Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 30/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 maja 2013 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 30/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 maja 2013 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Sporządzenie opinii o wykonaniu budżetu gminy.

2.       Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu gminy.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny M. Kutka.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Rogoźna – B. Janus, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka, Kierownik WGNRiOŚ – R. Piątkowski.

 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 r.:

a)       omówienie wyników kontroli dochodów gminy.  

  1. Informacja o stanie mienia Gminy Rogoźno wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
  2. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy.
  3. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu gminy.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2 – analiza wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Radny A. Jóźwiak przedstawił sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 10.04.2013 r. – stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie A. Jóźwiak i M. Kutka, przeprowadził kontrolę dochodów Gminy Rogoźno z 2012 r. w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0750). Dochody te zostały wykonane w kwocie 30.007,59 zł na zaplanowane 12.000 zł, co stanowi 250,06%. Tak wysokie wykonanie związane jest z tym, że w trakcie 2012 r. zostały zawarte umowy z firmami: Aquabellis sp. z o.o. – umowa dzierżawy na rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, Salzgitter Mannesmann Stahlhandel sp. z o.o. – ustanowienie służebności gruntowej oraz jednorazowych umów z: Agencją Rozrywkową Ciesielski „Cyrk Krasnal” i Agencją Europa „Cyrk Europa”. Zespół kontrolny wyrywkowa skontrolował umowy zawarte z: Wielkopolską Spółką Gazownictwa, TP S.A., MABIT i Klubem Żeglarskim „Kotwica”.

1) umowa nr 2/120/06 o użytkowaniu sieci gazowej w m. Gościejewo, zawarta w dniu 29.12.2006 r. pomiędzy Gminą Rogoźno reprezentowaną przez Burmistrza B. Janusa, a Wielkopolską Spółką Gazownictwa; kwota roczna wyniosła netto 12,40 zł (15,25 zł brutto);

2) umowa z dnia 30.09.2005 r. dotycząca prawa zarządzania, wydzierżawiania i korzystania z nieruchomości położonej w m. Pruśce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jak o działka nr 217/4, zawarta pomiędzy Gminą Rogoźno reprezentowaną przez Burmistrza Rogoźna, a Telekomunikacją Polską S.A. na okres 9 lat; zgodnie z umową dzierżawca zobowiązał się do zapłaty wydzierżawiającemu miesięcznego czynszu w łącznej wysokości 100 zł +VAT; w 2012 r. opłata za okres styczeń-maj wyniosła 142,56 zł/m-c, natomiast od czerwca została zwiększona o wskaźnik inflacji, co wynika z umowy i wyniosła 148,68 zł brutto miesięcznie.

3) umowa nr GRO.72243-1/2006 z dnia 01.07.2006 r. zawarta pomiędzy Gminą Rogoźno reprezentowaną przez Burmistrza Rogoźna, a L. i R. Januchowskimi, prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą „MABIT”; zgodnie z umową wydzierżawiający daje dzierżawcy w dzierżawę działkę nr 83 o pow. 337 m² objętą księgą wieczystą nr KW28594, położoną w Rogoźnie na ul. Fabrycznej; miesięczny czynsz wynosi 100 zł i będzie waloryzowany o wskaźnik inflacji; w 2012 r. miesięczna opłata wynosiła 117,21 zł brutto.

4) umowa z dnia 01.03.2006 r. zawarta pomiędzy Gminą Rogoźno, a Klubem Żeglarskim „Kotwica” na okres 15 lat; zgodnie z umową wydzierżawiający oddaje dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków z prowadzonej działalności, nieruchomość położoną w Rogoźnie, przy ul. M. Poznańska 31, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 1853/4, 1854/3, 1853/6, 1854/1 i 1852/4; kwota miesięczna, która wpłynęła do Gminy w 2012 r. to 59,60 zł.

Wydruki z analitycznych ksiąg rachunkowych – WIP, są zgodne z zestawieniem oraz wykazanymi dochodami z tego tytułu w sprawozdaniu Rb-27S. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości.

 

Radna E. Wysocka przedstawiła sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 25.04.2013 r. – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.    

Zespół kontrolny w składzie: E. Wysocka i R. Dworzański dokonał kontroli wydatków z działu Administracja publiczna (dz.750) i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754) przeznaczonych na wypłatę ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Urząd podpisał z 10 osobami umowy cywilno-prawne na używanie samochodów własnych do celów służbowych, w tym 9 osób to pracownicy Urzędu i 1 osoba z OSP. Spośród pracowników Urzędu 6 osób korzysta z limitu 300 km/m-c, 2 osoby z limitu 200 km/m-c i 1 osoba z limitu 150 km/m-c, natomiast osoba z OSP korzysta z limitu 200 km/m-c (od miesiąca października nastąpiła rezygnacja). Do kontroli dokumentacji losowo wybrano rozliczenie miesiąca listopada dokonane w grudniu 2012 r. Dokonano sprawdzenia:

- podpisanych umów,

- zestawienia naliczeń dla poszczególnych osób,

- oświadczeń pracowników o przeprowadzonym w miesiącu listopadzie czasie pracy,

oraz porównano zbiorcze rozliczenie w wydrukiem „Obroty na kontach analitycznych – rozrachunki z pracownikami – ryczałty.

Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

 

Ogłoszono 5 minut przerwy.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 3 – informacja o stanie mienia Gminy Rogoźno wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Informację o stanie mienia Gminy Rogoźno wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że porównując przedstawione dane z informacją o stanie mienia sporządzoną na dzień 31.12.2011 r. obserwuje się ubożenie majątku. Zapytał z czego wynikają korekty stanu ewidencyjnego dokonane przez administratora zasobu mieszkaniowego?

Kierownik WGNRi

OŚ wyjaśnił, że korekty wynikają przede wszystkim z ujawniania stanów, które wcześniej nie zostały odnotowane, tj. korekt błędów z lat poprzednich i zmian w administrowanym majątku.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał dlaczego wpływy z tytułu dzierżaw na 2013 r. zostały zaplanowane na poziomie ponad 130 tys. zł?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że tak wysoki plan wpływów wynika z zawartych umów dzierżaw w miesiącu grudniu. Spółka Aquabellis z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków w 2013 r. zapłaci ok. 78 tys. zł.  

Radny A. Jóźwiak zapytał czy przejęcie infrastruktury związanej z kanalizacją sanitarną zwiększy wartość mienia komunalnego?

Skarbnik Gminy potwierdziła, że budowana kanalizacja sanitarna zwiększy wartość mienia komunalnego.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czego dotyczy udział w Spółdzielni Mieszkaniowej?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina Rogoźno jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej, ponieważ posiada ograniczone prawo rzeczowe do lokalu użytkowego.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał ile udziałów ma Gmina Rogoźno w spółkach: Aquabellis i Megawat?

Skarbnik Gminy poinformowała, że spółka Megawat posiada 6315 udziałów po 730 zł każdy, a spółka Aquabellis posiada 7636 udziałów po 500 zł każdy. W spółce Kopaszyn Gmina Rogoźno posiada 1053 udziały po 500 zł każdy.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił Skarbnik Gminy o ustosunkowanie się do zastrzeżenia i uwagi wskazanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy Rogoźno.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w dniu 27.12.2012 r. wpłynęło zawiadomienie Ministra Finansów o podziale rezerwy ogólnej i przyznaniu Gminie Rogoźno środków finansowych w wysokości 45.507 zł. W związku z powyższym zostało przygotowane na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych Zarządzenie Burmistrza. Przez niedopatrzenie zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków, natomiast art. 257 ust. 2 stanowi, iż Zarządzeniem Burmistrza można dokonać zmian „dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej”. Przedmiotowe zarządzenie z tego powodu zostało podjęte jak wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa z naruszeniem prawa. Wskazana przez Skład Orzekający RIO uwaga dotyczy stwierdzenia, że zaciągnięte zobowiązania spowodowały przekroczenie planowanych wydatków. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, faktury wystawione w styczniu 2013 r., a dotyczące roku 2012 r. zostały zaksięgowane w koszty roku, którego dotyczą i w sprawozdaniu wykazano występujące zobowiązania. Burmistrz posiada upoważnienie Rady Miejskiej do zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają na rok następny i dotyczące usług ciągłych. Ze wskazanej uwagi wynika, iż plan finansowy powinien zostać zwiększony do poziomu, który pozwoliłby pokryć wszystkie zobowiązania występujące na koniec roku, za wyjątkiem zobowiązań na wynagrodzenia i uposażenia, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy.

Członkowie Komisji Rewizyjnej uznali przedstawione przez Skarbnika Gminy wyjaśnienia za wystarczające. 

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie Komisja Rewizyjna przystąpiła do oceny wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rok. Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2012 r. Komisja Rewizyjna wzięła pod uwagę przeprowadzone w II półroczu 2012 r. oraz w 2013 r. analizy i kontrole, w tym:

- kontrolę wydatków na dokształcanie nauczycieli oraz prawidłowości dowozu uczniów do szkół za I półrocze 2012 r.,

- analizę wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. oraz kontrolę wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wydatków na równanie i utwardzanie dróg, podróże służbowe administracji urzędu oraz radnych i oczyszczanie miasta,

- kontrolę gospodarki paliwowej i zakupowej w wybranych jednostkach OSP,

- kontrolę wydatków poniesionych na promocję gminy w 2012 r.,

- kontrolę efektywności wydatkowania środków przeznaczonych w 2012 r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ze szczególnym sprawdzeniem terminowości i prawidłowości rozliczenia przyznanych dotacji,

- kontrolę wykonania dochodów z tytułu dzierżawy, najmu mieszkań i innych pomieszczeń będących w zasobach gminy oraz sprzedaży mieszkań i działek w 2012 r.,

- kontrolę wydatków w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników oraz ulic w całym okresie obowiązywania umowy,

- analizę i kontrolę sprawozdań finansowych,

- kontrolę wydatków ponoszonych na wypłatę ryczałtów za używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych.

W dniach  22 marca i 15 kwietnia 2013 roku  Komisja dokonała analizy rocznego wykonania budżetu. Na posiedzeniu 22 kwietnia br. Komisja Rewizyjna przeanalizowała sprawozdania finansowe gminy Rogoźno (bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek i zakładu budżetowego, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawie zmian w funduszu jednostki) oraz jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego, Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego, Zarządu  Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzących w skład łącznych sprawozdań. W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek oraz główni księgowi. Analizując sprawozdania finansowe  Komisja Rewizyjna porównała zestawienia obrotów i sald z danymi wykazanymi w finansowych sprawozdaniach, porównała dane wynikające z jednostkowych sprawozdań ze sobą powiązanych np. wynik - z Rachunku zysków i strat, stan funduszu - z Zestawienia zmian w funduszu jednostki z danymi wykazanymi w bilansie oraz skontrolowała stan środków pieniężnych budżetu na rachunkach bankowych stwierdzając prawidłowość wykazanych w bilansie z wykonania budżetu  kwot ze stanem z wyciągów bankowych na dzień 31.12.2012r.

Po wyjaśnieniach składanych przez Skarbnika Gminy bądź przez kierowników jednostek organizacyjnych Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy wykonania po stronie dochodów i skontrolowała wykonanie z tytułu:

- wynajmu mieszkań i innych pomieszczeń będących w zasobach gminy, administrowanych przez dyrektorów placówek oświatowych,

- sprzedaży nieruchomości (działki, mieszkania),

- najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Po stronie wydatków dokonała kontroli wydatków w następujących działach:

- kultura fizyczna i przeciwdziałanie alkoholizmowi (kontrola efektywności wydatkowania środków z przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych organizacja pożytku publicznego),

- transport i łączność (kontrola wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg oraz wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa chodnika na ulicy Lipowej od ulicy Smolary do mostu na rzece Wełnie”),

- gospodarka mieszkaniowa (kontrola zakupów inwestycyjnych związanych z nabyciem przez Gminę od trzynastu współwłaścicieli prawa własności udziałów w nieruchomości gruntowej),

- administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (kontrola wypłaty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych).

Ponadto na posiedzeniu w dniu 07.05.2013 roku zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego, stwierdzając prawidłowość przedstawionej informacji zgodnie z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych. Dokonała porównania przedstawionej informacji z informacją
z ostatniego okresu tj. z informacją z dnia 31.12.2011 r. oraz sprawdzono wniesione udziały do spółek prawa handlowego z danymi wykazanymi w bilansie łącznym oraz wykonane dochody wymienione w pkt V informacji ze sprawozdaniem Rb- 27S . Komisja nie wniosła uwag.

Przeprowadzone analizy i kontrole nie wykazały nieprawidłowości, a ich celem było sprawdzenie dochodów i wydatków pod kątem legalności, gospodarności i rzetelności. Zostały przeprowadzone w oparciu o dokumenty, sprawozdania finansowe,  uzupełnione wyjaśnieniami odpowiedzialnych pracowników (Burmistrza, Skarbnika, pracowników jednostek organizacyjnych) oraz własne analizy, spostrzeżenia i oceny.

W opinii Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowe, dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2012 r.

 

W punkcie 5 –  sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu gminy.

Projekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2012 rok wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący R. Dworzański.

Uwag nie było.

Uchwała Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2012 rok, podjęta została jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 6 – przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 29/2013 został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 7sprawy bieżące.

Członkowie Komisji omówili działania w zakresie kolejnego posiedzenia, które odbędzie się w miesiącu czerwcu.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8wolne głosy i wnioski.

Nie było.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16.00

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 8 maja 2013 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................,

 

drukuj pobierz pdf