 

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że radny H. Janus ponownie sugeruje coś, czego nie wypowiedział i nie będzie prowadził polemiki w tym temacie. 

Burmistrz Rogoźna ponownie wyjaśnił, że w sprawie radiostacji p. M. Kowalski rozmawiał z Komendantem Straży Miejskiej i została ona skierowana do naprawy. Ponadto poinformował, że budowa drogi i chodnika finansowana jest z kredytu. Dodał, że nie będzie przenaczał pieniędzy pochodzących z kredytu na inne cele, ponieważ kredyt musi zostać spłacony. Kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłoszane, ale działki budowlane nie znajdują nabywców. Jeżeli do końca roku nie zostaną sprzedane działki, to w budżecie gminy zabraknie ok. 2,1 mln zł. Komisja Rewizyjna może sprawdzić ile zostało ogłoszonych przetargów na sprzedaż działek i czy były one organizowane opieszale. Najłatwiej jest mówić, że Burmistrz ma dać pieniądze, gdy samemu za nic się nie odpowiada. Przypomniał, że remont świetlic i wielkość dofinansowania proponował osobiście, a składane interpelacje nie zmienią nic w tej sprawie. Dodał, że przyszłoroczny budżet będzie jeszcze gorszy, aniżeli tegoroczny i mając świadomość powagi sytuacji nie zdecyduje się złożyc wniosku na remont świetlic nie mając odpowiednich środków. Przypomniał, że przez cały rok informuje że w 2013 r. również będzie prowadzony nabór wniosków. Ponadto powiedział, że jeżeli radny przekaże pieniądze na remont świetlic, to inwestycje zostaną zrealizowane. Gdyby w budżecie były pieniądze na remont wszystkich siedmiu świetlic, to ich przebudowy zostałyby wykonane. Radny P. Wojciechowski przekazał informację o prowadzonym naborze środków, ponieważ jest przedstawicielem gminy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny". 

Radny A. Nadolny powiedział, że Burmistrz informuje nabór wniosków będzie prowadzony w 2013 r. i czy wówczas w budżecie gminy będą środki na ich realizację. Dodał, że trzeba podjąć wszelkie działania, aby nie stracić środków zewnętrznych.

Radny H. Janus powiedział, że Burmistrz nie pamięta wielu spraw o których mówił. Burmistrz powtarzał, że w 2012 r. ze względu na brak środków swietlice nie będą remontowane, dlatego miały być wykonane w latach 2013-2014. Jeżeli wnioski miały być składane na 2013 r., a Burmistrz informuje że nie ma środków na ten cel, to w 2014 r. będą środki na remonty 7 świetlic. Dodał, że przed wyborami Burmistrz Rogoźna obiecywał mieszkańcom wsi remont wszystkich świetlic. Jeżeli z roku na rok przesuwa się złożenie wniosków i na 2014 r. pozostawia się remont 7 świetlic, to wiadomym jest że nie zostaną one wykonane. Do budżetu na 2013 r. zgłaszał z jakich srodków można wykonać reminty świetlic, aby nie stracić 600 tys. dofinansowania. Jezeli kwota 200 tys. pozyskana jest z kredytu, to zaproponował jego spłacenie, a nie rozdawać go na inne cele.

M. Kowalski powiedział, że Burmstrz nie zrozumiał jego wypowiedzi, ponieważ gdy został skarbnikiem OSP Budziszewo, w jednostce nastąpiły duże zmiany i druhowie chcą aktywnie działać. Poprosił Burmistrza Rogoźna o nie "rzucanie kłód pod nogi". Dodał, że skoro został wyrany Burmistrzem, to ma służyć mieszkańcom, a nie odwrotnie. Ponadto powiedział, że nikt go nie podburza, tylko martwi się o bezpieczeństwo i życie obywateli.

Radny H. Janus powiedział, że nie podburza sołtysów, tylko mówi prawdę i wyłącznie prawdę. Za rok wszyscy się przekonają, że miał rację, ale wówczas powie się że nie było środków.

E. Kiełpiński zapytał czy Burmistrz jest parafianinem parafii pw. św. Wita w Rogoźnie? Poinformował, że zwrócił się do Burmistrza z prośbą o wycięcie przez straż pożarną krzewów rosnących wokół groty przy kościele św. Wita.  Wówczas Burmistrz zapytał co będzie miał z ich wycięcia oraz że proboszcz parafii nie zwrócił się z taką prośbą. Powiedział, że osobiście rozmawiał z strażakami, którzy na jego prośbę wycięli rosnące krzewy, a Burmistrz nie podjął żadnych działań w tej sprawie.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że rozmawiając z p. E. Kiełpińskim powiedział, żeby krzewy wyciął ten, kto malował figurę Jezusa. E. Kiełpiński odpowiedział, że on malował figurę, dlatego poprosił go o wykonanie przysługi księdzu i usunięcie krzewów.

Sekretarz Gminy poinformowała o prowadzonej akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Związek Miast Polski wystąpił z inicjatywą zbierania podpisów pod projektem ustawy. Aby Związek Miast Polski mógł złożyc obywatelski projekt ustawy musi zebrać 100 tys. podpisów i poprosił o ich składanie.

Radny H. Janus zapytał o wynik rozstrzygnietego przetargu na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013? Zapytał czy prawdą jest, że kierowcy muszą mieć minimum roczny staż pracy, ponieważ wcześniej wymagane było trzyletnie doświadczenie zawodowe?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że zgodnie z procedurą przetarg na dowóz uczniów do szkół został rozstrzygnięty i wygrało go Konsorcjum "Przewozy Szkolne". Wybrana oferta było o blisko 60 tys. niższa od drugiej oferty. Umowa na dowozy została zawarta w dniu 21.08.2012 r. na zasadach określonych w ofercie. Stawka za 1 km jady dużego autobusu wynosi 3,90 zł+8% VAT. Warunkiem rostrzygnięcia przetargu była zaoferowana cena. Dodał, że ustawa nie określa wymaganego stażu pracy kierowców. Każdy zarejestrowany podmiot gospodarczy ma prawo złożyć ofertę w przetargu. Poinformował, że jako zamawiający żądał wykazania doświadczenia zawodowego, a żądanie jednorocznego doświadczenia pozwoliło większej liczbie firm przystąpić do przetargu.

Radny H. Janus poprosił o podanie nazw firm tworzących konsorcjum.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że Konsorcjum "Przewozy Szkolne" tworzy Z.U.K.iT. H. Siwiński oraz Ośrodek Rekreacyjno-Sporotowy "Za Jeziorem" P. Czarneckiego.

Radny M. Kutka powiedział, że jest zaskoczony pismem Przewodniczącego Rady Z. Hinza, które przesłał do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadaanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno, o treści: „W załączeniu przesyłam uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie podjęte w dniu 27 czerwca 2012 r. na XXIII Sesji VI Kadencji od Nr XXIII/172/2012 do XXIII/182/2012. Jednocześnie chciałbym poinformować, że na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 czerwca 2012 r., w czasie procedowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno, zostały zaproponowane przez radnych inne stawki taryf. Wspomniane propozycje zostały przyjęte przez Wysoka Radę Uchwałą Nr XXIII/179/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Równocześnie informuję, że w dniu 22.05.2012 r.  spółka "Aquabellis" złożyła do Burmistrza Rogoźna wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Proponowane taryfy, kalkulacje i plan zostały sprawdzone przez Burmistrza Rogoźna, pod względem celowości ich ponoszenia i zgodności z obowiązującym prawem oraz przedłożone Wysokiej Radzie w stosownym projekcie uchwały (w załączeniu przesyłam kserokopię projektu uchwały z dnia 30.05.2012 r. wraz z wnioskiem spółki). Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się  w dniach 21 i 26 czerwca br., a radni wówczas nie zgłosili żadnych zmian do proponowanych taryf. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o stwierdzenie czy Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, albowiem po zapoznaniu się z orzecznictwem Wojewódzkich Sądów Administracyjnych tego typu uchwały niezgodne z prawem.” Powiedział, że gdy Przewodniczący Rady miał wątpliwości czy uchwała została podjęta zgodnie z prawem wystosował pismo do Wojewody, a gdy radni zgłaszali wątpliwości w sprawie terminowości zwołania sesji, to żadna "notka" nie została wysłana do Wojewody. Zapytał dlaczego tak się stało?

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał radnego M. Kutkę czy w piśmie została napisana nieprawda?

Radny M. Kutka odpowiedział, że nie sugerował iż w piśmie została napisana nieprawda. Zapytał dlaczego wybiórczo pisane są notki do Wojewody? Gdy radni napisali pismo w sprawie terminowości zwoływania sesji przez Przewodniczącego Rady, to "notka" nie została wysłana.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy w drugiej sprawie uchwała została podjęta?

Radny M. Kutka odpowiedział, że w drugiej sprawie uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że pismo zostało wystosowane w związku z podjętą uchwałą. Dodał, że swoje stanowisko przedstawił podczas sesji w miesiącu czerwcu oraz na spotkaniu radnych, które odbyło się w tzw. sali gwoździowej. Wówczas była zgodność w tej kwestii. Ponadto poinformował, że bierze pełną odpowiedzialność za wysłane pismo.

Radny M. Kutka powiedział, że w kwestii terminowości zwoływania sesji Przewodniczący Rady informował, że zostanie ona rozstrzygnięta przez właściwe organy. Wówczas jednak odpowiednie organy nie zostały zwiadomione.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że radny M. Kutka mógłby prowadzić polemikę, gdyby wówczas była podejmowana sporna uchwała.

Radny M. Kutka powiedział, że na spornej sesji były podejmowane inne uchwały i w tej sytuacji nie wiadomo czy są one ważne.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że informował radnych iż zostanie wysłane pismo wyjaśniające, na co radni wyrazili zgodę. Dodał, że nie można oczekiwać aby do każdej z uchwał wysyłać pisma wyjaśniające.

Radny M. Kutka powiedział, że w cytowanym przez niego piśmie Przewodniczący Rady powołuje się na orzecznictwo sądów administracyjnych. W odpowiedzi na złożone w miesiącu maju zapytanie radnych, napisał: „dodam, że w Polsce nie obowiązuje prawo precedensów. Oznacza to, że jeżeli radni kierują pismo, to pisze się nie obowiązuje prawo precedensów, a jeżeli pismo zostaje wystosowane przez Przewodniczącego, to powołuje się w nim na orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zapytał czy w tej sytuacji nie uważa Pan, że to nie jest precedens?

Przewodniczący Rady Z. Hinz przytoczył treść pisma do Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.12.2010 r., pod którym podpisał się m.in. radny M. Kutka, tj. „Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnegoradny ubiegający się o funkcję Przewodniczącego Rady, nie może brać udziału w głosowaniu. Zaznaczył, że w przedmiotowym piśmie radni cytowali fragment wyroku sądu, a w dniu dzisiejszym kwestionuje się powołanie przez niego wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Radny M. Kutka odpowiedział, że w wypowiedziach radnych nie było sprzeczności, a w pismach przewodniczącego jest ewidentna sprzeczność. Wyraził opinię, pismo jakie zostało wysłane jest skierowane przeciwko mieszkańcom gminy, ponieważ jeżeli istniała choć mała szansa, na nie uchylenie uchwały przez wojewodę, a dzięki której mieszkańcy nie musieli płacić więcej za wodę. Dodał, że szansa na niższe rachunki została zredukowane dozera.  

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie podziela zdania radnego M. Kutki, podjęte działanie jest ze szkodą dla mieszkańców Rogoźna.

Radny M. Kutka zapytał czy sytuacja w której mieszkańcy zapłacą więcej za wodę, a mogliby zapłacić mniej, nie jest wymierzone w mieszkańców?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że gdyby odpowiednie działania nie zostały podjęte, to budżet gminy musiałby ponieść określone konsekwencje.

Radny H. Janus przypomniał, że radni zgłosili wniosek, ponieważ spółka nie była zadłużona i nie było potrzeby dofinansowywania budżetu spółki. Dodał, że uważa Przewodniczący pisząc ostatnie zdanie wykazał pewną nadgorliwość, ukierunkowywując Wojewodę na szukanie możliwości uchylenia omawianej uchwały. Zapytał czy przesyłając każdą z uchwał prosi się o stwierdzenie czy każda z uchwał jest ważna? Dodał, że Wojewoda sam określa czy uchwała jest ważna, czy też nie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że w przypadku przesyłania innych uchwał nie pisze wyjaśnień.

Radny H. Janus powiedział, że uważa sugerowanie Wojewodzie i podawanie wyroków, jest nadgorliwością. Dodał, że uważa nie jest to czynione dla dobra mieszkańców.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że nie zgadza się z tym, sugestia Przewodniczącego Rady mogła zaważyć na prawomocności uchwały. Za uchwałą głosowali prawie wszyscy radni, a tylko jedna osoba się wstrzymałaPrzewodniczący Rady. Nadzór nad uchwałami sprawują radcy prawni, którzy potrafią ocenić prawomocność podjętych uchwał. Gdyby uchwała została podjęta została przewagą jednego głosu, to dlaczego nie uwzględnili zdania 14 radnych, którzy głosowali za podjęciem uchwały. W takich sytuacjach radcy prawni kierują się literą prawa, ale również uwzględniają wolę Rady. Dodał, że uważa pismo Przewodniczącego nie zaważyło na wyroku w tej sprawie.

Radny H. Janus odpowiedział, że uważa pismo jest ukierunkowaniem Wojewody i bez niego być może byłaby ważna. Zapytał czy do każdej z uchwał musi być załączone pismo przewodnie?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że wysyłane jest ogólne pismo przewodnie, do którego załączane uchwały.

Radny R. Szuberski zapytał jaki organ nadzoru rozstrzygnął sprawy skarg, które zostały wniesione podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Dodał, że art. 229 kodeksu postępowania administracyjnego określa w jaki sposób powinny być załatwiane sprawy. Od czasu złożenia skarg upłynęły dwa miesiące, dlatego chciałby dowiedzieć się jaki organ je rozstrzygnął.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że na odczytane podczas sesji skargi udzielił odpowiedzi zainteresowanej osobie. Skargi zostały skierowane do Przewodniczącego Rady, a więc zgodnie z k.p.a. w odpowiednim terminie została udzielona odpowiedź.

Radny R. Szuberski zapytał czy jeżeli skargi były skierowane do Przewodniczącego Rady, to czy zostały niewłaściwie skierowane? Dodał, że art. 229 k.p.a. precyzuje jakie organy właściwe do rozpatrywania skarg. Poinformował, że nie stwierdza czy skarga była zasadna, czy też nie. Jeżeli mówi się o kierowaniu się literą prawa, to pyta w jaki sposób skargi zostały załatwione?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że pisma były skierowane było na jego adres, a więc był zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, co zostało uczynione.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że Przewodniczący Rady nie jest organem, a więc rozstrzygnięcia nie mógł wydać, gdyż jest to sprzeczne z zapisami art. 229 k.p.a.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że radny R. Szuberski być może ma rację.

Radny R. Szuberski powiedział, że nie jest to pierwszy przypadek niedotrzymania terminów. Wcześniej była sprawa Sołtysa Z. Nowaka, która została załatwiona niewłaściwie. Dodał, że ma na myśli formalno-prawne załatwienie sprawy. Poprosił aby na najbliższym posiedzeniu prezydium sformułować rozwiązania, które pozwolą zakończyć sprawę właściwie.

Radny H. Janus zapytał czy skargi były kierowane do p. Z. Hinza czy Przewodniczącego Rady Miejskiej?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że skargi były skierowanie do Z. Hinzajako Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny H. Janus opowiedział, że można uznać pisma skierowane były do Rady Miejskiej, a więc powinny być rozpatrywane przez Radę Miejską.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że sprawa złożonych skarg była konsultowana z prawnikami, dlatego uważa zostały one właściwie rozpatrzone. Dodał, że zarówno radny R. Szuberski, jak i Rada Miejska może mieć inne zdanie w tej sprawie. Ponadto poinformował, że udzielona odpowiedź została przekazana do wiadomości wszystkim radnym.

Radny H. Janus zapytał do kogo powinna zostać skierowana skarga, aby była rozpatrywana przez Radę, powinna być skierowana do Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej czy Rada Miejska w Rogoźnie?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie udzieli odpowiedzi na to pytanie. Zainteresowana osoba skierowała pismo w określony sposób, więc odpowiedź została udzielona.

Radny H. Janus powiedział, że chciałby wiedzieć w jaki sposób należy skierować skargę, aby została ona rozpatrzona przez Radę.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że nie udzieli odpowiedzi, ponieważ nie wie w jaki sposób powinna być skierowana skarga.

Radny H. Janus zapytał czy Sekretarz Gminy wie w jaki sposób powinna być skierowana skarga?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że przewodniczący organizuje pracę Rady Miejskiej i ustala porządek obrad.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że nie jest to odpowiedź na zadane pytanie. Skargi rozpatruje konkretny organ i zapisano jakim aktem prawnym powinien tego dokonać. Dodał, że Przewodniczący Rady powiedział, że nie ma mocy sprawczej, a więc jako osoba indywidualna nie mógł rozpatrzyć sprawy. Poprosił aby radca prawny, który podpisał się pod pismem napisał wyjaśnienia czy sposób załatwienia omawianej sprawy był właściwy. Nadmienił, że jako urzędnik z kilkuletnim doświadczeniem uważa w taki sposób spraw się nie załatwia.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że pismo podpisał osobiście wraz z radcą prawnym. Jeżeli radny chce otrzymać odrębne pismo w sprawie procedury załatwienia złożonego pisma, to zostanie udzielona stosowna odpowiedź.

Radny R. Szuberski przypomniał, że były sytuacje gdy prawnicywyśmiewalidokumenty i opracowania, a później okazywało się, nie mieli racji. Dodał, że jest przekonany forma w jakiej załatwiono sprawę była niewłaściwa.

Sekretarz Gminy poprosiła o zgłaszanie się wolontariuszy, którzy zajęliby się zbieraniem podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.25

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia  19 września 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf