Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLII/400/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok

Uchwała nr XLII/400/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2020 roku

 

w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczenia kwoty dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno w 2021 roku dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie.

 

§ 2. 

1. Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawki rocznej na utrzymanie obiektów sportowych, propagowaniem sportu i rekreacji wśród mieszkańców:

1)      Kultura fizyczna i sport - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ;

2)      kosztów utrzymania obiektów sportowych - Orlik;

3)      kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz zadań dodatkowych takich jak utrzymanie czystości i porządku obiektów sportowych.

2.  Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3.  Łączna kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów zakładu.

 

§ 3.    

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku.

 

Załacznik

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLII/400/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 29 grudnia 2020 roku

 

Zgodnie z art.219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych należy do kompetencji organu stanowiącego. Zmniejszające się przychody w związku z panująca sytuacją rozprzestrzeniania się panującej pandemii COVID -19 powodują pogorszenie sytuacji finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie.

Sytuacja ta powoduje zmniejszenie środków własnych, trudności z pokrywaniem bieżących opłat eksploatacyjnych i bieżących remontów w związku z powyższym zasadne jest udzielenie dotacji przedmiotowej.

 

drukuj pobierz pdf