Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 2/2011 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury odbytego w dniu 10 maja 2011 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 2/2011

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

odbytego w dniu 10 maja 2011 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

 

Posiedzenie Komisji Wspólnej otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecny radny H. Janus i radny R. Kinach.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej.
  4. Informacja o:

a) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźniereferuje Kierownik GOPS w Rogoźnie,

b) działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikachreferuje Dyrektor PCPR w Obornikach,

c) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkachreferuje Kierownik WTZ w                 Wiardunkach.

  1. Dyskusja związana z działalnością instytucji zajmujących się pomocą dla mieszkańców gminy.
  2. Omówienie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.

 

Protokół z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury został przyjęty jednogłośnie 13 głosamizaw obecności 13 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4 tj. informacji o:

a) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie – referuje Kierownik GOPS w Rogoźnie,

b) działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikachreferuje Dyrektor PCPR w Obornikach,

c) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach – referuje Kierownik WTZ w Wiardunkach.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że Dyrektor PCPR w Obornikach złożyła prośbę, aby mogła przedstawić swoje wystąpienie jako pierwsza.

Głos zabrała Pani Barbara Słabolepsza - Rojna – Dyrektor Centrum Pomocy Społecznej w Obornikach, która omówiła działalność prowadzonej przez siebie placówki.

Burmistrz Rogoźna zapytał o liczbę  zawodowych rodzin zastępczych w Gminie Rogoźno?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że na terenie Gminy Rogoźno funkcjonuje jedna rodzina zastępcza.

Skarbnik Gminy zapytała o liczbę dzieci znajdujących się w tej rodzinie?

Dyrektor PCPR odpowiedziała że w rodzinie jest 7-ro dzieci.

Radny M. Kutka zapytał czy mógłby poznać nazwisko osoby będącej rodziną zastępczą.

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że jest to p. Leokadia Kulas.

Burmistrz Rogoźna zapytał jaką kwotę PCPR płaci na utrzymanie jednego dziecka?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że na każde dziecko do 7-ego roku życia płaci ponad 900 zł, natomiast na dzieci powyżej 7-ego roku życia kwota wynosi ponad ok. 658 na jedno dziecko. Dodała, że jeśli ktoś uważa, że na prowadzeniu zawodowej rodziny zastępczej można się dorobić to jest w błędzie. Zapytała Kierownik GOPS czy wspomniana rodzina objęta jest jakimś rodzajem pomocy?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że rodzina nie otrzymuje pomocy z GOPS, ponieważ przekracza kryterium dochodowe. Dodała, że odwiedza rodzinę, ponieważ została w niej umieszczona dwójka dzieci z terenu Gminy Rogoźno.

Dyrektor PCPR dodała, w Objezierzu jest także zawodowa rodzina zastępcza, która opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem.

Burmistrz Rogoźna zapytał się czy zdarzają się sytuacje gdy rodziny zastępcze oddają dzieci?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że zdarzają się takie sytuacje, jednak PCPR stara się interweniować, aby zapobiegać takim dramatom. Poinformowała, że kilka lat temu były dwa takie przypadki, a w ubiegłym roku rodzina po raz pierwszy podjęła się opieki zastępczej, jednak nie podołała i dziecko zostało przekazane do nowej rodziny zastępczej. Dodała, że takie sytuacje mają miejsce na ogół w rodzinach zastępczych niespokrewnionych.

Radny M. Połczyński zapytał jak reagują dzieci, które oddawane przez rodziny zastępcze?

Dyrektor PCPR powiedziała, że w omawianym przypadku dziecko było w trzech domach dziecka, i rodzina zastępcza była dla niego szansą. Dodała, że jej zdaniem wspomniane dziecko nie odczuło tak tej zmiany, ponieważ w pewnym sensie było do tego przyzwyczajone.

Radna R. Tomaszewska zapytała o pogotowie opiekuńcze?

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że może funkcjonować rodzina zawodowa typu pogotowie opiekuńcze, która musi przyjąć każde dziecko wymagające szybkiego zabezpieczenia. Dodała, że dwie rodziny wyraziły chęć prowadzenia pogotowia opiekuńczego, jednak po dogłębnym zapoznaniu się z zasadami na jakich one funkcjonują zrezygnowały z ich prowadzenia.

Radna R. Tomaszewska zapytała o okres przez jaki dziecko może przebywać w pogotowiu opiekuńczym.

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że maksymalny okres przebywania dziecka w pogotowiu opiekuńczym wynosi rok, choć czas pobytu może zostać przedłużony o trzy miesiące.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy dziecko może przebywać w pogotowiu opiekuńczym dłużej niż przez 15 miesięcy?

Dyrektor PCPR poinformowała, że zdarzają się sytuacje, że dzieci przebywają w pogotowiu opiekuńczym dłużej niż wymagany czas.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy w pogotowiu opiekuńczym na każde dziecko przeznaczana jest taka sama kwota pieniędzy jak w rodzinie zastępczej?

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że stawka na każde dziecko jest taka sama, tylko zawodowe rodziny prowadzące pogotowie opiekuńcze otrzymują wyższe wynagrodzenie, aniżeli zawodowe rodziny zastępcze. Jeśli w pogotowiu opiekuńczym nie przebywają dzieci, to wówczas rodziny mają płaconą niższą stawkę za gotowość przyjęcia dziecka.

Radna R. Tomaszewska zapytała o wysokość wynagrodzenia rodziny zawodowej?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że maksymalne wynagrodzenie brutto wynosi 2.600 zł.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy w pogotowiu opiekuńczym oboje małżonkowie zatrudnieni jako rodzina zawodowa?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że wynagrodzenie w rodzinach zawodowych otrzymuje tylko jeden z rodziców.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że to rozwiązanie nie jest w pełni sprawiedliwe, ponieważ w działalność rodziny zastępczej zaangażowanych jest oboje rodziców.

Dyrektor PCPR powiedziała, że dzieci umieszczane na terenie powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w ochronce. W ochronce może przebywać 6-cioro dzieci do 9-tego roku życia. Dzieci starsze umieszczane poza powiatem. Dodała, że obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 20-cioro dzieci.

Burmistrz Rogoźna zapytał ile dzieci z terenu gminy przebywa w rodzinach zastępczych, a ile w domu dziecka?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 20-cioro dzieci, z czego 15-cioro pochodzi z Gminy Rogoźno.

Burmistrz Rogoźna zapytał dlaczego z terenu Gminy Rogoźno tak wiele dzieci zabieranych jest przez PCPR, a w innych gminach znacznie mniej?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że PCPR nie ma wpływu na postanowienia sądu rodzinnego. Dodała, że wszystkie instytucje sprawujące opiekę nad rodziną mają obowiązek zgłoszenia niepokojących sytuacji z poszczególnych rodzin. Zanim sąd wyda ostateczną decyzję o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej często wyznaczany jest kurator rodzinny, który zobowiązany jest monitorować daną rodzinę.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy rogoziński GOPS nie jest zbyt nadgorliwy w swoich działaniach, ze względu na liczbę zgłaszanych dzieci?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że przypadek każdej rodziny rozpatrywany jest indywidualnie. Dodała, że sąd nie może pozwolić by dzieci przebywały w złych warunkach mieszkaniowych, by były głodne lub by w rodzinach była przemoc. PCPR pomaga rodziną materialnie lub w znalezieniu lokalu socjalnego, czy też pracownicy socjalni organizują pomoc w postaci materialnej dla tych rodzin. W wielu rodzinach problem nie jest materialny, a problemem jest samo jej funkcjonowanie. Nowa ustawa wprowadza asystenta rodziny, który ma pomagać rodziną z wieloma problemami. Następnie przedstawiła funkcjonowanie jednej rodziny, której zostały odebrane dzieci.

Kierownik GOPS powiedziała, że omawianej rodzinie dzieci być może nie zostałyby odebrane, gdyby pracownik pomocy społecznej pomagał jej w codziennym funkcjonowaniu. Następnie omówiła pomoc jaka została udzielona tej rodzinie zanim dzieci zostały jej zabrane oraz procedurę odbierania dzieci rodzicom.

Zastępca Burmistrza zapytał czy jakieś dzieci z Gminy Rogoźno znajdują się w domu dziecka?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że nie odpowie na to pytanie, ponieważ nie ma stosownego zestawienia.

Zastępca Burmistrza zapytał czy zdarzają się przypadki, że rodzice pozostawiają niemowlęta w szpitalu?

Dyrektor PCPR powiedziała, że ordynator oddziału noworodkowego, wówczas powiadamia PCPR o takich przypadkach. Matka musi zrzec się opieki, następnie PCPR zawiadamia sąd. Dodała, że musi minąć 6 tygodni, by matka mogła przemyśleć podjętą decyzję.

Zastępca Burmistrza zapytał jaką opieką objęte nastoletnie matki?

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że urodzenie dziecka przez nastoletnią matkę zgłaszane jest do sądu i na ogół opiekunami prawnymi dziadkowie.

Radny A. Nadolny zapytał o statystyczną liczbę urodzonych dzieci przez nastoletnie matki w ciągu roku?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że w tym roku na razie urodziło się jedno dziecko, a w ubiegłym roku również urodziło się jedno dziecko. Poinformowała, że w ubiegłym roku matka chora umysłowo porzuciła na ulicy dwuletniego synka.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy PCPR przeprowadza adopcje?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że PCPR nie przeprowadza adopcji.

Zastępca Burmistrza zapytał czy dzieci adoptowane przez rodziny z zagranicy?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że z powiatu obornickiego trójka dzieci z ochronki Franciszek została umieszczona w rodzinie zastępczej z Włoch. Adopcje przeprowadza ośrodek w Warszawie, ponieważ to adopcje pod szczególnym nadzorem.

Zastępca Burmistrza zapytał czy adoptowane zostały dzieci niepełnosprawne?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że dzieci te były niepełnosprawne intelektualnie. Dodała, że wsparcie tych rodzin w tych krajach jest o wiele większe, dlatego częściej decydują się one na ich adopcje.

Radny A. Jóźwiak zapytał w jaki sposób został nawiązany kontakt z rodziną z Włoch?

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że ochronkę Franciszek prowadzi Towarzystwo Przywracania Rodziny z Poznania, które ma swój ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, który przeprowadza adopcje krajowe oraz mają kontakt z centralą, która przeprowadza adopcje zagraniczne. Dodała, że środki z PFRON przekazywane dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz bariery funkcjonalne pomagające w pokonywaniu barier technicznych i architektonicznych. Poinformowała, że środki z PFRON co roku zmniejszane. Decyzję o wysokości przekazywanych środków podejmuje Zarząd PFRON w Warszawie, natomiast powiat decyduje o sposobie wydatkowania środków. Poinformowała, że powiat ma obowiązek współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dodała, że nie ma dotacji wyrównawczej na zastępcze formy opieki.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy jeśli brakuje środków to wówczas rodziny zastępcze nie otrzymują należnych im środków finansowych?

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że środki na funkcjonowanie rodzin zastępczych muszą być.

Burmistrz Rogoźna zapytał w jaki sposób Starosta dofinansowuje działalność?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że Starosta finansuje działalność PCPR i placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych oraz utrzymanie dzieci w domach dziecka jest także zadaniem własnym powiatu. Poinformowała, przed przyjęciem dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej zawierane jest porozumienie, na mocy którego przekazywane środki dla powiatu prowadzącego daną placówkę. W roku bieżącym wspólnie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, która działa przy Staroście Obornickim podjęto decyzję, że dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych będą przyznawane tylko dzieciom i młodzieży do 24-go roku życia, które po raz pierwszy złożyły wniosek w PCPR oraz dofinansowanie otrzymają uczestnicy programu unijnego. Stwierdziła, że być może gdyby było większe wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych, to więcej osób decydowałoby się na taką formę opieki, ponieważ same dobre serce nie wystarczy. Należy pamiętać, że mimo podejmowanych działań nie wszystkim dzieciom uda się znaleźć rodzinę. Szansą dla dzieci nie znajdujących rodzin adopcyjnych mogą być rodzinne domy dziecka, w których przebywa mniej dzieci, jednak placówki te rozliczają się na takich samych zasadach jak placówki opiekuńczo-wychowawcze, co może stanowić pewną barierę.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy znane szczegóły na jakich ma funkcjonować zawód niani?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że nie jest osobą kompetentną do wyjaśnienia tej kwestii.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał o wysokość zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego dzieciom do 16-ego roku życia oraz po przekroczeniu tego wieku?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że zasiłki pielęgnacyjne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 153 zł.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że jest to dość niska kwota. Dodał, że niesprawiedliwością jest nie otrzymywanie zasiłku przez rodziny w których przekroczony jest próg dochodowy o kilka złoty.

Dyrektor PCPR stwierdziła, że progi i stawki zasiłków ustalane przez ustawodawcę. Dodała, że uważa progi dochodowe za bardzo niskie, jednak pomimo ich wiele osób korzysta z tych świadczeń.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał jaka pomoc materialna udzielana jest rodziną zastępczym na dzieci?

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że dorosły wychowanek rodziny zastępczej ma prawo ubiegać się o pomoc na usamodzielnienie. Dodała, że sporządzany jest program usamodzielnienia wychowanka, któremu wyznaczany jest opiekun usamodzielnienia. Na usamodzielnienie przeznaczane różne kwoty uzależnione od typu osoby, której dotyczą. Osoba upośledzona umysłowa ma prawo do pomocy w kwocie ponad 6 tys. oraz może ubiegać się o pomoc na zagospodarowanie. Środki wypłacane przez powiat w którym dokonuje się usamodzielnienie. Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie przeznaczona może zostać na wyposażenie mieszkania. Dodała, że w tym przypadku również opracowywany jest program, aby zapobiec marnotrawieniu pieniędzy.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał jak Dyrektor PCPR ocenia realizowaną pomoc? Zapytał czy w ostatnich latach wpływa więcej wniosków o udzielenie pomocy dla dzieci oraz czy budżet krajowy przeznacza więcej środków na realizację nałożonych zadań?

Dyrektor PCPR wyjaśniła, przybywa rodzin wielodzietnych, które mają problemy.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

W dalszej kolejności głos zabrała Joanna Bogacz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, która przedstawiła działalność prowadzonej placówki.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał o posiadane kwalifikacje zawodowe poszczególnych zatrudnionych osób w Warsztatach?

Kierownik WTZ poinformowała, że w Warsztatach jest 10,35 etatu. Zatrudnieni są: kierowca, psycholog, sprzątaczka (umowa o pracę), palacz (umowa zlecenia), pracownik gospodarczy (zatrudniony na 0,20 etatu), sześciu terapeutów, rehabilitantka, księgowa, kierownik WTZ.

Radny R. Szuberski zapytał w jakich obszarach działalności jednostka boryka się z największymi problemami? Zapytał czy został rozwiązany problem dowozów uczestników zajęć.

Kierownik WTZ odpowiedziała, że posiadany samochód używany jest od 6 lat i jest ona bardzo eksploatowany, gdyż dziennie przejeżdża blisko 400 km, który obsługuje jeden kurs w Gminie Ryczywół i dwa kursy do Gminy Oborniki. Poinformowała, zwróciła się z prośbą o zarezerwowanie w budżetach poszczególnych gmin środków finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na jego zakup. Dodała, że w ubiegłym roku WTZ nie otrzymały samochodu, ponieważ Powiat Obornicki na terenie którego działają Warsztaty miał zbyt wysoki wskaźnik PKB na jednego mieszkańca. Powiat wągrowiecki był na liście powiatów ubiegających się o samochód. Dodała, że siedziba stowarzyszenia prowadzącego WTZ w Wiardunkach znajduje się w Wągrowcu i posiadany samochód zarejestrowany jest Wągrowcu. PFRON przyłączył powiat obornicki do metropolii poznańskiej, która miała zbyt wysoki wskaźnik PKB, dlatego samochodu nie otrzymano. Dodała, że obecnie PFRON wstrzymał program zakupu samochodów ze względu na brak środków. W tej sytuacji wynajmowany jest transport na dowóz uczestników WTZ z Gminy Rogoźno. Jednym z największych wydatków usługi obcedowóz uczestników. Na dowóz z Gminy Rogoźno miesięcznie przeznaczane jest 3.500 zł.

Radny R. Szuberski zapytał czy brakuje środków na dowozy?

Kierownik WTZ odpowiedziała, że brakuje środków, a rodzice nie mają możliwości dowozu uczestników warsztatów w własnym zakresie.

Radny R. Szuberski zgłosił wniosek o treści: Komisje Rady Miejskiej w Rogoźnie na posiedzeniu wspólnym w dniu 10 maja 2011 r. wnioskują do Burmistrza Rogoźna o zapewnienie dodatkowego finansowania na wsparcie dowozów dzieci z Gminy Rogoźno do WTZ Wiardunki. Dodał, że kwota nie została ustalona, ale Gmina Rogoźno powinna w tych kosztach partycypować, ponieważ z jej terenu w warsztatach uczestniczy 11 osób, a z pozostałych dwóch gmin 19 osób.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy Gmina Rogoźno w jakiś sposób finansuje działalność Warsztatów?

Kierownik WTZ wyjaśniła, że finansowanie WTZ nie jest zadaniem gminy. Poinformowała, że w 2009 r. WTZ otrzymały 20 tys. na wyposażenie.

Skarbnik Gminy dodała, że wówczas był problem z przekazaniem pieniędzy, ponieważ Gmina nie może bezpośrednio dofinansowywać terapii zajęciowej. Skarbnik Powiatu Obornickiego poza budżetem WTZ zabezpieczyła środki otrzymane z Gminy Rogoźno i przekazała je w innej formie.

Kierownik WTZ zapytała czy można by kilka miesięcy w skali roku pokryć koszty dowozu osób z Gminy Rogoźno?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pokrycie kosztu dowozów mogło by zostać zapłacone wyłącznie z środków GOPS, ponieważ urząd nie posiada takich uprawnień. Dodała, że przekazane wcześniej pieniądze do Powiatu nie mogły zostać bezpośrednio przeznaczone dla WTZ, ponieważ Starostwo nie może zwiększyć budżetu Warsztatów, gdyż jest on ściśle określony przepisami prawa.

Kierownik WTZ powiedziała, że rozwiązanie zaproponowane przez Skarbnik Gminy w jej ocenie jest zadowalające WTZ.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał o wysokość środków przyznanych w 2011 r. na funkcjonowanie WTZ w odniesieniu do roku 2010?

Kierownik WTZ odpowiedziała, wnioskowano o środki z PFRON na kwotę 15.000 zł, jednak dotąd ich nie otrzymano, natomiast środki z powiatu wzrosły o 5% w stosunku do roku 2010, a po uwzględnieniu inflacji jest to 2.300 więcej w skali całego roku.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy istnieje zagrożenie, że warsztaty mogły by przestać funkcjonować?

Kierownik WTZ odpowiedziała, że nie ma obawy żeby warsztaty mogły nie istnieć, ponieważ pod opieką znajduje się 30 niepełnosprawnych, którzy muszą gdzieś być rehabilitowani. Warsztaty mogłyby przestać istnieć, gdyby PFRON i Powiat przestali je finansować.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał o wrażenia dzieci z udziału w Integracyjnym Dniu Olimpijskim w Parkowie, w którym dzieci pełnosprawne integrowały się z dziećmi nie w pełni sprawnymi ruchowo i umysłowo?

Kierownik WTZ odpowiedziała, że wszystkie wyjazdy i spotkania dzieci mocno je przeżywają. Dodała, że WTZ współpracują z Szkołą w Kowanówku, Szkołą i Przedszkolem w Parkowie oraz szkołami z Rogoźna, zarówno podstawowymi, jak i gimnazjami oraz Zespołem Szkół Agrobiznesu i Zespołem Szkół i. H. Cegielskiego. Ze względu na ograniczenia finansowe w spotkaniu w Parkowie uczestniczyła tylko siedmioro dzieci, ponieważ można było ich dowieść posiadanym środkiem transportu. Gdyby środki finansowe nie ograniczały to można by wynająć większy samochód i zabrać na takie spotkanie większą liczbę uczestników WTZ.

Przewodniczący Komisji A. Chudzicki stwierdził, że wyjazdy stanowią oderwanie od codzienności zajęciowej, dlatego bardzo potrzebne.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał Skarbnik Gminy czy w budżecie znajdują się jakieś środki, które można by przeznaczyć na realizację zgłoszonego wniosku.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tej chwili nie odpowie na to pytanie.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy w planowanym wyjeździe nad morze będą uczestniczyły wszystkie osoby?

Kierownik WTZ odpowiedziała, że w ramach środków unijnych pojedzie 8 osób, z tego 6 z Rogoźna nad morze na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny. Z każdym z uczestników na turnus wyjeżdża opiekunmatka lub ojciec. Dodała, że cały projekt unijny rozpisany jest na trzy lata i chce, aby każdy z uczestników w tym czasie skorzystał z takiego wyjazdu. Całkowity koszt zakwaterowania, wyżywienia i zabiegów jest pokrywany z środków unijnych, ale uczestnicy turnusu muszą dojechać na własny koszt.

Radny Z. Hinz pogratulował i podziękował za występ uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na uroczystości związanej z beatyfikacją Jana Pawła II, która miała miejsce w Kościele św. Wita. W kwestii przekazania środków poinformował, że poprze wniosek o przekazanie środków finansowych, jednak uważa że powinien on brzmieć:rozważenie możliwości przekazania środków finansowych…”, gdyż Skarbnik Gminy musi zastanowić się w jakiej formie miałoby to się dokonać.

Radny R. Szuberski złożył wniosek o treści: Komisje Rady Miejskiej w Rogoźnie na posiedzeniu wspólnym w dniu 10 maja 2011 r. wnioskują do Burmistrza Rogoźna o rozważenia możliwości zapewnienie dodatkowego wsparcia przez dofinansowanie dowozów dzieci z Gminy Rogoźno do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Kierownik WTZ podziękowała za przyjęcie powyższego wniosku.

Radny Z. Hinz zaproponował Przewodniczącemu KSSOiK zorganizowanie wyjazdu do Wiardunek, aby radni mogli zapoznać się z warunkami w jakich prowadzone zajęcia warsztatowe.

 

Następnie głos zabrała Pani Ewelina Kowalski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie, która przedstawiła działalność kierowanej przez nią jednostki.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy nie ma osób, które nieodpłatnie i charytatywnie mogłyby zająć się rozdawaniem żywności pobieranej z Pilskiego Banku Żywności?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że  Ośrodek rozpoczyna akcję rozdawania żywności. W jej rozdawaniu uczestniczy trzech pracowników GOPS oraz trzy członkinie PZERiI.

Radna R. Tomaszewska wspomniała o prowadzonym przez p. E. Kuźniaka „Centrum Nadziei”, które brało udział w tego typu akcjach nieodpłatnie. W przeszłości „Centrum Nadziei” składowało otrzymywaną żywność w nieczynnym pawilonie Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że rozważy tą propozycję, jednak w rozliczeniu żywności unijnej musi wszystko się zgadzać. Dodała, że podczas jednego wydawania żywności któryś z pracowników musiał się pomylić i wyszła mała nadwyżka pewnych produktów. Stwierdziła, że jeśli pracownicy GOPS nie będą mieli czasu na prowadzenie akcji wydawania żywności, wówczas rozważy tę propozycję.

Radna R. Tomaszewska zapytała o możliwości pozyskiwania żywności przez GOPS?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że Ośrodek mógłby organizować wydawanie żywności raz w tygodniu. W 2011 r. na jedną osobę do przekazania jest 60 kg żywności. Asortyment rozdawanej żywności jest następujący: makaron suchy, kasza, ryż z warzywami, zupa pomidorowa, ser, mąka, mleko.

Radny R. Dworzański zapytał jaka pomoc żywnościowa oferowana jest emerytom i rencistom?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że osoby te korzystają z pomocy oferowanej przez Caritas. Poinformował, że dotychczas żywność dowożona była z Banku Żywności raz w miesiącu za darmo przez firmę transportową, jednak nie może być tak zawsze. Poinformował, że zostało ustalone że transport będzie opłacany w kwocie 250 zł. Dodał, że żywność jest wydawana w pomieszczeniu Gimnazjum nr 1.

Następnie Kierownik GOPS przystąpiła do dalszego referowania przygotowanej informacji. 

Radny A. Jóźwiak stwierdził, że jest zadowolony z tego wszystkie dzieci będą mogły korzystać z ciepłych posiłków w szkole. Zapytał w jaki sposób będzie realizowane wydawanie ciepłych posiłków w szkołach, w których nie ma kuchni.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że nie na chwile obecną nie zna rozwiązania tego problemu. Dodała, że Gimnazjum nr 1 nie ma stołówki, jednak pobieranie żywności odbywa się w Szkole Podstawowej nr 3.

Radny A. Jóźwiak stwierdził, że najważniejsze wydawanie dzieciom ciepłych posiłków i na pewno uda się przezwyciężyć trudności techniczne.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że nanoszone są poprawki merytoryczne, a do Urzędu nie można się dodzwonić i uzyskać informacji o jakie poprawki merytoryczne chodzi.

Radny H. Kuszak powiedział, że koszt posiłku w Gimnazjum nr 2 wynosi 4,50 zł, a w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego wynosi on 6,60 zł. Zapytał z czego wynika ta różnica?

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że różnica spowodowana jest tym, że stawka opłaty za posiłek inaczej obliczana jest dla ucznia i dla osoby dorosłej. W koszcie posiłku dla osoby dorosłej wliczone są wszystkie koszty pochodne.

Radna R. Tomaszewska zapytała o współpracę GOPS z ośrodkami Monar i Markot w Rożnowicach i Gościejewie? Zapytała czy nie ponoszenie kosztów pobytu osób z naszej gminy w tych ośrodkach jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że GOPS ma dobry kontakt z wspomnianymi ośrodkami i jeśli zwracają się one o pomoc to stara się jej im udzielić. Dodała, że zadaniem ośrodka jest zapewnienie i udzielenie schronienia osobą, które tego potrzebują. Poinformowała, że z ośrodkiem w Rożnowicach zostało zawarte porozumienie, na mocy którego Gmina Rogoźno nie ponosi odpłatności za utrzymanie swoich mieszkańców w tym ośrodku. W przypadku ośrodka w Gościejewie ludzie sami do niego się zgłaszają i wówczas kierownik tej placówki informuje GOPS o przyjęciu danej osoby i mówi, że nie będzie pobierał opłat za jej pobyt.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że w ubiegłym roku rozmawiała z Dyrektorem ośrodka w Gościejewie, który skarżył się na brak współpracy z Gminą Rogoźno. Zapytała Zastępcę Burmistrza czy istnieje możliwość współpracy Gminy Rogoźno z ośrodkiem w Gościejewie?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że są możliwości współpracy z ośrodkiem w Gościejewie. Dwa tygodnie temu odwiedził ośrodek i rozmawiał z jego kierownikiem. Poinformował, że współpraca jest prowadzona, a ośrodek otrzymał znaczące wsparcie, choć nie było ono z środków budżetu gminy.

Radna R. Tomaszewska zapytała jakie są perspektywy współpracy Gminy z ośrodkiem w ramach obowiązujących przepisów prawa?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zdaje sobie sprawę że ze wszystkimi trzeba współpracować, i ma nadzieję że będzie ona coraz lepsza. O wyjaśnienie kwestii opłat za pobyt mieszkańców gminy w ośrodku poprosił Skarbnik Gminy i Kierownik GOPS.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że osoby przebywające w ośrodku korzystają z zasiłków, jakie wypłacane są przez GOPS – zasiłki okresowe, celowe i stałe. Za pobyt osoby w ośrodku (nocleg, wyżywienie itp.) GOPS nic nie płaci. Jeśli osoba pobiera rentę lub zasiłek stały to ma potrącane ok. 150-200 zł na pokrycie kosztów utrzymania w ośrodku. Osoby pracujące pokrywają w całości lub częściowo koszty swojego pobytu.

Radna R. Tomaszewska zapytała o współpracę z ośrodkiem w Rożnowicach? Zapytała czy gmina przekazuje jakieś środki finansowe na ośrodek?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że gmina nie przekazuje środków finansowych na utrzymanie ośrodka, a osoby w nim przebywające korzystają z takiej samej pomocy, jak mieszkańcy ośrodka w Gościejewie.

Skarbnik Gminy zapytała Kierownik GOPS czy prawo dopuszcza udzielanie pomocy finansowej dla tego typu ośrodków, ponieważ ona takich możliwości nie zna.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że jej placówka nie ma prawnych możliwości udzielania pomocy ośrodkom w Rożnowicach i Gościejewie.

Zastępca Burmistrza nadmienił, że współpraca Gminy Rogoźno z oboma ośrodkami jest coraz lepsza.

Radny R. Szuberski zapytał jakie kryterium dochodowe muszą spełniać uczniowie, aby mogli uzyskać zasiłek na przebywanie w internacie?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że kryteria musi spełniać rodzina, a nie dany uczeń i jeśli jest on niepełnoletni, to zasiłek otrzymuje rodzic. Dodała, że przy ubieganiu się o tę pomoc dochód nie może przekroczyć 351 zł/osobę oraz może zostać udzielony zasiłek celowy. Jeśli dochód przekracza 351 zł/osobę w rodzinie, wówczas można otrzymać zasiłek celowy specjalny.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy jest to kwota brutto?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że jest kwota netto. Dodała, że jeśli osoba mieszka i gospodaruje samotnie, wówczas kryterium wynosi 477 zł. 

Radny R. Szuberski stwierdził, że warto byłoby wrócić do projektu uchwały przygotowanej przez radnych IV kadencji w sprawie ofert dla organizacji pozarządowych. Jeśli uchwała zostałaby zmieniona i rozszerzony został katalog osób mogących ubiegać się o pomoc, to ośrodki Monar i Markot mogłyby z niej skorzystać.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał jakie kryterium dochodowe trzeba spełniać, aby uzyskać zasiłek rodzinny?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 504 zł/osobę, a jeśli zasiłek miałby być przeznaczony na osobę niepełnosprawną to dochód nie może być wyższy niż 583zł/osobę.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy w ocenie Kierownik GOPS wszystkie osoby, którym przysługiwała się pomoc otrzymały ją i czy była ona wystarczająca?

Kierownik GOPS stwierdziła, że z pewnością nie zostały spełnione oczekiwania wszystkich osób, ponieważ ośrodek nie jest w stanie sfinansować wszystkich potrzeb osób ubiegających się o pomoc. Dodała, że zawsze stara się pomóc na tyle ile może, jednak wypłacenie zasiłku celowego w kwocie 50 zł (a takie są wypłacane) nie wiele pomaga.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał o liczbę wydanych przez GOPS decyzji odmownych?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że zostało wydanych 237 decyzji odmownych i dotyczyły one świadczeń rodzinnych, ponieważ rodziny składały wniosek o zasiłek rodzinny, ale dochód w rodzinach przekraczał 504 zł/osobę i musiały zostać wydane decyzje odmowne.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy dobrze zrozumiał, że za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach Monar i Markot nic się nie płaci?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że dobrze zrozumiał tę kwestię. Zawdzięcza się to dobrej współpracy GOPS z oboma ośrodkami.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt. 5Dyskusja związana z działalnością instytucji zajmujących się pomocą dla mieszkańców gminy.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że dyskusja odbyła się, gdy były przedstawiane informacje przez zaproszonych kierowników i dyrektorów.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji pkt. 6 - Omówienie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania TytułuZasłużony dla Ziemi Rogozińskiej.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Międzylesie omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny A. Jóźwiak zapytał o wysokość kosztu dla gminy przygotowania planu przestrzennego dla tego obszaru?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że koszt zostanie ustalony po ogłoszonym przetargu lub po zapytaniu o cenę, w zależności od wybranej metody ustalenia ceny, aczkolwiek zwyczajem jest wpłacanie przez zainteresowane osoby darowizn na rzecz gminy, odpowiadającej wysokości ustalonej ceny.

Radny A. Jóźwiak zapytał w jakiej wysokości wpłacane darowizny?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że w tym przypadku plan dotyczy obszaru o powierzchni ok. 57 ha i jest zbliżony do powierzchni z Laskowa, i wówczas firma oferowała ponad 16 tys. zł. Dodał, że w latach minionych opracowania tego typu kosztorysowo i rzeczowo kosztowały ponad 100 tys. zł.

 

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno na 2011 rok przedstawił Inspektor WRGiP B. Cisowski.

Radny R. Szuberski stwierdził, że skoro w grudniu składany był wniosek z starym profilem wody, to w tamtym stanie prawnym powinien być składany i rozpatrywany wniosek.

Inspektor WRGiP odpowiedział, że instytucje cofnęły wniosek mimo, że wiedzą profil wody zmienił się w lutym.

Radny R. Szuberski zapytał czym umotywowali cofnięcie wniosku?

Inspektor WRGiP odpowiedział, że umotywowali samym pismem.

Radny R. Szuberski stwierdził, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się prawnik, czy rozpatrzenie wniosku powinno być w taki samym stanie prawnym, jaki obowiązywał w czasie gdy wniosek był składany.

Inspektor WRGiP powiedział, że zarówno Sanepid, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, jak i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej posłużyły się takim samym uzasadnieniem, że profil wody nie jest kompletny, bo w lutym br. wprowadzono przepisy, które w życie weszły w marcu br., które zmieniły wymagany profil wody. 

Radny M. Kutka zapytał dlaczego nie został ujęty ośrodek w Budziszewku, ponieważ na jego terenie również znajduje się kąpielisko.

Inspektor WRGiP wyjaśnił, że zostały ujęte wyłącznie te kąpieliska, których organizatorzy zgłosiła na nie zapotrzebowanie do Burmistrza.

Radny. Kutka zapytał czym skutkuje zapisanie kąpieliska w uchwale?

Inspektor WRGiP odpowiedział, że gmina zobowiązana jest do prowadzenia rejestru kąpielisk.

Radny M. Kutka zapytał, czy jeśli kąpielisko nie znajdzie się w wykazie, to wówczas zostanie uznane za dzikie kąpielisko.

Inspektor WRGiP odpowiedział, że na obszarze nie zgłoszonych kąpielisk nie ma zapewnionej opieki ratowników wodnych.

Radny R. Dworzański poinformował, że prowadzenie przez gminę rejestru kąpielisk uprawnia ją do prowadzenia kontroli organizatora konkretnego kąpieliska. W projekcie uchwały zostało zapisane, że organizatorem dwóch kąpielisk jest gmina, a organizatorem trzeciego kąpieliska jest ośrodek „Za Jeziorem”.

Inspektor WRGiP odpowiedział, że jeśli gmina prowadzi rejestr kąpielisk, to nie może być organizatorem kąpieliska nie znajdującego w tym rejestrze. Dodał, że WOPR na utrzymanie dwóch kąpielisk otrzymuje dotacje w ramach organizacji pożytku publicznego, a ośrodek „Za Jeziorem” organizuje kolonie dla dzieci z całej Polski i nie posiadanie wykazu kąpielisk stanowiłoby znaczący problem.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok omówiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła Skarbnik gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/23/2011 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023 omówiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o podanie całkowitej kwoty poniesionych kosztów na sprawę WOD-BUD-u?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie może w tej chwili udzielić odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie ma przy sobie wszystkich dokumentów. Zaznaczyła, że wcześniej zapłacone środki finansowe nie były odszkodowaniem, a zwrotem poniesionych kosztów.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o przygotowanie zestawienia związanego z WOD-BUD-em, które zawierałoby kwotę należności, naliczonych odsetek, koszty postępowania sądowego.

Radny P. Wojciechowski zapytał skąd pochodzi darowizna w kwocie 28 tys. zł?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to darowizna na rzecz rozwoju gminy, a nazwiska darczyńcy nie pamięta. Dodała, że jest to rodzaj darowizny o jakiej mówił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy nazwisko osoby, jest informacją poufną?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie jest to informacja poufna.

Kierownik WGNRiOŚ dopowiedział, że darowizna pochodziła od osoby prawnej i była to firma WIN-BUD. Dodał, że darowizna została przekazana, ponieważ gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części wsi Słomowo. Dodał, że darowiznę przekazały także osoby fizyczne z miejscowości Laskowo.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że darowizna którą przekazała osoba fizyczna wpłynęła na konto w lutym, a darowizna od firmy WIN-BUD wpłynęła w maju.

Radny H. Kuszak powiedział, że po przetargu na wyposażenie placu w parku pozostała kwota 5 tys. zł. Zapytał czy pieniądze te nie mogą zostać przekazane na doposażenie tego placu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie można zakupić więcej urządzeń, ponieważ trzeba przestrzegać przepisów, które precyzują liczbę urządzeń, jakie mogą być na tym obszarze i odległości między nimi.

Radny H. Kuszak zapytał czy pozostałe pieniądze z parku można by przenieść w inne miejsce, np. zakup urządzeń na plac do przedszkola?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, żeby przeznaczyć pieniądze na inny cel to najpierw musi wpłynąć konkretny wniosek, który trzeba ocenić czy jest on zasadny i konieczny. Dodała, że zmniejszone zostało bezpieczeństwo wolnych środków z kwoty 1,7 mln zł, do 1,19 tys. zł.

Radny H. Kuszak zapytał czy pozostałe 5 tys. zł może zostać przeznaczone na naprawę ogrodzenia parku?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że z omawianych pieniędzy nie może zostać naprawione ogrodzenie, ponieważ nie jest to inwestycja. Są to inne paragrafy wydatków.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 - rozpatrzenie skargi na działalność i postępowanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki poinformował, że dnia 4 lutego do Biura Rady  wpłynęła skarga Sołtysa Sołectwa Budziszewko Pana Z. Nowka na działalność i postępowanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Zdzisława Hinza. Następnie Przewodniczący Komisji SSOiK odczytał jej treść.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 - Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki odczytał pismo Prezesa R.K.S. „Wełna” w sprawie organizacji obchodów 90-lecia Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” - rozegranie meczu między radnymi Rady Miejskiej w Rogoźnie,władz Gminy i pracowników Urzędu, a radnymi Rady Powiatu Obornickiego. Dodał, że treningi radnych mogłyby odbywać się na boisku „Orlik” w soboty w godzinach 19.30-21.00.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki na prośbę Prezesa RKS „Wełna”  złożył wniosek o rozważenie możliwości finansowego wsparcia obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.

Radny H. Kuszak poinformował, że w projekcie modernizacji ul. Nowej nie jest przewidziany montaż progów zwalniających. Stwierdził, że jest to duży błąd, ponieważ na nowo wybudowanej drodze kierowcy będą szybko jeździć. Zapytał czy może zostać zarezerwowana kwota na wykonanie dwóch progów zwalniających na tej ulicy.

Radny R. Dworzański zapytał czy projekt przewiduje budowę progów zwalniających?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w projekcie progi zwalniające nie są przewidziane.

Radny H. Kuszak złożył wniosek o zamontowanie progów zwalniających przy nowo realizowanej inwestycji tj. budowie ul. Nowej w Rogoźnie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.

Radny Z. Hinz w imieniu Dyrektor SP w Pruścach zaprosił radnych na uroczystości do Prusiec z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że w tym roku nie odbyły się Dni Rogoźna, ponieważ została obniżona dotacja dla RCK, jednak wielu mieszkańców informowało, że nie byli informowani, że impreza ta się nie odbędzie. Złożył wniosek o treści: Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury wnioskują do Burmistrza Rogoźna i Sołtysów z terenu Gminy Rogoźno o zorganizowanie gminnych dożynek w 2011 r. w miejscowości Rogoźno.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski uznał wniosek o zasadny, ale powinien on być pozostawiony do rozstrzygnięcia przez Sołtysów i Burmistrza, ponieważ dożynki dotyczą wsi, a nie miasta.

Radna E. Wysocka poinformowała, że dotychczas miejsce dożynek było ustalane na wspólnym spotkaniu Sołtysów z Burmistrzem.

Radny P. Wojciechowski zaznaczył, że jego wniosek został skierowany również do sołtysów.

Radny Z. Hinz powiedział, że jest zwolennikiem organizacji dożynek, natomiast wniosek nie powinien precyzować, że mają się one odbyć w Rogoźnie, ponieważ sołtysi na swoim spotkaniu mogą wnioskować o zorganizowanie ich w wybranej wsi.

Radny H. Kuszak przypomniał, że w przeszłości dożynki były organizowane w Rogoźnie, na stadionie oraz w ośrodku „Za Jeziorem”.

Radny R. Szuberski stwierdził, że wniosek złożony przez radnego P. Wojciechowskiego, że może zostać poddany pod głosowanie.

Radny R. Dworzański powiedział, że organizacja dożynek w poszczególnych miejscowościach gminy, zawiera w sobie dodatkowy wymiar – integracja środowiska wiejskiego, które dokonuje się przy ich organizacji. Poprosił, aby te względy były brane pod uwagę przy przyznawaniu organizacji tej imprezy. Dodał, że nie uważa za najwłaściwsze wskazywanie we wniosku by dożynki odbyły się w Rogoźnie.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że myśli o organizacji dożynek, jednak nie ma zarezerwowanych w budżecie środków na ten cel. Dodał, że są prowadzone rozmowy z RCK, aby dożynki zostały zorganizowane oraz, że jest zwolennikiem zorganizowania ich na wsi. Przypomniał, że w poprzednich latach dożynki zawsze były organizowane w Rogoźnie, jednak dwa lata temu na spotkaniu z sołtysami wnosili o organizacje ich wyłącznie na wsi.

Radny Z. Hinz stwierdził, że skoro radny R. Szuberski uznał wniosek za uniwersalny, to zaproponował dodanie słów: „o rozważenie organizacji ...”.

Radny R. Szuberski zaproponował dodanie słów: „w Gminie Rogoźno” - sformułowanie zawiera w sobie Rogoźno oraz wsi z całej gminy.

Burmistrz Rogoźno przypomniał, że przez sześć lat dożynki były organizowane w Rogoźnie i gdy padła propozycja ich organizacji w Słomowie był przerażony, ponieważ nie było tam odpowiedniej infrastruktury. Pomimo obaw dożynki się udały.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby we wniosku znalazła się treść: „rozpatrzenie możliwości organizacji gminnych dożynek w 2011 r. w Gminie Rogoźno”.

Radny P. Wojciechowski przyjął proponowaną zmianę do treści wniosku.

Wniosek P. Wojciechowskiego z zaproponowanymi zmianami został przyjęty 10 glosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 11 radnych.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował członków Komisji, że czerwcowe posiedzenie planowane jest na dzień 9 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół w Parkowie. Zapytał członków czy każdy dojedzie na nie we własnym zakresie, czy ma zostać zorganizowany transport grupowy?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że skoro radni dojeżdżają na posiedzenia komisji do Rogoźna, to mogą dojechać na posiedzenie do Parkowa, a to nie jest objazd szkół, dlatego uważa za niepotrzebne wynajmowanie busa.

Radny Z. Hinz powiedział, że po konsultacji z p. Adą informuje że koszt dojazdu dwóch samochodów do Parkowa jest niższy, aniżeli wynajem busa.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy radny mieszkający w Parkowie pobiera delegację za przyjazd na posiedzenie komisji w Rogoźnie?

Radny R. Szuberski poinformował, że radni z klubów radnych: „Rogoźno – Nasze Miasto” i „Rogoźno – Nasza Gmina” dojadą na posiedzenie komisji dojadą we własnym zakresie.

Radny R. Dworzański – przewodniczący klubu stwierdził, że każdy powinien dojechać własnym środkiem transportu.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że jeśli komisja się rozpoczyna to zostaje przyjęty porządek obrad, a zmiany dokonane były grzecznościowe, ale inaczej były ujęte, a inaczej procedowane.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że porządek nie został przyjęty, natomiast nie ma nic przeciwko wymienianiu przez radnych uwag między sobą, jednak są zapraszani goście i radni muszą mieć odpowiedni wizerunek. Jeśli radni chcą porozmawiać to mogą wyjść z sali. Dodał, że starał się sprawnie przeprowadzić obrady komisji i umożliwić jak najlepszą dyskusję.

Radny R. Szuberski powiedział, że się cieszy że Przewodniczący się starał i poprosił o odsłuchanie nagrania z dzisiejszej komisji i stwierdzenie czy uwagi były rozłożone równomiernie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.30

Rogoźno, dnia  11 styczeń 2012 r.

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

 

drukuj pobierz pdf