Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XX/171/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie XX/171/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037

Uchwała XX/171/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  30 października 2019 roku

 

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 226, 227, 228, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869z późn. zm.) Rada Miejska

w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019- 2037 dokonuje się następującej zmiany:

  1.  Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zmienia się załącznik nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie
    z załącznikiem nr 2 do  uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr XX/171/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Z dnia 30 października 2019 roku.

 

Na podstawie otrzymanego pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego nr DT-III.8060.70.2019 z dnia 09 października 2019 roku wprowadzono na lata 2020 - 2022 wysokości  dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących .  Dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych .

Wysokość dotacji w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w roku 2020 na kwotę 210.585,43 zł,

- w roku 2021 na kwotę 215.314,19 zł,

- w roku 2022 na kwotę 221.778,58 zł.

Ogółem wartość dotacji wyniesie 647.678,20 zł

 

 

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załącznik Nr 2 przedsięwzięcia 2019-2037.x
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-05-12 10:59:56)
rozmiar pliku: 18.3Kb
Załacznik nr 1 do WPF.
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-05-12 10:59:56)
rozmiar pliku: 2.8Mb

drukuj pobierz pdf