Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXVII/269/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2019 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie

 

Uchwała Nr XXVII/269/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 lutego 2020r.

 

 

w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2019 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn . zm.) oraz art.15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§1. Postanawia się odstąpić od obowiązku wpłaty do budżetu gminy i pozostawić ustaloną na

   dzień 31 grudnia 2019 roku nadwyżkę środków obrotowych za rok sprawozdawczy 2019

   w wysokości  14.885,61 zł w Zarządzie Administracyjnym  Mienia  Komunalnego w

   Rogoźnie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Powstała w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego nadwyżka środków obrotowych za rok 2019 w kwocie 14.885,61 zł jest wynikiem braku należnych wpłat środków pieniężnych od najemców lokali.

Nadwyżka środków obrotowych stanowi różnicę pomiędzy należnymi przychodami z tytułu czynszu, a kosztami związanymi z bieżącą eksploatacją budynków, pokrywanymi ze środków własnych, które ujęte są w planie finansowym zakładu budżetowego.

Nadwyżka środków obrotowych wynikła z faktu, iż Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego posiada duże należności od najemców, którzy nieterminowo wpłacają należności lub ich całkowicie nie uiszczają. Wobec dłużników posiadających duże zaległości wszczęte są postępowania sądowe i komornicze. Jednakże spłaty są nieznaczne. W wielu przypadkach postępowania komornicze zostały umorzone ze względu na nieskuteczność ściągalności.

W przypadku posiadania przez zarząd faktycznych należności – przypisów, można by było wykonać w większym zakresie prace remontowo- konserwacyjne w lokalach, a wówczas nie powstała by różnica pomiędzy należnymi przychodami a poniesionymi kosztami.

Art.15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) stanowi, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej.

Należy zaznaczyć, ze w znaczeniu faktycznym „nadwyżka środków obrotowych” nie jest tożsama z posiadaniem środków na koncie bankowym, bowiem jest to tylko pojęcie z kategorii finansowych, w związku z dużymi zaległościami w płatnościach ze strony należności bieżących po stronie najemców, W pewnym sensie nadwyżka ma charakter wirtualny.

Pozostawienie nadwyżki środków obrotowych w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego pozwoli na częściowe zaspokojenie bieżących potrzeb w zakresie eksploatacji administrowanych zasobów mieszkaniowych. Dotyczy to w szczególności pokrycia kosztów z tytułu dostawy mediów /woda, ścieki, energia elektryczna, energia cieplna, odbiór nieczystości stałych/.

Konieczność zwrotu nadwyżki środków obrotowych przyczyni się do zwiększenia już istniejącego zadłużenia wobec kontrahentów, co spowoduje konieczność pokrycia zadłużenia przez budżet gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf