Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 36/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 13 marca 2018 roku o godz. 16.30 w sali Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr  36/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 13 marca 2018 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek. Przewodniczący K. Erenc – Szpek  stwierdziła, że na 5 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Analiza wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego (wybrane sołectwa).
 6. Sprawy bieżące
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie .    

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 5 ,,za” w obecności 5 radnych.

 

Ad. 5 Analiza wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego (wybrane sołectwa).

 • Pruśce

Pan radny Bartosz Perlicjan zapytał, czy są tam dwa boiska? Pani skarbnik odpowiedziała, że tak i z boiska w Pruścach korzystają dzieci ze szkoły. Następnie pan radny zapytał panią skarbnik, czy w przedstawionych materiałach została wykazana ogólna kwota za paliwo? Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to rozbite na dokumencie „wz” i nie jest to zsumowane.

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, czy gmina posiada protokoły z wszystkich zebrań wiejskich odbywających się w sołectwach? Pani Anna Mazur odpowiedziała, że w biurze rady nie ma kompletu protokołów, a pani skarbnik uzupełniła że protokoły są zawsze dołączane w momencie uchwalania na zebraniu wiejskim funduszu sołeckiego. Pani Longina Kolanowska zapytała panią skarbnik, dlaczego przy jednej z fv jest data 2018 r, w przypadku gdy komisja kontroluje 2017? Pani skarbnik wyjaśniła radnej, że jest to data wpływu, natomiast fv jest z grudnia. Pan Bartosz Perlicjan zwrócił uwagę na zbyt ogólnikowe opisywanie faktur – jego zdaniem fv powinna zawierać datę i szczegółowe opisanie zakupu.

 • Owieczki

Brak pytań

 • Boguniewo

Pani przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek przedstawiła komisji informację otrzymaną od jednego z mieszkańców Boguniewa, że brak jest wiaty, na którą pani sołtys wydała pieniądze. Pani radna Ewa Wysocka potwierdziła, że materiały na wiatę zostały już zakupione, jednak samo jej postawienie opóźnia projekt, który pani sołtys musiała zakupić.

Pan burmistrz dopowiedział, że podczas jego nieobecności zastępca pani Renata Tomaszewska wysłała pismo do pani sołtys z prośbą o wyjaśnienie.

Pan radny Perlicjan poprosił panią skarbnik o wyjaśnienie, czy wiata jest usługą czy materiałem? Pani Maria Kachlicka odpowiedziała radnemu, że opis faktury dotyczy działu 4300, czyli usług. Radny wyjaśnił, że fv nie ma pokrycia, pani z-ca burmistrz wyjaśniła radnemu, iż dlatego wysłane zostało do pani sołtys Marty Strzykały pismo w sprawie wyjaśnienia sytuacji.

Pan radny Perlicjan zaproponował telefoniczne wyjaśnieni sprawy. Zanim jednak został wykonany telefon do pani sołtys pani przewodnicząca zapytała, czy fundusz sołecki może zawierać wydawanie środków na usługę fotograficzną? Pani skarbnik stwierdziła, że nie ponieważ jest to strata pieniędzy. Pani Ewa Wysocka wyjaśniła, że w obecnej chwili z tego co jej wiadomo – brakuje pozwoleń, które się przeciągnęły w czasie z kilku powodów. Jednak pani przewodnicząca wskazała, że faktura już jest na usługę.

W tym momencie został wykonany telefon do pani sołtys Marty Strzykały. W rozmowie telefonicznej pani sołtys wyjaśniła, że krawędziaki zostały zakupione, jednak wiata nie została wykonana, ponieważ nie było pozwoleń.

Pani Ewa Wysocka zapytała panią sołtys, czy o całej tej sprawie jest poinformowany pan kierownik Paweł Andrzejczak? Pani sołtys odpowiedziała, że tak. Pani radna Kolanowska zapytała panią Strzykałę, czy jest w posiadaniu informacji, że faktura wystawiona na usługę budowy wiaty jest wystawiona na grudzień 2018 roku? Pani sołtys odpowiedziała, że nic na ten temat nie wie, jednakże może to jest spowodowane pomyłką wystawiającego.

Po skończonej rozmowie telefonicznej radni wrócili do wyjaśnienia nieprawidłowości. Pani radna Kolanowska zapytała panią skarbnik, czy w przypadku gdyby w roku kalendarzowym pieniądze wróciły niewykorzystane na wiatę do budżetu, to czy pani sołtys otrzymałaby te środki w roku następnym? Pani Maria Kachlicka poinformowała, że owszem istnieje taka możliwość z wolnych środków o ile rada tak by zdecydowała.

Pan radny Perlicjan na zakończenie powiedział, że fundusz ma za zadanie integrować i jednoczyć  sąsiadów danego sołectwa a także gości z innych wiosek oraz miasta. Organizacja imprez kulturalnych nie jest marnowaniem środków ale jednym z zadań własnych Gminy.

 

W dalszej części komisja wysłuchała wyjaśnienia pana kierownika Pawła Andrzejczaka, który powiedział, że poinformował panią sołtys o procedurze budowlanej m. in. koniecznym pozwoleniu konserwatora, projekcie budowlanym, pozwoleniu na budowę. W związku z tym iż czas jaki upłynął od złożenia pozwolenia w starostwie, zmian jakie w starostwie nakazano dokonać projektantowi w projekcie – pozwolenie nie zostało wydane do tej chwili.

 

Ad. 6 Sprawy bieżące.

Brak

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Pani radna Ewa Wysocka zapytała, czy w gminie są inwestycje, które są zapłacone a niedokończone i czy jest wszystko wykonywane zgodnie z zamówieniem? Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział, że takie praktyki nie mają miejsca i roboty są odbierane przez komisje zgodnie z zarządzeniem. Pani radna Wysocka podała przykład ogrodzenia boiska w Studzieńcu, któremu brakuje furtek. Pan Paweł Andrzejczak odpowiedział radnej, że wszystko jest zgodne z zamówieniem i zaprosił do umówienia się na wizje lokalną. Radna wyraziła zgodę.

Na zakończenie pan radny Perlicjan zapytał o możliwość wyprofilowania drogi w Jaraczu by ułatwić spływ wody do rowu oraz o umożliwienie przejazdu do swoich działek właścicielom, a którym uniemożliwia to zagrodzenie terenu żwirowni przez prywatnego przedsiębiorcę  – pan kierownik odpowiedział, że jest to możliwe ze środków bieżących, natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, to pani Renata Tomaszewska odpowiedziała, że gmina nie jest w stanie nic zrobić, ponieważ jest to prywatny teren.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 19:30, protokołowała Anna Mazur.   

 

 

drukuj pobierz pdf