Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 14/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 marca 2016 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 14/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 marca 2016 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek.

Przewodniczący K. Erenc – Szpek stwierdziła, że na 4 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w wybranych sołectwach.
  6. Analiza przychodów z wynajmu pomieszczeń gminnych w wybranych sołectwach. 
  7. Sprawy bieżące
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 4 członków komisji, udział w obradach bierze 4 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 4 ,,za” w obecności 4 radnych.

 

Ad. 5 Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w wybranych sołectwach.

Pierwsze pytanie w tym temacie zadała pani przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek pytając panią skarbnik, czy wysokość funduszu sołeckiego przelicza się przez osoby?

Pani Skarbnik Kachlicka odpowiedziała, że dochody bieżące z roku poprzedniego dzieli się przez  ilość mieszkańców na dzień 30 czerwca 2014 i wychodzi wtedy kwota bazowa i następnie mnoży się ze stanem liczby mieszkańców danego sołectwa w bieżącym roku.

Dalej pani przewodnicząca zapytała pana burmistrza Szuberskiego, czy może stwierdzić, czy po przekazaniu środków finansowych wzrosło zainteresowanie w danych sołectwach lub większe zaangażowanie społeczeństwa na wsi?

Pan burmistrz odpowiedział, że zaangażowanie jest bardzo duże, a największe zainteresowanie, przemiana i zaangażowanie jest w sołectwie w Studzieńcu, Owczychgłowach – w ciągu kilku lat to sołectwo zmieniło się nie do poznania – powiedział. Jednak zbyt wiele pieniędzy przeznaczane jest przez sołectwa na imprezy kulturalne, jednak sołtysi tak starają się gospodarować swoimi budżetami, żeby starczyło też na infrastrukturę. Problem jest z  dopłatami do utrzymania świetlic, jednak to jest ich jedyne miejsce spotkań, więc jest to zrozumiałe.

Pani przewodnicząca zapytała dalej czy istnieje jakiś system kontrolny, który pozwala sprawdzić i kontrolować wydatkowanie funduszy sołeckich?

Pan burmistrz odpowiedział, że pierwsza kontrola dokonywana jest przez wydział finansowy urzędu, ponieważ nikt nie przekaże sołectwom pieniędzy, które nie są ujęte w budżecie. Natomiast bezpośredniej kontroli nie ma, ale jeżeli jest jakieś wydarzenie w sołectwie, może być wytypowana osoba do analizy takiego przedsięwzięcia. Jeżeli jest konflikt w sołectwie, to przychodzą mieszkańcy skarżą na sołtysa, że pieniądze nie są wydatkowane na określony cel lub nie jest zachowana zasada gospodarności – i to też jest forma kontroli.

Pani przewodnicząca zapytała, czy terminowo został przekazany fundusz sołecki wszystkim sołectwom?

Pani skarbnik odpowiedziała pani przewodniczącej, że oczywiście gdyby na czas nie było informacji nie zostałby utworzony fundusz, do końca września muszą wpłynąć wnioski zatwierdzone przez rade sołecką, do 31 lipca sołtysi otrzymują zawiadomienie o wysokości funduszu, o zwołaniu zebrania wiejskiego i podziale tych środków. Urząd musi to rozliczać i kontrolować, ponieważ jest możliwa również kontrola z urzędu wojewódzkiego, gdzie 40% funduszu sołeckiego jest refundowane. Jeżeli sołectwa do 30 września nie złożą wniosków, to nie otrzymują funduszu, nie ma od tego odwrotu.

Pani radna Ewa Wysocka, dodała że fundusz sołecki dzielą mieszkańcy sołectwa.

Pani Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, czy oprócz sprawozdania, są jakieś inne metody?

Odpowiedzi udzielił radny Bartosz Perlicjan, który równocześnie pełni funkcje sołtysa w sołectwie Jaracz – a który powiedział, że na bieżąco do urzędu przekazywane są faktury, które podlegają weryfikacji, a następnie sprawozdanie, w którym bierze udział pan burmistrz oraz mieszkańcy danego sołectwa.

Sołtysi raczej starają się być na bieżąco w sprawach zakupów, oraz informacji czy dane zadanie mieści się w ramach przedsięwzięcia, bo albo zadanie jest lakonicznie określone, albo zbyt szczegółowo określone przedsięwzięcie i wtedy problem jest rozwiązywany z panią skarbnik.

Pani przewodnicząca skierowała swoje pytanie do radnych pełniących role sołtysów, czy w sołectwach ludzie sami się organizują?

Odpowiedzi udzieliła pani sołtys Ewa Wysocka, która powiedziała że owszem, jeżeli jest w planach organizacja większej imprezy wiejskiej, to jest grupa osób, która charytatywnie, czyli nieodpłatnie poświęca swój czas, np. na pranie obrusów, pieczenie placków, utrzymanie czystości świetlicy itp.

Do tej wypowiedzi kilka zdań dodał pan Bartosz Perlicjan, informując że przez 5 lat swojego sołtysowania robi się w sołectwie większe lub mniejsze inwestycje a praca, czyli wkład własny ludzie robią sami. Wkład własny społeczności lokalnej jest bardzo duży i to jest też forma integracji.

 

Ad. 6 Analiza przychodów z wynajmu pomieszczeń gminnych w wybranych sołectwach. 

Pani skarbnik przedstawiła radnym zestawienie dotyczące świetlic w Jaraczu, Studzieńcu i Gościejewie.

Pani skarbnik dodała w tym temacie, że planuje opracować rejestr wynajmu świetlic, który uprości sołtysom ich wynajem, ponieważ jest to też potrzebne do obliczania proporcji do odliczenia podatku vat.

Pani radna Erenc – Szpek zapytała, w jaki sposób można bardziej spożytkować świetlice wiejskie, ponieważ jest mało wynajmu?

Na pytanie radnej odpowiedział pan Perlicjan, który na swoim przykładzie argumentował, że tych wynajmów będzie jeszcze mniej – ponieważ obok świetlicy zostało sprzedane mieszkanie rodzinie z małymi dziećmi, i należy przestrzegać ciszy po godzinie 22:00. Dlatego zabawy będą musiały zostać ograniczone.

Komisja złożyła wniosek do pana burmistrza Szuberskiego o sprawdzenie sytuacji, gdzie są świetlice a brak jest wynajmu – wniosek przyjęty został jednogłośnie.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie głos zajęła pani Ewa Wysocka, która zapytał państwa burmistrzów, co to jest za firma, która w jej sołectwie zajmuje się wycinka drzew? Podkreśliła, że ta wycinka odbywała się bez zabezpieczenia terenu, w miejscu gdzie przebywały małe dzieci, natomiast wycinką zajmował się pan w podeszłym wieku bez pojęcia jak takie rzeczy powinny być wykonywane. Poinformował, że w tej sprawie została powiadomiona policja.

Pani burmistrz odpowiedziała, że był ogłoszony przetarg na sprzedaż „drzewa na pniu”, pan który wygrał, jest osobą fizyczną – została z nim zawarta umowa, w której jasno zostały określone warunki tej sprzedaży. Pani burmistrz poinformowała panią sołtys, że to kupujący ponosi pełna odpowiedzialność za wycinkę tego drzewa, za zabezpieczenie miejsca wycinki, lub ewentualnie za powstałe szkody. Pani burmistrz poparła panią sołtys w sprawie zgłoszenia sprawy na policję.

 

Ad. 8 Zakończenie.    

Posiedzenie zakończono o godz. 18:00, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf