Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKÓŁ nr LX/2018 z XLIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 03 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr LX/2018

z XLIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 03 kwietnia 2018 r. o godz.17.00

 

z LX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 03 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryka Janusa.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P.Wojciechowskiego.

 

II Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3 Przyjęcie uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Pan przewodniczący Henryk Janus powiedział, iż sesja zwołana jest na wniosek radnych komisji rewizyjnej.

Następnie sekretarz Marek Jagoda przedstawił projekt uchwały.

Pan przewodniczący  stwierdził, że skoro komisja rozpatrywała, kontrolowała i wykryła nieprawidłowości to dlaczego nie wystąpiła z wnioskiem do burmistrza ? Pan radny Bartosz Perlicjan odpowiedział, że po to, spotkała się rada aby podjąć decyzje czy uchwała powinna być podjęta. Pan przewodniczący ponowił pytanie dlaczego scedowano to na radę, a nie złożono wniosku do burmistrza ? Pan sekretarz odpowiedział, iż patrząc na statut kompetencje posiada 1/4 składu rady i dodał, że komisja jest elementem całej rady, a Komisja jako komisja nie ma możliwości i narzędzi, by działać w tej sprawie samodzielnie.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, jakie są ustalenia tej komisji, czy został poinformowany burmistrz, przewodniczący rady wg art. 14 regulaminu komisji rewizyjnej, który mówi, że "kontrolujący niezwłocznie zawiadamia kierownika jednostki lub burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie" oraz art. 19, który mówi, że w przeciągu 10 dni po zakończeniu kontroli zostaje sporządzony protokół pokontrolny - czy taki został sporządzony I czy radni z takim dokumentem mogą się zapoznać. Pan przewodniczący zauważył, że rada nie dysponuje żadnymi materiałami oprócz wniosku o zwołanie sesji oraz projektu uchwały. Pan radny Wojciechowski złożył wniosek formalny o przerwę, argumentując to brakiem dokumentów tj. protokołu pokontrolnego, faktur wraz z opisem oraz protokołem komisji inwentaryzacyjnej. Pan doktor  Ziembiński z kancelarii Ziembiński i Wspólnicy Zajmujący głos powiedział, że dokumenty przygotowane powinny być udostępnione, by rada mogła do tematu podejść obiektywnie, dodał, że radni muszą zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji, ponieważ nie ma przesłanek, które skłaniałyby do podjęcia przygotowanej uchwały. Pani przewodnicząca komisji rewizyjnej Katarzyna Erenc - Szpek powiedziała, że komisja opierała się na przygotowanych dokumentach. Pan Ziembiński wskazał, że kontrola ww. sprawy powinna być przeanalizowana przez niezależne osoby z zewnątrz. Pan radny Bartosz Perlicjan zaznaczył, że rada spotkała się właśnie po to, by pewne niejasności zostały wytłumaczone, wyjaśnione, a to, że jest uchwała to nie znaczy, że musi być przyjęta. Pani przewodnicząca komisji rewizyjnej jasno poinformowała radnych, że komisja rewizyjna nie jest komisją śledczą, a komisją która bada czy zadania wykonywane są zgodnie z literą prawa.  W związku z tym, że dokumenty odbiegały od stanu faktycznego, dlatego została zwołana sesja. Pan przewodniczący Henryk Janus powiedział że nie byłoby tej sesji gdyby wniosek został złożony bezpośrednio do burmistrza o wyjaśnienie w przedmiotowej sprawy. Przewodniczący dodał, że burmistrz dysponuje odpowiednimi instrumentami, by kontrola taka mogła się odbyć np. inspektor d/s kontroli zarządczej. Pan radny Jarosław Łatka ponowił swój wniosek w sprawie możliwości wypowiedzenia się w tym temacie przez panią sołtys. Pan wiceprzewodniczący Wojciechowski poprosił o przedstawienie dokumentów, ponieważ wątpliwości budzi już faktura 6/2017, kto ją wystawił, czego dotyczy. Wniosek dotyczący półgodzinnej przerwy złożony przez pana radnego Wojciechowskiego został przyjęty jednogłośnie.

Radny Bartosz Perlicjan po przerwie poinformował radę nad czym pracowała komisja rewizyjna. Radny powiedział że było to związane z telefonem który otrzymał 1 z członków komisji oraz burmistrz. W wyniku tego telefonu sprawdzone zostały wszystkie dokumenty związane z zakupem krawędziaków i usługi na wykonanie wiaty. W trakcie komisji został wykonany telefon do pani sołtys, by wyjaśnić nieprawidłowości, które wynikają z dokumentów i stanem faktycznym. Pan burmistrz Roman Szuberski powołał komisję inwentaryzacyjną która miała na celu sprawdzenie stanu rzeczywistego zakupionych materiałów. Komisja protokołem stwierdziła, że zakupionych krawędziaków jest brak. Taki stan rzeczy spowodował decyzją o zwołaniu sesji w trybie nadzwyczajnym. Pan radny Henryk Janus zapytał członka komisji rewizyjnej dlaczego po  wykryciu nieprawidłowości i zwołaniu komisji inwentaryzacyjnej przez burmistrza komisja nie zwróciła się z wnioskiem w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa do burmistrza tylko do radnych Rady Miejskiej? Pan Perlicjan powiedział, że radni owszem mogli taki wniosek powziąźć, jednak postanowili o całej sprawie powiadomić wszystkich radnych. Pan przewodniczący Janus nie zgodził się z członkiem komisji, cytując art. 14 pkt1. regulaminu Komisji Rewizyjnej. Pan radny Krzysztof  Nikodem powiedział, że jeżeli chodzi o drewno to niema tu żadnych nieprawidłowości, w dokumentach znajduje się oświadczenie, że drewno w tartaku jest nawet jeżeli to drzewo było zakupione czy zapłacona w roku 2016 to i tak nie mogłoby leżeć ponieważ uległoby zniszczeniu. Radny dodał, że faktura opisana jest prawidłowo a drzewo zostanie dostarczone w momencie, kiedy będzie wiadomo, jakie będą wymiary zaplanowany wiaty, jeżeli chodzi o fakturę wystawioną na usługę wykonania tej wiaty to pan radny Nikodem poprosił o wyjaśnienia od pani sołtys. Pan radny Jarosław Łatka poprosił o podanie kwoty wykonania całej wiaty?

 

Pani sołtys Marta Strzykała odniosła się do słów radnego Bartosza Perlicjana Informując, że podczas rozmowy telefonicznej na komisji rewizyjnej powiedziała, że inwestycja jest w trakcie realizacji. Sołtys dodała, że budowa wiaty została zapoczątkowana w 2016 r. i  zaplanowano na kolejne lata. W obecnej chwili zadanie budowy wiaty nie zostało wykonane, ponieważ nie zostało wydane pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego w Obornikach. Pani sołtys odniosła się do pytania pana radnego Łatki i powiedziała, że całość zadania opiewa na kwotę 24 600 zł. Radny dopytał, czy drewno zakupione w latach 2016 i 2017 jest wystarczające na wybudowanie wiaty? Pani sołtys odpowiedziała, że wszystko zależy od tego jaki pan Krotecki otrzyma projekt pana Gracza i na tej podstawie miały powstać wyliczenia co do wielkości projektowanej wiaty. Jarosław Łatka zapytał czy jest już wydane pozwolenie na budowę? Pani Strzykała poinformowała, że takie pozwolenie jeszcze nie zostało wydane. Pan radny podsumował, że jeżeli w tym momencie zostałaby wykonana więźba dachowa to uległaby zniszczeniu. Pan Łatka zapytał  z jakiego powodu pozwolenie nie zostało jeszcze wydane? Pani sołtys odpowiedziała, że po rozmowie z panem kierownikiem Pawłem Andrzejczakiem postęp prac ma być zgłoszony, żeby urząd wiedział na jakim etapie jest inwestycja. Po tej rozmowie ze wstępnych obliczeń wynikało, że pozwolenie sołectwo powinno otrzymać na koniec 2017r. Pani sołtys dodała, że kilkakrotnie dzwoniła do kierownika Andrzejczaka czy są warunki zabudowy wydane. Pani sołtys nie wiedziała czy są warunki wydane jednak prace zostały rozpoczęte na przełomie luty - marzec. Pani radna Kolanowska wtrąciła, iż ktoś wydał pieniądze gminne na zamówienie krawędziaków a pan Gracz podpisuje w marcu fakturę zapłaconą w grudniu ubiegłego roku, a w roku 2018 jest informacja, że te krawędziaki zostaną wykonane - reasumując, radna Pani Kolanowska poddała pod wątpliwość wystawienie faktury. Pani sołtys powiedziała radnym że nikt nie poinformował ją o możliwości zwrotu pieniędzy do budżetu z możliwością przeznaczenia ich na to samo zadanie w następnym roku budżetowym za zgodą rady.

Pan wiceprzewodniczący Maciej Kutka zapytał panią sołtys czy orientowała się co zrobić ze środkami finansowymi niewykorzystanymi w danym roku budżetowym? Pani sołtys odpowiedziała, że nie konsultowała tego z panią skarbnik. Pani skarbnik Maria Kachlicka powiedziała, że fundusz sołecki nie może być w wydatkach niewygasających. Jednak na wniosek burmistrza można, by wprowadzić z wolnych środków w następnym roku budżetowym zadanie pt. budowa wiaty za zgodą radnych. Pana radny Kutka zapytał panią sołtys, dlaczego faktura na budowę wiaty została już wystawiona skoro tej wiaty nie ma? Pani sołtys odpowiedziała że to już jest druga faktura, którą złożyła w urzędzie, ponieważ pierwsza faktura została wycofana ze względu na słowo zaliczka. Pani skarbnik poinformowała, że w związku z tym, iż ze środków publicznych nie płaci się zaliczek wobec czego faktura musiała zostać anulowana i wystawiona nowa. Pani Marta Strzykała powiedziała radnym, że na tym etapie nie była informowana co można, czego nie można. Pan radny Krzysztof  Nikodem powiedział, że skoro faktura została wystawiona na kwotę 2400 zł i pan Gracz te pieniądze otrzymał, nieprawidłowości ze strony pani sołtys nie występują bo za fakturę płaciła gmina.

Następnie radni dyskutowali na temat opisu faktury, który jest niekompletny a z którym nie zgadza się pani sołtys Marta Strzykała. W kwestii wyjaśnień głos zabrała pani Renata Tomaszewska i powiedziała, że telefon w sprawie omawianej otrzymał pan burmistrz i poprosił swoją zastępczynię o wystosowanie pisma do pani sołtys z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Panie sołtys odpowiedziała również na piśmie. Swoje wyjaśnienia złożył również pracownik kancelarii który zobowiązany jest do sprawdzenia dokumentów wpływających pod względem merytorycznym.

Pani sołtys  nie zgodziła się z brakiem opisu faktury z grudnia 2017r., a następna faktura która  została złożona w styczniu 2018 nie została opisana przez nieuwagę, jednak pieczątki i podpisy zostały uzupełnione po dwóch dniach.

Pan radny Sebastian Kupidura zapytał czy można wystawić fakturę na coś co nie istnieje? Pan Gracz odpowiedział że pani sołtys przyjechała do niego w 2016r. z prośbą o wybudowanie wiaty w Boguniewie. Jednak ze względu na brak pozwoleń zostało wszystko wstrzymane, a ze względu na to by środki finansowe nie przepadły pani sołtys poprosiła pana Gracza o wystawienie faktury zaliczkowej. Pan Gracz wyjaśnił, że po pewnym czasie pani Strzykała zgłosiła się do niego z informacją, że fv zaliczkowa nie może być, dlatego została wystawiona nowa pod nazwą „ Budowa wiaty w Boguniewie”.

Pan radny Krzysztof Nikodem zajął głos mówiąc, jak można oczekiwać żeby wiata już stała, skoro robota została wyceniona na 9 tys zł, a fv od pana Gracza jest na ponad 2 tys zł?

Pan Gracz zaznaczył, że jeżeli ta pierwsza fv była żle opisana, to powinno być wskazane jak wpisać poprawienie np. pomiary i dojazd czy coś podobnego.

Pan radny Nikodem podsumował, że należało wcześniej ustalić czy poprawić opis faktury i nie byłoby problemu.

Pan Roman Kinach powiedział, że nie można obciążać za dana sytuację Komisji Rewizyjnej, ponieważ zadaniem tej komisji jest stwierdzenie faktów, a fakt jest taki, że powołana zarządzeniem burmistrza komisja inwentaryzacyjna stwierdziła brak wiaty i materiałów.

Pan przewodniczący Henryk Janus zapytał panią sołtys, kto kontrolował wykonanie krawędziaków ? Pani Marta Strzykała odpowiedziała, że nie wie.

Pan radny Wojciechowski odniósł się do art. 304 par. 2 kodeksu postepowania karnego, który mówi że podejrzenie popełnienia przestępstwa ściąganego z urzędu są zobligowane zgłosić „niezwłocznie” o zaistniałej sytuacji prokuraturę. Radny Janus dodał, że komisja o tym temacie dowiedziała się 13 marca, po dwóch dniach burmistrz powołuje komisję inwentaryzacyjną, która potwierdza nieprawidłowości – i dopiero po takim czasie odbywa się sesja nadzwyczajna. Pan Henryk Janus dodał, że nie jest to zgodne ze statutem, że to winna rada zgłosić – bo organem w tej sprawie jest burmistrz.

Pan radny Perlicjan odniósł się do słowa „niezwłocznie”. Stwierdził, że to nie jest słowo jednoznaczne. Dodał, że rada zebrała się po to, by zweryfikować znamiona przestępstwa.

Pan przewodniczący Janus w kwestii przygotowanej uchwały zadał pytanie radnym, co to znaczy „przestępstwo ściągane z urzędu”, bo jeżeli to przestępstwo nie jest ściągane z urzędu to nie należy tego zgłaszać. Pan Bartosz Perlicjan – potwierdził.

 

Pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska powiedziała, iż pan radny Wojciechowski bardzo pochopnie wysnuwa oskarżenia, bo burmistrz w takiej sytuacji pisząc wniosek do prokuratury bez konsultacji z radnymi spowodowałby, że połowa z nich byłaby już przesłuchiwana. Natomiast zamiatanie takiej sprawy pod dywan to dopiero byłoby przestępstwo. Pani burmistrz dodała, że nikt nie oskarża pani sołtys, natomiast żeby podjąć jakieś działania to należy wysłuchać każdą ze stron.

Pan Janus nie zgodził się z panią burmistrz, ponieważ zacytował, iż „mogą być zacierane ślady przestępstwa”. Natomiast pan radny Wojciechowski dodał, że nikogo nie oskarża, a jedynie dlaczego nie zostały zawiadomione osoby, które posiadały wiedzę.

Pan radny Krzysztof Nikodem powiedział, że wszystko zostało już wyjaśnione – czyli obie faktury, to że drewno jest, a jedynie został fakt pozwolenia na budowę, bo deklaracje i oświadczenia są.

Pan przewodniczący Henryk Janus zapytał, dlaczego w treści samej uchwały w paragrafie drugim upoważnia się przewodniczącego do złożenia zawiadomienia? Pan sekretarz Marek Jagoda odpowiedział, że należy wskazać osobę do reprezentowania rady w tej sprawie. Pan Janus wskazał, że burmistrz też jest instytucja samorządową. Jednak pan Marek Jagoda powiedział, że przewodniczący pełni funkcję „primus inter pares – czyli pierwszego wśród równych” i reprezentuje rade na zewnątrz. Pan Henryk Janus odpowiedział, że zgodnie z ustawą samorządową przewodniczący jest od organizacji i prowadzenia sesji.

Pan radny Paweł Wojciechowski powiedział, że wychodzi na to, iż cała odpowiedzialność została zrzucona na radę.

Mieszkanka Boguniewa zaznaczyła, że na zebraniach wiejskich był temat wiaty poruszany i była przekazywana informacja, że będzie to wykonywane systemem gospodarczym. Pani burmistrz potwierdziła.

Pan radny Nikodem powiedział, że w świetle kompetencji komisji ta sprawa została bardzo dobrze zbadana i zgłosił wniosek formalny o odrzucenie uchwały.

Pani skarbnik Maria Kachlicka poinformowała, by pieniądze wróciły do budżetu – pan Krotecki wykona krawędziaki i wystawi fakturę i gmina wyjdzie na 0.

Pan radny Sebastian Kupidura podsumował, że pani sołtys chciała by środki finansowe nie przepadły i wykonać zadanie, ale to się trochę rozminęło.

Pan Jóźwiak członek rady sołeckiej powiedział, że fundusz sołecki jest jaki jest i wiata miała być podzielona na etapy, nikt z rady sołeckiej nie zna się na przepisach i dlatego ta sytuacja tak wygląda. Pan Jóźwiak dodał, że na wydane pieniądze faktury są, oświadczenia też.

Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zgłosiła wniosek o 10 minut przerwy – wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Po przerwie uchwala nie została przyjęta: „za” – 0 głosów, „wstrzymujący się”- 8 głosów i „przeciw” – 6 głosów

 

Ad. 4 Wolne głosy i wnioski.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał czy jest już plan remontów dróg? Pani burmistrz powiedziała, że plan jest podyktowany warunkami pogodowymi.

Radny dopytał, czym jest spowodowana zmiana terminu Długa i Seminarialna? Pani z-ca burmistrz wyjaśniła, że został rozszerzony zapis i przywrócony do wersji pierwotnej.

Pani radna Ewa Wysocka zapytała kiedy rozpocznie się równanie dróg? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że równanie już się rozpoczęło w Owczechgłowach i w miarę pogody będzie to kontynuowane.

 

Ad. 5 Zakończenie.

Posiedzenie sesji zakończył przewodniczący pan Henryk Janus trzykrotnym uderzeniem laski o godz. 18:30, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf