Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXVII/266/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skar

 

 

Uchwała Nr XXVII/2662020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi W.G. na działanie organu wykonawczego gminy, dotyczącej przebudowy chodników na ulicy Mała Poznańska w Rogoźnie i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie do zawiadomienia skarżącego o wyniku rozpatrzenia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęła skarga W.G. z dnia 21 stycznia 2020 r. na działanie organu wykonawczego gminy, dotycząca przebudowy chodników na ulicy Mała Poznańska w Rogoźnie.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Z uwagi na to, przedmiotowa skarga została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie i była głównym tematem podczas spotkania Radnych w dniu 18 lutego 2020 r. oraz posiedzenia Komisji w dniu 24 lutego 2020 r.

W toku rozpatrywania skargi, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła wnikliwą analizę sprawy, w tym wyjaśnienia w tej kwestii składali: autor projektu budowlanego (pełniący również funkcję inspektora nadzoru), wykonawca przebudowy chodników na ul. Małej Poznańskiej w Rogoźnie oraz Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

W wyniku tego ustalono, że przebudowa chodników na ul. Małej Poznańskiej w Rogoźnie realizowana była na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego.

Po zakończeniu robót budowlanych, przeprowadzony został w dniu 25 listopada 2019 r. ich komisyjny odbiór, w którym zawarte zostały uwagi w stosunku do wykonawcy: „Wykonawca w okresie wiosennym dokona ponownego zamulenia powierzchni kostki oraz przeprowadzi regulację klawiszujących płyt chodnikowych.”.

Mając na uwadze przebieg postępowania w sprawie, uznaje się, że zarzuty podnoszone w skardze są bezzasadne.

Powyższe z uwagi na to, że:

-   ad pkt 1 skargi – „Wykonane zmiany w nawierzchni jezdni przyczyniły się do powstania większej ilości zagłębień. W zagłębieniach po opadach zbiera się woda i powstają kałuże na znacznej długości (…)” – przedmiotem zadania nie była nawierzchnia drogi, tylko nawierzchnia chodników. Po przeprowadzonych pracach poprawiony został, wskazany w projekcie, brak odwodnienia nawierzchni drogi, w miarę możliwości technicznych danego zadania inwestycyjnego. Stwierdzony na etapie projektu brak pochylenia podłużnego i poprzecznego został poprawiony. Całkowita eliminacja zastoin wodnych na przedmiotowej ulicy wiązałaby się z pełną wymianą podbudowy oraz nawierzchni jezdni, wraz z wymianą sieci deszczowej. Taki zakres nie był przedmiotem postępowania przetargowego. Należy stwierdzić, że założenia projektowe zostały w pełni osiągnięte, a lokalnie występujące, znacznie mniejsze, niż przed przebudową chodników, zastoiska wodne, są tylko czasowe i występują w okresie intensywnych opadów deszczu;

-   ad pkt 2 skargi – „Nowo położone płytki chodnikowe miejscami są niestabilne, przy chodzeniu odnosi się wrażenie, że są luźne położone.” – ta kwestia została wskazana przez zamawiającego w protokole odbioru robót, celem usunięcia w okresie wiosennym, stąd nie można podnosić braku działania zamawiającego w tej sprawie;

-   ad pkt 3 skargi – „Brak odprowadzenia wód opadowych z rynien. Wody opadowe wypływają bezpośrednio na chodniki (…).” – w stanie istniejącym, tj. przed przebudową, odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachów posesji prywatnych skierowane były na chodnik. Realizując zapisy projektu wykonawczego przebudowy chodników wykonano szczelną podbudowę betonową chodników, co zabezpiecza fundamenty budynków przed wnikaniem w nie wody. Należy zaznaczyć, że w stanie pierwotnym tylko część wylewek rur spustowych zaopatrzona była w betonowe tacki, których stan techniczny nie był dobry. Zastosowanie odpowiednich normowych pochyleń poprzecznych chodników zapewnia prawidłowy odprowadzenie wody opadowej z wylewek rur spustowych w kierunku jezdni;

-   ad pkt 4 skargi – „Ulica Mała Poznańska posiada bardzo starą częściowo czynną kanalizację wód deszczowych wykonaną z rur betonowych z niewielką ilością studzienek (…).” – zarzut jest bezpodstawny, gdyż faktem jest znaczny wiek istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na przedmiotowej ulicy, lecz brak jest sygnałów mówiących o jej niesprawności. Wszystkie wpusty uliczne są drożne i odprowadzają wodę z powierzchni ulicy. Prowadzone prace nie były związane z budową, przebudową, bądź wymianą sieci kanalizacji deszczowej, a prace te skupiały się jedynie na regulacji pionowej wpustów ulicznych;

-   ad pkt 5 skargi – „Zmiana sposobu wykonania chodników tj. położenie płyt chodnikowych na podłożu betonowym spowodowało całkowitą izolację powierzchni ulic dla infiltracji (…).” – zarzut ten stoi w oczywistej sprzeczności z zarzutem z pkt 3 skargi, to jest raz skarżący zarzuca, że woda opadowa będzie wpływać bezpośrednio do opaski przy chodniku, a w innym punkcie, że w wyniku przebudowy chodników spowodowano całkowitą izolację powierzchni dla infiltracji. Również ten zarzut jest bezpodstawny, gdyż przebudowa chodników została wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami sztuki budownictwa drogowego, z zastosowaniem atestowanych materiałów. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wody opadowe trafiają, za pomocą kanalizacji deszczowej, do separatorów, a następnie po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych i sedymentacji części stałych, trafiają do jeziora, na co Gmina posiada ważne pozwolenie wodnoprawne. Należy wskazać, że separatory podlegają okresowym przeglądom oraz czyszczeniu, przez specjalistyczną firmę. W wyniku tych przeglądów nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu separatorów.

Na marginesie, w skarżący podnosi, że cyt. „Na chodnikach gromadzą się pyły powstający z spalania, jak również pyły z butów w większości zawierających cząstki plastiku.”. W tych kwestiach należy wskazać, że w 2017 roku Gmina Rogoźno wprowadziła program wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Program ten ma na celu poprawę stanu środowiska i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Stąd już od kilku lat Gmina aktywnie uczestniczy i daje mieszkańcom instrumenty do ograniczania ilości pyłów powstających ze spalania.

W drugiej z ww. kwestii zarzucanych przez skarżącego, a dotyczącej gromadzenia się na chodnikach pyłów z butów w większości zawierających cząstki plastiku, należy wskazać, że brak możliwości wprowadzenia przepisu prawa miejscowego zabraniającego używania obuwia na ul. Małej Poznańskiej w Rogoźnie (w szczególności zawierającego cząstki plastiku), albo zabraniającego używania innych butów, niż np. skórzane (łącznie z podeszwą). Z kolei wprowadzenie zakazu ruchu pieszych na tej ulicy wydaje się nieracjonalne.

Z uwagi na powyższe, Rada Miejska w Rogoźnie uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

drukuj pobierz pdf