Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXVIII/643/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Rogoźno – „Rogoźno Południe”

UCHWAŁA NR  LXVIII/643/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 14 czerwca 2022 r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Rogoźno – „Rogoźno Południe”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Rogoźno – „Rogoźno Południe”.

 

§ 2. Granice obszaru, o którym mowa w § 1, przedstawione zostały na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załacznik

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXVIII/643/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 14 czerwca 2022 r.


             Teren wskazany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o powierzchni ok. 560,5 ha, położony jest w południowej części miasta Rogoźno oraz w obrębach ewidencyjnych Studzieniec i Garbatka, gmina Rogoźno. Na obszarze objętym niniejszą Uchwałą obowiązują następujące plany miejscowe:

 1. Uchwała XXXV/362/97 z dnia 22.05.1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna obejmującego obszar działek o numerach ewidencyjnych 1267 i 1268;
 2. Uchwała XXVIII/212/2000 z dnia 30.11.2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna, w rejonie ulic: Długa, W. Poznańska, Boguniewska, Konieczyńskich;
 3. Uchwała XXXVI/327/2001 z dnia 25.10.2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Garbacka-Konieczyńskich w Rogoźnie;
 4. Uchwała VI/56/2003 z dnia 20.03.2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulic Działkowej i Różanej;
 5. Uchwała VI/58/2003 z dnia 20.03.2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulicy Prusa;
 6. Uchwała VII/68/2003 z dnia 29.04.2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulicy Konieczyńskich;
 7. Uchwała XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Al. M. Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego;
 8. Uchwała IX/62/2007 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej;
 9. Uchwała VIII/50/2011 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej;
 10. Uchwała XXI/194/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ul. Długiej;
 11. Uchwała XL/374/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej;

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wskazanego na załączniku graficznym wynika z konieczności ustalenia przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych na w/w. obszarze, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wywołanie niniejszej uchwały podyktowane zostało złożonymi przez mieszkańców Gminy Rogoźna wnioskami w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu bądź dokonania zmian w obowiązujących planach, celem realizacji zamierzonych inwestycji.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonano analizę zasadności jej podjęcia oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Analiza wykazała, że zasadnym jest przystąpienie do opracowania planu miejscowego, stanowiącego kontynuację rozwoju przestrzennego terenów objętych niniejszą uchwałą, zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno.  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem miejscowym”.

Niniejsza uchwała stanowi zatem wyraz woli Rady Miejskiej w Rogoźnie w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i racjonalnego gospodarowania przestrzenią.

 

 

 

drukuj pobierz pdf