Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKOŁ nr LXVI/2018 z LXVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKOŁ nr LXVI/2018

z LXVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 16.00

 

LXVI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul.Wojska Polskiego 4.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.  Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M. Kutkę.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV i LXV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
  1. dyskusja.
 6. Informacja o służbie zdrowia w Gminie Rogoźno.
  1. dyskusja
 7. Działalność spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”.
  1. dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźna,
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Miasta i Gminy Rogoźna,
  3. regulaminu korzystania ze ścieżki spacerowo – rowerowej „Promenada”,
  4. przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  5. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2426, położonej w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Lipowej, w trybie przetargowym,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 4/6 w Rogoźnie, w trybie przetargowym,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 12/10 w Rogoźnie, w trybie przetargowym,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 4/7 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
  10. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wełna 7/2, gm Rogoźno, w trybie bezprzetargowym,
  11. zmian w budżecie Gminy  Rogoźno na rok 2018,
  12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037.
 9. Sprawozdanie i stopień zaawansowania prac związanych z przebudową Pl. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcieporządkuobrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie po wprowadzeniu w ppkt) k) uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, oraz ppkt) m) uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody, ppkt n) uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Nadleśnictwie Durowo.

 

Ad. 3 Przyjęcieprotokołuz LXIV i LXV sesji  VII kadencji RadyMiejskiejwRogoźnie.

Protokół  z posiedzenia sesji LXIV został przyjęty 11 głosami „za” i 2 „wstrzymujących się” i protokół z sesji LXV został przyjęty 11 głosami „za” i 2 „wstrzymujących się”.

 

Ad. 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Pan radny Adam Nadolny zapytał, jak wygląda inwestycja na drodze szczytniewskiej? Pan starosta Adam Olejnik odpowiedział, że na drogę przeznaczone jest 500 tys zł i będzie ta inwestycja wykonywana w porozumieniu z burmistrzem Rogoźna, koniec inwestycji przewidziany jest na koniec września, natomiast rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w najbliższy czwartek. Pan radny Henryk Janus zapytał, jaka to będzie pomoc ze strony gminy? Pan starosta odpowiedział, bo nie wiadomo jaki finał będzie miał przetarg, poza tym wszystkie inwestycje będą rozliczane globalnie tj. droga Gościejewo – Karolewo, dokumentacja Za Jeziorem i chodnik na Wojska Polskiego.

 

Pan radny Łukasz Zaranek dołączył do obrad sesji o godz. 16:15.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, jaki zakres prac będzie wykonany na szczytniewskiej, czy planowane jest położenie asfaltu?

Pan Olejnik odpowiedział radnemu, że będzie to utwardzenie tłuczniem wraz z zawalcowaniem, a położenie asfaltu to byłby koszt kilku milionów, a ażeby dysponować takimi środkami należałoby mieć dotację, a żeby mieć dotację to bysi być odpowiednia ilość punktów.

Pan radny Sebastian Kupidura poprosił o wyjaśnienie kwestii strefy ciszy? Pan starosta poinformował, że jest to temat bieżący, którym w tej chwili zajmują się i pracownicy i radni. Powiedział, że do powiatu wpłynęły dwie petycje i w związku z tym, iż społeczeństwo jest w tym temacie podzielone planowane jest spotkanie z autorami tych pism. Podejmując decyzję w tej kwestii radni będą kierować się bezpieczeństwem użytkowników jeziora, ożywieniem flory ekologicznej, charakterem wód. Radny dopytał, czy obecna uchwała jest obowiązująca? Pan Adam Olejnik odpowiedział, że nikt nie stwierdził sprzeczności z prawem tej uchwały i oczywiście ona obowiązuje.

 

Ad. 5. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska powiedziała, że na terenie gminy nie będą odbywały się  półkolonie, natomiast inne jednostki taki wypoczynek organizują. W tym temacie głos zabrała pani kierownik GOPS-u Ewelina Kowalska, która powiedziała, że w dniach od 08.07.2018 roku do 21.07.2018 roku dzieci i młodzież w wieku od 7 roku życia do 15 roku życia będą brały udział w kolonii nad morzem w Ustroniu Morskim. Kolonia organizowana jest przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W kolonii będzie brało udział 23 dzieci z terenu Gminy Rogoźno.

Pani przewodnicząca GKRPA Maria Stachowiak przedstawiła:

 1. Wakacyjny program wycieczkowy dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych:
  1. Szkota Podstawowa nr 2
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • Wyżywienie - 500,00
   • Usługi - 500,00
  2. Szkota Podstawowa nr 3
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
  3. Szkoła Podstawowa Budziszewko
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
  4. Szkota Podstawowa Pruśce
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
  5. Szkoła Podstawowa Gościejewo
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
  6. Szkoła Podstawowa Parkowo
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
  7. Sołectwo Słomowo
   • wynagrodzenie dla opiekunów - 300,00
   • wyżywienie• 500,00
   • usługi - 500,00
   • Zadanie zrealizowane w dniu 1 czerwca 2018 roku.
   • Wycieczka dzieci ze sołectwa Słomowo do Rosnówka.
   • W załączeniu wykaz dzieci i opiekunów.
  8. Sołectwo Studzieniec
   • wynagrodzenie dła opiekunów - 300,00
   • wyżywienie - 500,00
   • usługi - 500,00
   • Zadanie zrealizowane w dniu 2 czerwca 2018 roku. Wycieczka dzieci ze sołectwa Studzienice do Biskupina, Wenecji. W załączeniu wykaz dzieci i opiekunów.
  9. Sołectwa :Garbatka, Owczegłowy
   • wyżywienie – 800,00
   • usługi – 2.900,00
 2. Obóz OSP
  • Usługi - 17.045,00
 3. Grupy wsparcia
  • Wyżywienie - 1.000,00
  • Usługi - 5.000,00
 4. Wakacyjny festyn rodzinny w dniu 28 lipca 2018 roku
  • Materiały - 433,00
  • Usługi - 20.000,00
 5. Dotacje : (realizacja zadań w sezonie wakacyjnym)
  • Stowarzyszenie „BARANEK" Świat ginących zawodów - 5.662,00
  • TPD Wakacje z przygodą   - 2.650,00
  • ZHP Harcerska Akcja Letnia - 5.000,00
  • Fundacja „ DAR ROGOŹNA " Wczasorekolekcje - 6.000,00
  • 19.312,00

 

RAZEM WAKACYJNY PROGRAM DLA DZIECI i MŁODZIEŻY w 2018 roku z GPPiRPAiN

 1. Wynagrodzenia dla opiekunów - 2.400,00
 2. Wyżywienie, materiały - 6.233,00
 3. Usługi - 48.945,00
 4. Dotacje - 19.312,00
  • 76.890,00

Sporządziła: M. Filipiak

Rogoźno dnia 8.06.2018 r


Ad. 6. Służba zdrowia w gminie Rogoźno.

Materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pan radny Maciej Kutka zapytał, czy są znane terminy kontraktowania dla specjalistów? Pan burmistrz wyjaśnił, że od kilku lat sa przygotowane lokale dla specjalistów tj. ortopeda, chirurg czy ginekolog, jednak do tej pory brak jest kontraktów. W najbliższym czasie tj. w czerwcu będzie kontraktowanie na ginekologa, a te kontrakty, które są będą wydłużone do końca roku. Przedstawiciel NFZ pan Paweł Dominiak poinformował, że planowane jest ogłoszenie konkursu na przełomie lipca i sierpnia. Pan burmistrz zapytał na jakie specjalności gmina może liczyć? Otrzymał odpowiedź, że ciężko jest powiedzieć, ponieważ do teraz analizowane są mapy potrzeb i pewności żadnej nie ma co do specjalności na danym terenie.

Pan radny Sebastian Kupidura do kogo zwracać się ma gmina z imienia i nazwiska by uzyskać konkretne informacje? Pan Dominiak powiedział, że pismo takie należy złożyć na główny adres NFZ.

Na koniec głos zabrała pani Urszula Bak – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Obornikach.

Pan burmistrz zapytał, dlaczego procedury w szpitali na izbie przyjęć trwaja tak długo? Pani naczelnik wyjaśniła, że procedura przyjęcia na izbie przyjęć trwa 6h z określeniem możliwości przyjęcia pacjenta na oddział, a oprócz tego dochodzą jeszcze kłopoty z rozbudową szpitala, co tez ma istotny wpływa na pracę izby przyjęć. Pan radny Hubert Kuszak zgłosił rozważenie możliwości wjazdu i wyjazdu do szpitala, ponieważ uiszczanie opłat  utrudnia swobodny ruch parkujących jak i pojazdów uprzywilejowanych. Pani Urszula Bak obiecała przekazać ta uwagę pani dyrektor.

 

Ad. 7 Działalność spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”.

Przygotowane dokumenty ze względu na ich obszerność stanowią załącznik do protokołu.

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała skąd wynika wysoka cena ciepłej wody? Pan prezes poinformował, że cena energii cieplnej spadła o 15% w ostatnim czasie, natomiast ciepła woda to nie jest problem Megawatu, ponieważ tym zajmują się administratorzy, a na przykładzie willi Bergamo można stwierdzić, że straty na instalacji wewnętrznej wynoszą 30% ponieważ brakuje odpowiedniej izolacji pionów.

Pan radny Kupidura zapytał, czy odległość bloku od kotłowni ma znaczenie? Pan Gruszczyński odpowiedział, że nie ma żadnego znaczenia, a roczne straty na przesyle wynoszę ok 10% i jest to wkalkulowane w cenę. Straty generują głównie instalacje wewnętrzne. Pan Kupidura zapytał, czy w innych miejscach tez można oznaczyć % strat? Pan prezes odpowiedział, że taki szacunki, można wykonać tylko w willi bergamo. Radny poprosił o wyjaśnienie, czy gdyby poddano budynki termomodernizacji, to czy byłby obniżone koszty? Prezes wyjaśnił, że należałoby poddać termomodernizacji wewnętrzne instalacje tzw piony, chociaż większość budynków już jest poddanych termomodernizacji, jednak należy też zwrócić uwagę na to, iż budynki te budowano  w zupełnie innych czasach, gdzie obowiązywało inne prawo budowlane. Pani radna Erenc – Szpek zapytała, ile dołączyło się odbiorców do Megawatu, a ilu zrezygnowało? Pan prezes powiedział, że ostatnim klientem jest willa bergamo, natomiast w ostatnim czasie nikt nie zrezygnował.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał, czy właściciele zwrócili się do Aquabellisu o wykup odcinka sieci kanalizacyjnej? Pan prezes odpowiedział, że tak, jednak rozbieżność zaproponowanych cen jest tak duża, że takiego porozumienia na ta chwile nie ma. Radny Kuszak zapytał, czy dla klientów korzystających z e-faktur planowane jest wprowadzenie zniżek? Pan Goszczyński powiedział, że owszem w niedalekiej przyszłości można takie zniżki wprowadzić jednak na ta chwilę skala tych klientów jest zbyt niska. Pan radny Jarosław Łatka zapytał, czy będzie wykonane odwodnienie na ulicy Diamentowej? Pan prezes powiedział, że będzie wykonane w najbliższym czasie, ponieważ być może sprawa umknęła w natłoku obowiązków. Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek poprosiła o interwencję w sprawie handlowców naprzeciwko supermarketu Tesco, ponieważ borykają się oni z brakiem kanalizacji. Pan prezes obiecał zając się tym tematem. Pan radny Łatka zapytał o plan modernizacji przepompowni na ul. Nowej. Prezes odpowiedział, że nie ma takich planów natomiast będzie zmodernizowana przepompownia na ul. Paderewskiego, ponieważ stwarza więcej problemów.

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźna, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Miasta i Gminy Rogoźna, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 3. regulaminu korzystania ze ścieżki spacerowo – rowerowej „Promenada”, projekt uchwały przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda. Pan wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski zaproponował wykreślenie w pkt 7 ppkt d) przebywania na terenie ścieżki w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych: w czasie mgły, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu, ze względu na śliską nawierzchnię – zmiana została przyjęta „za” 9 glosami, „wstrzymujących się – 2 głosy i ”przeciw” – 1 glos, całośc uchwały została przyjeta 12 głosami”za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
 4. przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, projekt uchwały przedstawił prezes Aquabellisu, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 5. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2426, położonej w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Lipowej, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 4/6 w Rogoźnie, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 12/10 w Rogoźnie, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 4/7 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wełna 7/2, gm Rogoźno, w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 11. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, projekt uchwały przytoczyła radnym pani skarbnik Maria Kachlicka, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 12. zmian w budżecie Gminy  Rogoźno na rok 2018, autopoprawki nr 1, 2, 3 zostały przyjęte jednogłośnie podobnie jak cała uchwała budżetowa,
 13. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037, pani skarbnik wyjaśniła dwie autopoprawki i całość uchwały, które zostały przyjęte jednogłośnie,
 14. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 15. uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Nadleśnictwie Durowo, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9 Sprawozdanie i stopień zaawansowania prac związanych z przebudową Pl. Karola

Marcinkowskiego w Rogoźnie.

 

Do dnia 27.06.2018 r. odebrano roboty na łączną wartość 808 910,13 zł brutto

Pierwszy odbiór 20.03.2018 r., drugi odbiór 24.04.2018 r. , trzeci odbiór 29.05.2018 r.

Pozostało do wykonania i odebrania: 414 414,87 zł

Kolejny planowany odbiór prac nastąpi w dniu 28.06.2018 r.

Problemy wynikłe na budowie:

Obecnie jest brak problemów, wszystkie prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W dniu 28 czerwca nastąpi oficjalna zmiana kierownika budowy.

Do dnia 27.06.2018 r. odebrano roboty na łączną wartość 3 447 803,84 zł brutto

Pierwszy odbiór 29.03.2018 r., drugi odbiór 06.04.2018 r. , trzeci 24.04.2018 r., czwarty 10.05.2018 r., piąty 22.05.2018 r., szósty odbiór 05.06.2018 r., siódmy odbiór 22.06.2018 r.

Pozostało do wykonania i odebrania: 3 280 763,10 zł

Problemy wynikłe na budowie:

Obecnie brak jest problemów.

Od dnia 18.06.2018 r. nastąpiła zmiana kierownika robót sanitarnych.

Do dnia dzisiejszego na plac budowy dostarczono:

 • Ponad 1 km oporników granitowych
 • Ponad 900 m krawężników granitowych
 • 200 ton kostki łupanej granitowej
 • Ok. 1 500 m2 płyt granitowych 80x60 cm gr. 10 cm

 

Ad. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie  o udziale w spotkaniach i działaniach podejmowanych w okresie od 31 maja do 27 czerwca  2018 roku.

 

 •  02.06. – „VII Biesiada Majowa Zespołów Śpiewaczych” zorganizowana przez Stowarzyszenie „Gościnianka” w Gościejewie.
  • Uroczystość Otwarcia Sezonu Ratownictwa Wodnego 2018 zorganizowana przez WOPR Województwa Wielkopolskiego, Oddział Miejsko-Powiatowy w Rogoźnie.
 • 06.06. - Rada Sołecka Sołectwa Gościejewo.
 • 16.06. – „Dzień Sportu” w  ZS  w Gościejewie.
 • 17.06. - Gminny Turniej Wsi – Karolewo 2018.
 • 21.06. - Zebranie Wiejskie Sołectwa Owieczki.
 • 22.06. – Zakończenie roku szkolnego w ZS Gościejewo.
  • Zakończenie roku szkolnego  kl. III Gimnazjum w Gościejewie.
 • 23.06. –  Wianki w Budziszewku, zorganizowane przez Stowarzyszenie Natura Budziszewko.
  • Piknik dla mieszkańców, zorganizowany przez  Sołectwa Budziszewko.
  • Rogozińska Noc Kupały – Wianki w Rogoźnie.
 • 24.06. –  Mecz towarzyski: Reprezentacja GLPN – „Orły Kruka” na stadionie w Gościejewie.
 • 25.06. –  Posiedzenie KGFiR.
  • Zebranie Wiejskie Sołectwa Karolewo.
 • 26.06. – „Dni Pola” z Firmą IGP w gospodarstwie p. Rybaka w Gościejewie.

 

Dnia 15.06.2018 r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem była kontrola wydatków i ocena realizacji budżetów szkół.

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej   w składzie:

 • Katarzyna Erenc- Szpek - przewodnicząca
 • Bartosz Perlicjan - wiceprzewodniczący
 • Longina Kolanowska- członek komisji
 • Ewa Wysocka - członek komisji;

jak również zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza p. Renata Tomaszewska, Dyrektor CUW-u, p. Zbigniew Heydrych i główna księgowa CUW- u, p. Małgorzata Makowska.

Po wysłuchaniu streszczenia tematu przedstawionego przez główną księgowa CUW-u, przeanalizowaniu  sprawozdania  z wykonania planu  wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 maja 2018 roku, sprawdzeniu faktur oraz otrzymaniu odpowiedzi na pytania członków , Komisja Rewizyjna stwierdziła  co następuje: łączny plan jednostek oświatowych w Gminie Rogoźno na dzień 01.01.2018 r. wynosił 22 047 976 zł (uchwała nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11.12.2017 r ) i zmieniany był dwukrotnie:

 • Uchwała nr LXII/552/218 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.04.2018 – wprowadzono środki na wkład własny Gminy (3500 zł na udział w programie „Aktywna Tablica”
 • Uchwała nr LXIII/556/218 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24.05.2018- wprowadzono środki na adaptację pomieszczeń, remonty oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla szkoły Podstawowej nr 3 (220 700zł). Zwiększono plan w SP w Gościejewie o 140 000 zł na wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej

Plan wydatków  po zmianie wynosi 22 399 976,46 zł. Wykonanie na 31.05.2018 r wynosi 9 735 601,86 zł.

Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 21 czerwcaa 2018 roku wUrzędzie Miejskim w Rogoźnie

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Renata Tomaszewska, Skarbnik Maria Kachlicka, Kierownik GOPS Ewelina Kowalska, Przewodnicząca GKRPA Maria Stachowiak oraz Kierownik Wydziału Roman Piątkowski.

 

Komisja obradowała w pełnym składzie.

Tematem posiedzenia był letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Temat został omówiony przez p. Marię Stachowiak i p. Ewelinę Kowalską.

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.

Komisja wysunęła radnego Jarosława Łatkę na członka komisji w konkursach „Mój piękny dom” i „Moja piękna zagroda”.

Komisja jednogłośnie przyjęła także wnioski:

 • radnego Zbigniewa Chudzickiego o dokończenie ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym oraz  wykoszenia trawy na ul. Mjr Biskupskiego,
 • radnego Jarosława Łatki o wycięcie trawy na ul. Południowej,
 • radnego Łukasza Zaranka w sprawie wycięcia krzaków od ul. Lipowej do Ciesiel,
 • radnej Katarzyny Erenc – Szpek o ustawienie koszy na ul. Fabrycznej.

 

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa miała swoje posiedzenie w dniu 25 czerwca 2018r. Tematem posiedzenia była informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat. W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Roman Szuberski, Skarbnik Maria Kachlicka, Kierownicy Wydziału Roman Piątkowski, Paweł Andrzejczak oraz Prezesi Spółek Gminnych Aquabellis i Megawat.

Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie.

Prezesi szeroko omówili sytuację w swoich spółkach pod kątem finansowym, zapoznali radnych z planowanymi inwestycjami. Radni otrzymali informację, że sytuacja finansowa spółek jest stabilna. Natomiast stan służby zdrowia w Gminie Rogoźno przedstawił Burmistrz Roman Szuberski. W dalszej części komisja omówiła materiały na sesję, które zreferowali: pan Roman Piątkowski oraz pani skarbnik Maria Kachlicka . Członkowie komisji zgłosili cztery wnioski. Pierwszy wniosek złożył Bartosz Perlicjan do GDDKiA o wybudowanie sygnalizacji świetlnej na DK11 na skrzyżowaniu z drogą Wełna – Parkowo. Następny wniosek złożył Krzysztof Nikodem o zamontowanie skrzynki prądowej na boisku w Garbatce. Kolejny wniosek złożył Henryk Janus do Burmistrza o ustawienie znaku ograniczającego wjazd pojazdów ciężarowych powyżej 12 t na drodze gminnej nr 272514P pomiędzy DK11, a drogą powiatową 1352P Ruda – Przybychowo. Ostatni wniosek złożył Sebastian Kupidura do Zarządu Dróg Powiatowych o przywrócenie na drodze powiatowej nr 2029P Rogoźno – Murowana Goślina w miejscowości Międzylesie od strony Rogożna i od Studzieńca znaków ostrzegawczych A-18A zwierzęta gospodarskie. Wszystkie wnioski KG,FiR przyjęła jednogłośnie.

 

 

Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA

z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie

za okres od  24.05.2018 r. do 27.06.2018 r.

 

Uchwała Nr LXV/563/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie oświadczenia w sprawie studium korytarzowego drogi ekspresowej S11 – uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Uchwała Nr LXIV/562/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody \\ uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Uchwała NR LXIV/561/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 1468/1, 1467/1, 1415, 1412 i 1406 – obręb ROGOŹNO oraz działek nr: 378 i 380/1 – obręb GARBATKA, uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Uchwała NR LXIV/560/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2385/13 – obręb ROGOŹNO, uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Uchwała nr LXIV/559/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2017  uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Uchwała Nr LXIV/558/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2017 rok uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Uchwała Nr LXIII/557/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037, uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Uchwała nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok, uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i ogłoszona w Dz. U. w dniu 28.05.2018 poz nr 4353

Uchwała Nr LXIII/555/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja2018 r. w sprawie wyrażenia zgod na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Uchwała Nr LXIII/554/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie , uchwała przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszona w Dz.U. w dniu 28.05.2018 poz nr 4352.

 

30 maja
-udział w ćwiczeniach obronnych z udziałem TOAW (AK).
02 czerwca
-udział w otwarciu sezonu  ratowniczego WOPR w Rogoźnie.
-udział w VII Majowej Biesiadzie zespołów Śpiewaczych w Gościejewie.
-udział w Rogozińskim Dniu Dziecka w Amfiteatrze.
03 czerwca
-udział w Pikniku Rodzinnym w Parkowie.
04 czerwca
-udział w otwarciu Działu Dziecięcego oraz zakątka Dzidziusiowo w Bibliotece Miejskiej w Rogoźnie.
-podpisanie umowy  z Wicewojewodą Wielkopolskim Panią Marleną Maląg, na sfinansowanie zadania związanego z uruchomieniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie.
06 czerwca
-udział w Walnym Zgromadzeniu  Rzemieślników
- wizyta u notariusza w Wągrowcu.
- wizyta u notariusza w Rogoźnie.
-udział  w zakończeniu roku akademickiego RUTW.
09 czerwca
- udział w otwarciu XVII Regat z Okazji Dnia Dziecka o puchar Burmistrza.
 
10 czerwca
-udział w zawodach wędkarskich Koła PZW przy RCK w Rogoźnie.
-udział w uroczystym otwarciu nowo wyremontowanego boiska w Tarnowie, oraz wręczenie medali i pucharów na zakończenie GLPN.
- udział w festynie rodzinnym w SP w Pruścach.
15 czerwca
-udział w otwarciu miasteczka ruchu drogowego w SP nr 3.
- udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej OPUS.
17 czerwca
-udział w uroczystym podsumowaniu sezonu Akademii Piłkarskiej Reissa.
 
- udział w Zawodach Strzeleckich Bractwa Kurkowego.
 
- udział w wręczeniu pucharów i medali uczestnikom Turnieju Wsi w Karolewie.
19 czerwca
- udział w Sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym.
20 czerwca
-udział w uroczystym ślubowaniu klasy mundurowej w ZS im. H. Cegielskiego.   
21czerwca
-udział w Pożegnaniu  Absolwentów Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie.
-udział w posiedzeniu KSSOiK.
22 czerwca
- udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  w Obornikach.
-udział w Uroczystej sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
- udział w wręczeniu dyplomów uznania oraz stypendiów  najlepszym  uczniom biorącym udział w projekcie unijnym "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem."
23 czerwca
- udział w festynie WIANKI zorganizowanym przez K.Ż „Kotwica”.
24 czerwca
-udział w wręczeniu pucharów i medali uczestnikom meczu towarzyskiego Orły Kruka i reprezentacji GLPN.
25 czerwca
-udział w posiedzeniu KGFiR.

 

 

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych.

Brak.

 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski odczytał odczytał odpowiedzi na interpelacje pana Krzysztofa Nikodema:

„W odpowiedzi na wniosek nr 2 dotyczący doprowadzenia energii elektrycznej do boiska sportowego w Garbatce wraz z montażem skrzynki rozdzielczej informuję, że w obecnie realizowanym budżecie na 2018 rok nie ujęto realizacji w/w zadania, natomiast w przypadku wprowadzenia zmian w budżecie i posiadania wolnych środków rozważymy możliwość realizacji. Informuję również, ze procedura związana z montażem skrzynki wraz z podłączeniem instalacji do sieci, to okres około 6 miesięcy.”

 

„W odpowiedzi na interpelację nr 2/2018 z dnia 30.05.2018r. w sprawie zainstalowanie w m. Ruda lampy na słupie przy placu zabaw informuje, że w obecnie realizowanym budżecie na 2018 rok nie jest ujęta realizacja w/w zadania, natomiast w przypadku wprowadzenia zmian w budżecie i posiadania wolnych środków rozważymy możliwość realizacji. Jednocześnie informuję, że kwota 3 000,- zl. zgodnie z planem wydatków ujętych w budżecie na 2018 rok, zabezpieczona w przedsięwzięcie funduszu soleckiego dotyczy zamontowania oświetlenia na działce nr 582 w m. Ruda.”

 

                           „W odpowiedzi  na  interpelację  nr 3/2018  z dnia 30.05.2018r.  informuję,  że  zgodnie z umową INTZ.272.9.2014 z dnia 14.05.2014r.Wykonawca był zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5% wartości umowy. Wypłata drugiej części w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę 3 752,82 zł. + odsetki została wstrzymana na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Wykonawca w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach w sprawie przeglądu w/w świetlicy nie przybył i przeglądu dokonała powołana  komisja w obecności sołtysa Pana Krzysztofa Nikodema. Ostatni przegląd gwarancyjny odbył się w dniu 09.05.2017r.  także  bez obecności Wykonawcy.  O ustaleniach  spisanych  notatką   służbową

w  dniu  09.05.2017r. Wykonawca  został  powiadomiony  drogą  e-mail  z  prośbą  o  kontakt w sprawie ustalenia terminu usunięcia usterek. Do dnia dzisiejszego usterki nie zostały usunięte  i w  związku   z  powyższym   zlecone   zostały  do   wykonania   Spółdzielni  OPUS w Rogoźnie na koszt Wykonawcy.”

Pan radny Krzysztof Nikodem powiedział że gwarancja już dawno minęła a kwota na naprawę usterek jest niewystarczająca. Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział, że gmina ma prawo dochodzić roszczeń, w przeciwnym razie gmina wystąpi na drogę sądową jeżeli kwota usterek będzie znaczna.

 

oraz odpowiedź na interplecje pana radnego Huberta Kuszaka:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2018r. (data wpływu: 07.05.2018r.) znak: BR.0003.4.2018 oraz załączonej kopii interpelacji Pana Huberta Kuszaka - radnego Rady Miejskiej Rogoźna dotyczącej obowiązywania strefy ciszy w Rogoźnie na Jeziorze Rogozińskim uprzejmie informuję, że:

1.nadal obowiązuje Uchwała Nr IX/59/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30.06.2003r. w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach zmieniona Uchwałą Nr XIX/116/04 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 kwietnia 2004r.1 która skreśla w tytule oraz w treści uchwały słowo „i elektrycznymi". Uchwalenie uchwały było poprzedzone szeroką konsultacją z zainteresowanymi jednostkami i organizacjami samorządowymi, społecznymi i gospodarczymi. Uchwała Rady Powiatu Obornickiego wprowadziła przedmiotowy zakaz na wniosek Rady Miejskiej Rogoźna i Stowarzyszenia „Jezioro Rogozińskie". O zmianę przedmiotowej uchwały do przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego zwrócił się Zarząd „Stowarzyszenia Jezioro Rogozińskie". Zarząd Powiatu Obornickiego zwrócił się do:

 • Burmistrza Rogoźna,
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej Rogoźna,
 • uprawnionego do rybactwa,
 • kół wędkarskich,
 • klubów sportowych,

-WOPR-u,

 • oraz zainteresowanych stowarzyszeń,

o opinię w sprawie zmiany przedmiotowej uchwały polegającej na dopuszczeniu do użytkowania na jeziorach leżących na terenie powiatu obornickiego łodzi o napędzie elektrycznym, z powodu małej emisji hałasu. Wszystkie otrzymane opinie były pozytywne i podkreślały, że proponowana zmiana ułatwi zainteresowanym korzystanie z wód jezior.

odnosząc się do kwestii nazwy jeziora po analizie sprawy stwierdza się, że nazwa „Jezioro Rogozińskie" jest powszechnie używana przez mieszkańców Gminy Rogoźno oraz jednostki samorządowe, inne podmioty gospodarcze i społeczne o czym świadczy cała procedura związana z uchwaleniem uchwały oraz m.in. treść załączonej interpelacji Radnego Rady Miejskiej Rogoźna Pana Huberta Kuszaka, a także nazwa Wnioskodawcy, którym jest „Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie". Wątpliwości co do nazwy jeziora podnoszone w piśmie Pana Burmistrza zostały spowodowane przez zamieszczoną w „Atlasie podziału hydrograficznego Polski" oraz „Narodowym gazeterze Polski" nazwą „Jezioro Rogoźno". Należy stwierdzić więc, że obydwie używane nazwy dotyczą tego samego jeziora położonego w gminie Rogoźno.

w obrocie prawnym jest wiele decyzji dotyczących Jeziora Rogozińskiego wydanych przez Starostę Obornickiego, Burmistrza Rogoźna, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewodę Wielkopolskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, WFOSiGW - umowa

współfinansowanie m.in.:

 • decyzja Starosty Obornickiego z dnia 15.04.2002r. nr OS.IV.6210/19/99 na wniosek Gminy Rogoźno ustalająca linię brzegu Jeziora Rogozińskiego,
 • decyzja Starosty Obornickiego z dnia 10.02.2010r, nr OS.IV.6223-28/09 udzielająca WZMiUW w Poznaniu Inspektorat Oborniki z siedzibą w Przyborowie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Jez. Rogozińskiego, piętrzenie i retencjonowanie wód w piętrzonym jeziorze Rogozińskim oraz zatwierdzająca Instrukcję Gospodarowania Wodą,
 • decyzja Starosty Obornickiego z dnia 15.06.2013r. nr OS.IV.6341.7.2013 udzielająca Burmistrzowi Rogoźna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych w separatorach wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rogoźna,
 • decyzja Burmistrza Rogoźna z dnia 29.03.201 Or. nr GPiM.7331-1-3/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji oraz budowie separatorów na istniejących wylotach kanalizacji deszczowej do Jeziora Rogozińskiego;
 • decyzja Starosty Obornickiego z dnia 28.08.2013r. nr OS.IV.6341.20.2012 udzielająca Klubowi Żeglarskiemu „KOTWICA" pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę pomostu żeglarskiego na jeziorze Rogozińskim,
 • decyzja Burmistrza Rogoźna z dnia 16,04.2012r. nr GPiM.6730.13.2012 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy istniejącego pomostu na przystani żeglarskiej Klubu Żeglarskiego „KOTWICA",

decyzja Starosty Obornickiego z dnia 02.07.2013r. nr AB.6740.183.2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Klubu Żeglarskiego „KOTWICA" na przebudowę i rozbudowę pomostu na przystani żeglarskiej,”

 

Ad. 12. Wolnegłosyiwnioski.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, jak wygląda sprawa palacu w Wełnie, czy kwota 20 tys zł dla prywatnego przedsiębiorcy została już rozliczona i skąd wzięła się kara 10 tys zł dla tej osoby?

Pani skarbnik Maria Kachlicka wyjaśniła, że przedsiębiorca remontował oficynę, wykonał to we wskazanym terminie i został rozliczony. Swoją pracę udokumentował licznymi fotografiami. Natomiast to o co pytał radny dotyczy właściciela pałacu w Wełnie, który został ukarany mandatem  od Konserwatora Zabytków, jednak sa to dwie odrębne własności.

Następnie radny podziękował za dostarczenie piasku na skatepark, jednak zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia tuj rosnących obok skateparku, ponieważ parkujący tam działkowicze niszczą te drzewka. Kierownik Andrzejczak powiedział, że planowane jest tam ogrodzenie 3 barierek w najbliższym okresie.

 

Ad. 13. Zakończenie.

Posiedzenie sesji zostało zakończone trzykrotnym uderzeniem laski przez Pana Przewodniczącego Henryka Janusa o godz. 20:00 – protokołowała Anna Mazu

 

drukuj pobierz pdf