Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 34/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 kwietnia 2014 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 34 /2014

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 kwietnia 2014 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ulica Nowa2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu udział bierze 6 członków, Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Radna R. Tomaszewska obecna od godz. 16:25.

Ponadto w posiedzieniu Kmisji udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załacznik nr 2 do niniejszego protokolu.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji obytego w miesiącu lutym.

4.  Ład, czystość i porządek w gminie. Estetyka miasta, stan utrzymania zieleni:

     a)  wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

     b)  dyskusja.

5.  Omówienie funkcjonowania dowozów szkolnych na terenie Gminy Rogoźno.

6.  Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższa sesję Rady Miejskiej.  

7.  7Wolne głosy i wnioski.

8.  Zakończenie.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.

 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenie Komisji.

 

Protokoł nr 33/2014 został przyjęty 5 głosamiza” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 czlonków Komisji.

 

4. Ład czystość i porządek w gminie. Estetyka miasta, stan utrzymania zieleni.

Informację na powyższy temat przygotował i przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Informację stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dyskusja.

Radny H. Kuszak powiedział, że w sprawozdaniu jest zawarta informacja, „w roku 2013 dokonano montażu 26 tablic z oznakowaniem nazw ulic”. Zapytał, czy w ilości tej znalazły się również tablice zamontowane w m. Gościejewo.

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że tak choć w sprawozdaniu tym jest mowa tylko o nowo zamontowanych tablicach.

Radny H. Kuszak zapytał, czy znany jest koszt utrzymania ronda i im. J. Melzera, jeśli chodzi o roślinność. Dodał, że pyta o to, ponieważ zauważył, że na dużych rondach pojawia się nazwa firmy, która w zamian za to, opiekuje się rondem. Zapytał, czy gmina mogłaby oddać rondo jakiejś firmie w dzierżawę.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że rondo należy do Województwa, z którym gmina podpisała porozumienie, że będzie się nim opiekować.

Radny M. Kutka zapytał, jaki zakres monitoringu obejmować będzie budowa promenady ( ile kamer itd.).

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że monitoring Promenady składać się będzie z 5 kamer zamontowanych od Kościoła Św. Wita do zjazdu z ul. Kościelnej.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, gdzie będzie się znajdować rejestrator obrazu.

Burmistrz odpowiedział, że u Proboszcza na Parafii.

Radny R. Dworzański powiedział, że swego czasu bardzo ładny klomb był na ul. Piłsudskiego i II Armii Wojska Polskiego. Dodał, że w tej chwili go tam nie ma.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że pieniądze z zieleni zostały na jednej z sesji zdjęte i dlatego kwiaty nie zostały posadzone.

Radny R. Szuberski  powiedział, że na Promenadzie od Kotwicy do Plaży Miejskiej ławki są doszczętnie zniszczone. Zapytał, czy Kierownik Piątkowski przewiduje w najbliższym czasie ich wymianę.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że ławki zostaną naprawione.

Radny R, Szuberski zapytał, w jaki sposób finansowane było utrzymanie klombów o których mówił radny R. Dworzański.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka wyjaśniła, że jest zawarte porozumienie z Powiatem, które wyraziło zgodę na posadzenie kwiatów łącznie z żywopłotami przy drodze Piłsudskiego, pod warunkiem, że zostanie w porządku to utrzymane.

Radny R. Szuberski zapytał, dlaczego porozumienie to zawarte jest z powiatem a nie województwem. Dodał, że takie porozumienia zawiera się zawsze z drogą wyższej kategorii.

Dodał, że jeśli porozumienia takiego nie ma, to należy je podpisać ponieważ w innym przypadku jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Radny R. Szubesrki zapytał ilu mieszkańców nie podłączyło się jeszcze do kanalizacji oddanej w pierwszym etapie i jak procentowo się to przedstawia w stosunku do tej nowo oddanej.

Kierownik R. Piątkowski zaproponował, aby pytanie to zadać na najbliższej sesji Rady Miejskiej, na której obecny będzie Prezes Sp. „Aquabellis”.

Radny H. Kuszak poinformował, że dużym problemem dla użytkowników placu zabaw znajdującego się przy rondzie J. Melzera  jest brak toalety. Zapytał, czy jest możliwość korzystania tam z jakiejś toalety.

Radny R. Szuberski dodał, że jest to dość istotny temat i najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie dwóch toalet typu TOI TOI ( damski i męski).

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki odnosząc się do przygotowanego sprawozdania powiedział, że jest w nim zawarta informacja, że „przeciętny roczny budżet na wykonanie nowych nasadzeń pielęgnację zieleni i formowanie koron drzew wynosi ok 50 000 zł, w budżecie na rok 2014 kwotę tą obniżono do 28 000 zł”. Zapytał, jaki ma to wpływ na estetykę zieleni, ponieważ wiązało się to z wprowadzeniem oszczędności.

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że zakres ilości nasadzeń został zminimalizowany (mniej kwiatów, mniej trawy).

Radny M. Kutka zapytał, kiedy był wymieniany piasek na plaży Za Jeziorem, ponieważ jest w opłakanym staniem

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że zajmuje się tym Pan Czarnecki, który ma to w dzierżawie.

Następnie radny H. Kuszak zgłosił wniosek formalny, aby Pan Burmistrz rozważył możliwość zakupu i zamontowania dwóch kabin toaletowych typu TOI TOI na palcu zabaw, który znajduje się przy Parku Zwycięstwa.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za’ w obecności 7 członków Komisji.

 

5. Omówienie funkcjonowania dowozów szkolnych na terenie Gminy Rogoźno.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor ZEAPO W. Jaworski, który poinformował, że przy każdym projekcie placówki na dany rok Dyrektor składa zapotrzebowanie na transport, czyli wykazuje ilość uczniów, którzy mają uprawnienia do dowozu. Dodał, że na tej podstawie po zbilansowaniu potrzeb powstaje mapa drogowa służąca do opracowania dowozów uczniów do poszczególnych placówek. Dodał, że dotyczy ona łącznie 700 uczniów, którzy są dowożenie do szkół.

Następnie członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z taką mapą.

Dyrektor odnosząc się do sytuacji, która miała miejsce na terenie obszaru dowożonego w m. Parkowo powiedział, że bardzo popularna stała się migracja rodzin, która nie informuje oni szkoły ani przewoźnika o tym, że się przeprowadzili, i że będą korzystali z dowozu w innej miejscowości. Dodał, że spiętrzenie Józefinowa polegało na tym, że w okresie niecałego miesiąca doszło do dowozu 9 osób i w pewnym momencie zaczęło się robić tłoczno w autobusie. Dodał, że rozumie tę sytuację jednakże ani Dyrektor Szkoły ani przewoźnik go o tym nie poinformowali, co wywołało frustrację rodziców uczniów dowożonych. Dodał również, że jest to zamówienie tak duże, że jest publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dodał, że w Komisji przetargowej przedstawicielem Urzędu była Pani Maria Domagalska, do przetargu przystąpiły dwie firmy, wybrano najtańszego przewoźnika. I oferta spłynęła na kwotę 836 tys., II na kwotę 777 tys., III oferta na kwotę 757 tys. i ostatni oferent na kwotę 961 tys. Dyrektor poinformował, że gwarancją była najniższa cena, przy ściśle określonym sprzęcie. Dyrektor poinformował również, że do każdej umowy dołączony jest wykaz wszystkich kierowców, wszystkich pojazdów i wszystkich opiekunów. Dodał, że oprócz tego w trakcie trwania umowy po zakupie nowego sprzętu przewoźnik informuje o jego zakupie i możliwości korzystania z niego w razie awarii. Dyrektor poinformował, że w zaistniałej sytuacji podstawiono autobus zamiast busa. Dyrektor ZEAPO nadmienił również, że na dzień dzisiejszy wszystkie rzeczy, o które prosili rodzice zostały przywołane do porządku i spełnione. Dodał, że w omawianym rejonie nastąpiła całkowita zmiana całej obsady i w tej chwili wszystko wróciło do normy, Pani Dyrektor nie wnosi żadnych uwag.

Następnie Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poprosił o złożenie wyjaśnień w sprawie Panią Dyrektor.

Pani Dyrektor M. Cisowska poinformowała, że problem dowozy uczniów do szkoły rozpoczął się w miesiącu listopadzie 2013 r. i dotyczył nie tyle braku ilości miejsca w autobusie, co złego zachowania się kierowcy, co zgłaszane było wielokrotnie. Dodała, że złe zachowanie kierowcy to był główny problem. Poinformowała, że o sytuacji tej informowali zarówno dzieci jak i rodzice. Poinformowała, że wielokrotnie podejmowała w tej sprawie rozmowy, dyskusje i negocjacje z kierowcą. Pani Dyrektor powiedziała również, że bardzo trudno było jej porozumieć się z kierowcą czy jeżeli on jedzie  z Parkowa i zabiera dzieci ze Słomowa, Jaracza, Kaziopola, Grudny, Wełny prosto do Rogoźna za jedną trasą czy kosztuje to tyle samo, co gdy ma napisane w rozkładzie, że ma jechać do Słomowa i wrócić pod szkołę, ma jechać do Jaracza i wrócić pod szkołę, następnie jechać do Grudny, Kaziopola i Rogoźna. Dodała, że zawsze był z tym problem ponieważ kierowca absolutnie nie chciał ustąpić i twierdził, że nie będzie jeździć pustym autobusem. Pani Dyrektor poinformowała, że próbowała się dowiedzieć, czy ma on z góry zapłacone, czy nie ukrywając, ma z tego jakiś zysk, ponieważ jest to 8 km na każdej trasie, które nie są przejechane a są zapłacone.

Dyrektor M. Cisowska nadmieniła, że kolejną sprawą była sytuacja, która kilka razy miała miejsce na trasie. Poinformowała, że rodzice nie wszystkie sprawy zgłaszali od razu i wiele z nich wypłynęło na zebraniu, o które rodzice poprosili i które odbyło się w Parkowie w obecności osoby odpowiedzialnej za dowozy uczniów do szkół. Dodała, że na zebraniu było bardzo gorąco, Pan Dyrektor ZEAPO przedstawił swoją część jeśli chodzi o przetarg i usłyszał dużą ilość ciężkich słów. Dyrektor M. Cisowska poinformowała,  że bała się na to zebranie zaprosić samego przewoźnika, ze względu na to, że jest to osoba bardzo nadpobudliwa, nerwowa i nie chciała, żeby doszło do ostrej wymiany zdań. Dodała, że Dyrektor ZEAPO obiecał, że sprawa zostanie załatwiona ale w dalszym ciągu przebiegało to samo. Dodała, że po krótkim czasie miała miejsce taka sytuacja, że Pan Dyrektor miał rozmawiać z Przewoźnikiem, który w obecności dzieci i nauczycieli szkoły zadzwonił do Dyrektora i publicznie podważa słowa Pani Dyrektor, co było przyczyną tego, że zwróciła się o pomoc do Komisji Oświaty. Dodała, że na dodatek odbyło się zebranie w Parkowie, w którym udział brał Pan Burmistrz i który na własne uszy usłyszał, co rodzice maja do powiedzenia w temacie dowozów. Dodała, że dopiero po tym zebraniu Pan Burmistrz wezwał na spotkanie zarówno Dyrektora ZEAPO, Dyrektora Szkoły jak i również Pełnomocnika ds. Oświaty i zarządził pewne zmiany, które spowodowały, że sytuacja uległa zmianie, jest poprawa za co Pani Dyrektor podziękowała.

Poinformowała, że przede wszystkim zmienił się przewoźnik, zmienił się autobus natomiast w dalszym ciągu nie wie jak są obliczane kilometry. Dodała, że najważniejsze jest to, że nastąpiła poprawa sytuacji.

Dodała, że Pan Burmistrz wspólnie z Dyrektorem ZEAPO, Dyrektorem Szkoły jak i również Pełnomocnikiem ds. Oświaty przeprowadził rozmowę z Przewoźnikiem, który został poinformowany o tym, jak powinien się zachowywać i jaka powinna być jego postawa, ponieważ jest obawa, czy w następnej szkole podobna sytuacja nie będzie miała miejsca. Dyrektor M. Cisowska wyjaśniła, że osobiście nie czuje żadnej antypatii do przewoźnika i zarówno ona jak i nauczyciele szkoły nie lobbują żadnej innej firmy i nie mają w tym żadnego interesu, natomiast nie mogła jako Dyrektor Szkoły pozwolić na to, żeby dzieci były źle traktowane, żeby dzieci nie chciały przyjeżdżać. Dodała, że nie była to sprawa tygodnia, czy dwóch tylko było to sprawa, która trwała cztery miesiące. 

Dyrektor W. Jaworski dodał, że nie można mówić, że nie było po spotkaniu żadnego działania z jego strony, ponieważ w trybie niemalże natychmiastowym został uruchomiony dowóz do Kaziopola i Grudna. Dodał, że sprawa Józefinowa też została załatwiona w dość krótkim czasie.

Dyrektor B. Cisowska poinformowała, że nastąpiło to po jej rozmowie.

Dyrektor W. Jaworski odpowiedział, że tak i poprosił aby Pani Dyrektor poinformowała również o tym, że na zebraniu tym on poinformował ja o tym, że z dowozów będzie korzystać dwójka dodatkowych dzieci. Dodał, że on sam szedł w kierunku zerwania umowy z przewoźnikiem, ale koszty tego byłby znaczące z racji tego, że trzeba by się męczyć z tą sprawą dość długo. Dodał, że sprawa uległa rozwiązaniu w ten sposób, że w trybie natychmiastowym po decyzji Pana Burmistrza uległ zmianie przewoźnik i cała obsada i w tej chwili nie ma zgłoszeń o tym, żeby w tej chwili działa się coś złego. Dodał, że uważa, że należy w tym trybie wytrwać do końca okresu trwania przetargu, czyli do dnia 27 czerwca. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o ilość km to już zostały zmienione parametry i zmiany, które zostały dokonane poszły w kierunku takim, aby wydłużona trasa nie zwiększyła ilości km., czyli pewne odcinki zostały zmniejszone na poczet wydłużonej trasy.

Dyrektor Szkoły M. Cisowska zapytała, czy jest różnica miedzy tym i kto o tym decyduje, czy kierowca podjeżdża trzy razy pod szkołę i za każdym razem musi wrócić po dzieci, a tym, że zabiera sobie wszystkie dzieci i jedzie prosto do Rogoźna. Poinformowała, że  skrupulatnie przez dwa tygodnie z nauczycielami to zapisywała.

Dyrektor W. Jaworski poprosił o udostepnienie tych zapisów i na ich podstawie natychmiast będzie obcinał z kilometrówki, ponieważ jeśli trasa jest ściśle określona, to tak powinien kierowca jechać.

Dyrektor M. Cisowska dodała, że nie rozumie się z Dyrektorem ZEAPO, ponieważ nie chodzi o to, co dzieje się w tej chwili tylko o to, tylko o to, żeby została ustalona sprawa, czy ma kierowca podjeżdżać, czy nie.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że chodzi o to, żeby ustalić, czy kierowca ma podjeżdżać trzy razy.

Dyrektor W. Jaworski odpowiedział, że kierowca musi jechać tak jak ma w rozkładzie ponieważ ma za to zapłacone.

Dyrektor M. Cisowska powiedziała, że od dnia 1 maja br. będzie wszystko zapisywać.

Radny M. Kutka zapytał, czy to, że obsada została zmieniona oznacza, że przewoźnik ten nie będzie więcej jeździć na terenie Gminy Rogoźno.

Dyrektor W. Jaworski odpowiedział, że przewoźnik przewozi na terenie innej placówki i do chwili obecnej nie ma żadnej informacji aby coś źle się działo. Dodał, że jeśli pojawią się jakiekolwiek uwagi na temat tego, że przewoźnik źle się zachowuje na terenie placówki, w której obecnie przewozi dzieci, będzie to podstawą do tego, aby umowa została zerwana.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, czy istnieje możliwość uwzględnienia w specyfikacji przetargowej dotyczącej dowozów szkolnych np. rocznika autobusów, ponieważ bezpieczeństwo uczniów powinno być najważniejsze i nie może być tak, że ponad 20-letnie autobusy jeżdżą po naszych drogach i wożą dzieci.

Dyrektor W. Jaworski odpowiedział, że teoretycznie istnieje taka możliwość. Dodał, że kiedy trzy lata temu po raz pierwszy opublikował taka specyfikację, był na szkoleniu, na którym był poruszany temat wprowadzenia zmian w specyfikacji. Poinformował, że generalnie w specyfikacji tej można wpisać wszystko, natomiast kiedy dochodzi do odwołania, które trzeba zawsze  wkalkulowywać w system zamówień publicznych, to wszyscy zastanawiają się nad tym, czy zamawiający nie ograniczył wolności gospodarczej podmiotów startujących.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, czy oznacza to, że stare autobusy mają jeździć.

Dyrektor W. Jaworski odpowiedział, że jeśli w naszym prawodawstwie jest takie coś, jak dowód rejestracyjny pojazdu i jest okresowa kontrola pojazdu i pojazd posiada aktualne badania techniczne, ma ubezpieczenia to jest upoważnione do przewozu na terenie RP.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, czy zdaniem Dyrektora pojazd taki jest bezpieczny.

Dyrektor W. Jaworski odpowiedział, że nie jego zdanie w tym temacie się liczy.

Radny R. Szuberski dodał, że jest to zdanie kontrolera, który przeprowadza badanie techniczne pojazdu.

Radny Z. Chudzicki powiedział, że w złym stanie technicznym jest autobus z napisem „BYTÓW”.

Burmistrz B. Janus dodał, że nie można stwierdzić, czy dwu lub trzy letni autobus jest w dobrym czy złym stanie technicznym. Nadmienił, że rozmawiał z przewoźnikiem, który poinformował, że autobusy już kilkakrotnie kontrolowane były przez partole policji, które nie zgłosiły żadnych uwag. Maja aktualne badania techniczne i są dopuszczone do ruchu.

Burmistrz poinformował, że docierały do niego również sygnały, że autobusy nie są odpowiednio ogrzewane. Dodał, że zostało to przez Dyrektora ZEAPO sprawdzone, autobusy są wyposażone w webasto, choć można przypuszczać, że nie są one włączane.

Dyrektor W. Jaworski dodał, że na polecenie Pana Burmistrza był na bazie, kiedy autobusy akurat zjeżdżały z trasy i szyby były odmrożone a webasta (ogrzewanie postojowe) były włączone.

Następnie głos zabrała L. Pijanowska, Pełnomocnik ds. Oświaty, która poinformowała, że przetarg wygrała firma najtańsza, która przy zaoferowanej cenie zapewne wprowadza oszczędności. Dodała, że rozmowa z przewoźnikiem, którą  odbył Pan Burmistrz była bardzo ostra i postawiono wszystko na ostrzu noża i chyba do przewoźnika rozmowa ponieważ słowa Pani Dyrektor i Dyrektora Jaworskiego były przez niego lekceważone. Dodała, że przewoźnik ma w tej chwili świadomość tego, że jeżeli nie zmieni usługi, kultury itd. to na pewno odnalezienie się po raz kolejny na rynku  będzie bardzo trudne, dlatego, że Dyrektorzy nie wystawia mu pozytywnej opinii. Dodała, że od tej pory nie ma żadnych problemów i myśli, że współpraca będzie taka jak powinna być. Dodał, że szkoda tylko, że wszystko to tak długo trwało zanim przewoźnik się zreflektował i dotarło do niego to, że to on odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i za jakość usługi jaką świadczy.

Dyrektor M. Cisowska sprostowała, że nie zanim się właściciel zreflektował, tylko zanim nie było wobec niego twardo postawionych warunków, że ma się zmienić.

Burmistrz B. Janus dodał, że ma nadzieję, że sprawa została załatwiona, na razie nie ma żadnych zgłoszeń i myśli, że nie będzie z tym przewoźnikiem więcej problemów.

Radny R. Dworzański odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi, odnośnie włączonego webasto i tego, kto ma tego pilnować. Dodał, że myśli, że problemu takiego nie byłoby, gdyby opiekunem w autobusie nie była osoba zatrudniane przez danego przewoźnika. Dodał, że członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy sprawdzali ilość przejechanych km itd., również sugerowali, aby w przetargu również brały udział osoby, które maja np. uprawnienia do prowadzenia kolonii, i która nie byłaby pracownikiem przewoźnika. Dodał, że wówczas osoba ta na pewno zajęłaby się pilnowaniem dzieci.

Burmistrz B. Janus dodał, że wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami zwiąanymi z zatrudnieniem dodatkowej osoby, która sprawowałaby taką opiekę na czas zastępstwa.

Radny R. Dworzański dodał, że w usłudze, która jest zamawiana jest również opiekun i koszty z nim związane są wkalkulowane w tą cenę.

Podsumowując radny R. Szuberski powiedział, że nasuwa się ogólny wniosek, że specyfikacja przetargowa powinna zostać poszerzona o możliwość przeprowadzania kontroli przez Dyrektora ZEAPO, kierowca powinien informować o zwiększonej ilości  przewożonych osób. Dodał, że w specyfikacja powinna zostać ujęta również kultura osobista kierowcy i opiekuna. Nadmienił, że te wszystkie drobiazgi spowodowały, że postał konflikt.

Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska dodała, że sytuacja, która wystąpiła nauczyła na ca należy zwracać uwagę. Poinformowała, że od następnego przetargu zanim osoba, która wygra zostanie dopuszczona do wykonywania usługi zostanie przeszkolona z zakresu BHP, będzie musiała podpisać dokument o odpowiedzialności za wykonywany zakres obowiązków, ponieważ okazuje się, że właściciel różnie to interpretuje i stąd są pewne niedomówienia. Dodała, że przykre jest to, że to właściciel a nie pracownicy powoduje tyle kłopotów. Nadmieniła, że to właścicielowi powinno zależeć na tym, aby opinia była dobra a nie sam generuje problemy i jest to nieprawidłowość w skali krajowej

Dyrektor W. Jaworski dodał, że po zakończeniu tego przetargu i przed wystawieniem jakichkolwiek dokumentów temu przewoźnikowi zwróci się do wszystkich dyrektorów szkół o opinię, którzy wypowiedzą się na temat tego właściciela.   

 

6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej                 

w Rogoźnie.

a)        wyrażenia zgody na nabycie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

 

b)        wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

 

c)        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

 

d)        przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna na obszarze wsi Cieśle.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

 

e)        przyjęcia apelu mieszkańców gminy Rogoźno o przyspieszenie budowy obwodnicy w mieście Rogoźno.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

 

f)         wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

 

 

7. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki przedstawił wniosek firmy „INVESTPOL”, która zwróciła się z prośbą o możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Komisji w miesiącu maju. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy przedstawienia propozycji zagospodarowania terenu przy zbiegu ulic Kościuszki i Czarnkowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1082/2.

Dodał, że przedstawiciel firmy „INVESTPOL” chciałby przedstawić pomysł jak ma na zagospodarowanie tego terenu.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy firma ta jest właścicielem tego terenu.

Radny Z. Chudzicki powiedział, że z tego co wie, ma tam powstać market POLO.

Kierownik R. Piątkowski wyjaśnił, że opinia Gminnej Komisji Urbanistycznej, do której pozytywnie ustosunkowały się Komisje Rady Miejskiej, zmieniła koncepcję firmy INVESTPOL dlatego ta zwróciła się do Komisji Rady Miejskiej z prośbą o możliwość uczestnictwa w jej posiedzeniach, w celu złożenia propozycji zagospodarowania tego terenu.

Radny H. Kuszak dodał, że na posiedzenie Komisji należałoby również zaprosić właściciela terenu, jeśli firma INVESTPOL nim nie jest.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że właścicielem terenu jest Pani Górzna.

Radny H. Kuszak wycofał swoją wcześniejszą propozycję, ale zgłosił wniosek aby w posiedzeniu Komisji uczestniczył Przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Wniosek zgłoszony przez Komisję Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury przedstawiał się następująco:

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury pozytywnie ustosunkowała się do prośby firmy INVESTPOL w sprawie uczestnictwa jej przedstawiciela w posiedzeniu Komisji w miesiącu maju. Na wniosek Komisji w posiedzeniu uczestniczyć ma również Przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistycznej”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił pismo mieszkańca Gościejewa, który informuje, że oczekiwał odpowiedzi na swoje wcześniejsze wnioski od Rady a nie od Pana Burmistrza.

Radny R. Szuberski powiedział, że sprawę sobie przypomina i mieszkaniec ten ma rację ponieważ zwrócił się z pismem do Rady a odpowiedzi udzielił Burmistrz.

Radny nadmienił, że można by potraktować to pismo jako skargę na działalność Rady, ponieważ mieszkaniec wyraźnie pisze „ moje 3 wnioski skierowałem wyłącznie do Rady Miejskiej i od niej oczekuję wyjaśnień….”.

Dodał, że przypomina sobie, że Przewodniczący Rady wystąpił o przygotowanie odpowiedzi do Burmistrza, który odpowiedź przygotował i którą następnie Przewodniczący przesłał zainteresowanemu mieszkańcowi.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zaproponował, aby rozpatrzeniem tego pisma Komisja zajęła się w m-cu maju.

Radny R. Dworzański dodał, że jest to normalne, że kiedy Rada czegoś nie wie, to zwraca się do Pana Burmistrza, który Radzie odpowiada i  następnie Komisje to akceptują i przekazują stanowisko zainteresowanej stronie.

Propozycja Przewodniczącego Komisji Z. Chudzickiego została przyjęta.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że Radni otrzymali w materiałach dwa pisma dotyczące sprawy spalonego mieszkania i jej zdaniem tą sprawą należałoby się zająć. Dodała, że sprawa ta dotyczy również jej uczennicy, która uczęszcza do Gim. Nr 2, dlatego chciałaby się dowiedzieć jak sytuacja ta została załatwiona i czy Pan Burmistrz zajął w tej sprawie jakieś stanowisko. Zapytała, jaka pomoc została udzielona tym pogorzelcom.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że ta rodzina wykorzystuje tą sytuację. Dodał, że rodzina ta ma straszne zaległości finansowe. Nadmienił, że w m-cu lutym miała mieć wypowiedzianą umowę najmu lokalu socjalnego i jest sprawa w sądzie o eksmisję. Dodał, że nie chciałby dyskutować o przyczynie pożaru ponieważ sprawę tą prowadzi policja.

Nadmieniła, że wygląda to tak, że chciano Burmistrzowi udowodnić, że rodzina dostanie mieszkanie. Dodał, że mieszkanie zapaliło się na strychu, obok pokoju. Straż stwierdziła, że to od prądu, ale w mieszkaniu tym prądu od jakiegoś czasu już nie było.

Burmistrz poinformował, że w tej chwili rodzina ta przebywa w Ośrodku Za Jeziorem u Pana Czarneckiego i w tej chwili jest przygotowywane dla nich mieszkanie na ul. Plac Karola, 70 m2 . Burmistrz poinformował, że jeśli okaże się, że pożar był z winy tej rodziny, to będą musieli oni ponieść koszty związane z jego wyremontowaniem.

Radny R. Tomaszewska powiedziała, że z tego co wie, to w mieszkaniu zostały zalane tapczany i inne różne rzeczy, dlatego pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia tego, z czym ludzie Ci się wprowadzą.

Burmistrz odpowiedział, że nie wie.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy jest możliwość udzielenia jakiejś pomocy, ponieważ innym rodzinom w takiej sytuacji pomoc zostawała udzielana.

Burmistrz odpowiedział, że rodzina otrzymała 1000 zł na przetrwanie tego okresu.

Radny R. Szuberski powiedział, że przysłuchując się tym wypowiedziom musi stwierdzić, że dzielimy ludzi na lepszych i gorszych. Dodał, że przypomina sobie pożar w miejscowości Studzieniec i wówczas rodzina ta nic nie otrzymała.

Dodał, że w dniu dzisiejszym otrzymał telefon, że rodzina ta otrzymała mieszkanie a w prasie lokalnej pojawiła się informacja, ze Burmistrz mieszkanie to sprzedaje. Zapytał, jak jest naprawdę. Dodał, że rodzina zadzwoniła również z pretensjami o to, że ktoś ich pomówił, że sami sobie podpalili to mieszkanie. Dodał, że rodzina ta twierdzi, że było to zwarcie instalacji elektrycznej. Nadmieniła, że w  wstępnych opiniach strażaków było stwierdzone, że było to właśnie zwarcie instalacji elektrycznej. Dodał, że dobrym pomysłem był pomysł Pana Jerana, żeby wybudować kilka mieszkań socjalnych, ponieważ w takich sytuacjach jak ta nie można nic zrobić. 

Burmistrz odpowiedział, że w tych mieszkaniach socjalnych również mogłaby wystąpić taka sytuacja jak ta.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że oczywiście sytuacja taka mogłaby się zdarzyć, ale kilka takich mieszkań gmina powinna posiadać, dlatego należy postawić jeden czy drugi taki obiekt.

Burmistrz jeszcze raz poinformował, że rodzina ta mieszkanie dostanie i nie rozumie w czym radny widzi problem.

 

8. Zakończenie

 

Przewodniczący Z. Chudzicki w imieniu wszystkich członków Komisji podziękował Pani Dyrektor i wszystkim zaproszonym Gościom za przybycie na posiedzenie.

 

 

Posiedzenie zakończono godz. 18:10

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 9 maja 2014 r.

 

 

drukuj pobierz pdf