Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 lutego 2015 roku o godz. 13.30 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wiardunkach

PROTOKÓŁ nr 2 /2015

 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 luty 2015 roku o godz. 16.30 w świetlicy w Owczegłowach.

 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 6 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia KSSOiK.
 4. Świetlice wiejskie – zasady i możliwości działania:

a) omówienie inwestycji związanych ze świetlicami w Gminie Rogoźno w latach 2010 - 2014,

b) aktualne i proponowane wykorzystanie świetlic wiejskich,

c) dyskusja.

 1.  Omówienie działań w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz seniorów w Gminie Rogoźno:

a)       wystąpienie przedstawiciela Kierownika GOPS,

b)       wystąpienie Przewodniczącej GKRPA,

c)       wystąpienie Prezesów Stowarzyszeń Seniorów i zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych,

d)       Uniwersytet  Trzeciego Wieku – wystąpienie Burmistrza

b) dyskusja.

 1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.

Przystąpiono do punktu 3 -  protokół został przyjęty 3 głosami ,,za”, 2 głosy ,,wstrzymujące” w obecności 5 radnych.

 

Przystąpiono do punktu 4 - Świetlice wiejskie – zasady i możliwości działaniainformację Skarbnik M. Kachlicka.

 

Ppkt 4a)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LATACH 2010 -2014.

Lp.

Rok

Nazwa/obiektu

świetlicy

Koszty

(ogółem)

W tym ; finansowanie

Środki własne

PROW

1.

2010

Słomowo

315 490 ,00

169 574,00

145 916,00

 

Razem 2010 rok:

 

 

315 490,00

 

169 574,00

 

145 916,00

2.

2011

Grudna

162 127,59

90 633,00

 71 494,59

3.

2011

Gościejewo

253 855,63

145 850,00

108 005,63

4.

2011

Parkowo

274 795,34

166 743,00

108 052,34

 

Razem w 2011 roku:

 

 

690 778,56

 

403 226,00

 

287 552,56

5.

2012 - 2014

Owczegłowy

247 476,07

         0,00

  247 476,07

6.

2013

Ruda

  17 063,29

          0,00

   17 036,29

7.

2014

Jaracz

293 307,36

161 889,95

  131 417,41

8.

2014

Garbatka

265 659,70

152 327,00

  113 332,70

9.

2014

Owieczki

210 310,19

120 576,99

    89 733,20

10..

2014

Karolewo

122 532,42

    72 80,00

    49 852,42

11..

2014

Laskowo

227 269,37

138 287,79

    89 081,58

12..

2014

Studzieniec

216 055,09

124 352,00

    91 703,09

13..

2013-2014

Boguniewo

  66 036,53

           0,00

    66 036,53

 

Razem w roku 2014:

 

 

 1 401 270,66

 

770 113,73

 

  631 156,93

 

Ogółem:

 

 

  2 672 051,58

    

 1 342 913,73

 

1 329 137,85

 

Przybycie na posiedzenie radnej K. Erenc – Szpek – godz. 16.45

Następnie młodzież Sołectwa Owczegłowy zorganizowała krótkie przedstawienie.

Przewodniczący przystąpił do ppkt. 4b) aktualne i proponowane wykorzystanie świetlic wiejskich:

Krótkie sprawozdanie przedstawił W. Stefański:

Poinformował, że na sali podczas ferii spotyka się młodzież po 2 godz. dziennie pod okiem rodziców gdzie mogą korzystać z różnych gier,

- zebrania wiejskie,

- zebrania OSP,

- wynajem pod imprezy okolicznościowe dla mieszkańców,

- grupa Pań od marca chce prowadzić kursy kulinarne, kursy itd.

- aerobik.

 

Koleinie informacje przedstawiła pani E. Wysocka.

 • zebrania wiejskie,
 • organizacja zajęć dla dzieci w okresie wakacji letnich i zimowych,
 • balik karnawałowy połączonego z dniem babci i dziadka
 • z okazji dnia kobiet, matki i ojca
 • organizacja spotkań i imprez z młodzieżowa drużyna piłkarską,
 • oglądanie meczy piłkarskich
 • coroczne spotkania wigilijne
 • wynajem świetlicy na imprezy okolicznościowe

Następnie sprawozdanie przedstawił Sołtys Jaracza B. Perlicjan.

Świetlica wiejska w Jaraczu jest położona w kompleksie rekreacyjno – sportowym. W sąsiedztwie jest duże boisko, mniejsze do siatkówki, plac zabaw oraz miejsce do gry w koszykówkę. Świetlica służy jako pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania Mieszkańców Sołectwa Jaracz. Jest to centrum kultury lokalnej.

Służy dzieciom oraz dorosłym. W świetlicy organizowane są imprezy integracyjne oraz kulturalno – sportowe, między innymi; balik karnawałowy dla najmłodszych mieszkańców, święto ,,Pieczonego Ziemniaka”, ,,Dzień Jaracza”, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet.

Pomieszczenie jest także do dyspozycji dzieci i młodzieży, gdzie odbywają się zajęcia sportowe, głównie gra w tenisa stołowego.

Po ubiegłorocznej modernizacji oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt trwają ustalenia i rozmowy aby zostało utworzone Koło Gospodyń Wiejskich. Świetlica może być wynajmowana mieszkańcom na prywatne imprezy okolicznościowe.

 

Dalej informację przedstawiła Przewodnicząca GKRPA:

GKRPA w roku 2014 dofinansowała 9 świetlic opiekuńczo – wychowawczych w tym:

- 7 działających na wsiach ( Pruśce, Budziszewko, Gościejewo, Parkowo, Owczegłowy, Garbatka, Słomowo)

- 2 działające w mieście.

Cztery świetlice ( Pruśce, Budziszewko, Gościejewo, Parkowo) miały swoją siedzibę w budynkach szkolnych, pozostałe trzy (Owczegłowy, Garbatka, Słomowo) zorganizowane były w budynkach świetlic wiejskich.

Cel główny świetlic:

 • pokazanie alternatywnych rozwiązań na spędzenie wolnego casu,
 • nabywanie umiejętności współżycia w grupie,
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • pomoc w nauce
 • kształtowanie postaw alternatywnych
 • eliminowanie postaw przemocy i agresji
 • inspirowanie do aktywności i planowania czasu wolnego

Procedura uruchomienia świetlicy opiekuńczo – wychowawczej:

1.       Złożenie wniosku GKRPA w Rogoźnie

2.       Przyznanie środków (płace wychowawców, materiały, wyżywienie) – projekt finansowany GKRPA.

3.       Podjęcie Uchwały nr XXXIX/278/2013 z dnia 27 listopada 2013 Rady Miejskie w Rogoźnie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

4.       Przekazanie informacji wnioskodawcom informacji o wysokości środków na realizacje zadania zgodnie z uchwalonym paragrafem.

5.       Informacja wnioskodawców dot. zgłoszenia realizacji zadania w tym; dane osób prowadzących zajęcia, ilość godzin, termin rozpoczęcia i zakończenia działania świetlicy w danym roku.

6.       Podpisanie umów z realizatorami.

7.       Praca w świetlicy zgodnie ze zgłoszonym harmonogramem zajęć 9obowiązek prowadzenia Dziennika Zajęć Świetlicy).

8.       Przedstawienie GKRPA sprawozdania z realizacji zadania ( styczeń następnego roku ).   

 

Radny Ł. Zranek zapytał Burmistrza czy każda świetlic posiada swój regulamin dot; odpłatności wypożyczenia?

Burmistrz poprosił aby odpowiedzi udzieliła Skarbnik.

W związku z orzeczeniem Najwyższego Sądu Administracyjnego, że wszystkie jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze występują pod NIP – em Gminy. Dlatego poprzedni burmistrz zwrócił się do sołtysów z pismem aby każda Rada Sołecka przedstawiła swoje propozycje wynajmu świetlicy. Swoje propozycje przedstawiło 5 Rad Sołeckich. Na podstawie przedstawionych propozycji zostało wydane zarządzenie Burmistrza odnośnie wynajmu świetlic na inne uroczystości dotyczące lokalnej społeczności.

 

Burmistrz dodał, że projekt regulaminu przedstawi po wszystkich wyborach sołeckich.

Przewodniczący Komisji Ł. Zaranek zapytał czy jakiekolwiek kwoty wpłynęły do gminy z wynajmu świetlic?

Pani skarbnik odpowiedziała, że tak.

Dalej zapytał, czy te pieniądze trafiają z powrotem do tych sołectw?

Skarbnik odpowiedziała, że częściowo tak.

Radny B. Perlicjan zapytał co to znaczy częściowo?

Skarbnik wyjaśniła, że nie ma przepisu, który mówi, że maja zwracać pieniądze w całości. Koszt utrzymania po remoncie jest zdecydowanie większy za gaz i za prąd. Po przedstawieniu protokołu z wynajmu przez sołtysa na tej podstawie gmina wystawia fakturę z terminem płatności. Wynajemca również płaci za media czyli siłą rzeczy wiadomo, że te pieniądze nie mogą wrócić z powrotem.

Może zdarzyć się tak jeżeli sołtys złoży wniosek do Burmistrza o zwrot pieniędzy to burmistrz zwróci jeżeli będzie taka potrzeba na zakup pilnie potrzebujących rzeczy ale tylko kwota netto za sam wynajem.

Dodała, że jest to mnie komunalne gminy i burmistrz odpowiada za to sołtys tylko administruje.

 

Przystąpienie do pkt 5 – Omówienie działań  w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz seniorów w Gminie Rogoźno.

Sprawozdanie przedstawiła P. E .Kowalska.

1.       Osoby dorosłe, niepełnosprawne z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, pobierające zasiłek stały od 18 roku życia do 66 roku życia i więcej – 61 osób,

2.       Osoby dorosłe, chore i niepełnosprawne u których świadczone są usługi opiekuńcze w środowisku – 23 osoby,

3.       Osoby dorosłe os 18 roku życia do 66 roku życia i więcej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, pobierający rentę, korzystający z pomocy Ośrodka – 270 osób,

4.       Osoby dorosłe, seniorzy od 51 roku życia do 66 roku życia i więcej z orzeczonym stopieniem niepełnosprawności, pobierający rentę, korzystający z pomocy Ośrodka – 168 osób,

5.       Osoby dorosłe pobierające zasiłek pielęgnacyjny od 18 roku życia do 66 roku życia i więcej – 300 osób.  

Następnie informację przedstawiła Przewodnicząca GKRPA.

Informacja o działalności Fundacji przedstawił .B Jeran

Poinformował, że fundacja powstała w 1993 roku. Fundację utworzyły osoby organizujące pomoc niepełnosprawnym oraz wypoczynek w formie wczasowo – rekolekcji przy parafii pw. Św. Wita w Rogoźnie. Działania te rozpoczęły się latem 1990 roku, a inicjatorami tego dzieła byli ówczesny Wikariusz Parafii pw. Św. Wita i Burmistrz Rogoźna. Fundacja ma osobowość prawną, działa na podstawie przepisów o fundacjach i stowarzyszeniach oraz na podstawie statusu.

Celem fundacji jest:

1.       Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych na rzecz realizacji programu pomocy osobom niepełnosprawnym.

2.       Podejmowanie wszelkich działań zamierzających do poprawy życia sposobom niepełnosprawnym, a szczególnie: organizowanie wypoczynku i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym oraz udzielanie pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

3.       Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej.

4.       Aktywizowanie do działań na rzecz pomocy niepełnosprawnym.

5.       Dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych.

6.       Dzienna opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi.

7.       Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wsparcia finansowego w ramach pomocy społecznej.

8.       Odwiedzanie w domu osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w robieniu zakupów i załatwianiu drobnych spraw dziennych.

Sprawozdanie z działalności przedstawiła Przewodnicząca Zarządu PZERiI Czesława Słtysiak.

Działalność określa statut Związku. Liczy 570 członków w tym:

- Rejon – 289 członków

- Koło ,,Rofama” – 106 członków,

- Koło Ryczywół – 175 członków.

Współpraca z Urzędem Miejskim w Rogoźnie. Starostwem Powiatowym w Obornikach. Spotkania z członkami organizacji  pozarządowych z ościennych miejscowości. Działalność związku obejmuje także spotkania z przedstawicielami władz, kultury, opieki zdrowotnej. Członkowie związku korzystają z organizowanych przez Zarząd turnusów sanatoryjnych, wczasów wycieczek jednodniowych i kilkudniowych oraz pikników w plenerze.

Spotkania odbywają się w każdą środę w jednej z sal Gimnazjum nr 1. Oczekiwania to przede wszystkim Sali – świetlicy.     

Sprawozdanie z działalności Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rogoźnie przedstawił M. Sokołowski.

Zarząd w składzie:

- Z. Hinz – przewodniczący

- M .Sokołowski -  Z-ca przewodniczącego

- G. Kowalewska – skarbnik

- E. Trojanowicz – sekretarz.

W chwili obecnej organizacja liczy 81 członków, w tym 57 nauczycieli 24 pracowników administracji i obsługi.

Najważniejsze zadania organizowane przez zarząd to:

 - otoczenie opieka członków Sekcji mających trudności materialne i zdrowotne,

- odwiedziny u chorych koleżanek i kolegów,

- dzianina na rzecz integracji środowiska emerytowanych pracowników szkół,

- organizowanie spotkań z okazji Dnia Nauczyciela i Nowego Roku dla wszystkich członków Sekcji,

- realizowanie wytycznych Zarządu Okręgu i Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,

- spotkania dla członków z ciekawymi ludźmi: lekarzami, autorami prozy i poezji, wybitnymi postaciami naszego środowiska, przedstawicielami samorządu lokalnego itd.

- organizowanie wycieczek i festynów,

- występowanie władz z wnioskami o uruchomienie, odznaczenia zasłużonych członków naszego związku,

- zebrania informacyjne mające związek z bieżącą działalnością naszej organizacji,

- organizowanie corocznych turnusów rehabilitacyjnych w Kołobrzegu – w Ośrodku ,,Dzmel”.

 

Przewodniczący poprosił o  przedstawienie informacji utworzenia Uniwersytetu II Wieku.

Informację przedstawiła z-ca Burmistrza R. Tomaszewska.

Uniwersytet III Wieku będzie posiadał nazwę Rogoziński Uniwersytet III Wieku. Będzie to stowarzyszenie, które będzie posiadało osobowość prawną. Dlatego będzie mógł się ubiegać po środki pozabudżetowe.

Celem ma być rozwój intelektualny, wyjście z domu i spotkania się z grupie. Umożliwienie seniorom dokształcania się itd. Zamysł rozpoczęcia jest rozpoczęcia tak jak rok akademicki. Członkami mają być osoby, które ukończyły 50 rok życia, natomiast członkowie wspierający będą mogły uczestniczyć ta tych zajęciach również. Mają być członkowie honorowi. Musi być powołana Rada Programowa, która będzie się zajmowała oprogramowaniem działalności, która będzie analizowała i zbierała potrzeby utworzenia.

Mają być realizowane:

- wykłady,

- konferencję,

- zebrania,

- szkolenia,

- odczyty,

- prelekcje,

-  kursy,

- zestawy,

- języki obce,

- prowadzenie praktycznych zajęć z kultury fizycznej,

- prowadzenie różnych sekcji,

- organizowanie wycieczek krajoznawczych,

- imprezy edukacyjne, kulturalne,

- kurs tańca towarzyskiego,

- obsługa komputera.

 

Sołtys K. Gomanowska poprosiła aby ująć szkolenia międzynarodowe.

 

         Kolejne przystąpiono do realizacji punktu 6 - Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej:

1)       projekt uchwały przedstawiła kierownik GOPS E. Kowalska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wpierania Rodziny na lata 2015,

2)       projekt uchwały przedstawił radny Z. Chudzicki w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Rogoźno oraz nadaniu jej statutu.

Radny Z. Chudzicki zwrócił się z zapytaniem do Prezesów jakie jest ich zdanie. Czy jest potrzebna Rada Seniorów?

           Przewodnicząca Zarządu PZERiI Czesława Słtysiak poinformował, że dobrze, że nie powstała Rada Seniorów przed wyborami ponieważ teraz też musiałaby być powołana nowa Rada Seniorów. Aczkolwiek wszystkie sąsiednie miasta posiadają Radę Seniorów.

Radny Z. Chudzicki dodał, że Burmistrz obiecał oprócz świetlicy będzie też Rada Seniorów.

Z- ca Burmistrza zdemontowała, że to od Burmistrza nie zależy czy będzie Rada Seniorów.

Burmistrz dopowiedział, że co Rada Miejska ustali do będzie wykonywać, aczkolwiek jego zdaniem członkowie powinni być wybierani w głosowaniu powszednim.

Radny Z. Chudzicki zapytał czy organizacje nie mogą wewnętrznie przeprowadzić swoich wyborów.

Radny Ł. Zaranek zapytał co będzie z osobami, którzy nie są członkami.

Przewodniczący Komisji zabrał głos i przedstawił swoja propozycję. W związku powyższym najważniejszą rzeczą jest aby wykorzystać potencjał osób starszych.

Czy poprzez Uniwersytet III Wieku zapiać w statucie, że Uniwersytet będzie wśród swoich słuchaczy będzie miał Radę Seniorów. Byłoby to gremium, które by reprezentowało wszystkich seniorów. Tych osób, którzy wchodzą w skład Uniwersytetu.

 

3)       projekt uchwały przedstawił kierownik R. Piątkowski w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów  położonych na terenie miasta Rogoźno, działki 941,

4)         projekt uchwały przedstawił kierownik R. Piątkowski w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 1416/1 i 1416/2, położonych w Rogoźnie przy ul II Armii Wojska Polskiego na mienie Gminy Rogoźno,

Burmistrz dodał, że jeżeli nie zostanie nabycie gruntu Gmina starci budynek.

Radny J. Łatka zapytał komu mieszkańcy płacą czynsz?

Burmistrz odpowiedział, że do ZAMK. Poinformował, że jest to budynek 6 –cio rodzinny.  

5)        projekt uchwały przedstawił Radny M. Kutka w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 r.,

6)        projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2014 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

7)       projekt uchwały przedstawił kierownik R. Piątkowski w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 815/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej.

Radny J. Łatka zapytał jeżeliby odstąpić od bonifikaty zrobić to metodą przetargu?

Kierownik wyjaśnił, że użytkownik wieczysty, który posiada prawo pierwokupu na podstawie ustawy z 2005 roku o przekształceniu może żądać wręcz jest tak sformułowane w ustawie także w tym przypadku nie ma za bardzo umowy, o czym bonifikata jest elementem uznaniowym,

Radny J. Łatka zapytał ,że podejmując uchwałę ma 100 % bonifikaty.

Kierownik potwierdził.      

8)        projekt uchwały przedstawił kierownik R. Piątkowski w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6; 2408/12; 2409/17; 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej i Łamanej w drodze przetargu,

9)       projekt uchwały przedstawił kierownik R. Piątkowski w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej,

Radny J. Łatka zapytał o § 3 , że Gmina z własnych środków dokona przetarcia odcinka nowo powstałej drogi ile to będzie kosztowało.

Kierownik odpowiedział, że trudno jest to określić ponieważ jest to teren zielony natomiast jest to warunek obligatoryjny przewidziany ustawą, że taki zapis musi się pojawić. W przeciwnym razie nie moglibyśmy się domagać opłaty adiatenckiej do momentu gdzie zrealizowany zostałby ten warunek.

Radny J. Łatka zapytał o termin rozliczenia stron.

Kierownik wyjaśnił, że wynika to z ustawy.          

10)   projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski w sprawie ustalania kryteriów wraz z liczbą punktów postępowaniu rekreacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno.

Radny J. Łatka odniósł się do pkt 3 kryteriów – wnioskował aby dopisać słowo ,,wielodzietnych”.

Dyrektor wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wielodzietne to rozstrzygane jest na ustawie pierwszej rekrutacji na samym początku wielodzietnych z rodziny i to jest określone w ustawie, że co najmniej 3 dzieci.   

11)     projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Wprowadzenie autopoprawki do w/w projektu uchwały.

Radny J. Łatka 2.2 pkt 2 wnioskował o zmianę ,,Kwota wykorzystania dotacji”.   

 

Kolejne przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Radny Z. Chudzicki złożył wniosek – KSSOiK zwraca się z uprzejmą prośbą do Burmistrza o rozpatrzenie możliwości zakupu trzech toreb ratowniczych typu R1 w celu udzielenia pierwszej pomocy. Wniosek został przyjęty 5 ,,za” w obecności 5 radnych.

 

Radny Z. Chudzicki złożył wniosek na kwiecień - maj do Burmistrza dot: wymalowanie pasów przy przedszkolu Przemysław między blokiem 59,a 51. Wniosek zostały przyjęty 5 ,,za” w obecności 5 radnych.

 

Radny J. Łatka zapytał na koniec jak Burmistrz, że zbliża się termin nowych kontraktów, jak widzi funkcjonowanie służby zdrowia?

Na dzień dzisiejszy były przeprowadzone rozmowy z podmiotami prywatnymi i część z nich będzie się ubiegało o kompensowanie nie których usług żeby zminimalizować koszty. Może być też tak, że zaproponuje Radzie utworzenia 10 specjalności. Ale to jeszcze do końca nie wiadomo.       

         

Posiedzenie zakończono o godz. 20:00

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 20 luty 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf