Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LVIII/552/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Gościejewo 68/2, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO) w trybie bezprzetargowym

 UCHWAŁA NR LVIII/552/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 13 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

– Gościejewo 68/2, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO) w trybie bezprzetargowym

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1, art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku nr 68 w Gościejewie, gm. Rogoźno o pow. użytkowej 67,55m2 składającego się z 3 (trzech) pokoi, kuchni i łazienki, położony na parterze z przynależnymi pomieszczeniem gospodarczym o pow. użytkowej 15,62m2 w inwentaryzacji oznaczonym nr 2g wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 8317/21350 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 8/1 o pow.3.164m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027702/9.

 

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LVIII/552/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 13 grudnia 2021 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

– Gościejewo 68/2, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO) w trybie bezprzetargowym

 

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10.000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Rogoźno.

Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego – Gościejewo 68/2, gm. Rogoźno.

Działka gruntu nr 8/1, położona w Gościejewie, gm. Rogoźno objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.).

Zgodnie z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonego Uchwałą nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. działka nr 8/1 położona jest na terenie zabudowy zagrodowej, w kierunkach rozwoju infrastruktury technicznej ww. studium działka gruntu 8/1 zlokalizowana jest w strefie wysokościowej elektrowni wiatrowych.

 

Wartość ww. nieruchomości lokalowej przewyższa kwotę 10.000,00zł, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf