Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 20/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 12 grudnia 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 20/2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 12 grudnia 2012 r. o godz. 15.30 w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny H. Kuszak uczestniczył w posiedzeniu od godz. 15.45.

Radny R. Szuberski, radna R. Tomaszewska i radny M. Kutka uczestniczyli w posiedzeniu Komisji do godz. 17.45. Radny R. Dworzański opuścił posiedzenie Komisji od godz. 15.45 do 16.45.

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

4.       Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie:

                a) wystąpienie Dyrektor Centrum,  

                b) zapoznanie się z bazą placówki,

                c) dyskusja.

5.       Omówienie projektu planu pracy Komisji SSOiK na 2013 rok:

                a) prezentacja planu pracy,

                b) przyjęcie planu pracy.

6.       Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosamizaw obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 19/2012 został przyjęty 5 głosamizaprzy 1 głosiewstrzymującymw obecności 6 członków Komisji.

 

Informację o działalności i funkcjonowaniu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie przedstawiła Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży B. Matelska.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z bazą Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

c) dyskusja

Radna R. Tomaszewska zapytała ile osób może jednorazowo przebywać w Centrum?

Dyrektor Centrum odpowiedziała, że w ośrodku może przebywać łącznie 78 osób. Dodała, że chciałaby rozbudować Centrum, zwłaszcza że istnieje możliwość kupna sąsiedniej działki, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że budynek w którym znajduje się Centrum jest bardzo duży, a jednocześnie nie można przyjąć znacznej liczby osób.

Dyrektor Centrum poinformowała, że w przeszłości rozważano utworzenie na terenie dwóch filii Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Dodała, że obecnie trudno ocenić czy koncepcja ta zostanie zrealizowana.

Radna R. Tomaszewska zwróciła uwagę, że obecnie zapisy uczniów, którzy chcieliby skorzystać z pobytu w Centrum na 2016 r. Biorąc pod uwagę, że nauka w gimnazjum trwa 3 lata, to trzeba w ciemno prowadzić zapisy młodzieży. Dodała, że wychowawca klasy powinien mieć możliwość planowania z daną grupy młodzieży pobytu.

Dyrektor Centrum poinformowała, że wychowawcy klas, którzy przyjeżdżają z młodzieżą do ośrodka z reguły na koniec wyjazdu, dokonują zapisu na termin pobyt kolejnej grupy. Dodała, że jeżeli z pobytu chce skorzystać szkoła, która dotąd nie przebywała w Centrum, to ma ona pierwszeństwo przed szkołami, które korzystały z programu profilaktycznego oferowanego przez Centrum. Gdy, jakaś ze szkół zrezygnuje z pobytu w wyznaczonym terminie, to wówczas propozycję pobytu przedstawia się najbliższym placówką.

Radna R. Tomaszewska zapytała jakie jest zainteresowanie ze strony szkół rogozińskich pobytem w Centrum?

Dyrektor Centrum odpowiedziała, że ostatnio w Centrum przebywały p. A. Pasternak i p. K. Erenc-Szpek z grupą młodzieży, która miała ogromny problem z nikotynizmem. Pobyt w Centrum uświadomił młodzieży w jaki nałóg popadli.

Radna R. Tomaszewska nadmieniła, że zapotrzebowanie na pobyt w ośrodku jest bardzo duże, zwłaszcza że szkoły przy natłoku zajęć, nie w stanie wypełnić powstającej luki profilaktycznej.

Dyrektor Centrum powiedziała, że polski system oświaty nie jest bardzo dobry i trzeba by go zmienić. Dodała, że w Centrum przebywały również dzieci i młodzież z Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół w Parkowie.

Radna R. Tomaszewska zapytała ile osób łącznie z obsługą jest zatrudnionych w Centrum?

Dyrektor Centrum poinformowała, że w Centrum pracuje 17 osób, które posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony. Dodała, że tylko jedna osoba posiada umowę na ½ etatu.

Radna R. Tomaszewska zapytała ile osób z terenu Gminy Rogoźno zatrudnionych jest w Centrum?

Dyrektor Centrum odpowiedziała, że większość pracowników stanowią osoby z terenu Gminy Rogoźno.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – omówienie projektu planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2013 rok.

Projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2013 rok przedstawił Przewodniczący Z. Chudzicki.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że w planie pracy powinien znaleźć się również temat poświęcony zabytkom Gminy Rogoźno.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby temat z miesiąca stycznia: działalność kulturalna w gminie zawęzić do tematyki muzealnictwa.

Przewodniczący Z. Chudzicki zwrócił uwagę, że na miesiąc grudzień zaplanował posiedzenie Komisji, które będzie poświęcone funkcjonowaniu Muzeum im. W. Dutkiewicz w Rogoźnie. Dodał, że wówczas można by zaproponowany przez radnego R. Szuberskiego temat omówić. Zaproponował, aby temat grudniowego posiedzenia otrzymał brzmienie: zapoznanie się z bazą i funkcjonowaniem Muzeum im. W. Dutkiewicz oraz dobrami kultury i zabytkami na terenie Gminy Rogoźno.

Radny R. Szuberski zaproponował pomoc w realizacji tematu dotyczącego dóbr i zabytków kultury na terenie Gminy Rogoźno. Na posiedzenie Komisji można by zaprosić kilku właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych, aby mieli możliwość przedstawienia podejmowanych przez siebie działań w zakresie ich ochrony i właściwego utrzymania ich stanu technicznego. Zwrócił uwagę, iż w przygotowanym projekcie budżetu proponuje się przeznaczyć środki finansowe na Kościół św. Wita i na budynek położony na Placu Powstańców Wielkopolskich.

Radny M. Kutka zwrócił uwagę, czy organizacja posiedzenia wyjazdowego w miesiącu grudniu jest właściwym pomysłem, ze względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne.

Radny R. Dworzański powiedział, że posiedzenie grudniowe Komisji nie powinno mieć objazdowego charakteru.

Skarbnik Gminy poprosiła, aby temat z miesiąca czerwca, tj. informacja z wykonania budżetu za 2012 r. przenieść na miesiąc maj, a temat z miesiąca maja, tj. funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Budziszewku przenieść na miesiąc czerwiec.

Członkowie Komisji zaakceptowali propozycję zmian zaproponowanych przez Skarbnika Gminy.

b) przyjęcie planu pracy

Projekt plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2013 r. wraz z zgłoszonymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Z. Chudzicki przedstawił Komisji do zaopiniowania wnioski o przyznanie dotacji  na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostały złożone przez p. S. Szczepańską oraz Parafię św. Wita.

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez p. S. Szczepańską i Parafię Rzymsko-Katolicką p. w. św. Wita w Rogoźnie, o  przyznanie dotacji  na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Powyższa opinia została przyjęta jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotacja dla p. S. Szczepańskiej) przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Wita w Rogoźnie) przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Szuberski zapytał czy inne instytucje składały wnioski o przyznanie dotacji?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zostały złożone tylko dwa wnioski o przyznanie dotacji. Ponadto poinformowała, że wniosek Parafii św. Wita został złożony po upływie wymagalnego terminu (tj. 30 września), ale w terminie w którym można było go uwzględnić w projekcie budżetu.

 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański.

Radny R. Szuberski poprosił o rozszerzenie tematu kontroli z miesiąca stycznia o skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej w Rogoźnie za 2012 rok. Dodał, że chce aby do tej sprawy ustosunkowała się Komisja Rewizyjna, ponieważ osoby wnoszące skargi mają pretensje iż zostały one rozpatrzone w niewłaściwy sposób.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny R. Dworzański zapytał ile wynosić będzie cena 1 m² gruntu?

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że cena wywoławcza za całą działkę ma wynosić ok. 40-50 tys. zł.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny H. Kuszak zapytał czy w jednej uchwale można proponować najem lokalu dla trzech różnych najemców? Zapytał czy nie powinny zostać przygotowane trzy odrębne uchwały?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że niejednokrotnie były przygotowywane uchwały, w których wyrażano zgodę na najem lokali przez kilku najemców.

Radny H. Kuszak zapytał czy w jednej uchwale można łączyć oddanie w najem lokali, które będą służyły różnym celom, np. handlowi i diagnostyce medycznej? Dodał, że uważa iż powinny zostać przygotowane odrębne uchwały dla każdego z lokali.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że uchwała dotyczy zawarcia umów i kategoria lokali nie odgrywa ważniejszej roli. Dodał, że w poszczególnych podpunktach zostaną wskazane okresy na jakie mają zostać zawarte umowy.

Radny R. Dworzański zapytał czy jeżeli zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony, to będzie istniała możliwość jej wypowiedzenia, a w przypadku umowy na czas określony są większe problemy z wypowiedzeniem umowy.

Kierownik WGNRiOŚ zwrócił uwagę, że umowa na czas nieokreślony jest dla gminy korzystniejsza, zarówno w zakresie polityki czynszowej, jak i w zakresie wypowiedzenia umowy.

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Sekretarz Gminy poprosiła, aby w §2 wykreślić pkt 30, ponieważ został on mylnie powtórzony, w §13 pkt 2 zmienić oznaczenie kolejnych podpkt odpowiednio: a, b, c, gdyż dwa zostały podpunkty oznaczone literą a.

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Przewodniczący Z. Chudzicki poinformował, że w gminach należących do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych zostały uchwalone następujące stawki:

-         Gmina Chodzież – stawka za odpady segregowane 10 zł, stawka za odpady niesegregowane 13 zł,

-         Gmina Gołańcz – stawka za odpady segregowane 8 zł, stawka za odpady niesegregowane 12 zł,

-         Gmina Margonin – stawka 32 zł od gospodarstwa,

-         Gmina Wapno – stawka za odpady segregowane 9 zł, stawka za odpady niesegregowane 14 zł,

-         Gmina Wągrowiec - stawka za odpady segregowane 8 zł, stawka za odpady niesegregowane 14 zł, 

-         Miasto Wągrowiec - stawka za odpady segregowane 14 zł, stawka za odpady niesegregowane 19 zł – propozycja. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że w wyniku spływających informacji od mieszkańców liczba mieszkańców gminy jest niższa od dany pozyskanych z ewidencji ludności. Wg deklaracji  mieszkańców gmina zamieszkiwana jest przez 15 tys. osób.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że problemem będzie właściwa ewidencja mieszkańców, zwłaszcza studentów i osób pracujących za granicą. Dodał, że wiele osób w ogóle nie zostanie zewidencjonowanych.

Radny R. Szuberski zapytał co wpłynęło na wysokość proponowanych stawek?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że mieszkańcy dotychczas nie ponosili kosztów selektywnej zbiórki odpadów, a w nowym systemie będą ponosić jej koszty.

Radny M. Kutka zapytał w jaki sposób mieszkańcy będą płacić za odbiór sprzętu RTV i AGD?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że koszt zbiórki tego typu odpadów został wkalkulowany w proponowane stawki.

Radny M. Kutka zapytał w jakim systemie będzie odbierany zużyty sprzęt RTV i AGD?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że sposób odbioru odpadów, w tym zużytego sprzętu RTV i AGD został opisany z przedłożonym projekcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno.

Radny R. Szuberski powiedział, że odbiór śmieci zmieszanych nie jest aż tak drogi, jak zostało to wyliczone. Dodał, że można sprawdzić ile kosztuje odbiór śmieci z osiedla. Informowanie, że 30% mieszkańców nie płaci za odbiór śmieci, jest skandalem i wynikiem braku właściwej egzekucji. Jeżeli średni koszt odbioru śmieci zmieszanych wynosi ok. 8-9 zł, to dlaczego proponuje się stawkę 15 zł i z czego wynika ta nadwyżka. Poinformował, że Gmina Ryczywół wyliczyła stawki wg kosztów obecnie obowiązujących, i na większą odległość będą przewozić śmieci, gdyż nie mają własnego wysypiska.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przyjęto iż strumień odpadów zwiększy się o 30%, ponieważ część mieszkańców nie posiada umowy na odbiór śmieci lub spala je w piecach. Przeprowadzono weryfikację złożonych przez mieszkańców deklaracji i okazało się iż przedsiębiorstwo p. H. Siwińskiego rozwiązało umowy z mieszkańcami, ponieważ nie płacili oni za odbiór odpadów.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że dotychczas jako mieszkaniec osiedla płaci 6,50 zł/osobę, to nawet jeżeli będzie płacił za odbiór śmieci segregowanych zapłaci 10 zł/osobę. Jeżeli dotychczas 4-ro osobowa rodzina płaci 18 zł za odbiór pojemnika ze śmieciami, to po wprowadzeniu stawek zapłaci łącznie 40 zł, co stanowi wzrost o ok. 50%.

Radny R. Szuberski powiedział, że nie rozumie dlaczego mieszkańcy wg proponowanej uchwały mają płacić więcej za odbiór odpadów. Dodał, że uważa iż w nowym systemie opłaty powinny być niższe niż dotychczas. Ponadto powiedział, że ilość śmieci się nie zmieni, ponieważ z własnego doświadczenia wie iż nie ma możliwości schowania śmieci.

Skarbnik Gminy powiedziała, że być może radny nie ma możliwości schowania śmieci, ale inni mieszkańcy mają takie możliwości.

 

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Z. Chudzicki odczytał treść pisma p. A. Malińskiego w sprawie sfinansowania transportu mebli szkolnych z Holandii.

Nikt z radnych nie zajął głosu w tej sprawie.

Przewodniczący Z. Chudzicki złożył uczestnikom posiedzenia życzenia świąteczne.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.50

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 10 stycznia 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf