Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 22/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 sierpnia 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 22/2009
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 sierpnia 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecny radny M. Kuszak. Radna A. Pasternak oraz radna W. Wiśniewska brały udział w posiedzeniu do godz.17.40.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie Komisji składało się z dwóch części. Pierwsza część miała charakter wyjazdowy i polegała na sprawdzeniu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Radni wizytowali szkoły według następującego harmonogramu:

-          grupa I ( R. Dworzański, Z. Hinz, M. Kuszak, W. Wiśniewska)-  SP Nr 2, SP w  Budziszewku, SP w Pruścach, Gimnazjum Nr 1, Przedszkole Nr 1.

-          grupa II ( L. Kolanowska, A. Pasternak, R. Szuberski, R. Tomaszewska)- SP Nr 3, Przedszkole Nr 2, Gimnazjum Nr 2, ZS w Gościejewie, ZS i Przedszkole w Parkowie.

                

                

               Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.

 

 

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

 

Członkowie Komisji, bez uwag,  jednogłośnie 7 głosami „za” przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

 

 

L. Pijanowska powiedziała, że dyrektorzy placówek oświatowych zapewnili ją o zakończaniu niezbędnych remontów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dodała, że w Gimnazjum Nr 1 zmieni się liczba oddziałów w klasach I, z 4 oddziałów na 3. L. Pijanowska poinformowała o wyłonieniu, w drodze konkursu, nowego dyrektora Przedszkola w Parkowie. Obecna Dyrektor Pani H. Smoleń do 26 sierpnia będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim i do końca tego miesiąca, pełni swoje obowiązki.

Radny Z. Hinz poprosił o bardziej szczegółowe zapoznanie radnych z przebiegiem konkursu i samym wyłonionym dyrektorze.

L. Pijanowska wyjaśniła, że odbyły się 2 edycje konkursu na stanowisko dyrektora w Parkowie. W pierwszej edycji nie nastąpiło rozstrzygnięcie, ze względu na brak kandydatów. Z-ca Dyrektora p. Szorcz złożyła rezygnację, a nie było możliwości przejęcia przez nauczyciela obowiązków dyrektora na 10 miesięcy. W związku z tym, odbyła się druga edycja konkursu i spośród 2 kandydatek wyłoniono p. Małgorzatę Bartkowiak. Druga osoba nie posiadła kwalifikacji do pracy w przedszkolu i nie mogła zostać dopuszczona do drugiej części konkursu. Pani M. Bartkowiak zacznie pełnić nową funkcję z dniem 1 września br.

Radny Z. Hinz zapytał co się stanie, jeśli Pani Dyrektor przebywająca na zwolnieniu chorobowym wróci?

L. Pijanowska wyjaśniła, że jeśli wróci, to przysługuje jej prawo do objęcia stanowiska nauczyciela.

Radna W. Wiśniewska zapytała, kto pod nieobecność Pani Dyrektor praktycznie zarządza placówką?

L. Pijanowska odpowiedziała, że została zobligowana do zarządzania Przedszkolem przez Pana Burmistrza.

Radna R. Tomaszewska zapytała W. Jaworskiego, czy wszystkie remonty odbywały się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych? Jak wyglądały przetargi?

W. Jaworski wyjaśnił, że każdy dyrektor podejmuje decyzje odnośnie wykonawcy indywidualnie. Wykonane prace nie przekroczyły 14.000 netto.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy wybrane oferty były dużo niższe od wykonanego kosztorysu na te prace?

W. Jaworski odpowiedział, że nie.

Radna L. Kolanowska zapytała, czy jest obligatoryjna data, do kiedy rodzic musi otrzymać zawiadomienie o zagrożeniu dziecka powyżej dwóch ocen?

L. Pijanowska wyjaśniła, że zgodnie z rozporządzeniem rodzic ma prawo do informacji, a szczegółowe wytyczne są w statucie. Dodała, że w placówce w której jest dyrektorem min.30dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, rodzic powinien zostać poinformowany o zagrożeniu. Z reguły jest to w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru. Do posiedzenia Rady Pedagogicznej, uczeń ma prawo do zaliczenia materiału, jeśli jest klasyfikowany. L. Pijanowska poinformowała, że jeśli dziecko ma jedną ocenę niedostateczną to prawo pozwala mu przystąpić do poprawki. Przy dwóch ocenach niedostatecznych, to Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o dopuszczeniu do poprawki. Dodała, że w okresie jednego etapu kształcenia, uczeń może przejść do następnej klasy z oceną niedostateczną.

 

 

Następnie głos zabrał Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. - Wojciech Dulko. Przedstawiona przez Prezesa W. Dulko informacja o działalności „Aquabellis” Sp z o.o. w latach 2002-2008 (wybrane dane finansowe) – stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że spodziewał się większej ilości odebranych ścieków. Dodał, że w okresie ok. roku 2004, wypowiadano umowy dotyczące odbioru ścieków, a i tak były odprowadzane. Nie pobierano za nie, środków finansowych.

W. Dulko wyjaśnił, że wypowiedzenia umów na odprowadzanie ścieków rozpoczęły się w 2002r. I ilościowo było to 259.000.000. do tej wartości wrócono w 2007r.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał ile jest osób jeszcze nie podłączonych?

W. Dulko odpowiedział, że 157 gospodarstw domowych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że jest to niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych mieszkańców, bo te osoby płacą tylko za wodę i nie płacą za ścieki. Dodał, że gmina nie egzekwuje prawidłowo podłączenia do kanalizacji. Wpływa to na wyższe koszty jednostkowe za ścieki. Poinformował, że po ulewnych deszczach mieszkańcy zgłaszali mu problemy z pozalewanymi studzienkami. Sprężarki nie nadążały przepompowywać tak dużej ilości wody. Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy instalacja kanalizacyjna jest czyszczona? Przypomniał o problemach mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej m.in. z zalewanymi piwnicami, wywołanymi  niepełną drożnością rur.

W. Dulko wyjaśnił, że ulewne deszcze spowodowały zalanie studzienek. Pracownicy „Aquabellis” robili zdjęcia i spisywali adresy. We wrześniu odbędzie się przegląd gwarancyjny i firma wykonująca to zadanie, dostanie wykaz co trzeba poprawić m.in. podniesienie studzienek. Przypomniał, że kiedy budowano kanalizację, każdy miał możliwość zadecydowania gdzie chce mieć usytuowaną studzienkę. Później pytano się na jakiej wysokości ma ona zostać umieszczona. Nadmienił, że są miejsca gdzie studzienki są za nisko osadzone i firma będzie musiała dobudować jej górną część.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał ile studzienek wymaga uregulowania wysokości?

W. Dulko odpowiedział, że ok.40. Odnośnie problemu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej, to albo „Aquabellis” albo Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej będzie musiał pokryć koszty naprawy. „Aquabellis” jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie przewodów kanalizacyjnych, bądź wodociągowych które do niego należą. Odbyło się kilka spotkań z p. J. Rynarzewską. Trzeba było określić, które przewody są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, a które „Aquabellis”. Pan Gruszka znalazł dowody przekazania majątku trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej do spółki „Aquabellis”. Porównano to z dokumentacją spółki i na tej podstawie wyrysowano, co należy do „Aquabellis, a co do Spółdzielni. Poinformował, że p. J. Rynarzewska wynajęła firmę, która obejrzała przewody od środka za pomocą kamery i poczyniła pewne prace udrażniająco – remontowe. Niektóre przewody są trwale uszkodzone w  związku z przesunięciami rur. W głównej mierze dotyczyło to sieci kanalizacji deszczowej, które nie są „Aquabellisu”. Umówiono się z p. J. Rynarzewską, że po sfilmowaniu całego odcinka ustalą, które przewody należały do spółki i za prace tam wykonane proporcjonalnie podzielą się kosztami.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał do kogo należy studzienka?

W. Dulko wyjaśnił, że przyłącze jest odcinkiem przewodu za pierwszą studzienką kanalizacyjną, do sieci.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o oczyszczanie kanalizacji ogólnospławnej, która w większości jest już deszczową. Czy jest ono zaplanowane?

W. Dulko odpowiedział, że są odcinki których wyczyszczenie może doprowadzić do zapadnięcia ulicy, albo chodnika, bo w środku nie ma już rury. Między mostem a wylotem ul. Lipowej drugi raz miało to miejsce.

Radna A. Pasternak poprosiła o wyjaśnienie przyczyn ciągłych awarii na ul. Sądowej.

W. Dulko wyjaśnił, że rura prowadząca do budowanego ronda była poprawiana i zmniejszyła się jej średnica, z 400 na 200mm. Dodał, że pawilon TESCO zbiera z powierzchni dachu wodę deszczową, dodatkowo jest utwardzona powierzchnia co nie pozwala wodzie wsiąknąć, tylko spływa do kanalizacji. Nadmienił, że w kierunku wylotu średnica powinna się powiększać, gdyż zbiera z coraz większej powierzchni wodę z kolejnych przyłączy, natomiast w przypadku ul. Sądowej średnica się zwęża. Trzeba by wszystko odkopać i zamontować rury odpowiedniej wielkości.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy zmniejszyła się awaryjność studzienek?

W. Dulko odpowiedział, że jest poprawa w tym zakresie. Dodał, że niektóre zawory zostały wymienione.

Radna R. Tomaszewska zapytała o występowanie podobnych problemów w innych gminach.

W. Dulko wyjaśnił, że w podobne problemy pojawiały się w Mieścisku, Dusznikach oraz w Kaźmierzu. Zanim rozpoczęła się budowa kanalizacji w Rogoźnie, udano się do Dusznik, aby sprawdzić jak ona tam działa. Na początku tamtejsi pracownicy, którzy obsługiwali kanalizację, nie widzieli co mają zrobić z awaryjnością studzienek, z czasem jednak nabrali doświadczenia i wypracowali swoje metody wyszukiwania awarii.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy działa system monitoringu? Dodał, że kilkakrotnie spotkał się z pracownikami, którzy szukali awarii metodą prób i błędów.

W. Dulko wyjaśnił, że występują awarie systemu. Czasami są one spowodowane przepięciem sieci, modem telefoniczny na stacji podciśnieniowej, który przewodowo przesyła dane na  oczyszczalnie ścieków, został już wymieniony trzykrotnie. Dodał, że pracownicy są widoczni, gdyż do każdej studzienki muszą zajrzeć 2 razy do roku.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy obecne ceny utrzymają się na takim samym poziomie w przyszłym roku? Dodał, że w Gminie Rogoźno stawki za wodę i ścieki są jednymi z najwyższych, porównując do innych gmin.

W. Dulko odpowiedział, że Gmina Rogoźno jest w górnej strefie cenowej, w skali całego kraju. Chcąc porównywać do innych gmin, trzeba wziąć po uwagę pewne uwarunkowania. Odmienny charakter mają spółki gminne, inny także zakład budżetowy. Ten ostatni nie liczy amortyzacji urządzeń, do cen i dlatego są one niższe. Padło kiedyś pytanie, dlaczego w Szamotułach płaci się mniej niż w Rogoźnie. Wynika to z faktu, iż w Szamotułach jest właśnie zakład budżetowy. Ponadto jest tam zwarta zabudowa, czyli jest więcej ludzi przypada na 1 km² sieci i koszty lepiej się rozkładają.

Radna W. Wiśniewska zapytała ile jest niepodłączonych do kanalizacji, gospodarstw domowych w Parkowie?

W. Dulko odpowiedział, że nie sprawdzał jeszcze tego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jakie działania podjęto w ostatnich miesiącach, aby gospodarstwa jeszcze niepodłączone, tego dokonały?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że straż miejska obeszła teren zgodnie z wykazem, dwukrotnie.

W. Dulko powiedział, że na:

-         ul. W. Poznańskiej jest 35 rodzin, które nie są podłączone,

-         ul. Lipowej – 24,

-         ul. Kościuszki – 16,

-         ul. Za Jeziorem – 18.

Prezes wyjaśnił, że nie wolno mu podejmować żadnych kroków nakłaniających do podłączenia się. „Aquabellis” jest monopolistą w tym zakresie i jakiekolwiek próby wpływania na ludność mogą się skończyć w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że dane nie są adekwatne do stanu rzeczywistego podłączeń.

W. Dulko dodał, że być może są osoby, które są podłączone, ale nie wystąpiły o zawarcie umowy. Nadmienił, że kara w tym przypadku może wynosić do 10.000zł. Poinformował, że w ciągu miesiąca zazwyczaj jest kilka do kilkunastu zgłoszeń o podłączenie.

Radna L. Kolanowska zapytała o powody, dla których mieszkańcy nie chcą się podłączać?

Burmistrz odpowiedział, że powody są różne. Często tłumaczą się brakiem pieniędzy, poziom wody im nie odpowiada itd.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy są nakładane kary na te osoby?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie pamięta.

 

Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego tematu, mianowicie: Organizacji systemu zarządzania kryzysowego oraz  obrony cywilnej w naszej gminie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że system zarządzania kryzysowego opiera się na 4 fazach: planowanie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa. Zapytał, na jakim etapie jest przygotowane opracowanie planu reagowania kryzysowego. Dodał, że zgodnie z przepisami powinien być on przygotowany do końca prawdopodobnie sierpnia ubiegłego roku. Czy jest szansa na ukończenie tego planu w tym roku?

Sekretarz Gminy stwierdziła, że Przewodniczący już rozmawiał na ten temat z p. Zb. Wiese.

 

Następnie przestąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela – projekt przedstawił Dyrektor ZEAPO, Wiktor Jaworski.

Wyjaśnił, że po ostatniej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, nałożono obowiązek na gminy, odnośnie rozliczenia wysokości stawek nauczycielskich. Terminy są nierealne do wykonania. Kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, wypłacić należy do 31 grudnia, a do 10 stycznia przygotować sprawozdanie do RIO.  Zajęcia lekcyjne trwają do 22 grudnia, okres świąt to 3 dni. Proponowane w uchwale przesunięcia terminów są realne do wykonania. Wyjaśnił, że wielkopolskie gminy po ogłoszeniu Karty Nauczyciela, zmiany art. 30a i 30b, zaczęły atakować Regionalną Izbę Obrachunkową. Z kolei p. Grażyna Wróblewska, Prezes RIO, zwróciła się z tej sprawie do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wydanie stanowiska w kwestii wyliczenia średnich. Przyszło wyjaśnienie, ale nie do końca jest ono zrozumiałe. Ministerstwo zobowiązało się, że do końca sierpnia opublikuje algorytm, na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie uczyniło. W. Jaworski dodał, że podjęcie uchwały jest potrzebne choćby, dlatego, aby uświadomić posłom i wszystkim przedstawicielom, że zmiana terminów jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, kto będzie wykonawcą uchwały?

Radny Z. Hinz zapytał czy jest obligatoryjny termin, do którego uchwała powinna zostać podjęta oraz  jaka jest opinia związków zawodowych w tej sprawie?

W. Jaworski odpowiedział, że im szybciej tym lepiej podjąć taką uchwałę, ale obligatoryjnego terminu nie ma. Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego zwrócił się z prośbą, aby jak najwięcej rad podjęło uchwały popierające ich stanowisko, aby jeszcze w tym roku wymóc zmianę terminów w Karcie Nauczyciela. Dodał, że nie ma opinii związków zawodowych.

L. Pijanowska wyjaśniła, że uchwała nie ma na celu zmuszania Ministerstwa do zmiany zapisu, tylko o przesunięcie terminu.  Termin 31 grudnia na naliczenie i wypłacenie dodatku wyrównawczego, jest nierealny ze względu na okres świąt. Ponadto Ministerstwo dokonało takich zmian w Karcie Nauczyciela, a nie ma wytycznych jak dokonać obliczeń.

Radny Z. Hinz poprosił Pełnomocnika ds. Oświaty i Dyrektora ZEAPO o zapoznanie się ze stanowiskiem związków zawodowych i zaprezentowanie go radnym.

L. Pijanowska dodała, że niewywiązanie się z terminu 10 stycznia, wiąże się z karami.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę na drugą część §1 „Wyrażamy zaniepokojenie narastającym problemem finansowych skutków dwuetapowej podwyżki płac nauczycieli dla budżetu Gminy na 2009r. w kontekście przewidywanego spadku dochodów własnych Gminy wskutek spowolnienia gospodarczego i nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 rok” . Dodał, że zasadne jest pytanie radnego Z. Hinza o stanowisko związków zawodowych.

Radny Z. Hinz stwierdził, że skoro nie ma terminu obligatoryjnego na podjęcie uchwały, można się wstrzymać do czasu poznania opinii związków zawodowych, w tej kwestii.

W. Jaworski odpowiedział, że nie ma problemu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy jest szansa, aby do sesji zasięgnąć opinii związków zawodowych? Dodał, że uchwała jest podejmowana na prośbę Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego i stanowisko Gminy Rogoźno, nie musi być zawarte koniecznie w uchwale, równie dobrze mógłby to być apel, albo jeszcze inna forma. Dodał, że można dodać, jako §3 komu powierza się wykonanie uchwały.

L. Pijanowska dodała, że poparcie stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego co do terminów jest jak najbardziej uzasadnione. Natomiast, co do zagrożenia budżetu nie jest w stanie wypowiedzieć się w tej sprawie, gdyż nikt jak dotąd nie wie, jakie będą wyliczenia.

Nadmieniła, że ustawodawca zawarł zapis, który jest nie do końca sprawiedliwy w stosunku do środowiska nauczycielskiego. Jeśli nauczyciel zdaje sobie sprawę z pustego etatu i będzie musiał mieć wyrównaną pensję do średniej gminnej, to nie weźmie nadgodzin, bo i tak te pieniądze dostanie, bez wysiłku. Nie wiadomo jak kwota w budżecie powinna być w pozostawiona, aby nauczycielom wypłacić. Po analizie z dyrektorami okazało się, że 2-3 godzin każdy ma ponad etat. L. Pijanowska poinformowała, że kiedy dyskutowano ze związkami zawodowymi na temat regulaminu płac dla pracowników niepedagogicznych, to przychylały się one do stanowiska ZEAPO. Wyraziła nadzieję na uzyskanie porozumienia z ZNP oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania .

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby uchwała zakończyła się na części pierwszej §1.  Zapisy w kwestiach płacowych powinny być wcześniej przedyskutowane ze związkami zawodowymi.

Radny Z. Hinz stwierdził, że jeśli Pełnomocnik ds. Oświaty i Dyrektor ZEAPO są w stanie do sesji zapoznać się z opinią związków, to pierwotna forma uchwały może zostać.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poparł stanowisko radnego Z. Hinza, dodał również, że jeśli nie będzie znane stanowiska ZNP i NSZZ Solidarność, to uchwała może zostać zmieniona w §1 oraz dodany kolejny §3 „Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie”.

 

W dalszej kolejności ogłoszono 15 minutową przerwę.

 

Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - projekt przedstawiła Renata Bukowska, inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwag nie było.

 

Kolejny projekt uchwały dotyczył  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Projekt przedstawiła Renata Bukowska.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 28.07.2009r.). Projekt przedstawiła Renata Bukowska.

Uwag nie było.

 

Następnie zapoznano się z uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 06.08.2009r.), projekt przedstawiła Renata Bukowska.

Burmistrz Rogoźna szczegółowo wyjaśnił położenie przedmiotowej działki.

Uwag nie było.

 

Później omówiono projekt uchwały w sprawie udzielenia  wrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno - projekt przedstawiła Renata Bukowska.

Uwag nie było.

 

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 53/2, 478 położonych w miejscowości Jaracz. Projekt przedstawiła R. Bukowska.

Poprosiła, aby w uzasadnieniu do uchwały powinien być podany inny nr Uchwały tz. XXXII/207/2008.

 

W dalszej kolejności przedstawiono projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle.

R. Bukowska wyjaśniła, że p. Dąbrowski złożył wniosek na opracowanie dokumentacji pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz mieszkaniową jednorodzinną. Poprosiła o zmianę z drogi wewnętrznej na drogę dojazdową w §13 oraz §14.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 286/7 położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej. Projekt przedstawiła p. R. Bukowska.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radna R. Tomaszewska wyraziła żal, że na ul. Gościnnej 6 Dyrektor ZAMK nie zaplanował remontu części elewacji. Pół domu należy do prywatnego właściciela i ta część jest odnowiona, natomiast z drugiej części, która jest mieniem komunalnym odpada tynk.

 

W dalszej kolejności zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok – projekt Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIII/218/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i 2038P w Parkowie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w pierwotnej uchwale była kwota 30.000zł. Starosta wystąpił o zwiększenie tych środków o 10.000 zł, które pochodzą z wcześniejszej, uchylonej uchwały. Dodała, że zmienia się zapis tylko w §1. Kwota nie ma wpływu na zmiany w budżecie, tylko na zmianę zadań.

Uwag nie było.

 

Następnie zapoznano się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wełna.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z rezygnacją zadania pn. przebudowa drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół, przekazuje się kwotę  40.000 zł na budowę chodnika w miejscowości Wełna.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemiczno – ekologicznego wraz z przyczepą.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  zadanie to, ma zostać sfinansowane z m.in. z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

- Gminy Rogoźno,

- Powiatu Obornickiego,

- Gminy Oborniki.

Radny Z. Hinz zapytał, czy Gmina Ryczywół również wspomóc zakup samochodu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Starosta zwrócił się do nich, ale nie wie pozyska stamtąd środki.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, w jakiej wysokości Gmina Oborniki dofinansowuje zakup pojazdu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wie, w jakich kwotach będzie udzielona pomoc przez inne jednostki. Wiadomo tylko, że 50% środków pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a pozostała kwota ma być przekazana od pozostałych jednostek.

Radny Z. Hinz zapytał, czy możliwe jest uzyskanie informacji o kwotach przekazanych przez powiat i inne gminy na zakup pojazdu, przed podjęciem uchwały?

Skarbnik Gminy powiedziała, że skontaktuje się z poszczególnymi Skarbnikami i jeśli będą oni w stanie udzielić odpowiedzi, to przekaże ją radnym. Dodała, że całkowity koszt zakupu pojazdu to 300.000zł.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.

Wyjaśniła, że różnica między dochodami,a wydatkami w kwocie 643.400zł, jest proponowana na zmniejszenie deficytu z tytułu kredytu zaplanowanego na 2009r. Po korekcie, kwota kredytu, który będzie musiał zostać zaciągnięty to 7.320.000zł. Dodała, że odbył się przetarg na powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Pruśce Stare i kwota przekracza 250.000zł, a w budżecie jest 205.000zł. Będzie przesunięcie kwoty w §4370 z zadania dotyczącego drogi w m. Cieśle. Nadmieniła, że w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska zwiększono plan wydatków w zakupie usług pozostałych o kwotę 60.000 zł ze środków obrotowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w obrębie ulic W. Poznańskiej, Czarnkowskiej, Pl. Powstańców oraz Kościuszki.

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały.

Radna R. Tomaszewska zapytała, kto dba o utrzymanie zieleni na ul. Kościuszki?

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że są tam miejsca gdzie trawa sięga do pasa.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że teren przy telekomunikacji nie należy do Gminy Rogoźno. Pan H. Siwiński etapami porządkuje grunty gminne.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził,że straż miejska powinna wyegzekwować uporządkowanie terenu, który nie należy do Gminy.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że skoro Gmina płaci p. Siwińskiemu, to powinna również egzekwować od niego rytmicznie powtarzający się cykl.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że są tereny na których ustalono 6 razy w roku koszenie, na innych 5,4 itd. nadmienił, że teren był już 2 razy w tym roku porządkowany.

 

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, wolne głosy i wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady R. Szuberski, który poinformował o przesłaniu Uchwały Nr  XLII/284/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, dotyczącego unieważnienia Uchwały Nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” i powołania jego Kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu, do Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Poznaniu.

Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Rogoźna, czy potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Programu Operacyjnego „Ryby”?

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że przyznana dotacja z FOGR jest niewielka do środków własnych na budowę drogi Owieczki – Owieczki Małe.

Burmistrz Rogoźna przyznał, że kwota 120.000zł z FOGR jet niska, zakładano że będzie to 350.000zł. Urząd Marszałkowski usprawiedliwia się brakiem pieniędzy. Wystosowano pismo o zwiększenie środków na budowę drogi. Przyszła w tym tygodniu odpowiedź, że pieniędzy nie ma i przyznana kwota nie ulegnie zmianie. Dodał, że rozmawiał z p. A. Błochowiakiem i poinformował go, że do końca sierpnia będzie ostateczne rozstrzygnięcie, czy otrzymają środki z Warszawy. Jeśli tak się stanie, to pieniądze będą dzielone na gminy. Dodał, że ubiegłoroczne kryteria pozwoliły na uzyskanie z Urzędu Marszałkowskiego 350.000zł.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał jaki jest całkowity koszt budowy drogi?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wg kosztorysu 1.570.000zł.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał jaki jest ruch na tej drodze?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie robił pomiarów.

Radna L. Kolanowska zapytała, dlaczego zrezygnowano z Orlika 2012?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Orlik 2012 będzie realizowany w przyszłym roku.

Radny Z. Hinz zapytał Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego o dalsze jego działania w stosunku do wniosku prezesa Zarządu NALEPA CAPITAL TRUST w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Prawdopodobnie radny Z. Nowak zajmie się tym we wrześniu.

Odnośnie pytania Przewodniczącego Rady, dotyczącego Programu Operacyjnego „Ryby”, odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy. Wyjaśniła, że jednym z kryteriów uczestnictwa w programie jest 4 rybaków na 10.000 mieszkańców. Możliwości pozyskania środków są liczne. Program jest przeznaczony na różnego rodzaju adaptacje oraz inwestycje, powiązane z rybami. Przy czym nie może to spowodować zwiększenia produkcji ryb. Na podstawie ewidencji księgowej i wydanych pozwoleń wodnoprawanych, odszukano rybaków. Drugie spotkanie odbyło się w Obornikach, kolejne w Wągrowcu. Powiadomiono wszystkich rybaków o takim spotkaniu, gdyż mogli sami wziąć w nim udział. Przybył radny R. Kinach oraz p. R. Ziółkowski.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy stowarzyszenia również mogą brać udział?

Sekretarz Gminy potwierdziła. Dodała, że konieczny jest jej udział, a także radnego R. Kinacha oraz R. Ziółkowskiego, w kolejnych 3 spotkaniach, aby podejść do egzaminu kończącego się certyfikatem. Nadmieniła, że osoba prowadząca spotkanie Wągrowcu  poinformowała, że prawdopodobnie potrzeba będzie więcej rybaków niż w pierwotnych założeniach. Również na spotkaniu w Wągrowcu stworzono grupę inicjatywną, składającą się z 15 osób fizycznych, aby móc złożyć dokumenty do sądu  o rejestracje Lokalnej Grupy Rybackiej. Przygotowany został projekt statutu. W związku z tym, że prawdopodobnie 7 gmin wejdzie w tej projekt przyjęto nazwę „Siedem Ryb”. Wszystko jest jeszcze w fazie uzgadniania.

Radna L. Kolanowska zapytała jakiego rodzaju pawilon powstanie za ogrodem p. Dutkiewicz?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nic nie wie.

Radna L. Kolanowska wyraziła zdziwienie odpowiedzią Burmistrza Rogoźna, gdyż posiada inne informacje.

 

 

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

 

Protokół sporządziła: Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 8 września 2009r.

 

 

drukuj pobierz pdf