Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 43/2009 z XLIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 sierpnia 2009r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr 43/2009
z XLIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 sierpnia 2009r. o godz.16.00.

 

Temat Sesji:

 1. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Działalność „Aquabellis” Sp. z o.o.  w Rogoźnie.
 3. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego oraz  obrony cywilnej w naszej gminie.

 

 

XLIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 24 sierpnia 2009 roku , na godz. 16.00  w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Minutą ciszy została uczczona pamięć śp. Łucji Nowak – pracownika  Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, śp. Stanisława Mączyńskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, nauczyciela oraz Prezesa Związku Sybiraków Koło Rogoźno, śp. Czesławy Stanickiej – nauczycielki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie oraz w związku z przypadającą za kilka dni 70 rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Sekretarz Gminy Rogoźno Iwona Sip – Michalska poinformowała, że od 20 lipca 2009r. p. Sylwia Biała rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, na stanowisku Zastępcy Burmistrza. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, a w 2007r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego. W latach 1996-2005 pracowała w PKO BP w Poznaniu, ostatnio na stanowisku doradcy klienta. Przez kolejne 2 lata prowadziła działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Od 2007r. Jest zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Departamencie Wdrażania Programu  Regionalnego. W chwili obecnej przebywa na urlopie bezpłatnym, na czas pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Rogoźna.

Pełnomocnik ds. Oświaty Longina Pijanowska poinformowała o wynikach  konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, w związku z upływem pięcioletniej kadencji, i tak stanowisko Dyrektora:

1.       Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie, objęła p. Anna Matoga,

2.       Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie, objęła p. Lucyna Jurczyk,

3.       SP w Budziszewku, objęła p. Maria Frankowska,

4.       SP w Gościejewie, objęła p. Longina Pijanowska,

5.       Przedszkola Samorządowego "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie, objęła p. Małgorzata Bartkowiak.

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Parkowie odbyły się 2 edycje konkursu. W pierwszym postępowaniu nie było chętnych kandydatów. W drugim konkursie wpłynęły 2 oferty, z których jedna została odrzucona z przyczyn formalnych. Dnia 7 sierpnia br. w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Parkowie została p. mgr Małgorzata Bartkowiak. W dniu 20  sierpnia br. odbyła się Rada Pedagogiczna i kandydatka uzyskała pozytywną opinię. Dodała, że p. M. Bartkowiak jest nauczycielem dyplomowanym z 24-letnim stażem pracy. Posiada kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej, ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i zarządzania oświatą. Stanowisko obejmie z dniem 1 września 2009r.

W imieniu własnym, Burmistrza Rogoźna oraz pozostałych dyrektorów placówek złożyła podziękowania p. mgr Halinie Smoleń, za 23-letnią pracę na stanowisku dyrektora w Przedszkolu  Samorządowym "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie.

 

                Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski, Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska oraz Z-ca Burmistrza Rogoźna S. Biała złożyli w/w dyrektorom placówek oświatowych oraz pełniącej od 23 lipca br. funkcję Sołtysa Sołectwa Słomowo p. Bożenie Łabędzkiej, gratulacje .

 

            W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski udzielił głosu p. Mirosławowi Andrałojć, archeologowi prowadzącemu prace badawcze na terenie Rogoźna.

Pan M. Andrałojć poinformował, że przekazana mu kwota 15.000zł, została rozdysponowana na 2 cele: na badania archeologiczne (8.000zł) oraz na film dokumentalny, który z jednej strony miał być poświęcony historii odkrycia tego skarbu, a z drugiej elementom historii Rogoźna, które są mało znane. Odkryto grodzisko, które powstało na początku X wieku i funkcjonowało do połowy X wieku. Druga część środków została przekazana na stricte badania archeologiczne. Dodał, że z tej części środków trzeba było dołożyć do filmu, który był robiony finansowo „chałupniczo”. Normalna cena filmu waha się w granicach 30.000-40.000zł, a w przypadku Rogoźna będzie to ok.7.000zł. Poinformował, że dzisiaj ukazała się informacja o znalezisku w Serwisie Naukowym Polskiej Agencji Prasowej. Dodał, że do końca tygodnia ma się pojawić ten sam artykuł w w wersji zagranicznej PAP. M. Andrałojć wyjaśnił, że zasadnym było przekazanie środków na ten cel. znalezisko jest wyjątkowe i jest to 9 skarb wczesnośredniowieczny, który udało się odnaleźć. Najczęściej znalezisk dokonywano podczas karczowania lasów, głębokich orek, później przypadki odkryć stały się sporadyczne. Poinformował, że po wojnie w Wielkopolsce do muzeów wpłynęło 5 takich skarbów. Przeprowadzono już badania, a obecnie trwają analizy. Pani Dorota Malarczyk z Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest jedynym specjalistą w kraju,  prowadzi analizy monet. Poinformował, że na koniec roku będzie zapewne pełne opracowanie odnośnie znaleziska, a na koniec września film. Dodał, że nie można go rozpowszechniać w telewizji. Gmina może go umieścić na swojej stronie internetowej, można go udostępnić szkołom. Nadmienił, że w tej chwili jest już 3 godz. nagrania, a będzie jeszcze ok 1,5.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej R. Szuberski podziękował p. M. Andrałojć za złożoną informację, która była niezwykle ważna.

 

 

 

 

                Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych. Nieobecny radny M. Kuszak oraz A. Olenderski –  Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Janusa.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

II. Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XLI i XLII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Interpelacje i zapytania radnych.

5.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.       Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

uchwał Rady.

 1. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.
 2. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 3. Działalność „Aquabellis” Sp. z o.o.  w Rogoźnie.
 4. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego oraz  obrony cywilnej w naszej gminie.

      12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/    potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela,

b/   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej,

c/   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,

d/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 28.07.2009r.),

e/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 06.08.2009r.),

f/ wrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno,

g/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 53/2, 478 położonych w miejscowości Jaracz,

h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle,

i/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 286/7 położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej,

j/ określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie,

k/ zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok,

l/ utraty mocy Uchwały Nr XXXIII/218/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół,

ł/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i 2038P w Parkowie,

m/ wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wełna,

n/ wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemiczno – ekologicznego wraz z przyczepą,

o/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

13.  Wolne wnioski i informacje.

14.   Zakończenie.

 

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

 

III.      Przyjęcie protokołu z XLI i XLII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

IV.     Interpelacja i zapytania radnych.

Nie było.

V.        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

VI.     Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak poinformował, że Komisja obradowała 20 sierpnia br. i głównym tematem było omówienie i zaopiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję. Dodatkowo w posiedzeniu Komisji udział wzięli sołtysi i wspólnie omawiano procedury  przyjęcia nowej formuły funduszu sołeckiego. Poinformował o uczestnictwie w otwarciu nowej drogi w Parkowie. Nadmienił, że uderzył go fakt, że jest to droga boczna, a znalazły się tam aż 3 progi zwalniające, a w mieście nie można się tego doprosić u Burmistrza.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Ryszard Dworzański poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie 19 sierpnia br., które składało się z dwóch części. W pierwszej Komisja praktycznie zapoznała się z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, poprzez wyjazd do poszczególnych szkół i przedszkoli. W dalszej części  kontynuowano posiedzenie w  Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, gdzie analizowano materiały na dzisiejsze posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia, którego tematem była kontrola dochodów i wydatków finansowych GOPS w 2009 roku.

 

VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 5 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 6 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 23.06.2009r.do 24.08.2009r. - załącznik nr 7 do protokołu.

Radny Z. Hinz poprosił o uszczegółowienie następujących tematów:

-         spotkanie z Panią Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie – sprawy bieżące,

-         udział w spotkaniu z mieszkańcami z terenu objętego przyszłą budową kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał o:

-         spotkanie ze Starostą Obornickim.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że w dniu dzisiejszym Burmistrz przebywa na wyjeździe służbowym i być może nie dotrze na sesję.

Z-ca Burmistrza Rogoźna odpowiedziała, że nie wie co było przedmiotem rozmów Burmistrza ze Starostą, ani z p. J.  Rynarzewską.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie J. Rynarzewska odpowiedziała, że z Burmistrzem Rogoźna rozmawiała na tematy, które od wielu lat pozostawały nierozwiązane m.in. o podjęciu uchwały o nadaniu kategorii drodze gminnej. Poinformowała, że będą kolejne wnioski w tej sprawie. Na spotkaniu poruszono temat wykupu działek. Pani J. Rynarzewska zaproponowała Burmistrzowi grunty zamienne, a on miał się nad tym zastanowić nad ich przyjęciem. Również rozmawiano na temat uchwały, która została już dość dawno podjęta, nt. wygaśnięcia wieczystego użytkowania. Podziękowała uczestnikom, Burmistrzowi Rogoźna oraz sponsorom festynu, który odbył się w miniony piątek.

Dodała, że niepokoi ją wieloletni problem z drożnością kanalizacji, gdyż większość szkód mających miejsce w budynkach dotyczy ich zalewania. Nadmieniła, że Spółdzielnia Mieszkaniowa na własny koszt dokonywała naprawy i rozmawiała z Prezesem W. Dulko na ten temat i być może wspólnie dojdą do porozumienia a propos poniesionych kosztów naprawy kanalizacji.

Starosta Obornicki odpowiedział, że nie wie o jakie spotkanie chodzi, ale podejrzewa, że dotyczyło przesunięcia środków z przebudowy drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół i przedstawienia propozycji na rozdysponowanie tej kwoty. Odniósł się do uchwały, którą Rada Miejska podjęła, odnośnie przekazana środków finansowych na warsztaty terapii zajęciowej w Wiardunkach, mianowicie 20.000zł. Zgodnie z przepisami trzeba było jakby te pieniądze wycofać, gdyż były na koncie rezerwy Starostwa. Przeprowadzono rozmowę z p. Dyrektor o potrzebach placówki i złożyła listę rzeczy, na które można by przeznaczyć te 20.000zł. jest to m.in. zakup do pracowni gospodarstwa domowego: kuchenki, zamrażarki, lodówki, odkurzacze, miksery itp., do pracowni ogrodniczej: podkaszarki do trawy, nożyce, urządzenia elektryczne itd., do pracowni informatycznej: zestawy komputerowe oraz wyposażenie świetlicy: odtwarzacze DVD, CD ,regały itp.

Radny Z. Nowak zapytał o spotkanie z firmą Winbud – budowa wiatraków.

Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że odpowie pisemnie na to pytanie w późniejszym terminie.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o uszczegółowienie tematu posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Zapytała jak wygląda sprawa Gminy Rogoźno w tym Stowarzyszeniu?

Z-ca Burmistrza Rogoźna odpowiedziała, że spotkanie dotyczyło zmian na stanowisku Prezesa i innych osób zarządzających. Poinformowała, że w październiku ma być ogłoszony pierwszy konkurs, w ramach działań na rzecz rozwoju i odnowy wsi. Jako pierwsze na liście projektów remont i modernizacja świetlicy we wsi Parkowo. Jest 250.000,00zł dofinansowania na ten projekt.

Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie Tadeusz Zygmunt poinformował, że spotkanie 19 sierpnia br. , dotyczyło mieszkańców terenów na których będzie robiona kanalizacja. Ideą spotkania było poinformowanie mieszkańców, że  na terenach planowanych inwestycji mogą się pojawić projektanci, którzy będą się poruszali po posesjach. Poinformowano zebranych, że w związku z tą inwestycją, nastąpią pewne przesunięcia zadań, zaproponowanych do budżetu, które z budową kanalizacji będą w jakimś stopniu kolidowały.

 

 

VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Radny Rady Powiatu Adam Nadolny poprosił radnych o pozytywne ustosunkowanie się do  projektów uchwał w sprawie przekazania środków dla Powiatu Obornickiego. Nadmienił, że jeden z projektów dotyczy budowy chodnika w miejscowości Wełna. Poinformował, że wpłynął do niego list mieszkańców Wełny, którzy są już doprowadzeni do granic wytrzymałości. Od dawna jest im obiecywany chodnik i ciągle go nie ma. Dzieci o 6:30 zbierają się na przystanku, szczególnie zimą jest to niebezpieczne. Jest ciemno, a natężenie ruchu o tej godzinie jest największe.

Pismo mieszkańców m. Wełna do radnego A. Nadolnego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

 

IX. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Pisemna informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska poinformowała, że materiały złożone na XLII Sesji Rady Miejskiej są nadal aktualne. Zmiany dotyczą tylko liczebności oddziałów w gimnazjach, gdyż w Gimnazjum Nr 1 zaplanowało 11 oddziałów, a od 1 września będzie ich 10 z łączną liczbą uczniów 242. Gimnazjum Nr 2 – 11 oddziałów, łącznie 287. Gimnazjum w Parkowie – 4 oddziały, łącznie 93 uczniów. Gimnazjum w Gościejewie – 3 oddziały, łącznie 75 uczniów. Dodała, że z dniem 1 września powstaje nowe gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym z jednym oddziałem, 24 uczniów. Poinformowała, że z obwodu Gminy Rogoźno będzie uczęszczać 20 uczniów, a z Murowanej Gośliny 4. Jeśli porówna się ilość uczniów w gimnazjach w poprzednich latach, to kształtuje się to następująco:

- w roku szkolnym 2007/08 – 30 oddziałów i łącznie 748 uczniów,

- w roku szkolnym 2008/09 – 30 oddziałów i łącznie 744 uczniów,

- w roku szkolnym 2009/10 – 29 oddziałów i łącznie 721 uczniów.

W szkołach podstawowych na 63 oddziały, przypada 1224 uczniów, w ubiegłym roku było 1246 uczniów przy takiej samej liczbie oddziałów. W sumie 196 dzieci zostało objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, w tym w szkołach podstawowych 113, a w przedszkolach 83.

Nauczyciele przystępowali do awansu zawodowego i tak: tytuł nauczyciela kontraktowego uzyskało 2 nauczycieli, mianowanego – 3, dyplomowanego – 7. W czasie ferii w placówkach wykonywano remonty i modernizacje, które poprawią bezpieczeństwo warunki nauki i pracy oraz jednocześnie zostaną zrealizowane zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Nadzoru Budowlanego i specjalisty BHP oraz PPOŻ.

Dnia 3 sierpnia 2009r. Gmina Rogoźno przystąpiła do rządowego programu „Radosna Szkoła”, który zapewnia bezpieczne warunki nauki i wychowania w szkole podstawowe. W ramach bezzwrotnej pomocy dla 6 szkół podstawowych otrzyma: 43.974,50zł na wyposażenie miejsc zabaw i pomoce dydaktyczne. L. Pijanowska poinformowała, że w SP w Budziszewku i w Tarnowie powstały nowe place zabaw. W imieniu dzieci złożyła podziękowania radnym za realizację tego projektu.

Nadmieniła, że nawiązano współpracę z fundacją młodzieżową non – profit LEO Club Poznań 1990, która zakupiła wykładzinę oraz zabawki. Sama wykonała prace malarskie i montażowe w Przedszkolu w Tarnowie. L. Pijanowska podziękowała za współpracę koordynatorowi całej akcji – Agnieszce Witt. Dodała, że fundacja podjęła decyzję o dalszej współpracy z placówkami oświatowymi w Gminie Rogoźno. Nadmieniła, że współpraca Leo Club 1990, obaliła mit, że dzisiejsza młodzież nie potrafi ciężko pracować.

L. Pijanowska zapewniła, że w imieniu dyrektorów o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia pracy z dniem 1 września br. Podziękowała Burmistrzowi Rogoźna, Radzie Miejskiej, dyrektorom szkół i przedszkoli, sponsorom, rodzicom, pracownikom pedagogicznym i obsłudze, za zaangażowanie, doradztwo, wkład finansowy, organizację oraz wykonawstwo. Zwróciła się z prośbą do radnych o przyjęcie propozycji złożonych przez dyrektorów szkół, aby umożliwić im zakończenie remontów i zapłacenie rachunków.

Radna R. Tomaszewska wyraziła zaniepokojenie faktem zmniejszeniem ilości oddziałów w Gimnazjum Nr 1. Przypomina, że kiedy tworzono Gimnazjum Społeczne zapewniano, że w żaden sposób nie wpłynie to zmniejszenie ilości oddziałów. Stało się inaczej, gdyż dzieci, które poszły do Gimnazjum Społecznego, zmniejszyły liczebność oddziałów w Gimnazjum Nr 1. stwierdziła, że zapewne w przyszłych latach problem z oddziałami jeszcze się nasili.

L. Pijanowska przyznała, że 20 osób jest z obwodu Gminy Rogoźno i 4 z Murowanej Gośliny. Z obwodu Gimnazjum Nr 1 jest 14 uczniów przyjętych do Gimnazjum przy LO, a z obwodu Gimnazjum Nr 2 – 6 uczniów. Poinformowała o ogólnym spadku liczebności dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dodała, że w klasach nauczania początkowego i w przedszkolach zaobserwowano wzrost liczebności, o czym świadczy chociażby lista rezerwowa z dziećmi nie przyjętymi. Nadmieniła, że z Gminy Rogoźno część osób realizuje obowiązek szkolny również w gimnazjach poznańskich. L. Pijanowska powiedziała, że nie robiła symulacji jak będzie wyglądał przyszły rok, ale jeśli będzie taka wola radnych, to ją wykona.

R. Tomaszewska powiedziała, że bardzo chętnie zapozna się z taką informacją.

L. Pijanowska nadmieniła, że Gimnazjum Społeczne założyło, że z dniem 1 września zostaną utworzone 2 oddziały, a okazało się iż nie ma takiej potrzeby i 1 oddział wystarczy.

R. Tomaszewska stwierdziła, że jest to pierwszy rok działalności Gimnazjum Społecznego i zapewne  w następnych latach liczba chętnych się zwiększy i powstanie więcej oddziałów.

L. Pijanowska przyznała, że do Gimnazjum Społecznego odpływają uczniowie z większą średnią ocen i zapewne będzie to miało przełożenie na wyniki końcowe, ale to rodzic decyduje, gdzie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny.

Radny Z. Hinz poinformował, że zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury, aby na dzisiejszej sesji pojawiła się informacja na temat funkcjonowania Gimnazjum przy LO. Okazało się, że Pan Dyrektor R. Kornobis nie jest jeszcze gotowy, na przedstawienie takich przedstawić. Przyznał, że taka potrzeba jest. Zaproponował, aby w  najbliższym możliwie terminie Dyrektor Gimnazjum Społecznego, zjawił się i przedstawił radnym chociażby organizację w/w placówki.

Radny R. Dworzański poinformował, że w okresie wakacyjnym wykonano w placówkach bardzo wiele prac, które są wynikiem ciężkiej pracy, szczególnie dyrektorów i dlatego warto wspomnieć chociażby o kilku z nich:

-         Szkoła Podstawowa Nr 3 : naprawa ogrodzenia wokół szkoły, adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne, remont biblioteki szkolnej, malowanie pomieszczeń po byłej świetlicy,

-         Szkoła Podstawowa Nr 2: wykonanie nowej elewacji budynku, remont klasy nr 1, wykonanie remontu stołówki szkolnej,

-         Gimnazjum Nr 1: remont sali gimnastycznej i pomieszczenia przyległego, wymiana instalacji CO, remont sanitariatów, poprawa funkcjonalności organizacyjnej szkoły,

-         Zespół Szkół w Parkowie: wymiana rynien na budynku szkoły, naprawa kominów, naprawa elewacji budynku, wymiana okien w szkole, kapitalny remont łazienek nauczycielskich, wymiana ruszt do kotła CO,

-         Szkoła Podstawowa w Pruścach: częściowa wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym szkoły, remont biblioteki szkolnej, adaptacja pomieszczenia na strychu szkoły na izbę pamięci,pokrycie wykładziną podłogi na korytarzu przy bibliotece, częściowe zdjęcie parkietu w mini sali gimnastycznej, remont korytarza przy pokoju nauczycielskim,

-         Szkoła Podstawowa w Budziszewku: wymiana okien i rynien, montaż placu zabaw, remont sali gimnastycznej, malowanie kuchni szkolnej,

-         Zespół Szkół w Gościejewie: modernizacja sali bawialnej w oddziale przedszkolnym w Tarnowie, częściowa naprawa dachu oraz ocieplenie na budynku w Tarnowie, gipsowanie i malowanie tynku dekoracyjnego, wykonanie i montaż balustrad przy schodach, wykonanie bramy i montaż ogrodzenia placu zabaw w Tarnowie, montaż placu zabaw oraz wykonanie piaskownicy,

-         Przedszkole Nr 1: szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, zabudowa rury kanalizacyjnej w zmywalni, odnowienie parkietu w sali gimnastycznej, ułożenie kostki POZ-BRUK przed wejściem głównym,

-         Przedszkole Nr 2: wymiana okien na PCV, remont kuchni przedszkolnej, wykonanie nowej kanalizacji i ujęć wodnych oraz nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach bloku żywienia,  zakup urządzeń i mebli do kuchni, szpachlowanie, gipsowanie i malowanie ścian i sufitu w sali 5-latków,

-         Przedszkole w Parkowie: remont kompleksowy dwóch łazienek, wymiana pieca w kuchni, wymiana blatu kuchennego, naprawa posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych.

Radny R. Dworzański poinformował o zgłoszonej przez Dyrektora SP Nr 2, potrzebie zamontowania monitoringu. Nowa elewacja już została lekko podniszczona. Niezbędna jest również dalsza wymiana dachu na budynku SP w Pruścach. Dodała, że prac jest bardzo dużo, a efekty są widoczne. R. Dworzański podziękował wszystkim dyrektorom placówek oświatowych za poświęcanie własnego czasu, za pracę i zaangażowanie w swoich działaniach.

L. Pijanowska wyjaśniła, że zamierzała przedstawić radnym rachunek końcowy prac, które zostały wykonane w czasie wakacji, ale nie ma jeszcze wszystkich faktur. Jak tylko spłyną, to rzeczywista kwota zostanie podana do wiadomości.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał w ilu placówkach nie zakończono jeszcze prac remontowych? Zapytał również o działania innych placówek oświatowych, bądź ZEAPO w celu pozyskania środków zewnętrznych, tak jak uczyniono to w Tarnowie w wyniku współpracy z Leo Club?

L. Pijanowska odpowiedziała, że remonty jeszcze trwają, a umowy są podpisane wręcz do ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku szkolnego. W tyle są prace w Przedszkolu w Parkowie, ale jest zapewnienie wykonawców, że uporają się z pracami przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dyrektorzy pozostałych placówek również zapewniają o gotowości do rozpoczęcia nauki z dniem 1 września. Co do drugiego pytania, to wszyscy dyrektorzy zostali przeszkoleni, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy z UE, ale żeby taką pracę wykonać potrzeba ludzi. Zakończył się konkurs na pozyskanie środków na zajęcia pozalekcyjne. Dyrektorzy mają dużo obowiązków, że w tym roku cały urlop musieli poświęcić. Niezbędna jest fachowa pomoc, żeby ktoś pisał projekty o środki unijne. Dyrektorzy po prostu nie mają na to czasu, tym bardziej, że prowadzą zajęcia dydaktyczne i prace organizacyjno – wychowawcze. Z związku z tym, nie udało się uzyskać środków zewnętrznych na remonty.

Radna R. Tomaszewska podziękowała za słowa wsparcia. Przypomniała, kiedy 1,5 roku wcześniej pytała Burmistrza, dlaczego nie zatrudni osoby, która by się pozyskiwaniem środków zajęła, to odpowiedział, że urzędnicy są kompetentni i sobie poradzą z tym problemem.

Radny R. Dworzański poinformował, że dyrektorzy sygnalizują problem „zdrowotny”. Konieczny jest przegląd u dzieci pod względem stomatologicznym co najmniej 2 razy w roku, a także badanie wad postawy itp. Dodał, że na Komisji będzie trzeba przedyskutować temat.

 

X. Działalność „Aquabellis” Sp. z o.o.  w Rogoźnie.

Materiał informacyjny oraz prezentacja dotycząca działalności spółki „Aquabellis” stanowią załączniki nr 10 i nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zadał następujące pytania:

 1. Czy jest problem w zakresie niekontrolowanego spuszczenia gnojowicy do oczyszczalni ścieków w Parkowie? Czy informacje o takim zdarzeniu są prawdziwe?
 2. Kto odpowiada fizycznie za oczyszczalnie ścieków w Parkowie?
 3. Czy pracownicy byli przeszkoleni w zakresie obsługi systemu monitoringu?
 4. Czy jest serwisant do oprogramowania sprzętu i monitoringu?
 5. Czy „Aquabellis” posiada tytuł własności oprogramowania monitoringu?
 6. Jakie w okresie gwarancji wykonano prace? Do kiedy trwa okres gwarancji? Kiedy zostaną uzupełnione usterkami, związane z niskim osadzeniem studni?
 7. Czy w terminie zostanie dokonana naprawa gwarancyjna sprawności monitoringu?

Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. Wojciech Dulko odpowiedział, że faktycznie spuszczenie gnojowicy miało miejsce w ostatnich 2 tygodniach. Dodał, że wygląda to jak akt dywersji i ktoś, kto to zrobił powinien ponieść surową karę. Nie zabija to całego procesu technologicznego na oczyszczalni, ale powoduje, że ścieki z oczyszczalni nie są dostatecznie oczyszczone. Następuje skażenie środowiska. Utrzymaniem oczyszczalni zajmują się pracownicy sekcji utrzymania kanalizacji w Rogoźnie. Wyjazdy na oczyszczalnie są codziennie. Dodał, że pracownicy zostali przeszkoleni w pełnym zakresie z większym naciskiem na obsługę samych zaworów w studzienkach. Co do oprogramowania to niezbędny jest udział specjalisty. Zostało ono wykonane przez firmę z Poznania, a człowiek który wykonał projekt jest teraz zatrudniony przez firmę Flowag. Zmienił firmę i jest korzystniejsze dla „Aquabellis” gdyż w przypadku braku informacji z monitoringu zwracają się tylko do jednego podmiotu Flowag. Serwisantem jest jeden człowiek, którzy tam pracuje na zdalnym monitoringu. Dwa razy zdarzyło się, że przestały działać modemy, przekazujące informacje. Co do tytułu własności oprogramowania, to jest to element składowy całego systemu i należy do właściciela, czyli Gminy Rogoźno. Gwarancja jest do listopada br. i we wrześniu będzie zorganizowany przegląd gwarancyjny. Zostaną wyszczególnione wszelkie mankamenty i gwarant zostanie wezwany do ich usunięcia. W tym również do podniesienia studni zbyt głęboko osadzonych. Dodał, że ważny jest moment zgłoszenia usterki przed upływem gwarancji. W zależności od rodzaju zgłoszonej usterki, różny może zbyć czas jej usunięcia. Można powiedzieć, że monitoring jest mało czasochłonny (od kilku godzin, do kilki dni), to podniesienie studzienek wiąże się z dłużysz okresem.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o firmę, która rozwiązała swoją działalność, krótko po wybudowaniu oczyszczalni i firmę Flowag.

W. Jaworski wyjaśnił, że obie firmy mają ten sam system, takie same rozwiązania techniczne i w dużej mierze, te same osoby tam pracują.

Radny Z. Nowak powiedział, że chodzą pogłoski, iż to radni podnieśli ceny wody i ścieków. Przypomniał, że żaden z radnych nie wyraził na to zgody. Zapytał Prezesa W. Dulko, czy jest w stanie zapewnić, że ceny za wodę i ścieki nie ulegną wzrostowi w 2010r.?

W. Dulko odpowiedział, że zarzucanie radnym iż podnoszą ceny jest nieporozumieniem. Wyjaśnił, że ceny kalkulowanie są przez Spółkę, Burmistrz tylko weryfikuje czy proces kalkulacji przebiegał zgodnie z przepisami i rozporządzeniem oraz czy koszty są uzasadnione. Dodał, że jeśli nastąpi deflacja, to ceny się nie podniosą. Obniżenie ceny może być również spowodowane rozłożeniem kosztów na większą ilość odbiorców. Gdyby pojawiła się np. kolejna chłodnia, która są wodochłonne, to zrobi to różnicę. Natomiast pojawienie się pojedynczego odbiorcy, albo nawet kilkudziesięciu nie wpłynie na poziom cen.

Radny Z. Nowak zapytał, czy jest to zapowiedź kolejnej podwyżki cen?

W. Dulko odpowiedział, że zdroworozsądkowo myśląc to zapewne jakaś podwyżka cen będzie.

J. Rynarzewska zapytała co ze starą kanalizacją? Kiedy instalacja będzie w pełni drożna, aby nie zalewało mieszkańcom piwnic? Czy przewidywane są pieniądze na remont 3 punktów o których od kilku lat jest mowa? Dodała, że ceny za ścieki i wodę są wysokie.

W. Dulko odpowiedział, że plany „Aquabellis” nie przewidują modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego, ale tak jak wspólnie z Prezes J. Rynarzewską ustalili uszkodzenia, które występują na kanalizacji będącej własnością „Aquabellis”, czy też są to uszkodzenia przyłączy. Koszty diagnozy (filmowania) zostaną proporcjonalnie podzielone między Spółdzielnię Mieszkaniową, a „Aquabellis”.

Radny H. Janus zapytał ilu mieszkańców nie jest jeszcze podłączonych do kanalizacji? Kiedy będzie remont, bądź czyszczenie kanalizacji deszczowej, szczególnie na ul. Kościuszki?

W. Dulko odpowiedział, że wg danych „Aquabellis” 157 gospodarstw domowych jest niepodłączonych do kanalizacji, tam gdzie ona jest.

Radny H. Janus stwierdził, że kanalizacja jest już czynna od 3 lat. Radni podjęli uchwałę tzw. śmieciową, w której termin podłączenia wynosił 3 miesiące, a w szczególnych przypadkach 6 miesięcy. Zapytał co z mieszkańcami, którzy nie są podłączeni? Czy są jakieś sankcje?

W. Dulko odpowiedział, że sankcje nie należą do zakresu działania Spółki. Wyjaśnił, że nie wolno mu podejmować żadnych kroków nakłaniających do podłączenia się, gdyż „Aquabellis” jest monopolistą. Dodał, że z tego co wie, to Straż Miejska 2 razy objechała posesje i za pierwszym razem zwracała uwagę, a za drugim nie wie.

Komendant Straży Miejskiej Jan Stępień wyjaśnił, że przeprowadzono kontrole zgodnie z wykazem „Aquabellis”. Najpierw w styczniu 2008r, później w czerwcu 2008r. Grono ludzi tłumaczyło się brakiem pieniędzy. Sądził, że lista gospodarstw niepodłączonych zmniejszy się, ale okazało się w tym roku, że wolą zapłacić mandat niż podłączyć się do sieci, ze względy na ceny. J. Stępień powiedziała, że zwrócił się ponownie do W. Dulko o wykaz i powtórnie weryfikowano wydane zalecenia. Wyjaśnił, że jest dużo nieścisłości, gdyż użytkownik, a studnia to co innego. Na ul. Kościuszki okazało się, że jest więcej niepodłączonych studni, niż wydanych zaleceń, np. w mleczarni, są 2 studnie na podwórku i wg „Aquabellis”2 jest niepodłączonych, a w sumie jest 8 użytkowników. Na ul. Kotlarskiej 1 są wszyscy podłączeni, ale sklep nie figuruje jako odbiorca i jest studnia nie podłączona.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że kiedyś ktoś ich rozliczy z efektu ekologicznego.

J. Stępień powiedział, że część ludzi ma wybudowaną przydomową oczyszczalnie np. na ul. Słonecznej oraz ul. Wójtostwo i też jest studnia niepodłączona.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy wiadomo ile gospodarstw jest niepodłączonych i nie ma przydomowej oczyszczalni? Ile gospodarstw odprowadza ścieki do kanalizacji ogólnospławnej, bądź też deszczowej, zanieczyszczając jezioro?

J. Stępień odpowiedział, że jest to znikomy procent w stosunku do tego co było. Jest też tak, że studia jest podłączona, a użytkownik figuruje na wykazie, że jest niepodłączony. Każda studnia jest ponumerowana komputerowo i na monitorze widać, czy ona pracuje czy nie.

W. Dulko dodał, że może być tak, iż ktoś figuruje jako użytkownik, a nie ma przyjętej na posesji studni. Wiąże się to z ruchem mieszkańców mógł np. ktoś się wprowadzić, coś wybudować tam gdzie nie ma studni. Nie mniej jednak, powinien na własny koszt taką studnię postawić, bo musi się podłączyć do istniejącej kanalizacji. Nadmienił, że zdarza się iż osoba jest odbiorcą wody, a jest fizycznie podłączony jest do kanalizacji, czyli bez umownie oddaje ścieki. Taki klient jest zagrożony karą do 10.000zł. Wyraz został przekazany Komendantowi Straży Miejskiej w zeszłym tygodni i będzie to kontrolowane.

J. Stępień nadmienił, że np. OSP Rogoźno są 2 studnie, a w wykazie „Aquabellis” figurują 4 niepodłączenia.

Kierownik Wydziału RGiP Tadeusz Zygmunt powiedział, że budowano w sumie 713 studni, na terenie gdzie mieszka ok.4.000 ludzi. Trzeba rozdzielić studnie, od użytkownika. Zdarza się, że do jednej studni podłączonych jest 8 rodzin. Nie można tego rozpatrywać w sensie studni, tylko w ewentualnych niepodłączonych użytkowników. Kiedyś zaproponowano „Aquabellis”, aby do zawartej umowy dopisywać odbiór ścieków. Nadmienił, że na miesiąc wrzesień planowane jest spotkanie związane z wykonaniem pełnego przeglądu inwestycji.

Radny H. Janus poprosił o wyjaśnienie problemu na ul. Kościuszki.

W. Dulko wyjaśnił, że nie ma systemu kanalizacyjnego odpornego na nawałnice. Dodał, że swego czasu na pewnym odcinku został tam pomniejszony, gdyż prawdopodobnie coś się zarwało i kanalizacja została zniszczona. Wyjaśnił, że ten odcinek trzeba będzie odbudować, ale nie należy on do Spółki „Aquabellis”.

Radny H. Janus zapytał jaki koszt wymiany rur?

W. Dulko powiedział, że z tego co pamięta to ok.35.000zł. Poprosił, aby nie brać tej kwoty jako pewnej, ale sprawdzi i powiadomi radych.

Radny H. Janus stwierdził, że koszty akcji strażackich związanych z problemem na ul. Kościuszki są większe, niż 35.000zł na naprawę, czy budowa nowej nitki w stronę Wełny.

W. Dulko poinformował, że również trzeba dokonać wyliczeń, gdyż zwiększyła się powierzchnia wybrukowana z której odpływa woda. Być może również należałoby rozważyć zbiornik retencyjny.

Radny H. Janus zapytał czy są takie plany?

W. Dulko odpowiedział, że planów nie ma, gdyż jest to na majątku gminy, a nie Spółki.

T. Zygmunt powiedział, że potwierdził, że kanalizacja deszczowa jest własnością Gminy Rogoźno. Weszła w jej posiadanie poprzez komunalizację majątku po w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Kanalizacji i Wodociągów w Pile. Przekazano majątek jakim była kanalizacja deszczowa, wyrażona kwotowo, bez jakiejkolwiek inwentaryzacji. Nie wiadomo do końca, jak ta kanalizacja przebiega i jakie średnice mają rury. Często zdarza się, że mapy inwentaryzacyjne, wykorzystywane do celów projektowych i są zaznaczone nitki. Okazuje się, że średnice są zupełnie inne średnice. Zamiast fi 300, jest fi 100. Po wielkich opadach, następuje dławienie i powstają rozlewiska.

Radny H. Janus stwierdził, że są urządzenia np. kamery, przy użyciu których można sprawdzić średnicę itp. ponadto można iść w ciągu rurociągu i przekopać te miejsca, sprawdzając wielkość rur. Zapytał czy Gmina kiedykolwiek czyściła kanalizację?

T. Zygmunt odpowiedział, że okresowo są wykonywane czyszczenia, ale nie zmieni to problemu z dławieniem. Miejsca w których problemem jest drożność, to czyszczenia rozwiązują problem. Dodał, że w przyszłorocznym budżecie będzie próba zabezpieczenia środków na badanie rurociągów poprzez, wspomniany przez Prezesa W. Dulko, monitoring.

Radny Z. Nowak zapytał o jak długi odcinek na ul. Kościuszki chodzi i jaka jest przybliżony koszt przebudowy.

T. Zygmunt powiedział, że nie ma pełnych informacji na ten temat. Jest powiązanie odcinka ul. Kościuszki z ul. Czarnkowską. W roku 2008r. dokonano przebudowy odcinka na dł. 30m i wprowadzono nowy odcinek średnicy 300mm. Jak się okazało nie do końca zdało to egzamin, przy pojawieniu się większych ulew. Aby rozwiązać problem można by wybudować nowy kolektor wzdłuż drogi w kierunku ronda i wprowadzić to do kolektora deszczowego przy banku. Metoda monitoringu kamerowego pozwoli w sposób szczegółowy rozwiązać sprawę.

Radny Z. Nowak zapytał o koszt budowy odcinka na ul. Kościuszki.

T. Zygmunt odpowiedział, że nie wie.

Radny Z. Nowak stwierdził, że wszyscy rolnicy na wsi wiedzą gdzie i jakie przebiegają rury, a p. T. Zygmunt nie wie gdzie w mieście.

 

Następnie ogłoszono 30 minutową przerwę.

 

XI. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego oraz  obrony cywilnej w naszej gminie.

Informacja w formie pisemnej, przygotowana i zreferowana przez pracownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

J. Rynarzewska stwierdziła, że nie zostały jej przekazane żadne informacje o zagrożeniach, jakie występują  ze strony osób cywilnych, dlatego ma kilka pytań:

 1. Jakie dokumenty planistyczne z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego powinny być w Spółdzielni Mieszkaniowej?
 2. Jak postąpić w momencie wstrzymania dostaw wody na całym osiedlu? Czy Gmina posiada jakieś zabezpieczeni, aby dostarczyć wodę w inny sposób? Czy spółka „Aquabellis” posiada beczkowozy do wody? Czy jest opracowany na terenie miasta plan działania, do koga ma się zwrócić w celu zapewnienia zabezpieczenia wody? Co się stanie jeśli, sytuacja zdarzy się w dni wolne od pracy?
 3. Zapytała o tablice informacyjne z sygnałami alarmowymi.
 4. Jakie są zagrożenia ze strony, wynikające z działalności człowieka, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie?

Dodała, że w Zespole Kierowania OC jest również Dyrektor ZAMK, a ze strony Spółdzielni nie ma nikogo.

 

Z. Wiese przyznał, że brak wody dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej jest dużym problemem. Nie tylko Rogoźno, ale i większość miast w Polsce ma z tym problem. Można do celów użytkowych skorzystać z wozów strażackich, problem jest z wodą pitną. Dodał, że w posiadaniu „Aquabellis” chyba jest beczka o pojemności 2.000l. W Spółdzielni Mieszkaniowej dokumentów dużo nie będzie. Jedynie konieczne są tablice z sygnałami alarmowymi, które w tym tygodniu jeszcze do Spółdzielni dostarczy. Z. Wiese dodał, że mieszkańcy Spółdzielni w większości posiadającą telewizję kablową, a z jej operatorem jest podpisane porozumienie, że jeśli wystąpią jakieś zagrożenia, to takie informacje pojawią się na pasku telewizora. Podstawowymi dokumentami są dziennik alarmowania i plan ewakuacyjny. Zaproponował, aby Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zgłosiła się do niego.

J. Rynarzewska podziękowała za zaproszenie oraz dodała, że nie uzyskała odpowiedzi na pytanie o jej członkostwo w Zespole Kierowania OC. Dodała, że jeden beczkowóz na całe miasto jest niedopuszczalne.

Z. Wiese powiedział, że nowa definicja mówi, iż sytuacja kryzysowa ma miejsce od momentu wystąpienia zagrożenia, które wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ludności i środowiska, w takim stopniu, że działania odpowiednich służb i samorządu miejscowego, przestają wystarczać. W takiej sytuacji zaczyna działać cały system m.in. poprzez działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiego  Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewodę i sztab. Przyjazd cysterny z innej miejscowości to kwestia kilku godzin. Co do członkostwa w Zespole, to ze względu na dużą grupę mieszkańców, można go uzupełnić.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, obiektów, zakładów pracy przed działaniem czynników rażenia. Zapytał jak jest zabezpieczona ludność cywilna i formacje? Jak to jest procent?

Z. Wiese wyjaśnił, że stan zaopatrzenia w środki ochrony i bazy magazynowej, to jest 100m magazyn. Jest ponad 2.000sztuk masek, bardzo dużo sprzętu zostało przekazanych z upadających zakładów pracy tj. Rofama. Generalnie są to dość stare maski z lat 70. Ukompletowanie w sprzęt podstawowy jest w 100%.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o  obieg informacji na terenach wiejskich.

Z. Wiese wyjaśnił, że przez sołtysów, bądź sprzęt nagłaśniający lub komunikaty słowne.

 

 

XII.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/  potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela – projekt uchwały wraz z poprawkami po posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury oraz Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa przedstawił Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski.

Poprawka po Komisji GFiR, dotycząca tytułu uchwały została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Radny R. Dworzański stwierdził, że §1 powinien brzmieć: „..z dnia 17 marca 2009r. na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela..”, a nie „z dnia 17 marca 2009r. na temat pilnej potrzeby nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela..”, aby była zgodność tego zapisu z tytułem.

Radny K. Lis stwierdził, że powinna być zgodność tych 2 zapisów, ale lepiej poprawić tytuł i pozostawić §1 bez zmian. Wyjaśnił, że na  posiedzeniu Komisji GFiR wnioskował tylko o dopisanie w tytule słów: „w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego”.

W. Jaworski wyjaśnił, że  być może jest to błąd z jego strony, ale taki tytuł sobie zanotował na posiedzeniu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że tytuł został już przegłosowany i trzeba zagłosować nad kolejną poprawką do tytułu uchwały. Poprosił radnego K. Lisa o przedstawienie tytułu uchwały nad, którym ma się odbyć kolejne głosowanie.

Radny K. Lis wyjaśnił, że tytuł powinien brzmieć: „Uchwała Nr XLIII/...../2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie: poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela”.

Wyżej wymieniona poprawka została przyjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących w obecności 13 radnych. Radny Z. Hinz nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o odczytanie  §1.

W. Jaworski powiedział, że §1 ma brzmieć: „Popieramy stanowisko Zarządu Zawiązku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu wyrażone w uchwale Nr XII/66/09 z dnia 17 marca 2009r. na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, w sprawie zmiany terminów ustawowych, o których mowa w art.30a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, aby:

-kwota różnicy była wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia (art. 30a ust.3),

-sprawozdanie było sporządzane w terminie do dnia 10 lutego (art. 30a ust.4).”

Zaproponowana treść §1 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Treść §2 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Treść §3 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Radny Z. Hinz zapytał o opinię związków zawodowych.

W. Jaworski wyjaśnił, że zrezygnowano z drugiej części uchwały, która wymagała porozumienia ze związkami zawodowymi. Do takich uzgodnień z ministerstwem uprawnione są centralne związki, a nie poszczególni przedstawiciele terenowi.

Radny Z. Hinz przypomniał, że na posiedzeniu Komisji były uzgodnienia, że p. Dyrektor ZEAPO skonsultuje się ze związkami zawodowymi.

W. Jaworski powiedział, że związki zawodowe do przedstawionego na sesji projektu uchwały nie wnoszą zastrzeżeń.

 

 

         Uchwała Nr XLIII/285/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie: poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela podjęta została 12 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 13 radnych.

 

 

b/  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

         Uchwała nr XLIII/286/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za”  w obecności 13 radnych.

 

c/  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego -  projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Roman Piątkowski.

Radny Z. Nowak zapytał jaka jest różnica między sprzedażą nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, a dzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej? Co jest bardziej korzystne dla budżetu? Dodał, że w obu przypadkach jest użytkowanie wieczyste, a są  dwa sposoby zbycia nieruchomości.

R. Piątkowski wyjaśnił, że  w/w uchwała dotyczy sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności do działki, którą posiada w użytkowaniu wieczystym. Tryb ten jest przewidziany ustawą o gospodarce nieruchomościami i mówi o sprzedaży w trybie bezprzetargowym, która zawiera się w katalogu wyjątków od trybu przetargowego i jest to tryb zasadniczy. Natomiast przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, następuje w drodze decyzyjnej, w odróżnieniu od sprzedaży, gdzie następuje to aktem notarialnym i opiera się o inne przepisy, ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ta ustawa z kolei mówi, że te nieruchomości, które są w użytkowaniu wieczystym i są przeznaczone na cele mieszkaniowe, mogą zostać przekształcone na podstawie decyzji. Przedmiotowa nieruchomość nie jest nieruchomością przeznaczoną na cele mieszkaniowe i dlatego, tryb decyzyjny nie jest tu dopuszczalny. Wyjaśnił, że stosowanie poszczególnych trybów jest uzależnione od przeznaczenia nieruchomości i nie zależy od Urzędu. Dodał, że można powiedzieć iż tryb sprzedaży jest korzystniejszy.

 

 

         Uchwała nr XLIII/287/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego została podjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 13 radnych.

 

 

d/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - projekt z dnia 28.07.2009r. przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

       Uchwała nr XLIII/288/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

e/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej projekt z dnia 06.08.2009r. przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Roman Piątkowski.

Radny Z. Hinz zapytał, dlaczego w uchwale nie ma np. terenu znajdującego się obok przedmiotowej nieruchomości?

R. Piątkowski wyjaśnił, że osoba, która jest zainteresowana nabyciem złożyła wniosek,  a w stosunku do działek sąsiednich nie wpłynęły jeszcze wnioski.

Innych uwag nie było.

 

 

       Uchwała nr XLIII/289/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

f/ wrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

         Uchwała nr  XLIII/290/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno została podjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 13 radnych.

 

 

g/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 53/2, 478 położonych w miejscowości Jaracz - projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Roman Piątkowski.

Poinformował, że najpierw zapozna radnych z treścią części studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno, w celu umożliwienia radnym odniesienia się i stwierdzenia zgodności planów z postanowieniami studium: „Na rysunku studium określono podstawowe przeznaczenie terenów rozwojowych, ich funkcje wiodące, które w zależności od potrzeb mogą być uzupełnione o inne funkcje. Za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami ML, ZD i US funkcje wiodące oznaczono w następujący sposób: (dotyczy planów, które są przedmiotem dzisiejszego spotkania) M – tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej oraz MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo usługowej. Przy sporządzaniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, można przyjąć, że na rysunku studium do poszczególnych obszarów rozwojowych, zostały zapisane jego funkcje podstawowe, które na etapie sporządzania planu mogą być uzupełnione o nowe funkcje, niekolidujące z przeznaczeniem podstawowym lub je uzupełniającym. Wytyczne dotyczące kierunków i wskaźników zagospodarowania oraz użytkowania terenu, w tym tereny wyłączone spod zabudowy. Minimalne i maksymalne zalecany parametry i wskaźniki, dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenu, dla terenów zabudowy mieszkaniowej M oraz mieszkaniowo – usługowej MU, zostały określone w następujący sposób: budynki powinny posiadać dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu pod kątem 20-45 stopni. Dachy winny być kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówko podobnym. Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, jednorodzinnych do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe nie więcej niż 10m od poziomu terenu, do najwyższego punktu dachu. Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza się realizację budynków niskich i średniowysokich. Poziom posadowienia budynku nie wyższy niż 0,8m nad poziomem terenu, wysokość wolnostojących budynków garażowych, jednokondygnacyjnych max.5m od poziomu terenu, do najwyższego punktu dachu. Należy stosować ogrodzenia ażurowe, z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych. Maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki. Minimalną powierzchnię biologicznie czynną, przeznaczoną pod zieleń, określa się na poziomie 30% powierzchni działki. Minimalną szerokość frontu działki dla zabudowy wolnostojącej 20m”.

R. Piątkowski poprosił, aby w uzasadnieniu do uchwały w 2 wierszu zmienić nr uchwały na XXXII/207/2008.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jest to oczywisty błąd pisarski, ale podda to pod głosowanie.

Radny K. Lis zauważył, że rada podejmuje uchwałę, a uzasadnienie nie leży w jej kwestii.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przyznał rację radnemu K. Lis.

Radny Z. Nowak zapytał o §9 pkt.4 podpkt.b) dach stromy o nachyleniu 35 ° - 45 °, kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym. Czy jest to obligatoryjne? Stwierdził, że narzuca się wtedy inwestorowi, co ma zastosować na pokrycie dachu. Również zapytał o §4 pkt1 zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach pełnych oraz prefabrykowanych betonowych, lub żelbetonowych. Czy radni mogą nanieść poprawki do projektu uchwały? Poprosił o uszczegółowienie §5 pkt.3 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg do kanalizacji deszczowej. Stwierdził, że odnosi wrażenie, iż ta kanalizacja powinna powstać od razu po uchwaleniu.

Odpowiedzi udzielił autor projektów przywoływanych planów, p. Jerzy Domagalski. Wyjaśnił, że uchwała na temat zagospodarowania przestrzennego, nakłada określone obowiązki na przyszłych inwestorach. Przez ten akt prawa lokalnego, jest zamiar wprowadzenia ładu przestrzennego i zapobiegnięcie różnym, dziwnym budowlą. Dodał, że w tradycji Województwa Wielkopolskiego są dachy strome. Kiedyś była to słoma, trzcina, a w tej chwili są nowoczesne materiały. Zamiar jest taki, aby to, co w XIX w. I XX w. utrwaliło, czyli dachówka, była powtarzana. Istnieją materiały zamienne w stosunku do dachówki i są to: blacha tłoczona o kształcie dachówki, gonty bitumiczne, przypominające łupi dachówki. One mogą występować w krajobrazie, gdyż wystają ponad pokrycie zielone terenu. Przedmiotem zainteresowania nie jest cokół, bo jadąc drogami nie widać go, w przeciwieństwie do dachów. Stąd kąt nachylenia dachu jest istotny i rodzaj materiału, którym ma być pokryty dach, również. Można by się uprzeć i również wprowadzić zapis, odnośnie kolorystyki dachówki. J. Domagalski odpowiedział, że ogrodzenia pełne bardzo niekorzystnie wpływają na klimat mikrosanitarny w gospodarstwach. Nie pozwalają przewietrzać się nieruchomością. Wprowadzana jest zieleń, żywopłoty, ogrodzenia ażurowe, które są również bardziej estetyczne niż ogrodzenia pełne. Co do §5 pkt.3, wyjaśnił, że jeśli jest decyzja o trwałym wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenie jej pod inwestycje (inaczej zabudowę), prowadzi do konieczności budowy nawierzchni utwardzonej dróg. Dodał, że nie wyobraża sobie na terenach o zwartej zabudowie, a takie w efekcie procesów inwestycyjnych po czasie będą, odprowadzać wody deszczowe z jezdni, chodnika do rowu. Trzeba liczyć się, że z czasem trzeba będzie tam wybudować kanalizację deszczową i taka informacja jest zawarta w prognozie skutków finansowych. Nadmienił, że w tej chwili ustawa o ochronie środowiska odstąpiła od oczyszczania wód deszczowych z jezdni i wody te mogą być odprowadzone do gruntu. Powiedział, że jeśli geologia pozwala, to buduje się studzienki chłonne w niższych miejscach.

Radny Z. Nowak zgłosił poprawkę do §4, aby pkt.1 został wykreślony. Stwierdził, że są również lite płoty z drewna i też bardzo ładnie wyglądają. Dodał, że narzuca się inwestorom, z czego ma powstać ogrodzenie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy J. Domagalski nie widzi sprzeciwu wprowadzenia takiej poprawki?

J. Domagalski odpowiedział, że nie. Dodał, że rozwiązania są sugerowane, tak jak w innych samorządach się to odbywa. To radni kształtują swoje otoczenie i ten pkt. może być pominięty.

Radna R. Tomaszewska w imieniu Klubu Radnych wniosła o kilka minut przerwy.

Wniosek został przyjety 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

 

Po przerwie głos zabrał radny Z. Nowak, który wycofał swoją poprawkę po wyjaśnieniach Z-cy Burmistrza Rogoźna.

Radny K. Lis zapytał, czy tereny na działkach 53/2 i 478 do tej pory były użytkowane rolniczo? Czy obie działki, dla których przygotowywany jest plan obejmują cały obszar, czy jest to część tego obszaru?

R. Piątkowski powiedział, że z tego co wie to wspomniane działki, były użytkowane rolniczo do tej pory. Dodał, że nie jest to cały obszar przewidziany w studium, do uchwalenia planu. Zaznaczył, że jest to faza finalna uchwalania tego planu i w początkowej nikt takich obiekcji nie zgłaszał.

J. Domagalski powiedział, że pracowano na uchwale podjętej przez Radę Miejską, gdzie były określone granice trenu objętego przekształceniem. Posługiwano się dokumentem prawnym, jakim jest studium i wszystkie zapisy w planie miejscowym są zgodne z zapisem studium. Plan przeszedł wszystkie etapy, wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym tj. Komisję Urbanistyczną i Architektoniczną, wszystkie uzgodnienia instytucji współpracujących z samorządami, przy sporządzaniu planów, są pozytywne.  Powiedział, że można pominąć pewne zapisy wolą radnych, ale projekt uchwały nie zawiera żadnych sprzeczności. Można ewentualnie dyskutować nad redakcją sformułowań.

Radny K. Lis stwierdził, że najważniejsze z wypowiedzi p. J. Domagalskiego jest to, że zapisy uchwały są zgodne ze studium.

J. Domagalski powiedział, że ostatnim „sitem” jest Kolegium Radców Prawnych przy Wojewodzie, którzy będą badali zgodność tego dokumentu z całą oprawą legislacyjną, z tym wiązaną.

Radny K. Lis powiedział, że przed podjęciem uchwały, powinna zapaść decyzja Rady, co do Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Rogoźnie o sposobie realizacji, zapisanych w uchwale inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że z tego co wie, to oddzielne głosowanie nie jest konieczne.

R. Piątkowski poinformował, że Rozstrzygnięcie stanowi część podejmowanej uchwały i głosowanie dotyczyć powinno całości.

 

 

         Uchwała Nr XLIII/291/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 53/2, 478 położonych w miejscowości Jaracz została podjęta 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

 

h/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle – projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Roman Piątkowski.

Zgłosił 3 autopoprawki, dotyczące §13, §14 i §15. W §13 powinien być zapis dotyczący dróg publicznych – dojazdowych, a nie wewnętrznych jak zostało napisane.

Autopoprawka nr 1została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Kolejna autopoprawka dotyczy §14 i jest analogiczna do przedstawionej powyżej.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Autopoprawka nr 3, dotyczy wykreślenia pkt.1., a pkt.2 wprowadzić jako dalszą część §15.

Kolejna autopoprawka została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

 

         Uchwała Nr XLIII/292/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

i/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 286/7 położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej - projekt przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Roman Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego tak sformułowano tytuł?

R. Piątkowski wyjaśnił, że tytuł uchwały został sformułowany w odniesieniu do tytułu planu miejscowego, inna nazwa byłaby niestosowna.

 

 

         Uchwała Nr XLIII/293/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 286/7 położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

j/ określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka. Uwag nie było.       

 

         Uchwała Nr XLIII/294/2009               Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

k/ zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

 

         Uchwała Nr XLIII/295/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

l/ utraty mocy Uchwały Nr XXXIII/218/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

 

         Uchwała Nr XLIII/296/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIII/218/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół została podjęta 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

 

ł/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i 2038P w Parkowie - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

 

         Uchwała Nr XLIII/297/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i 2038P w Parkowie podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

m/ wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wełna – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

 

         Uchwała Nr XLIII/298/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wełna podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

n/ wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemiczno – ekologicznego wraz z przyczepą - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka.

Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji GFiR proszono o rozeznanie, jakie kwoty inne gminy przekazują na ten cel. Wyjaśniła, że sesje jeszcze się w tych samorządach nie dobyły, a wniosek jakie wpłynęły od Komendanta PPSP do Gminy Oborniki opiewał na kwotę 50.000zł, do Gminy Ryczywół 20.000zł, 30.000zł jest w budżecie Powiatu Obornickiego już zatwierdzone. Pozostałe środki są we własnym budżecie jednostki PPSP. Dodała, że nie wie jakie będą decyzje poszczególnych rad w innych gminach.

Radny Z. Hinz, czym Komendant PPSP uzasadniał kwoty we wniosku?

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że uzasadniał to, potrzebą większego wyposażenia tego samochodu. Właściwie środki finansowe ma już zgromadzone na zakup samochodu, ale chodzi o doposażenie samochodu w specjalistyczny sprzęt. Na terenie Gminy Rogoźno są zakłady, które być może będą potrzebowały korzystać, z tego rodzaju środków. Należy do nich np. chłodnia MARIA, gdzie jest zgromadzone ok. 8 ton amoniaku. Dodał, że najbliższe jednostki ratownictwa ekologicznego znajdują się w Poznaniu na Krzesinach, w Bydgoszczy.

Radny H. Janus stwierdził, że skoro Gmina Oborniki posiada budżet ok.70.000.000zł, czyli dwa razy większy od Gminy Rogoźno i jednostka znajduje się na ich terenie, to powinna dać, co najmniej 100.000zł. Dodał, że Gmina Rogoźno powinna dać połowę sumy, którą przeznaczy Gmina Oborniki. Przypomniał, że na Komisji usłyszano, że Gmina Oborniki przymierza się do przekazania 30.000zł, a Gmina Ryczywół do 10.000zł. Nadmienił, że bezpieczeństwo pożarowe i drogowe w całym mieście Oborniki jest zabezpieczane przez PPSP, nie posiada ono żadnej jednostki OSP.

Radny Z. Hinz zgodził się z argumentacją radnego H. Janusa, że kwota jest niewspółmierna, ale nie chciałby wstrzymywać zakupu.

Radny H. Janus powiedział, że również jest za zakupem samochodu, ale przeciwko tak wysokiej kwocie.

Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek formalny, aby projekt uchwały został rozpatrzony ponownie w przyszłym miesiącu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

o/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok - projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka.

 

Autopoprawka nr 1 – została przyjęta jednogłośnie, bez uwag 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Autopoprawka nr 2 – została przyjęta jednogłośnie, bez uwag 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Autopoprawka nr 3 – została przyjęta jednogłośnie, bez uwag 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Autopoprawka nr 4 – została przyjęta jednogłośnie, bez uwag 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Autopoprawka nr 5 – została przyjęta jednogłośnie, bez uwag 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, aby zmniejszyć wydatki w dz. 600 – Transport i Łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000zł, z zadania: budowa drogi nr 272513P Owieczki – Owieczki Małe do drogi nr 2025 – FOGR. Zwiększyć wydatki w dz.926 – Kultura Fizyczna i Sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, wprowadzając §4270 – zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont strzelnicy przy ul. Strzeleckiej w Rogoźnie. Korzystają z tego miejsca dzieci szkolne oraz inne organizacje pozarządowe, a jest to w posiadaniu Gminy Rogoźno.

Radny Z. Hinz zapytał o opinię Skarbnik Gminy w tej sprawie.

Skarbnik Gminy powiedziała, że Urząd jest na etapie ogłaszania zamówienia na wykonanie robot budowlanych drogi Owieczki – Owieczki Małe. Kosztorys inwestorski wynosi 1.500.000zł, do tego 23.000zł jest do zapłacenia za projekt, za mapy do celów projektowych, geodezyjne. Pozostała kwota, była zarezerwowana na nadzór inwestorski nad budową drogi. Powiedziała, że jeśli po przetargu okaże się iż środków nie wystarczy, to będzie konieczność zwrócenia się do Rady o zwiększenie środków.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że kwota 10.000zł nie jest dużym uszczerbkiem z kwoty 1.500.000zł.

Radny Z. Hinz poprosił, aby w miarę możliwości wnioski kierowane do zmian budżetu były kierowane na piśmie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przyznał rację radnemu Z. Hinz. Dodał, że przygotowanie wniosku w formie pisemnej, było niemożliwe ze względu na brak czasu, gdyż wniosek Bractwa Kurkowego wpłynął dzisiaj.

Radny Z. Nowak stwierdził, że od Marszałka na przedmiotową drogę Gmina ma otrzymać, tylko 120.000zł. przypomniał, że była mowa o 300.000zł.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że Burmistrz Rogoźna stara się o zwiększenie środków na drogę Owieczki – Owieczki Małe. Przypomniał, że były Z-ca Burmistrza K. Głów zapewniał, że do każdego km, będzie 100.000zł. Powiedział, że skromny udział środków zewnętrznych, który nie stanowi nawet 10% inwestycji, budzi u niego mieszane uczucia.

Wniosek Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

Radny K. Lis stwierdził, że jego wniosek zrodził się w momencie, kiedy Z-ca Burmistrza poinformowała o spotkaniu 29 lipca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Dolina Wełny, w którym uczestniczył Burmistrz Rogoźna. Dodał, że przeraziła go kolejna zmiana Zarządu tego Stowarzyszenia. Przypomniał, że Rada Miejska wybrała swojego przedstawiciela, w osobie radnego Z. Nowka, a mimo to Rada nie ma żadnych informacji o tym co się dzieje w Stowarzyszeniu. Dlatego płacenie składki członkowskiej w tym momencie, byłoby błędem. Radny K. Lis zaproponował, aby z dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin w § 4430  - Różne opłaty i składki, nie podnosić  kwoty o 8.776zł i przeznaczyć ją na dz.801, rozdz. 800104 – Przedszkola § 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont chodnika przed wejściem głównym Przedszkola Nr 2, przy ul. Seminarialnej.

Zastępca Burmistrza Rogoźna wyjaśniła, że Zarząd oficjalnie był przedstawiany w lipcu, ale został wybrany już dużo wcześniej.

Zapytała, czy ma rozumieć, iż radni decydują się na rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny”? Dodała, że niezapłacenie składki tym, właśnie skutkuje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że Rada Miejska wybrała swojego przedstawiciela do tego Stowarzyszenia i do rady, a do dnia dzisiejszego nie brał on żadnego udziału w posiedzeniach. Jest to forma protestu radnych, z powodu pomijania radnego Z. Nowaka we wszelkiego rodzaju spotkaniach, a podjęta była w tym zakresie stosowna uchwała. Jeśli zacznie ona być respektowana, to nie ma powodu dla niepłacenia składek.

Zastępca Burmistrza poinformowała, że na ostatnim spotkaniu, w lipcu byli obecni tylko burmistrzowie i wójtowie.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że była podejmowana uchwała regulująca błędy. Dodała, że jednym z zarzutów tych nieprawidłowości było to, że Burmistrz Rogoźna jest członkiem Rady, a nie jest niczyim reprezentantem. Natomiast osoba, która uchwałą wytypowana przez Radę Miejską, nie wszedł ani do Rady, ani do Zarządu. Radny Z. Nowak jest tam „wirtualnie”, dlatego przekazanie składki na Stowarzyszenie, które ignoruje uchwały Rady Miejskiej, jest niecelowe. Radna R. Tomaszewska wyraziła wątpliwość, czy w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny” wszystko funkcjonuje zgodnie z literą prawa. Dodała, że w innych Stowarzyszeniach tj. Kraina Trzech Rzek, wszystko działa jak należy i żałuje, że akurat nie w tym stowarzyszeniu Gmina Rogoźno jest członkiem.

Radny J. Witt stwierdził, że można rozważyć kwestię protestu ze strony radnych, ale nie w zaproponowanej formie, czyli niezapłacenia składki. Wyrażono już zgodę na członkostwo w Stowarzyszeniu i nie wypada teraz z niego występować, bo ktoś się obraził. Ponadto wstąpiono do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w celu osiągnięcia korzyści. Zapytał, czy to iż radny Z. Nowak poczuł się urażony, można przekładać na możliwe korzyści, jakie dałoby uczestnictwo w Stowarzyszeniu?

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że termin składki jest chyba do 30 września br.

Skarbnik Gminy powiedziała, że termin zapłaty składki członkowskiej minął 30 czerwca.

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym”.

 

 

         Uchwała Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

XIII. Wolne wnioski i informacje.

Radny M. Połczyński zapytał o:

- drogę gminną Pruśce – Stare (renowacja i naprawa nawierzchni),

- utwardzenie drogi w Marlewie,

- utwardzenie drogi w m. Stare,

- etap realizacji zadania, dotyczącego dodatkowego oświetlenia w sołectwie Pruśce.

Radny H. Janus stwierdził, że na utwardzenie dróg łupkiem, była przeznaczona kwota 50.000zł, która była rozpisana na kilku dróg.

Radny Z. Nowak wyjaśnił, że na nikogo się nie obraził i został wybrany przez wyborów, aby działać.

Radny J. Witt przypomniał, że radny Z. Nowak na jednym z posiedzeń Komisji, czuł się bardzo urażony po wizycie w Stowarzyszeniu i nie można było inaczej tego odebrać, jak obrażenie się. Przyznał, że jakaś forma protestu powinna być wybrana, ale ma wątpliwości, czy niezapłacenie składki jest właściwe.

L. Pijanowska podziękowała w imieniu wszystkich dyrektorów za zrozumienie potrzeb, o które wystąpiono.

Radny K. Lis poprosił Zastępcę Burmistrza, aby zechciała podjąć się wyjaśnienia problemów Gminy Rogoźno z tym Stowarzyszeniem. Przyznał, że warto pozyskać pieniądze z „Doliny Wełny”, ale nie na takich warunkach, na jakich potraktowano radnych.

T. Zygmunt wyjaśnił, że droga Pruśce – Stare, to w tej chwili zadanie jest na etapie ukończenia postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego. Przypomniał, że przeprowadzono 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy zadania, gdyż nie wpłynęły żadne oferty. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie w formie negocjacji, bez ogłoszenia. Nadmienił, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ze Stargardu Szczecińskiego i będzie to zadanie realizowała. Na dniach powinna zostać zawarta z nimi umowa. W postępowaniu zapisano, że do 15.09.2009r. ma być zrobiona część techniczna, tz. Ścięcie pobocza i pokrycie warstwami bitumicznymi nawierzchni.

Co do utwardzeń dróg, to z firmą p. Wojtusika dokonano oględzin i są przygotowywane oferty. Również są rozpatrywane sprawy własnościowe, przede wszystkim odnośnie drogi w Marlewie. Po złożeniu ofert, będzie można dokładniej powiedzieć jakie drogi, zostaną zrobione za środki z budżetu.

T. Zygmunt wyjaśnił, że sprawa oświetleń została już w pewnej części rozeznana, a dalsza jest omawiana z sołtysami.

Radny M. Połczyński zapytał o oświetlenie w m. Owczegłowy na ul. Świerkowej.

T. Zygmunt powiedział, że będzie to robione metodą inwestycyjną. Są na tą drogę gotowe podkłady geodezyjne.

Radny K. Lis zapytał o kanalizację pod górkę, na ul. Polnej.

T. Zygmunt powiedział, że już prawie gotowa jest dokumentacja i wiadomo jak ma to wyglądać. Trwają boje pomiędzy Kierownikiem ZUD, a projektantem, co do nazewnictwa. Procedury są różne w odniesieniu do sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza. Jeśli ma to być interpretowane tak jak Kirownik ZUD, to projektant złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pojawia się kolejny problem. Jeżeli są to przyłącza, to w tym momencie nie ma decyzji, ale musi być zgłoszenie, a do wydania decyzji zmusza Starostwo.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zaintrygowała ją wzmianka w informacji z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 23.06.2009r.do 24.08.2009r., o konieczności zapłacenia odszkodowania na rzecz kilku pań za drogi, które zajęła Gmina Rogoźno. Musi teraz wypłacić odszkodowanie w wysokości 44.397,45zł. Zapytała o odsetki z tego tytułu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że odsetek nie ma do płacenia, a wypłata odszkodowania następuje w momencie uprawomocnienia się decyzji.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że ucieszyła ją informacja o odkryciu skarbu umieszczona w na stronie internetowej Rogoźna. Przypomniała, że kiedy wnioskowano o przesunięcie środków na badania archeologiczne, Burmistrz powiedział, iż „radna będzie się tego wstydzić” oraz że „boi się przyznać, że może na tym zarobić”. Poinformowała, że archeolog nie przekazał jej żadnego skarbu, ale cieszy ją, że jest to wspólne dobro.

 

XIV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XLIII Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21.20.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

 

Rogoźno, dnia 23 września 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf