Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 39/2009 z XXXIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 04 maja 2009r. o godz.6.30.

Protokół Nr 39/2009

z XXXIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 04 maja 2009r. o godz.6.30.

 

XXXIX Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, na pisemny wniosek grupy radnych- załącznik nr 1 do protokołu, przez Przewodniczącego Rady na dzień  04 maja 2009 roku , na godz. 6.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych- nieobecny radny A. Olenderski- Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady od ostatniej sesji.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: Przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad.

 

 

II. Przyjecie porządku obrad.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wniósł poprawkę do porządku obrad polegającą na usunięciu pkt.3 – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Uwag nie było. Poprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Porządek obrad został przyjęty.

 

 

III. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

 

IV. Odpowiedzi na interpelacje.

Nie było.

 

 

V. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że 1 maja brał udział w obchodach 110 – lecia OSP Parkowo oraz na zaproszenie Burmistrza uczestniczył w spotkaniu wspólnie z Przewodniczącymi Komisji, zaprzyjaźnionych gmin w  Ośrodku Rekreacyjnym za Jeziorem. Ponadto 2 maja udział w przemarszu Korowodu Radości, a 3 maja udział w powiatowo – gminnych uroczystościach z okazji uchwalenia konstytucji 3 Maja.

Przewodniczący nadmieniła, że po XXXVIII Sesji spotkał się z grupą radnych, którzy zaproponowali zwołanie sesji nadzwyczajnej. Dodał, że jutro mija termin poprawienia złożonego wniosku i dzień dzisiejszy jest terminem najwcześniejszym na jaki można było posiedzenie zwołać.

Uwag nie było.

 

 

VI. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady od ostatniej sesji.

Burmistrz wyjaśnił, że 1 mają brał udział w obchodach 110 – lecia OSP Parkowo, zwiedzano m.in. ZS w Parkowie,  fabrykę DENDRO POLAND, młyn na Rudzie, MARKOT w Rożnowicach. Ponadto 3 maja odbyły się obchody rocznicy uchwalenia konstytucji.

Pytań nie było.

 

VII. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: Przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu.

Przewodniczący rady R. Szuberski powiedział, że do porządku sesji jeszcze raz został załączony projekt uchwały.

Burmistrz zauważył, że wnioskodawcy sesji wysyłają jemu i innym radnym projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza wraz z uzasadnieniem.

Radny K. Lis wyjaśnił, że wszystko jest w zgodzie z prawem, a wniosek radnych był taki, aby przenieść pracę nad uchwałą na posiedzenie Komisji albo zwołać sesję nadzwyczajną. Przyjęto formę sesji w trybie nadzwyczajnym i omówienie tego samego materiału ponownie.

Burmistrz powiedział, że chciał tylko zwrócić uwagę, że uzasadnienie teraz powinno być przygotowane przez Radę.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że w imieniu Klubu Radnych chciałaby wnieść poprawkę do uchwały mianowicie: jako §3 Zmienia się §2 Uchwały Nr XXXVI/241/2009 rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009r., który otrzymuje brzmienie: §2 Upoważnia się radnego Zbigniewa Nowaka do reprezentowania Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu i radzie Stowarzyszenia  „Dolina Wełny”. §3 projektu uchwały zmienia się na §4, natomiast §4 na §5.

Sekretarz Gminy powiedziała, że w nagłówku projektu uchwały powinien być numer sesji XXXIX i data 04 maja 2009r. Co do zmiany §3 to poprzez jeszcze jedną zmianę zostanie całkowicie zmieniona treść uchwały. Pani Sekretarz stwierdziła, że być może powinien zostać przygotowany nowy projekt uchwały. W wprowadzeniu tej zmiany nastąpi również zmiana wejścia do Stowarzyszenia. Już teraz jest dużo rzeczy do poprawienia i jeszcze gmina zrobi coś znowu błędnie, to może się okazać, że znowu trzeba bezie to poprawić. Lepiej trzymać się tego, co Urząd Marszałkowski wskazał do poprawienia ,aby uniknąć kolejnego zwrócenia wniosku ,albo nawet jego odrzucenia. Nie warto na razie ryzykować popełnienia kolejnego błędu. Później ewentualnie można coś zmienić.

Radny Z. Hinz zapytał czy projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza jest zgodny z tym, co zostało wskazane do poprawienia?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że podczas spotkania z Panem Laukiem otrzymano informację, że gmina powinna do Rady i do członka Stowarzyszenia określić w uchwale swojego przedstawiciela. Uważano, że Pan Harasimowicz to fachowiec, a tyle uwag wskazuje na opinię przeciwną. Nadmienił, że być może uwagi Pani Sekretarz są słuszne, ale nie wiadomo czy ta jedna zmiana spowoduje takie zamieszanie. Zapytał czy jest możliwość  konsultacji prawnej poprawki?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że w tej chwili nie, ale projekt uchwały został potwierdzony przez referenta prawnego. Dodała, że lepiej trzymać się tego co zostało poprawione. Przypomniała, że nie pracowała nad wnioskiem który został złożony tylko Stowarzyszenie i trudno jej przewidzieć jaki będzie skutek miało wprowadzenie kolejnej poprawki.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że w radzie decyzyjnej jest 2 przedstawicieli i Prezes Zarządu sam wysłał wniosek, bez powiadamiania ich?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Urząd Miejski podobnie jak Rada Miejska był przekonany o wniosek przygotowany przez Pana Harasimowicza został dobrze opracowany. To, co Urząd Marszałkowski wytknął również jest niespodzianką dla niej. Nadmieniła, że w tej chwili powinno się zrobić wszystko aby dostosować do wymogów, jakie stawia Urząd Marszałkowski.

Radny R. Dworzański stwierdził, że przesłanką zwołania Sesji Nadzwyczajnej w takiej porze i tak szybko, była pozytywna wola uczestnictwa w tym programie. Nadmienił, że rozumie intencje radnej R. Tomaszewskiej o zmianę w uchwale, aby jasno sprecyzować reprezentanta Gminy w Stowarzyszeniu. Lepszym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie 2 spraw. Najpierw poprawić to co Marszałek wskazał, aby nadać sprawie bieg, a później zorganizować spotkanie z nowymi władzami i podjąć stosowną uchwałę, precyzyjnie określającą  miejsce reprezentanta Gminy  w  strukturach Stowarzyszenia. Jest też możliwość, że Marszałek  wskaże kolejny błąd  proceduralny.

Radny  K. Lis stwierdził, że podejmując jedną uchwałę uporządkowującą pierwotny dokument  należy wziąć pod uwagę wniosek radnej R. Tomaszewskiej. Ponadto dotyczą one tej samej sprawy.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że skoro nie można zmieniać paragrafów, to radna zaproponowała, aby dopisać w §2: „ i w Radzie.”

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że jest to trafne spostrzeżenie.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że chciałaby się ustosunkować do wypowiedzi Pani Sekretarz i radnego R. Dworzańskiego.

Stwierdziła, że zgadza się iż jego intencje są dobre. Dodała, że większość z radnych widziała i słyszała, bo każdy kto ma uszy i oczy oraz skończył chociaż szkołę podstawową,to nie miał żadnych wątpliwości, że to co przedstawili radnym zarządzający Stowarzyszeniem – p. Lauk i p. Harasimowicz, nijak trzyma się całości i jest to jeden, wielki cyrk. To, że radni chcieli mieć tam swojego przedstawiciela to, tylko po to, aby trzymał on pieczę. Okazało się jednak, że przedstawiciel Rady Miejskiej nie został powołany do Rady Stowarzyszenia, natomiast wszedł tam Pan Burmistrz, który okazał się „panem nikim”w Radzie. Należałoby to w końcu uporządkować, aby jak najszybciej mieć kontrolę nad tym, co się w Stowarzyszeniu dzieje. Radna stwierdziła, że dziwi się iż tylko 45 uwag zostało wskazanych, bo spodziewała się że będzie jeszcze gorzej.

Radny Z. Nowak zapytał czy ta uchwała istnieje w OSP Parkowo, w związku z pkt.39 listy do uzupełnienia?

Burmistrz odpowiedział, że nie wie.

Radny H. Janus złożył wniosek o wniesienie przerwy.

Został on przyjęty 10 głosami „za”  przy 3 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie głos zabrał Przewodniczący Rady R. Szuberski , który wyjaśnił ,że podczas przerwy wnoszący poprawki doszli do porozumienia.

Radny K. Lis powiedział, że zaproponuje zmianę, która pogodzi spostrzeżenie radnej L. Kolanowskiej i radnej R. Tomaszewskiej, a jednocześnie najmniej zniekształci projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza i uporządkuje niejasności.

Zaproponował dopisanie do projektu uchwały, §3 oraz przenumerowanie §3 i §4, tak żeby przyjęły nr 4 i 5. Paragraf 3  zmieniałby treść § pierwotnej uchwały, poprzez dodanie zwrotu - „Radzie Stowarzyszenia”.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poddał pod głosowanie propozycję radnego K. Lisa.

Został ona przyjęta 9 głosami „za” przy 2 głosach przeciwnych i 3„wstrzymujących” w obecności 14 radnych. 

                Uchwała Nr XXXIX/262/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 4 maja 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: Przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu, wraz z wniesioną poprawką została przyjęta 9 głosami „za” przy 2 głosach przeciwnych i 3„wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

 

VIII. Wolne wnioski i informacje.

Nie było.

 

IX. Zamknięcie obrad.

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego”zakończył obrady XXXIX Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 07:10.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

 

Rogoźno, dnia 22 maja 2009r.

 

drukuj pobierz pdf