Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/348/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XLVIII/348/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

                Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 Uchwały Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 167, poz.2809),

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.     Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Rogoźno Parafii Rzymsko – Katolickiej        p.w. Św. Wita w Rogoźnie w wysokości  50.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację w roku 2010 prac konserwatorskich Ołtarza Bocznego – Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Kościele p.w. Św. Wita w Rogoźnie.

 

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

 Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/348/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

            Z troski o utrzymanie substancji zabytkowej położonej na terenie Gminy Rogoźno, Rada Miejska w Rogoźnie Uchwałą Nr XXVII/185/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku zobowiązała się do corocznego ustalania w budżecie gminy środków przeznaczonych na dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Niniejsza uchwała konkretyzuje te postanowienia stawiając sobie za cel inicjowanie szerzej pojętej akcji konserwatorskiej poprzez wspieranie działań podjętych przez właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku gminy.

Środki finansowe na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego znajdują pokrycie w planie finansowo – rzeczowym Urzędu Miejskiego na rok 2010, Dział 921, Rozdział 92120, § 2720.

 

 

 

drukuj pobierz pdf