Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 29/2010 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 kwietnia 2010 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 29/2010


z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 kwietnia 2010 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecna radna W. Wiśniewska. Radna A. Pasternak brała udział w posiedzeniu od godz. 17.00, a radny Z. Hinz od godz. 18.15.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3. Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Do porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag. Porządek został przyjęty.

Członkowie Komisji, bez uwag, jednogłośnie 5 głosami „za” przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku posiedzenia  Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok.

W pierwszej kolejności głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska, która zapoznała radnych z realizacją budżetu GOPS.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o §4400 – opłata za administrowanie i czynsze w budynkach, który jest rozbity na 2 rozdziały 85212 i 85219. Zapytał, na rzecz kogo jest to dzierżawa?

Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to czynsz dla OSP jest rozbity na rozdziały w zależności od powierzchni, którą zajmowana jest na świadczenia, w związku z wykonaniem zadań zleconych i tych na własne potrzeby. Proporcjonalnie do tych zadań oblicza się czynsz.

Główna Księgowa poinformowała, że miesięczne czynsz wynosi 927,06zł. Nadmieniła, że od 2011r. na pewno wzrośnie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o §4170 – wynagrodzenie bezosobowe w rozdz.85295.

Główna Księgowa powiedziała, że dotyczy to umowy o dzieło na realizację programu „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, ile godzin trwał ten program?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że było 16 sesji po 3 godziny od lipca do października 2009r.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o liczbę osób, które brały udział w tym programie.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że było łącznie 20 osób.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, kto obsługiwał program?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że Ośrodek Pomocy Społecznej. Z 20 osób, tylko 4 uczestniczyły w programie od początku do końca i otrzymały certyfikaty jego ukończenia.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, skąd pochodziły środki na to zadanie?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że z Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy pozyskano jakieś środki na pokrycie opłat za pobyt w DPS?

Kierownik GOPS odpowiedział, że na dzień dzisiejszy osoby, które były w DPS w ubiegłym roku nadal tam są, a ich rodziny w większości nie kwalifikują się do partycypowania w kosztach utrzymania osoby w DPS. Poinformowała, że w tym miesiącu pracownik socjalny wysłał pismo do jednej z rodzin i być może uda się coś osiągnąć.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy Rogoźno było partnerem w Programie „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że Rogoźno było liderem, a pozostałe gminy tj. Oborniki i Ryczywół były parterami.

Radna R. Tomaszewska zapytała, kto przygotowywał wniosek?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że Pani E. Kapela z  GOPS w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski pogratulował Pani Kierownik GOPS i Pani Głównej Księgowej za bardzo dobrą realizację budżetu, co może być wzorem dla ZEAPO.

 

Następnie głos zabrał Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury M. Galczewski, który omówił realizację dochodów i wydatków RCK.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę na wzrost przychodów własnych w Muzeum i Ośrodku Kultury, co jest bardzo pozytywne.

Radna R. Tomaszewska zapytała, co mieści się pod pojęciem „usługi gastronomiczne i hotelarstwo”? Na co, to było wydatkowane?

Dyrektor RCK odpowiedział, że są to generalnie koszty związane z przyjęciem delegacji podczas Dni Rogoźna, zakwaterowaniem jednego zespołu i cateringiem.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy planując wydatki na takie usługi, było to uzgodnione z Panem Burmistrzem?

Dyrektor RCK odpowiedział, że musiał je zawrzeć w propozycji budżetu.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że bardzo jej się podoba działalność Ośrodka Kultury, szczególnie jeśli chodzi o organizację regularnych koncertów. Jest to wspaniały pomysł, cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Dyrektor RCK powiedział, że we wszystkich 3 placówkach wyremontowano już toalety, odnowiono scenę w Ośrodku Kultury. Wyjaśnił, że odbyła się również kontrola Straży Pożarnej, która dała termin do końca czerwca na usunięcie wszystkich drewnianych płyt na korytarzu Ośrodka, ponieważ stwarza to niebezpieczeństwo dla osób przebywających w budynku. W związku z tym podjęto działania, aby te zalecenia wykonać. Powiedział, że dobrze by było gdyby zostały położone płytki w tym korytarzu, wymienione poręcze i naprawa szklanej ściany. Nadmienił, że rozebrane zostaną szafy, gdzie przechowywane są instrumenty orkiestry dętej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że w Bibliotece wykonano remontów na łączną kwotę 7.028zł, w Muzeum 26.590zł i w Ośrodku Kultury ok. 42.000zł.

 

 

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

 

Po przerwie głos zabrał Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowych W. Jaworski, który omówił wykonanie planów finansowych placówek oświatowych Gminy Rogoźno.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na Komisji Wspólnej padło pytanie jaką formę jednostki oświatowe przyjmowały na wyłonienie wykonawcy remontów. Uzyskano informację, że były to zapytania o cenę i negocjacje ceny. Nie było żadnego przetargu nieograniczonego na remonty. Każdy dyrektor przygotował szczegółową informację o wartości kosztorysowej remontów, jakie były oferty i którą z nich wybrano. Nadmieniła, że może te materiały ewentualnie radnym skserować, jeśli będzie taka wola. Nie było przetargu na wszystkie remonty, ponieważ w niektórych placówkach środki były dokładane w trakcie roku budżetowego, nawet 3 razy. Żadna z kwot nie przekraczała progu 14.000 w jednym budżecie, ponieważ zdarzało się, że pieniądze dopływały. Nie było globalnego zapytania na wszystkie remonty razem, tylko na poszczególne zadania.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że zasada jest taka, że każda placówka oświatowa jest jednostką w myśl ustawy o finansach publicznych, ze swoim budżetem i ze swoim bilansem. Praktycznie dla każdej placówki oddzielnie jest prowadzona księgowość, z innymi kontami. Odnośnie przeprowadzonych remontów w 2009r. to w:

-         SP Nr 2 na ogólną kwotę remontów 55.357,28zł brutto nie przekroczono progu 14.000, czyli nie było obowiązku przeprowadzenia postępowania przetargowego. W tych wszystkich pracach był robiony kosztorys i rozeznanie rynku,

-         SP Nr 3 wykonano remontów na kwotę 44.262zł. Również nie było w tym przypadku postępowania przetargowego,

-         Przedszkole w Parkowie, remonty na kwotę 92.000zł. Jednak tak duża kwota wynika z tego, że aż 3 razy dochodziły środki w ciągu roku. Każda większa rzecz była robiona na zasadzie rozeznania na rynku,

-         Przedszkole Nr 1, remonty na kwotę 50.000zł, tak samo jak w poprzednich placówkach.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy w przypadku Przedszkola nr 2, remontu kuchni bez wyposażenia na kwotę 117.930zł, był przetarg?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że było robione rozeznanie rynku. Nadmienił, że wynika to z tego, że środki były przekazywane placówce w trakcie roku kilkakrotnie, a nie jednorazowo.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jaką kwotą na początku dysponowała Pani Dyrektor Przedszkola na remont w Przedszkolu?

Skarbnik Gminy powiedziała, że wyposażenie Pani Dyrektor kupowała sama, a co do remontu to było zaproszenie do składania ofert.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nadal to jest kwota, która podlega pod przetarg.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przy przetargu bierze się pod uwagę kwotę netto, a nie brutto.

Radna R. Tomaszewska poprosiła, aby jej źle nie zrozumieć, ale wie ile można zaoszczędzić pieniędzy na takich remontach. Jeżeli Pani Dyrektor robiła sobie kosztorys na remont kuchni, to na jaką kwotę on opiewał? Jeżeli potrzebowała jakiejś kwoty, na którą opiewał kosztorys, to nie została ona zaplanowana w budżecie? Nadmieniła, że radni nie obcinali pieniędzy na remonty w placówkach.

Skarbnik Gminy powiedziała, że dołożono tylko na to, co nie było objęte planem, a wyszło w trakcie realizacji zadania, czyli wymiana całej sieci kanalizacyjnej.

Radna R. Tomaszewska zapytała o plan finansowy Przedszkola.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że na pewno 30.000zł było dołożone w sierpniu z przeznaczeniem na dokończenie remontu w kuchni. Nadmienił, że jeśli któryś z dyrektorów poprosi go o pomoc, to przygotuje całe postępowanie, które i tak musi być zaakceptowane później przez dyrektora i dalej poprowadzone.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w Przedszkolu Nr 2 prowadzone są remonty na kwotę 181.000zł i są to generalnie wszystko roboty z jednej branży tj. wymiana okien, malowanie sal, położenie kostki brukowej itd. Zapytała, dlaczego nie ogłaszać przetargu, jeżeli w tej chwili firmy biją się o pracę.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że w jakim trybie i o rozstrzygnięciach, decyduje dyrektor placówki. Poza jednym dyrektorem, który objął stanowisko w ubiegłym roku, wszyscy inni dyrektorzy mają przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych. Nadmienił, że w gestii ZEAPO są dowozy do szkół oraz stypendia socjalne i tylko za to odpowiada.

Skarbnik Gminy powiedziała, że plan finansowy Przedszkola Nr 2 wynosił 60.000zł brutto. Dopiero w 24 sierpnia dołożono do 71.700zł, we wrześniu kolejny 1.000zł.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że sprawdzi sobie resztę później, ale nie chodzi tutaj o oskarżanie kogoś, tylko o czystą logikę przeprowadzania tych remontów oraz o szukanie oszczędności i jak najtańszego wykonawcy.

Burmistrz Rogoźna zapytał radną R. Tomaszewską, czy na początku roku na wszystkie remonty ma jeden przetarg w swojej szkole? Stwierdził, że radna dostaje z Gminy 100.000zł to może zrobić z tego przetarg.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w ubiegłym roku zrobiła jeden przetarg, gdzie połączono ze sobą remonty łącznie z cyklinowaniem parkietu na sali gimnastycznej, malowaniem sal lekcyjnych, korytarzy. Wiąże się to z ogromnymi oszczędnościami.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że szkoła od początku miała na to pieniądze w budżecie.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że tak miała zaplanowany budżet.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w Przedszkolu Nr 2 na początek roku była kwota 60.000zł brutto w budżecie. Dodał, że Pani Dyrektor sama powinna wyjaśnić ile pieniędzy miała na początku, kiedy robiła zapytania o cenę itd., żeby za chwilę się nie okazało, że się niegospodarnie działa.

Radny M. Kuszak powiedział, że rozumie z wyjaśnień, iż na początku roku nikt z dyrektorów nie miał kwoty, która przekraczałaby próg 14.000.

Dyrektor ZEAPO potwierdził.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że absolutnie nie ma pretensji do dyrektorów, bo jeżeli mają taką sytuację, to gospodarzą po kolei z tego co mają. Jednak ma pretensje jak gdyby do złego finansowania placówek, które odbywa się w ratach. Bo jeżeli byłoby przewidziane na dany rok, że dyrektor ma do zrobienia jakieś tam remonty, to nie jest problemem zrobienie kosztorysu i w oparciu o niego, zaplanować remonty.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy Pani radna R. Tomaszewska myśli, że kosztorysów nie było robionych?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że na każdą większą kwotę robiony jest kosztorys.

Radna R. Tomaszewska zapytała, z czego w takim razie wynikało dokładanie w ciągu roku?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w trakcie realizacji zadania w Przedszkolu, wyszła konieczność wymiany kanalizacji.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że skoro Przedszkole ma ileś tam lat, gdzie widać, że wszystko jest stare i zużyte, to trudno jest nie przewidzieć, że przy takim remoncie, trzeba również wymienić kanalizację. Logiczną rzeczą jest, że chcąc położyć nowe płytki, nowe ściany, to trudno żeby za 10 lat znowu to zrywać i robić kanalizację.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radna jako Pani Dyrektor szkoły dostaje z Gminy ponad 100.000zł i nie musi się martwić o to i może zrobić przetarg na całość.  W Przedszkolu Nr 2 zaplanowano 60.000zł i w trakcie realizacji konieczny okazał się remont kanalizacji. Nikt wcześniej nie wiedział, że kanalizacja jest w złym, czy dobrym stanie.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że wszystkie kosztorysy jakie zlecają dyrektorzy, znajdują się w poszczególnych placówkach. W ZEAPO znajduje się tylko protokół odbioru robót i rachunek.

Radny M. Kuszak powiedział, że na etapie planowania jest tzw. koncert życzeń. Zazwyczaj Burmistrz mówi, że np. trzeba 800.000zł ściąć i po kolei z każdej z placówek zmniejsza się budżet. W zasadzie powinno się przyjąć, że np. w jednej z placówek robi się kompleksowy remont z kanalizacją itd., ale rzeczywistość jest taka, że daje się każdemu, bo wiadomo, że każdy chce coś zrobić w swojej szkole. Jest też rezerwa budżetowa, stąd kolejne dołożenia. Przyznał rację radnej R. Tomaszewskiej, że można wszystko objąć kompleksowo, ale pod warunkiem, że ma się na to pieniądze.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że z każdym z dyrektorów było spotkanie i ta kwota, która była zaplanowana na początku, miała starczyć na remont.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w Przedszkolu Parkowie zostały wykonane remonty na 113.567zł, co również jest ogromną kwotą. Zapytała, czy Pani Dyrektor nie miała pieniędzy na remonty, które by przekraczały próg 14.000?

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że jak ustalano wstępne plany finansowe z Panem Burmistrzem, to też był pomysł, aby porozumieć się z dyrektorami i utworzyć taki plan, że co roku jakaś placówka będzie robiła duży remont. Jednak były takie potrzeby z ostatnich lat, że trzeba wszystko nadrabiać. Powiedziała, że dużo spraw jest robionych systemem gospodarczym. Nie dało się porozumieć, aby jedną placówkę zrobić kompleksowo w jednym roku i kolejnych latach pozostałe. Poinformowała, że na początku roku nie było takich kwot, żeby ogłaszać przetarg.

Skarbnik Gminy powiedziała, że radna R. Tomaszewska ma rację, bo również wolałaby by mieć wszystkie pieniądze w jednym paragrafie w 4270. Jednak dyrektorzy ciągle próbują udowodnić, że system gospodarczy, jak wykorzysta swojego pracownika w okresie wakacji i da mu zarobić na np. położeniu płytek i zrobi to tak samo dobrze jak fachowiec, jest lepsze. Stwierdziła, że jeśli się jej ktoś zapyta ile wydaje na remonty, to trzeba zwrócić się do księgowości placówek, bo sama nie jest w stanie tego wychwycić z tylu paragrafów. Nadmieniła, że porozumiała się z fachowcami od zamówień publicznych, którzy twierdzą, że jak jest jeden budynek, jedna szkoła, to jest to dzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy w budżecie placówki są zaplanowane środki na remonty przekraczające próg 14.000. Skarbnik Gminy powiedziała, że dyrektorzy również tłumaczą, że mają znajomości w hurtowni i dostają zniżki itd.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że dobrze by było gdyby od razu były większe kwoty przeznaczane na poszczególne placówki, żeby załapać się na ten próg.

Skarbnik Gminy przypomniała, że Burmistrz proponował ustalenie harmonogramu, według którego szkoły byłyby remontowane kompleksowo. Jednak dyrektorzy nie chcieli się na to zgodzić z różnych powodów, ponieważ np. w jednej szkole okna są do wymiany, inna ma zalecenia SANEPIDu itd.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że radni rozumieją konieczność remontów w placówkach i nikt nie ma co do tego pretensji. Stwierdziła, że negatywnie ocenia sposób wykorzystania tych pieniędzy, które niewłaściwą drogą przechodzą na remonty. Gdyby konkretne środki byłyby zaplanowane wcześniej i przeprowadzane były przetargi, to dyrektorzy mogliby zrobić znacznie więcej w swoich placówkach za tą samą kwotę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę, że w żadnej z placówek oświatowych, wydatki nie zostały wykonane tak, jak zostały zaplanowane. Jedyną placówką, która w granicach 98% wykonała swój budżet było ZEAPO. Powiedział, że w innych placówkach były ogromne zwroty środków do budżetu, łącznie na 928.000zł.  Stwierdził, że następnym razem zastanowi się, czy podnieść rękę, jeżeli dyrektor narzeka, że nie ma środków, a ewidentnie widać w jakiej wysokości są zwroty. Stwierdził, że z tabelki na str. 42 sprawozdania ZEAPO wynika, że wszystkie placówki mają zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego, wynagrodzeń. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie opłacono składek ZUS za miesiąc grudzień, pomimo wystarczającej ilości środków w budżecie? Czy zwroty z placówek oświatowych były dokonane jednorazowo, czy w transzach i kiedy? Dlaczego nie dokonano zmniejszenia planów finansowych? Dlaczego powstały takie wysokie kwoty zwrotów środków finansowych? Przewodniczący Rady stwierdził, że środki na oświatę przeszacowano znacznie  na rok 2009.

Skarbnik Gminy powiedziała, że są to kwoty tylko i wyłącznie z wynagrodzeń i pochodnych. Składki na ubezpieczenia społeczne od samego początku tej Kadencji były w zobowiązaniach i  m.in. w styczniu płaci się za grudzień. Zobowiązania te są więc uzasadnione. Nie  wszystkie środki były zabezpieczeniem na wyrównanie wynagrodzeń nauczycielom, w związku ze zmianą art. 30 Karty Nauczyciela. Razem z Burmistrzem podjęto decyzję, że ani w listopadzie, ani w grudniu nie będą przenoszone środki z wynagrodzeń chyba, że by było jakieś losowe zdarzenie, przeznaczane na inne cele niż na to, co było zaplanowane. Środki z wynagrodzeń miały wrócić do budżetu niewykorzystane. Powiedziała, że być może za późno zrobiono tą analizę środków, które zostaną. Aż do 15 grudnia nie było wiadomo, ile będzie potrzeba pieniędzy, a po 15 grudnia nie było już sensu korygować planu. Kredyt był już zaciągnięty i sama korekta miałaby tylko wpływ na lepszy wskaźnik wykonania. Przyznała, że cała kwota zwrotu tj. 928.000zł nie miała być przeznaczona na wyrównania.  W pierwotnej wersji w palcówkach oświatowych zakładano, że będzie to kwota ok.260.000zł. Założono również, że na koniec roku pieniądze nie będą wydawane na siłę na remonty, tylko na to, co było zaplanowane. Przyznała, że w trakcie roku dosyć dużo środków było dokładane z rezerwy oświatowej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych zwrotów, było tyle co z jednej placówki oświatowej.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że te pieniądze wracają od budżetu i nie przepadają, a dokonywanie zmian w grudniu na zakupy materiałów było niepotrzebne. 

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o zwrot środków w kwocie 118.892,45zł Przedszkola Nr 1. Przyznał, że trudno jest wstrzelić się idealnie w budżet, ale taka suma jest bardzo duża.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że dużą obawę obudziło to, że po pierwszym kwartale nawet nauczyciele dyplomowani wychodzili na minus. Burmistrz i Pani Pełnomocnik podjęli decyzję, że nowi pracownicy nie będą zatrudniani, tylko dawano nadgodziny do etatu, byle nie płacić tak potężnych wyrównań, które się szykowały. Byłoby to oddanie pieniędzy za darmo, co jest niemoralne. W czerwcu jeszcze ok. 128zł wychodziło na każdego mianowanego, który był „w plecy”. Przy planach organizacyjnych już było zaplanowane, że każdy miał po 4-5 nadgodzin, żeby od września był na „plus”. Każde zastępstwo, każde chorobowe realizowano tymi pracownikami, którzy są, aby nie dochodzili nowi.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że nie było zatrudniania nauczyciela na ułamkowy etat, tylko tam gdzie była możliwość, zgodnie z kwalifikacjami, nauczyciele realizowali te godziny. Spowodowało to, że dofinansowania, które należałoby zapłacić, nie było dokonane. Zwróciła uwagę, że plan finansowy na 2009r. przygotowała była Księgowa ZEAPO, a od 1 stycznia zatrudniona jest nowa Pani, która po raz pierwszy spotkała się z takimi wydatkami. Nadmieniła, że dyrektorzy obawiali się, że 220 nauczycielom trzeba będzie wyrównać płace.

Dyrektor ZEAPO przypomniał, że zawsze ze strony Rady padały zarzuty, że pod koniec roku w październiku, listopadzie są przerzucane środki na zakup materiałów itd. Dodał, że Burmistrz zadecydował, że to co jest na płacach nie ma być ruszone, a to, co zostanie miało wrócić do budżetu. Nadmienił, że jego zdaniem jest to słuszne rozwiązanie. Poinformował, że 15 nauczycieli nie przystąpiło do awansu na nauczyciela dyplomowanego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że gdyby analiza powstała odpowiednio wcześnie, Gmina nie musiałaby brać takiego kredytu.

Dyrektor ZEAPO zwrócił uwagę na datę publikacji  prezydenckiego podpisu pod zmianą ustawy  Karta Nauczyciela, dotycząca przesunięcia o miesiąc wyliczenia i wypłacenia wyrównań, na wniosek ponad 100 samorządów. Gdzie Pani Minister Edukacji Narodowej dopiero pod koniec grudnia opublikowała tabele wyliczeniowe, które są podstawą do wyliczeń przez jednostki, czyli przez szkoły. Działo się to w przełomie od 18 grudnia. Gdyby nie te zmiany w tak szybkim tempie, to w święta całe ZEAPO by siedziało i wyliczało kwoty, aby się zmieścić. Pani Minister same wzory nieobowiązujące dała w czerwcu, a do grudnia czekała z tabelami.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że analiza ZEAPO powinna być dużo wcześniejsza. Nawet w listopadzie z dużą dokładnością można powiedzieć, ile pieniędzy będzie potrzebne do końca roku.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jeden z bezrobotnych nauczycieli skarżył się, że w placówkach nie zatrudnia się młodych, wykwalifikowanych osób po studiach, tylko godziny przyznawane są dyrektorom jako kolejne nadgodziny. Zapytała, czy takie coś ma miejsce?

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że w ubiegłym roku zatrudniono kilku nowych nauczycieli. Potwierdziła, że marcu wystąpił problem z geografią i przed egzaminem, zajęcia doraźnie prowadziła Pani Dyrektor M. Cisowska i Pani M. Frankowska.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy był to cały etat podzielony?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że tylko 4 godziny.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy nie było nauczyciela, który szukałby pracy geografa?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że była osoba, ale chciała być zatrudniona na cały etat zatrudniona, a nie było tyle godzin.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy dotyczy to tylko ww. przypadków? Czy są jeszcze inne?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że nie zna innych sytuacji. Nadmieniła, że nie dziwi się dyrektorom, że sami prowadzili zajęcia, ponieważ nie łatwo jest tuż przez egzaminami, powierzyć młodej, niedoświadczonej osobie przygotowanie uczniów do nich.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w sprawozdaniu za I półrocze 2009r. wykonanie wynagrodzeń w samej tylko oświacie, jest na poziomie 49,69%. Dlatego uważano, że płace są zaplanowane dobrze.

Radny M. Kuszak zapytał, czy zmniejszono liczbę oddziałów?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że 1 oddział został zlikwidowany w Gimnazjum Nr 1. spadła również drastycznie liczebność dożywianych dzieci od września. Ponadto z ponad 10 osób zgłoszonych do uzyskania awansu nauczyciela dyplomowanego podeszła tylko 1 osoba.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że jego zdaniem dobrym posunięciem jest to, że środki, które nie zostały niewykorzystane z wynagrodzeń w placówkach oświatowych, są przerzucane do Gminy, nawet z sugestią, że jest to przeszacowanie. Przypomniał, że w poprzednich latach ok. listopada dyrektorzy wskazywali, że środki zostały w budżecie i prawie wymuszali ich przerzucenie na inne paragrafy. Stwierdził, że kwota zwrotu prawie 1.000.000zł jest duża.

Pełnomocnik ds. Oświaty zauważyła, że część osób nie przeszła na emeryturę, która była zaplanowana. Nadmieniła, że księgowość monitorowała i bardzo pilnowała budżety placówek, a dyrektorzy nie robili żadnych zakupów pod koniec roku, co w jej opinii jest dużym postępem.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zwrócone pieniądze nie zostały zmarnowane, tylko wróciły do budżetu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nie potrzebnie pieniądze były przetrzymywane i brany był tak wysoki kredyt, od którego trzeba spłacać odsetki.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że już za I kwartał 2010r. została dokonana analiza i wykonanie kształtuje się na poziomie 25%. Dodała, że w tym roku jest jedna niewielka podwyżka, a w ubiegłym roku były aż dwie. Przyznała, że dyrektorzy bali się, iż będą musieli występować o środki.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ZEAPO nie dostaje pieniędzy co miesiąc transzami, tylko robią zapotrzebowanie, ile na wypłaty, na ZUS itd. Pieniądze, co zostały na koniec roku wróciły do budżetu 31 grudnia.

Dyrektor ZEAPO nadmienił, że każda z placówek oświatowych ma swoje konto, swój plan finansowy i co miesiąc każdy z dyrektorów podpisuje sprawozdanie. Dlatego nie można mówić, że dyrektor nie wie, jakim dysponuje budżetem i jakie ma środki.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w przyszłym roku na pewno nie będzie żadnych podwyżek oprócz tego, co wynikać będzie z Karty Nauczyciela, ponieważ wydatki bieżące nie mogą być większe od dochodów bieżących, a w tym roku jest o 1.500.000zł więcej wydatków bieżących od dochodów bieżących. Według nowej ustawy o finansach publicznych, w przyszłym roku będzie to niemożliwe.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że zostały przygotowane 2 projekty uchwał o tym samym tytule. Pierwszy przez Panią Pełnomocnik, a drugi przez Panią Zastępcę Burmistrza.

Pełnomocnik ds. Oświaty przeprosiła radnych za swój błąd, odnośnie projektu uchwały z ubiegłego miesiąca. Nadmieniła, że radca prawny mimo to, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Stwierdziła, że dobrze się stało, iż radni nie podjęli tego projektu. Był tam zapis odnośnie zmian w statucie Przedszkola, a sama uchwała była rozbudowana dlatego, że opisywała działania oddziału integracyjnego. Natomiast po wczytaniu się w ustawę, sprawdzeniu jak to jest w Polsce i rozmowach z prawnikiem, sporządzono nowy projekt. W podstawie prawnej przytoczona jest ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o systemie oświaty, ale nie powielano zapisów rozporządzeń, które zostały poprzednio przytoczone. I tak Pani Dyrektor będzie musiała 2 rozporządzenia zastosować przy zmianach w statucie. Powiedziała, że podtrzymuje, iż jej uchwała jest poprawna, natomiast szczegółowe zapisy muszą być wprowadzone w statucie.

Dyrektor ZEAPO zauważył, że w aktach niższej rangi nie powinno się powielać aktów wyższej rangi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że drugi projekt uchwały, przygotowany przez Zastępcę Burmistrza został przygotowany na prośbę, po Komisji Wspólnej. Stwierdził, że nie potrzebnie to zrobiła, bo wystarczyła uchwała przygotowana przez Panią Pełnomocnik. Zauważył, że zapisy odnośnie ilości dzieci w grupie itd., są zawarte w rozporządzeniu i Rada Pedagogiczna wprowadzi te zmiany do Statutu.

Radna M. Kuszak poprosił, aby radni podjęli drugi projekt uchwały, który nie jest błędny, tym bardziej, że wolą radnych jest utworzenie oddziałów integracyjnych w Przedszkolu w Parkowie. Dodał, że powielenie zapisów aktów wyższej rangi nie jest błędem.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zgadza się ze stanowiskiem radnego M. Kuszaka. Zapytała, czy w rozporządzeniu jest napisane, że dzieci musi być od 3 -5?

Pełnomocnik ds. Oświaty potwierdziła.

Radna R. Tomaszewska zapytała, co się stanie, jeśli jedno dziecko będzie zgłoszone?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w rozporządzeniu jest napisane, iż Rada może zmniejszyć ilość dzieci w oddziałach specjalnych, a nie w integracyjnych.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy elementy zawarte w projekcie z 19.04. od §2-5 są obowiązkowe?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie muszą być, ale mogą.

Pełnomocnik ds. Oświaty potwierdziła słowa Burmistrza. Nadmieniła, że w swoim projekcie nie zawarła ich tylko dlatego, że nie chciała powielać zapisów, które są w rozporządzeniu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, kto jest „za” podejmowaniem na sesji projektu uchwały z dnia 19 kwietnia?

Radni jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji opowiedzieli się „za” tą propozycją.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy

 

Skarbnik Gminy poprosiła, aby na str. 33 sprawozdania z wykonania budżetu poprawić wskaźnik wykonania w dz. 600 na 93,97% oraz na str. 80 przy zaplanowanym deficycie powinna być kwota 7.092.926zł. i wówczas wskaźnik będzie wynosił 65,84%. Nadmieniła, że w opinii RIO nie ma uwag i jest pozytywna, ale nie napisała w sprawozdaniu, czy wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych nie przekroczyli udzielonych im upoważnień przez Burmistrza. Powiedziała, że była pewna, iż o tym napisała tym bardziej, że celowo na str. 32 umieszczono tabelkę, która zawierała informacje o zobowiązaniach. Poinformowała, że ZEAPO miało upoważnienie do 2.000zł, SP Nr 2 do 16.000zł, SP Nr 3 50.000zł, ZS w Parkowie do 6.000zł, SP w Budziszewku do 3.000zł, ZS w Gościejewie do 9.000zł, Gimnazjum Nr 1 do 40.000zł, Przedszkole Nr 1 do 37.000zł, Przedszkole Nr 2 36.000zł, Przedszkole w Parkowie do 6.000zł i GOPS 2.000zł.

Radny M. Kuszak zapytał, czy wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok, różni się czymś od tych z ubiegłych latach? Dlaczego RIO nie potrafiło określić jego zasadności i czym to skutkuje?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że generalnie trudno jest dyskutować z czyjąś opinią, a opinia o wykonaniu budżetu KR we wniosku przesłanym do RIO nie różni się praktycznie niczym od opinii, która była wysłana w 2009r., w 2008r i w 2007r. Przez te 3 lata wniosek niczym się nie różnił, poza oczywiście kwotami itd. Nadmienił, że Komisja Rewizyjna wzorowała się na książce, skrypcie przygotowanym przez fachowców, który Przewodnicząca KR otrzymała na  szkoleniu RIO. Poinformował, że nikt nie był na tegorocznym szkoleniu przeprowadzanym przez RIO. Stwierdził, że może gdyby do opinii i wnioski KR dołączyć protokół z komisji grudniowej, to opinia RIO byłaby inna. Jak również protokoły z poprzednich kontroli w ZEAPO, RCK, ZAMK i GOPS. Nadmienił, że Przewodnicząca KR pozwoliła sobie zadzwonić do Przewodniczącej Składu Orzekającego RIO i dowiedziała się, że taka forma wniosku była sugerowana na szkoleniu, na którym nikt z Komisji nie mógł być.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że zanim z Panią Stróżyk rozmawiała Przewodnicząca KR, sam do niej zadzwonił, ponieważ z taką sytuacją spotkał się pierwszy raz. Pani Przewodnicząca Składu Orzekającego RIO powiedziała, że we wniosku zabrakło 2 rzeczy, co Komisja skontrolowała i co z tego wynika. Rada może się od uchwały RIO odwołać, ale nic poprzez to by nie uzyskano. Nawet uzupełnienie wniosku nic by nie dało, bo został on nadesłany i nic z nim nie można zrobić.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę na brak jakichkolwiek uwag do ubiegłorocznego wniosku KR, który był taki sam jak tegoroczny. Nadmienił, że na 7 wniosków z różnych gmin, które Skład Orzekający weryfikował, aż 6 opinii RIO jest podobnej treści co w Rogoźnie. Uzupełnienie wniosku KR nie przyniosłoby rezultatów, bo Skład spotyka się tylko raz i bierze pod uwagę tylko pierwotny wniosek. Nawet odwoływanie się nie miałoby sensu, ponieważ mogłoby się zdarzyć, że na sesję absolutoryjną nie byłoby rozstrzygnięte absolutorium. Poinformował, że na sesji zostanie radnym przedstawiona rozszerzona informacje do tej opinii na podstawie czego, doszła do opinii, która jest zawarta we wniosku KR.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy Komisja Rewizyjna przez 3,5 roku znalazła chociaż jedno, minimalne uchybienie w pracy Burmistrza, Urzędu lub jednostek organizacyjnych? Z wszystkich sprawozdań wynika, że wszystko jest idealnie. Zapytała, czy nie jest to „niedźwiedzia przysługa” i Panu Burmistrzowi i jednostkom podrzędnym? Przypomniała o nieprawidłowościach w ZEAPO, które przecież było kontrolowane przez Komisję Rewizyjną. Dlaczego nikt nie zwrócił na nie uwagi? Dlaczego nigdy nic nie wzbudza chociażby najmniejszych uwag KR?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej są zawarte wskazówki, które Komisja daje kontrolowanej jednostce. Nadmienił, że kiedy kontrolowano placówki oświatowe w zakresie realizacji budżetów, kwota zaplanowana na remonty nie kwalifikowała się pod zamówienie publiczne.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że gdyby takie sprawy wychodziły wcześniej, to inne placówki by się jak gdyby, ustrzegły się przed tym. Jeśli takie rzeczy nie są wyłapywane, to brnie się jeszcze bardziej w to, bo wszyscy są przekonani, że robią dobrze.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że podczas kontroli wybierano jej określony zakres. Wynikało czasami z braku czasu, bądź z braku dostatecznych umiejętności. W RCK kontroli poddano delegacje i wybrane umowy z podmiotami. Odzwierciedlenie uwag z tej kontroli znajduje się w protokole.

Burmistrz Rogoźna poprosił radną R. Tomaszewską o sprecyzowanie, jakie są nieprawidłowości. Jeśli takowe są, to poprosi o zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli, a nie, że radna dzisiaj mówi, nie mając wiedzy, o nieprawidłowościach. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że będzie to we wtorek przed sesją, opisane w gazecie.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że Pan Burmistrz ma obsesję na punkcie gazet.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że chodzi o to, że radna mówi dzisiaj o nieprawidłowościach. Poprosił o konkretne ich wskazanie i jeśli będzie to się potwierdzi, to przyzna, że faktycznie były tam nieprawidłowości.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że w jej ocenie są nieprawidłowości i ma prawo to powiedzieć.

Burmistrza Rogoźna powiedział, że najpierw to trzeba sprawdzić, a jeśli się okaże, że radna nie ma racji, to nawet słowa „przepraszam” nie powie.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że powie. Dodała, że w zasadzie jest to wniosek Pana Burmistrza i go popiera, żeby Komisja Rewizyjna sprawdziła, czy rzeczywiście we wszystkich placówkach było złamane prawo, odnośnie ustawy o zamówieniach publicznych.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że prawo do wprowadzania tematów w planie pracy KR ma Rada.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że na sesję może przygotować odpowiedni projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że zapewne radni pozytywnie opowiedzą się do tego, zostanie ustalony termin i odbędzie się kontrola.

Radna R. Tomaszewska poprosiła, aby członkowie KR najpierw posiedli pewną wiedzę, żeby wnioski z kontroli były wyciągnięte właściwie i rzetelnie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański potwierdził, że tak się stanie. Nadmienił, że KR ma również możliwość zasięgnięcia opinii fachowców, bo trudno, żeby Komisja znała się na wszystkim.

Radna R. Tomaszewska poprosiła, aby głosować nad wnioskiem.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał Burmistrza, czy jako wnioskodawca może sprecyzować wniosek? Dodał, że rozumie wypowiedź radnej R. Tomaszewskiej, że chodzi o sprawdzenie stanu faktycznego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radna R. Tomaszewska od początku mówi o nieprawidłowościach, jednocześnie nie podając żadnego faktu. Jeśli radni to skontrolują i faktycznie wyjdą nieprawidłowości, to trzeba będzie wyciągnąć z nich wnioski, konsekwencje itd. Nie można mówić o nieprawidłowościach, nie zbadawszy wcześniej tematu. Stwierdził, że i tak na pewno na sesji, ktoś ten temat poruszy i w gazetach też będzie. Najpierw trzeba sprawdzić wszystko i dopiero później ewentualnie będzie można mówić o nieprawidłowościach.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie dawno na sesji Pan radny Z. Hinz powiedział, że po to radni spotykają się na komisjach, żeby pewne rzeczy omawiać, analizować i na ich temat dyskutować. Dzisiaj dokładnie radni to robią na komisji w obecności Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy. Wyjaśniła, że nie chodzi o nic więcej, jak tylko o to, aby ustrzec się przed pewnymi nieprawidłowościami i aby dyrektorzy nie ponieśli jakiś konsekwencji, nie dlatego, że robią coś celowo, tylko z niewiedzy. Stwierdziła, że Pan Burmistrz z niewiadomych przyczyn, napada na nią i wznieca atmosferę jakiegoś skandalu, albo przestępstwa, do czego sama absolutnie nie zmierzała i nie zmierza. Nadmieniła, że nie rozumie, dlaczego takie insynuacje są ze strony Pana Burmistrza. Powiedziała, że chciałaby się dowiedzieć, czy radni na komisjach mogą dyskutować na różne tematy, czy jest jakieś ograniczenie, że pewnych tematów się nie porusza? Czy są jakieś dopuszczalne ramy czasowe, w których radny może się wypowiadać? Stwierdziła, że zaczyna się w tym wszystkim gubić.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że również jest zdania, że po to są komisje, aby radni maksymalnie mogli omówić temat i uzyskali odpowiedź na jak najwięcej pytań.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w jakimkolwiek temacie radny się nie wypowie, Pan Burmistrz natychmiast dopatruje się teorii spiskowej. Stwierdziła, że nie rozumie dlaczego tak jest. Nadmieniła, że obsesyjnie powtarza o gazetach. Jeśli się ich boi, to niech idzie do sądu z nimi, są wyroki i sprawę można załatwić w 5 minut.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydaje mu się, że radna R. Tomaszewska też ma obsesję na punkcie chyba jego osoby. Wyjaśnił, że nie zabrania nikomu dyskutować, tylko jego zdaniem posiedzenia komisji są niepotrzebne.  Poinformował, że wczoraj odbyła się Komisja GFiR do 22.00 i nic z niej nie wyszło. Żaden wniosek odnośnie budżetu, żadna opinia o budżecie, a na końcu radny powiedział w kuluarach, że: „radni ocenią budżet, a decyzja i tak będzie polityczna”. Zapytał, po co Komisja do 22.00 obradowała? Żadnego merytorycznego wniosku odnośnie wykonania budżetu nie podjęto. Stwierdził, że radna od 2 godzin mówi o nieprawidłowościach, a tak naprawdę jest to tylko zdanie radnej, która mówi: „moim zdaniem”.

Radny Z. Hinz powiedział, że skoro są wątpliwości co do prawidłowości postępowania, to zgadza się z koniecznością uzyskania wyjaśnień w tej kwestii. Dodał, że nie był obecny od początku dyskusji nad tematem, ale zastanawia go jedna sprawa. Czy zanim wniosek będzie przekazany do decyzji Rady, nie należałoby na najbliższym posiedzeniu Komisji SSOiK spotkać się z dyrektorami szkół, żeby im powiedzieć jasno o wątpliwościach itd. Już na tym spotkaniu wiele rzeczy mogłoby się wyjaśnić i wówczas, jeśli racja będzie po stronie osób, które mają wątpliwości, to Komisja Rewizyjna zajęła by się tematem. Żeby nie było zarzutu, że radni nie udzielając głosu dyrektorom i nie wysłuchując ich, postanawiają o czymś. Dlatego jest „za” wnioskiem, ale po wysłuchaniu opinii dyrektorów na ten temat.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie ma nic przeciwko i zgadza się z radnym.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że należałoby sprecyzować o co dokładnie radnym chodzi, żeby dyrektorzy mieli świadomość i mogli przygotować się do takowego posiedzenia. Należałoby to ująć w zaproszeniu na Komisję. Poinformował, że na sesji zaproponowałby Radzie dodatkową Komisję SSOiK w miesiącu maju, tylko w jednym temacie.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że jej celem nie jest doszukiwanie się teorii spiskowej i nieprawidłowości, które należy wyciągnąć, bo jest wprost przeciwnie. Nawet jeżeli jeśli wyjdą jakieś nieprawidłowości, to wynikać będą z niewiedzy dyrektorów, a nie z jakichkolwiek działań celowych. Nadmieniła, że jej celem jest tylko doprowadzenie do stanu, żeby dyrektorom uświadomić, żeby nie popełniali tego typu błędów, bo konsekwencje tego mogą być bardzo drastyczne.

Burmistrz Rogoźna zapytał, jakie błędy dyrektorzy popełnili?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby wniosek Komisji SSOiK, przedstawiony Radzie dotyczył zgody na dodatkowe posiedzenie Komisji z dyrektorami placówek oświatowych w miesiącu maju w sprawie remontów i procedur przetargowych.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że skoro Pan Burmistrz tak docieka to, powinno to wyglądać tak, że dyrektorzy powinni przeanalizować ile zadań wykonali w danym momencie i jaką na §4270 dysponując kwotą. Jeżeli jest na paragrafie kwota, która przekracza próg 14.000, a zadania zostały podzielone, to wówczas jest to błąd. Natomiast jeżeli, pieniądze były dokładane przez cały rok i zadani były wykonywane dopiero w miarę napływu pieniędzy, to wówczas wszystko jest w porządku.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, kto jest „za” zaproponowaniem Radzie dodatkowego posiedzenia w miesiącu maju z dyrektorami placówek oświatowych ws. procedur zamówień publicznych wykonanych remontów w 2009r.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

Następnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok - przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański wracając do wcześniejszego wniosku Komisji zauważył, że w uchwalonym planie pracy Komisji SSOiK na miesiąc maj, znajduje się temat: projekty organizacyjne szkół i na komisję zostaną zaproszeni wszyscy dyrektorzy. Zapytał, czy w takim razie zrobić 2 Komisje, czy rozszerzyć posiedzenie Komisji o temat omawiany wcześniej?

Radny Z. Hinz powiedział, że w takim razie nie widzi potrzeby zwoływania dodatkowej Komisji.

Pozostali radni również przychylili się do tej propozycji.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – projekt przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Poinformował, że przedmiotowa uchwała była już omawiana w ubiegłym miesiącu i dotyczy zbycia 2 działek tzw. przesmyku z ul. Wyszyńskiego do rzeki Wełny. Radni na sesji zadecydowali, że projekt zostanie cofnięty na komisje do ponownego rozpatrzenia, ze wskazaniem, aby zasięgnąć opinii Straży Pożarnej, czy teren może stanowić zaplecze działań pożarniczych. Taka opinia została wydana i przekazana radnym.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że prywatnie jest Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej. Zapytał, jakie uprawnienia ma Pan Kamiński do wydawania takiej opinii?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni nie mówili kto ma wydać opinię.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że mówiąc o Straży, mieli na myśli jednostkę, która posiada jakieś kwalifikacje. Powiedział, że ma wątpliwości, czy taką opinię może wydać przedstawiciel jednostek OSP.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że opinia powstała, zgodnie z prośbą radnych.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał Kierownika Wydziału GNRiOŚ, czy ma wiedzę w jaki sposób powstała ta opinia, czy było to z kimś konsultowane itd? Poprosił, aby posiąść takie informacje do sesji.

Radny Z. Hinz przypomniał, że na sesji faktycznie wniosek padł o zwrócenie się o opinię do Straży, ale nie było podane jakiej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przyznał radnemu rację.

Burmistrz Rogoźna zapytał radnego R. Szuberskiego, jako Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, co na ten temat myśli?

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że konsultował się w tej sprawie z dwoma oficerami i nie do końca jest ona jasna. Przyznał, że jest instalacja hydrantowa, ale gdyby coś się stało to jeden dojazd jest od strony Kościoła Św. Wita, gdzie można wodę czerpać, a drugi od mostu w kierunku ul. Wójtostwo. Na tym całym odcinku nie ma przejścia. Poinformował, że to przejście w obecnym stanie pozostać nie może, ale z drugiej strony, jeśli za 10, czy 15 lat będzie tam promenada, to takiego wyjścia nie będzie. Przyznał, że można tam rozwinąć węże i pompa może stać na ulicy, ale do Jeziora jest stosunkowo blisko. Powiedział, że jako Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej jednoznacznej nie może opinii wydać, że zamknięcie tego terenu, nie będzie stanowiło zagrożenia. Nadmienił, że w tej chwili to dojście do rzeki jest dojściem rezerwowym, gdyby powstał jakiś znaczący pożar w okolicy starego miasta.

Sekretarz Gminy powiedziała, że w tej chwili większym zagrożeniem bezpieczeństwa tamtejszych mieszkańców, co wynika ze zdjęć nadesłanych przez wnioskodawców, są ci ludzie, którzy m.in. załatwiają tam potrzeby fizjologiczne itd. Nadmieniła, że jeśli wystąpi jakiekolwiek zagrożenie to w celu ratowania życia i mienia wyższej wartości, można zniszczyć mienie wartości niższej, osoby trzeciej.

Przewodniczący Rady R. Dworzański powiedział, że obawia się, iż kiedyś ci sąsiedzi pokłócą się, który z nich ma otrzymać jaką działkę.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że jedna z działek będzie do współwłasności, żeby obaj mogli dojechać, a część tylną z tych 2 działek,  tylko Pan Dalhke chce kupić.

Radna R. Tomaszewska zauważyła, że w wielu punktach w mieście powtarza się ten proceder np. w uliczce na targowisko, na ul. Wąskiej. Dlatego w ślad za podjętą uchwałą ws. sprzedaży tych 2 działek, mogłoby się posypać więcej wniosków o sprzedaż.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że patrole piesze powinny wreszcie zacząć funkcjonować.

Radny Z. Hinz powiedział, że problem w jakiś sposób trzeba rozwiązać.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy nie można by było tego terenu oddać w dzierżawę? W przypadku budowy np. promenady, skończyłby się okres dzierżawy i teren byłby do odzyskania.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że wnioskodawcy wystąpili o kupno tego terenu, a nie o dzierżawę i tylko z tego względu został przygotowany projekt uchwały. Dodał, że radni zadecydują, czy teren ma być sprzedany, czy też nie.

Radna Z. Hinz powiedział, że obojętnie co by się zrobiło to i tak będzie źle, ponieważ z jednej strony sprzedając teren, zostałby on uporządkowany przez nowych właścicieli itd., a z drugiej strony znajdą się osoby, które np. będą miały pretensje odnośnie sprzedaży, bo np. tamtędy codziennie spacerowali. Dodał, że niby jest to błaha sprawa, ale jedna z trudniejszych decyzji.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że obaj Panowie wystąpili z wnioskiem o bonifikatę, bo uważają, że wycena jest za wysoka. Jeśli przedmiotowa uchwała zostanie podjęta, to na maj zostanie przygotowany projekt w sprawie bonifikaty.

Radny Z. Hinz powiedział, że funkcja tego miejsca 30 lat temu była inna.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1413/13 położonej w Rogoźnie – projekt przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o dokładniejsze wyjaśnienie położenia przedmiotowej działki.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie nazewnictwa ulic – projekt przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Poinformował, że w tej chwili trwa zbieranie pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana, na zaproponowaną nazwę. Znaczna ilość tych zgód już jest i prawdopodobnie do sesji powinny spłynąć wszystkie odpowiedzi. Jeśli nie, to te ulice będą musiały zostać wykreślone z projektu uchwały. Drogi oznaczone symbolem KD nie wymagają zgody, ponieważ są to drogi gminne.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę, że w Rogoźnie już jest ul. Ogrodowa i umieszczenie ul. Za Ogrodami, może się mylić. Dodał, że ulicę oznaczoną KD 84 można by również nazwać ul. Paderewskiego, jako przedłużenie ulicy już istniejącej.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że w Rogoźnie jest już jedno osiedle z nazwami ulic pochodzących od nazw kwiatów i pewnie jeszcze będzie się poszerzało, dlatego ul. Makową zostawiłaby na tamten rejon, a ta ulica mogłaby zawiązywać do nazw kamieni. Łatwiej byłoby zlokalizować w ten sposób ulice w Rogoźnie.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że można by ją nazwać ul. Diamentową.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że co do ul. Paderewskiego to należałoby odszukać starą uchwałę, bo nikt nie wie jak ona przebiega.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że ul Paderewskiego łączy tylko wszystkie bloki.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że można też jedną z ulic nazwać imieniem W. Dutkiewicz.

Burmistrz Rogoźna poinformował o piśmie radnego Powiatu Pana E. Kuźniaka, który poprosił o odstąpienie od nadawania nazw ulic na najbliższej sesji i zastanowienie się, czy nie warto byłoby je nazwać nazwiskami osób zasłużonych dla Rogoźna np. W. Dutkiewicz, prof. Grochowskiego oraz Ofiar Katynia.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że z drugiej strony są naciski, aby nazwać w końcu te ulice, bo ludzie chcą się na tych ulicach zameldować.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że również jest „za” propozycją radnej L. Kolanowskiej, żeby zachować jaką myśl przewodnią, gdzie szukać danej ulicy, w jakiej części miasta.

Radny Z. Hinz powiedział, że na przyszłość, podejmując takie uchwały, powinno się to odbywać przy tzw. „otwartej kurtynie” np. przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna lub innej organizacji, która powinna mieć głos w tej sprawie i wówczas, po tych uzgodnieniach projekt mógłby być przedstawiony Radzie. Przypomniał, że kiedyś były takie praktyki w poprzednich kadencjach.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że po zmianie ul. Za Makiem na ul. Diamentową, będzie dochodziła do ul. Za Dębami, a ul. Perłowa jest jeszcze dalej.

Sekretarz Gminy zaproponowała, aby wymyślić jaką nazwę kamienia, aby nazewnictwo były tematycznie zgodne.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ zaproponował nazwę: Kwarcową.

Sekretarz Gminy powiedziała, że ul. Za Ogrodami nawiązywać mogłąby do nazwiska kompozytora.

Członkowie Komisji zaproponowali następujące zmiany do projektu uchwały:

1.       aby w § 1 w pkt 2 umieścić zamiast ul. Za Ogrodami – ulicę Chopina,

2.     aby w § 1 w pkt 3 umieścić zamiast ul. Srebrnej – ulicę Moniuszki,

3.     aby w § 1 w pkt 4 umieścić zamiast ul. Mokrej – ulicę Wieniawskiego,

4.     aby w § 1 w pkt 5 umieścić zamiast ul. Parkowej – ulicę Szymanowskiego,

5.     aby w § 1 w pkt 6 umieścić zamiast ul. Za Dębami – ulicę Kwarcową,

6.     aby w § 1 w pkt 7 umieścić zamiast ul. Za Makiem – ulicę Diamentową.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że w przypadku ul. Skromnej, Małej i Zakątek, prawdopodobnie wypadną całkowicie z uchwały, a ponadto jest to obszar KDW.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejewo na lata 2010-2017.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 5 – Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał wyrównywanie dróg w Nienawiszczu. Nadmienił, że miał w tej sprawie już kilka telefonów od mieszkańców Osiedla Nienawiszcz I.

Radny Z. Hinz poinformował, że również się tym interesował i Pan Wiese powiedział, że w przyszłym tygodniu będą równane na pewno. Nadmienił, że Komendant Straży obiecał, że jakiś 2 ludzi tam pośle, żeby zrobili odpływy na tej drodze.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Parkowo jest już zrobione, Józefinowo również, Słomowo miało być dzisiaj, podobnie jak Nienawiszcz.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że miał dzisiaj jeden telefon z Nienawiszcza, więc jeszcze nikogo nie było.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że być może nie skończył Słomowa i nie dojechał z tego powodu do Nienawiszcza. Jeśli zrobi drogę w Słomowie i nie będzie padało, to pojedzie do Nienawiszcza.

Radny Z Hinz zapytał, czy przewidywana jest odnowa Krzyża Katyńskiego? Wygląda to w tej chwili nieciekawie i należałoby znaleźć jakieś środki na jego odnowienie. Przy okazji można by umieścić tablicę pamiątkową, w związku z katastrofą, która miała niedawno miejsce. Jednak odnowienie Krzyża i uporządkowanie terenu wokół powinno mieć miejsce.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wie jak to wygląda. Odnośnie uporządkowania terenu wokół w niedzielę przez uroczystościami było tam grabione. Poinformował, że nie będzie tam stawiał tablicy, bo na 2010r. jest uzgodnienie projektu pl. K. Marcinkowskiego i jeśli będą podkłady geodezyjne, to zostanie ogłoszony przetarg na jego wykonanie. Przypomniał, że niektóre koncepcje zagospodarowania Placu zakładały nawet przeniesienie tego Krzyża. Odnośnie jego odnowienia, to również o tym myślał, ale jeszcze nie wie, jak to rozwiązać.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że przydałoby się również odświeżyć tablicę o K. Marcinkowskim, która jest na budynku. Poprosił o informacje, jak na Komisji GFiR zakończył się temat przycinki drzew?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wczoraj sprawę porównał do wybuchu bomby atomowej w Rogoźnie, bo gdzieś tam są doniesienia, zgłoszenia do Konserwatora Zabytków.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że w związku z pismem Pana A. Nowaka oraz uwagami dotyczącymi Parku Zwycięstwa, Komisja GFiR podjęła wniosek, aby stanowisko zajęli fachowcy. Pan Nowak przedstawił swoją koncepcję, Pan Burmistrz swoją i radni też swoją i w zasadzie na dyskusji się skończyło. Nikt na dzień dzisiejszy nie był w stanie stwierdzić, czy przycięcie było właściwe, czy nie. Pan Nowak przedstawił opinię dendrologa prof. M. Siewniaka, ale lepiej, żeby wypowiedziały się w tej sprawie organy kompetentne. Nadmienił, że Pan Kamiński, który robił przycinkę i Kierownik Wydziału GNRiOŚ twierdzą, że było to zgodne ze sztuką. Pan Nowak twierdzi coś całkiem innego.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nawet w internecie jest dużo opinii i mnóstwo przykładów ze zdjęciami ulic miast, które wyglądają dokładnie tak samo jak w tej chwili ul. Lipowa i naukowcy, specjaliści w dziedzinie dendrologii biją na alarm, że jest to niezgodne ze sztuką i jest to odkładanie wycinki tych drzew w czasie.

Radny Z. Hinz powiedział, że jego zdaniem skoro jest w tej kwestii spór, to odpowiednia instytucja, jako uprawniona powinna zabrać głos. Przyznał, że przy indywidualnych zgłoszeniach czasami fachowcy  mają różne opinie w danej sprawie i nie jest to miarodajne.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jeszcze kilka dni temu widziała na piaskowniku przy Jeziorze dziury. Przypomniała, że radni już w ubiegłym roku zgłaszali tą sprawę.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie czy są zrobione, czy nie, ale zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba to zrobić i 100% desek wymienić. Poinformował, że pojawił się również pomysł, aby zrobić tam płyty betonowe. Konstruktor od Pana Dąbrowskiego miał na wczoraj przygotować projekt i kosztorys na to zadanie, ale na chwilę obecną nie umie powiedzieć, czy się z tego wywiązał. Jak będzie to gotowe, to można podjąć decyzję w jaki sposób rozwiązać ten problem, tym bardziej, że cały czas jest tam woda pod spodem.

Radna R. Tomaszewska zapytała o prace przy banku PKO odbywają się na zlecenie Gminy?

Skarbnik Gminy potwierdziła.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy pracę będą się również odbywać na terenie graniczącym z ZS im. H. Cegielskiego?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w planach było nawiezienie tam ziemi, ale miał też powstać płot.

Radna R. Tomaszewska potwierdziła, że ma tam powstać płot. W tej chwili to miejsce jest bardzo widoczne i powinno być bardzo estetyczne. Postawienie zwykłej siatki nie doda uroku temu miejscu. Najwłaściwszym byłoby kontynuacja płotu klinkierowego, który jest z przodu, tylko wiąże się to z kosztami i dlatego jest na razie wstrzymane. 

Radny Z. Hinz powiedział, że masywne przęsła w płocie zakryją ten budynek.

Radna R. Tomaszewska przyznała, że teraz budynek prezentuje się okazalej niż wcześniej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że prawie 1.800.000zł nie wykorzystano na budowę ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej, które przeleżały w budżecie. Sumując to ze zwróconymi środkami z oświaty wychodzi prawie 3.000.000zł. Zapytał, czy na budowę tych ulic jest już pozwolenie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie i cały czas dokumenty są w Starostwie Powiatowym.

Radna R. Tomaszewska zapytała, co jest powodem tego, że nie wydają pozwolenia na budowę?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że terminowo, który jeszcze nie upłynął.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy jest szansa, że te ulice zostaną zrobione w tym roku?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jest tego pewien. Nadmienił, że pozwolenie na budowę będzie jednocześnie decyzją podziałową wg nowej spec ustawy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że miesiąc na pozwolenie na budowę to nie jest dużo. Natomiast długo zwlekano.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może przedstawić radnym wszystkie terminy, kiedy było dokładane do tej inwestycji itd., bo nie jest tak, że inwestycja leży sobie i nic się z nią nie robi.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21.00

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 11 maja 2010r.

 

 

drukuj pobierz pdf