Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 44/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 27 października 2014 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2

PROTOKÓŁ nr 44 /2014

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 27 października 2014 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołów nr 42/2014 i 43/2014 z posiedzenia Komisji.

5.       Podsumowanie działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa VI kadencji Rady Miejskiej.

6.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

4.       Przyjęcie protokołów nr 42/2014 i 43/2014 z posiedzenia Komisji.

Protokół nr 42/2014 wraz z poprawką wniesioną przez radnego H. Janusa został przyjęty 8 głosami za w obecności 8 członków Komisji.

Protokół nr 43/2014 wraz z poprawką wniesioną przez radnego H. Janusa został przyjęty 8 głosami za w obecności 8 członków Komisji.

 

5.       Podsumowanie działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa VI kadencji Rady Miejskiej.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji A. Olenderski.

 

„SPRAWOZADANIE

z działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w okresie 2010-2014

VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

 

Komisja działała w następującym składzie:

 

  1. Andrzej Olenderski  -  przewodniczący Komisji,
  2. Paweł Wojciechowski - wiceprzewodniczący Komisji,
  3. Zdzisław Hinz - członek Komisji,
  4. Henryk Janus  - członek Komisji,
  5. Adam Jóźwiak -  członek Komisji,
  6. Roman Kinach  - członek Komisji,
  7. Adam Nadolny  - członek Komisji,
  8. Marian Połczyński  - członek Komisji.

 

Działalność Komisji opierała się głównie na rocznych planach pracy, a ponadto  poruszano tematy wykraczające poza zakres planów pracy.

Problematyka obrad Komisji skupiała się wokół następujących zagadnień:

-         budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania,

-         realizacji inwestycji gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy,

-         analizy działalności finansowo-gospodarczej podległych jednostek i spółek gminnych,

-         sytuacji i stanu rolnictwa, leśnictwa oraz kół łowieckich na terenie gminy,

-         stanu sanitarnego i bezpieczeństwa szeroko rozumianego w naszej gminie,

-         działalności instytucji kulturalnych i turystycznych na terenie gminy,

-         oceny realizacji usług w zakresie zaspokajania potrzeb energetycznych na terenie gminy,

-         oceny stanu bezrobocia pod względem jego ograniczania na terenie gminy.

 

Ogółem odbyło się 47 posiedzeń Komisji w tym 3 posiedzenia wspólne z Komisją Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury  i 7 posiedzeń o charakterze wyjazdowym.

Średnia frekwencja członków na obradach Komisji w VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie wyniosła 87,23%.

Stałym punktem porządku obrad było  między innymi podejmowanie wniosków. Łącznie zostało podjętych 135 wniosków z czego zrealizowanych zostało 86, co stanowi 63,7%. Średni procent zrealizowanych wniosków może dowodzić, że Komisja dostrzegała więcej gospodarczych i społecznych potrzeb do zaspokojenia w środowisku miejsko-gminnym, aniżeli decydenci wykonujący zadania.

I tak dla przykładu podano główne instytucje realizujące wnioski:

1)       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, - na 42 wnioski zrealizowano 25,

2)       Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,

- na 20 wniosków zrealizowano 12 wniosków,

3)       Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach,

- na 9 wniosków zrealizowano 5,

4)       PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Poznaniu, 

- na 7 wniosków zrealizowano 5,

5)       Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, - na 4 wnioski zrealizowano 4.

 

Kończąc moje krótkie sprawozdanie serdecznie dziękuje za czteroletnią współpracę członkom Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz pozostałym radnym Rady Miejskiej, Panu Burmistrzowi i Wiceburmistrzowi, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz oraz pozostałym pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom podległych jednostek, sołtysom naszej gminy, prasie lokalnej oraz wszystkim tym, którzy wspomagali mnie w pracach Komisji”

 

Burmistrz B. Janus zapytał, czy Przewodniczący Komisji dysponuje frekwencją radnych na posiedzeniach Komisji i czy zna on liczbę skierowanych wniosków do Burmistrza i liczbę wniosków, które zostały zrealizowane?

Przewodniczący Komisji A. Olenderski odpowiedział że tak i przedstawia się ona następująco:

 

FREKWENCJA

RADNYCH  RADY MIEJSKIEJ

na Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

VI kadencji  2010 2014

 

Lp.

Imię i nazwisko

Ilość odbytych Komisji/ obecność

1.

Zdzisław Hinz

47 posiedzeń / 1 nieobecność  

2.

Henryk Janus

47 posiedzeń / 10 nieobecności

3.

Adam Jóźwiak

47 posiedzeń / 2 nieobecności

4.

Roman Kinach

47 posiedzeń /19 nieobecności

5.

Adam Nadolny

47 posiedzeń /11 nieobecności

6.

Andrzej Olenderski

47 posiedzeń / 1 nieobecność

7.

Marian Połczyński

47 posiedzeń / 2 nieobecności

8.

Paweł Wojciechowski

47 posiedzeń / 2 nieobecności

 

 

Przewodniczący dodał, że zostało skierowanych do Burmistrza Rogoźna 41 wniosków, z czego zrealizowanych zostało 29.

Radny H. Janus zapytał, czy Przewodniczący dysponuje informacją ile wniosków złożyli poszczególni członkowie Komisji, i które z tych wniosków zostały zrealizowane?

Przewodniczący Komisji A. Olenderski odpowiedział, że informacji takiej nie przygotował, ale jeśli taka jest wola członków Komisji, to informacja taka zostanie przygotowana i przedstawiona na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

Głos zabrał radny A. Jóźwiak, który dodał, że Jego zdaniem nie ma potrzeby obarczania Przewodniczącego dodatkową pracą.

Głos radnego Adama Jóźwiaka uzyskał akceptację pozostałych członków Komisji.

 

Następnie Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym członkom i przybyłym na posiedzenie gościom za wkład i pomoc w przygotowywanie posiedzeń Komisji, życząc tym samym członkom Komisji owocnego startu w Wyborach Samorządowych.

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16:45

Protokół sporządziła: M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 5 listopada 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf