Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 15/2011 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 16 listopada 2011 r. o godz. 07.45

PROTOKÓŁ NR 15/2011

z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 18 listopada 2011 r. o godz. 07.15

 

XV Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, na pisemny wniosek Burmistrza Rogoźna- załącznik nr 1 do protokołu, przez Przewodniczącego Rady Pana Z. Hinza na dzień 18  listopada 2011 roku , na godz. 07.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych. Nieobecny radny H. Janus i radny A. Olenderski.

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr  3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.     Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)   zmian w budżecie Gminy na rok 2011.

b)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025.

4.     Wolne wnioski i informacje.

5.     Zamknięcie obrad.

 

Burmistrz Rogoźna zaproponował zmianę w punkcie 3 porządku obrad: zamiana punktu 3a z punktem 3b. Po zmianie punkt 3a) o treści: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025, a punkt 3b) o treści: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2011.

 

Proponowany Porządek obrad wraz z poprawką Burmistrza Rogoźna został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)   wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

Radny R. Szuberski zapytał czy skumulowanie płatności dotyczących budowy kanalizacji na dwa lata nie spowoduje problemów dla budżetu Gminy?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że jeśli płatności będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, który został przygotowany to będzie zapewnione finansowanie, pod warunkiem, że zostanie podpisana umowa na pożyczkę. Dodała, że na sesję która odbędzie się w normalnym trybie zostały przygotowane projekty uchwał dotyczące zaciągnięcia kredytu i pożyczki finansowanie budowy kanalizacji. Wspomniała także będzie jeszcze jedna zmiana do budżetu Gminy, która będzie dotyczyć zwiększenia Burmistrzowi limitu do zaciągania zobowiązań, ponieważ płatności za prace wykonane w IV kwartale będą przewyższać plan finansowy. Poinformowała, że faktury otrzymane na 31.12.2011 r. zgodnie z harmonogramem  mają być na łączną kwotę 5 mln zł. W tej sytuacji zobowiązania będą przewyższały plan finansowy, dlatego trzeba zwiększyć Burmistrzowi limit do zaciągania zobowiązań. Nadmieniła, że w poprzedniej uchwale upoważnienie dla Burmistrza wynosiło 2,5 mln zł, a proponowane jest 8 mln zł.

Radny R. Szuberski zapytał czy obecna realizacja zadań gwarantuje, że harmonogram zadań zostanie dotrzymany? Zapytał czy firma wykonuje prace właściwie i czy są jeszcze jakieś opóźnienia?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że nadal są opóźnienia z realizacji inwestycji. Z Rady Budowy, która odbyła się w dniu wczorajszym wynika, że według nowego harmonogramu prace są wykonywane zgodnie z planem. Dodał, że w porównaniu z pierwszym harmonogramem prac są 4 miesiące opóźnienia. Inżynier kontraktu na Radzie Budowy stwierdził, że zgodnie z nowym harmonogramem stary harmonogram zostanie dogoniony w lipcu 2012 r. dodał, że taki plan jest bezpieczny dla realizacji tej inwestycji.

Uchwała Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025, podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

Uchwała Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok, podjęta została 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

IV. Wolne wnioski i informacje.

Nie było.

 

V. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 07.30

Protokół sporządziła P. Grabowska

Rogoźno, dnia  23 listopada 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf