Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Podatki i opłaty: Okreslenie stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010

UCHWAŁA Nr XLV/314/2009

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010

 

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52 poz.742) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

 

1. Od budynków  lub ich części:

 

1)    mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

0,49zł

2)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie dział. gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

16,39zł

3)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 pow. użytkowej

9,55zł

4)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej

3,53zł

5)    pozostałych:

 

a)    budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą a będących własnością osób fizycznych i użytkowanych przez te osoby od 1 m2 pow. użytkowej

3,52zł

b)    budynków garażowych zajmowanych przez osoby fizyczne, w których przechowuje się środki transportowe, za wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,07zł

c)     zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

1,00zł

d)    innych budynków nie wymienionych w pkt. 5a, 5b, 5c od 1m2 powierzchni użytkowej

6,67zł

2. Od  gruntów:

 

1)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni                                

0,52zł

2)    pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych od 1 ha powierzchni                                   

 

4,04zł

3)    pozostałych:

 

a)     pod zabudową mieszkaniową oraz pod budynkami gospodarczymi i garażowymi z uwzględnieniem zapisów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Obornikach od 1m 2  powierzchni                      

0,18zł

b)     zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni                                                            

0,35zł

c)     gruntów nie wymienionych w pkt. 3a,3b od 1m2 powierzchni                            

0,32zł

3. Od budowli:

 

ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych

2%

 

 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1)       budynki lub ich części, budowle i grunty zajmowane na cele kulturalne z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów zajętych na działalność gospodarczą

2)       budynki lub ich części, budowle i grunty użytkowane na cele kultury fizycznej   i sportu

z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów zajętych na działalność gospodarczą

3)       budynki lub ich części, budowle i grunty służące działalności związanej z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów zajętych na działalność gospodarczą

      

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/200/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2008r w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2009.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

 Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010r. 

 

 

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r.

w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.

 

Stawki podatku na rok 2010 w pozycji § 1.1.1), § 1.1.2), § 1.1.3), § 1.1.4), § 1.1.5)a,  § 1.1.5)b, §1.1.5)d oraz §1.2 podwyższono o 3,5% w stosunku do stawek z roku 2009. W pozycji § 1.3  przyjęto stawki maksymalne, w pozycji § 1.1.5)c przyjęto stawkę symboliczną. Stawki podatku na rok 2010 nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r.( M. P. Nr 52 poz.742).  

 

 

drukuj pobierz pdf