Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 15/2012 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 czerwca 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 15/2012

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 czerwca 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna E. Wysocka obecna od godz. 16.15. Radny H. Kuszak uczestniczył w posiedzeniu do godz. 17.20. 

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.       Projekty organizacyjne szkół:

                a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

                b) dyskusja.

5.       Letni wypoczynek dzieci i młodzieży „Lato 2012”.

6.       Informacja z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

7.       Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki na podstawie listy obecności stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków.

Przewodniczący Z. Chudzicki wniósł do porządku obrad następującą autopoprawkę: 

- punkt 8 rozpatrzenie wniosku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 5 głosamizaw obecności 5 członków Komisji.

 

Protokół nr 14/2012 został przyjęty jednogłośnie 5 głosamizaw obecności 5 członków Komisji.

 

W pierwszej kolejności głos zabrała Pani L. Pijanowska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, która złożyła informację o planowanej organizacji pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 – pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

b) dyskusja

G. Karoń – ZNP O/ Rogoźno powiedziała, że ze względów oszczędnościowych została zwiększona liczebność uczniów w klasach I-szych w SP nr 3. Dodała, że są to oszczędności kosztem dzieci. W klasach I-szych będą uczyły się również dzieci 6-letnie oraz dzieci z niepełnosprawnością oraz chorobami np. astma, padaczka.  Dociążenie oddziałów wpłynie na sposób realizacji programu nauczania. Zapytała dlaczego utworzona tak liczne klasy, skoro można byłoby utworzyć 4 oddziały w których byłoby 20 uczniów.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że w poprzednim roku szkolnym średnia liczba uczniów w oddziale w SP nr 3 wynosiła 21,92, a w tym roku szkolnym wynosi 21,70 uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 jest dużą placówką miejską, a gmina dopłaca do niej więcej aniżeli do Szkoły Podstawowej nr 2 – średnia liczba uczniów w oddziałach wynosi 23,21. Dodała, że w szkole w Parkowie w klasie I-szej jest 28 uczniów. Ze względu na koszty utrzymania placówek trzeba zwracać uwagę na średnie ilości uczniów. Skoro wiadomo, że w szkole w klasach I-szych będą uczyć się dzieci 6-letnie to można było je umieścić w jednym oddziale i stworzyć dla nich odpowiednie warunki do nauki. W oddziałach przedszkolnych liczba uczy się po 25 dzieci.

G. Karoń – ZNP O/Rogoźno powiedziała, że dzieci muszą mieć miejsce w sali, aby mogły wykonywać określone ćwiczenia ruchowe. W poprzednim roku na posiedzeniu Komisji pytano jak będą funkcjonować dzieci 6-letnie w szkole, a w tym roku liczebnie dociąża się oddziały klas I-szych.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty zapytała ile dzieci 6-letnich będzie się uczyło w I-szej klasie?

G. Karoń – ZNP O/Rogoźno odpowiedziała, że w jednym oddziale będzie się uczyło troje 6-latków, a w dwóch oddziałach po dwoje.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty odpowiedziała, że uważa iż dzieci 6-letnie nie powinny być umieszczane w każdym z oddziałów, tylko powinny uczyć się w jednym oddziale wraz z dziećmi 7-letnimi. W każdej ze szkół, i w każdym oddziale uczą się dzieci chore i trzeba zwracać na nie szczególną uwagę.

G. Karoń – ZNP O/ Rogoźno powiedziała, że podejmuje się działania ze szkodą dla dzieci, a wymagania i oczekiwania są coraz wyższe, a przy tak znaczącym dociążaniu klas cel nie zostanie osiągnięty.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że wg standardu dla szkół miejskich w klasach nie powinno być mniej niż 24 uczniów.

D. Karolak – NSZZ „Solidarność” poparła stanowisko p. G. Karoń.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że gdyby Gmina Rogoźno była dostatnia gminą, to jest za tym aby klasy liczyły 16 uczniów. Słuchając doniesień z kraju uważa, iż sukcesem jest iż nikt w tym roku nie został zwolniony, nikomu nie zmniejszano przydziału godzin.

G. Karoń – ZNP O/Rogoźno podziękowała, że do tej pory nie byli zwalniani nauczyciele, ale zmniejszanie liczby oddziałów w konsekwencji doprowadzi do zwalniania nauczycieli.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że SP nr 3 spośród wszystkich szkół ma największą liczbę nadgodzin, tj. 121 godzin, czyli nie ma zagrożenia że ktoś zostanie bez pracy. Obecnie wakat na logopedę wynosi prawie cały etat, a zatrudnieni nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje, dlatego można oferować pracę swoim pracownikom. Trzeba uruchomić nauczanie indywidualne w klasach I-szych, a to łączy się z dodatkowymi godzinami dla nauczycieli. Analizując ofertę edukacyjną to jeżeli liczba godzin nauki języków się zmniejsza, to nauczyciel i dyrektor zna prognozę liczby uczniów, dlatego należy poprosić o uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, a środki na dokształcanie nauczycieli są zagwarantowane.

D. Karolak – NSZZ „Solidarność” powiedziała, że w gminie nie ma nauczyciela, który posiadałby wyłącznie jedną kwalifikacje.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty zapewniła, że są nauczyciele, którzy posiadają wyłącznie jedną kwalifikację.

Radny R. Dworzański powiedział, że praca w oddziałach „0” i w klasach I-III jest najtrudniejsza, dlatego zgadza się z tym, że liczba dzieci w tych latach powinna być jak najniższa. Zapytał w jakich oddziałach liczba dzieci jest poniżej średniej liczby uczniów w szkole?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty wyjaśniła, że w tym roku szkolnym liczba dzieci jest wyższa. Zapytała czy po skończeniu nauki w III klasie powinna zostać zmniejszona liczba oddziałów, bo w klasie IV może być 24 uczniów?

Radny R. Dworzański odpowiedział, że możliwe jest dokonanie takich działań.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty poinformowała, że w SP nr 3 próbowano zmniejszyć liczbę oddziałów, jednak to się nie udało. Jeżeli w klasie I-szej będzie 16-18 dzieci, to taka liczebność klas utrzyma się przez 6 lat.

D. Karolak – NSZZ „Solidarność” powiedziała, że uważa iż na początku tworzenia oddziałów w szkołach należałoby poinformować rodziców, że po skończeniu nauki w III klasie liczba oddziałów zostanie zmniejszona.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że zdaje sobie sprawę iż nauczyciele nie są zadowoleni, ale analizując liczbę dzieci w poszczególnych klasach w ościennych gminach rzadko się zdarza aby w klasie było 20 uczniów. Poinformowała, że w SP nr 3 w dwóch klasach uczono języka angielskiego, a w dwóch języka niemieckiego. Zapytała w jaki sposób zmniejszyć liczbę oddziałów w takiej sytuacji? Nadmieniła, że w oddziałach przedszkolnych uczy się po 25 dzieci.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy w SP nr 3 jest sytuacja, że liczba nadgodzin powyżej etatu dają etat? Dodała, że w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych w tym roku nauczyciele nie mają pełnego wymiaru godzin i niektórzy nauczyciele będą musieli rozstać się z pracą.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że istnieje możliwość aby w SP nr 3 z nadgodzin nauczyciel miał etat. Dodała, że przedstawione przez dyrektorów projekty organizacyjne placówek zostały bardzo dobrze opracowane i gdyby nie było współpracy między szkołami 8 nauczycieli miałoby by znaczący problem, bo musieliby mieć zmniejszony wymiar godzin lub stracić pracę. Nadmieniła, że dwóch nauczycieli przebywa na urlopach zdrowotnych, a co przekłada się na finanse gminy. 

Radny R. Dworzański powiedział, że dobrze się stało że zorganizowano godziny pracy nauczycieli w taki sposób, aby można było przetrwać ten trudny okres.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że analizując zestawienia z poprzednich lat potwierdza słowa radnej R. Tomaszewskiej. Dodała, że najgorszym będzie kolejny rok szkolny, natomiast w 2014 r. zostanie przyjęta do szkół większa liczba dzieci.

D. Karolak – NSZZ „Solidarność” powiedziała, że z roku na rok liczba dzieci w oddziałach się zwiększa i jeżeli nauczyciele radzą sobie w tych warunkach, to w klasach może będzie po 30 uczniów.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty poprosiła o rozsądek. Dodała, że nie wierzy aby w przyszłym roku Burmistrz dał wytyczną aby w klasach było po 30 uczniów.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał, które szkoły pracują na dwie zmiany?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty odpowiedziała, że SP nr 3 pracuje do godz. 16-tej, a oddziały przedszkolne do godz. 17-tej. W SP nr 2 zajęcia kończą się o godz. 15.10, a oddziały „0” mają zajęcia na dwie zmiany.

D. Karolak – NSZZ „Solidarność” poprosiła o wyjaśnienie z czego wynika, że uczeń I klasy gimnazjum nie potrafi płynnie czytać.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że za kształcenie uczniów odpowiadają nauczyciele, ale w społeczeństwie znajdują się dzieci które nie będą płynnie czytać i pisać. Aby im pomóc została uruchomiona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Uczeń mający problemy z nauką może zostać objęty zajęciami wyrównawczymi wspomaganymi przez pedagoga, ale potrzebna jest również współpraca ze strony rodziców.

D. Karolak – NSZZ „Solidarność” powiedziała, że uważa iż zwiększanie liczebności dzieci w klasach wpływa na sposób ich przygotowania do dalszej nauki. Poruszyła również problem tzw. godzin kartowych.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że nauczycieli obowiązuje 40 godzinny czas pracy, z tego 18 godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że uważa iż potrzebna jest zmiana polityki państwa, aby w szkołach stworzyć warunki do pracy dla nauczycieli – m.in. do sprawdzania sprawdzianów, opracowywania scenariuszy lekcyjnych, itp.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że dyrektorzy szkół również mają zagwarantowane 40 godzin pracy.

G. Karoń – ZNP O/Rogoźno powiedziała, że liczebność dzieci w klasach pierwszych będzie wpływała na wyniki nauczania. Reformy edukacji wprowadzają chaos w oświacie, a dzieciom stawia się coraz wyższe wymagania.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że uważa iż test sprawdzający wiedzę dla uczniów III klas szkoły podstawowej został odpowiednio skonstruowany. Dodała, że nie jest mierzony wkład pracy, który pozwala osiągać określone wyniki w nauce. Poinformowała, że w roku szkolnym 2012/2013 w SP nr 3 średnia liczba uczniów wynosić będzie w: I klasie 27 uczniów, II klasie 23 uczniów, III klasie 18 uczniów, IV klasie 20 uczniów, V klasa 22,75 uczniów, VI klasa 20 uczniów.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał ilu uczniów spoza obwodu szkoły w Parkowie złożyło podania o przyjęcie do klasy sportowej w gimnazjum?

M. Cisowska – Dyrektor ZS w Parkowie poinformowała, że zostało złożonych 46 wniosków o przyjęcie do klasy sportowej w gimnazjum. Z obwodów gimnazjum nr 1 i nr 2 wnioski o przyjęcie do I klasy złożyło 19 uczniów.  W ubiegłym tygodniu zostały przeprowadzone badania na których wstawili się wszyscy chętni. W pozostałych klasach gimnazjum w klasach sportowych uczy się średnio po 4 uczniów z obwodu każdego gimnazjum w Rogoźnie.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że nie przedstawiała dokładnych danych naboru do gimnazjów, ponieważ nabór trwa do 2 lipca i uczniowie którzy zdrowotnie nie zakwalifikowaliby się do klas sportowych mogliby nie skorzystać z oferty placówki będącej poza ich obwodem.

Radny R. Szuberski pogratulował naboru do klasy sportowej w gimnazjum.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał Prezes ZNP O/Rogoźno co sądzi o proponowanych zmianach w karcie nauczyciela?

G. Karoń – ZNP O/Rogoźno odpowiedziała, że nadal trwają rozmowy pomiędzy rządem a przedstawicielami samorządów. Należy się spodziewać wprowadzenia zmian w karcie nauczyciela. ZNP uważa iż można byłoby zrezygnować z dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, rozważyć kwestię urlopów zdrowotnych, natomiast związek nie zgadza się na zwiększenie wymiaru pracy nauczycieli.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał co sądzi związek o ograniczeniu stopni awansu zawodowego?

G. Karoń – ZNP O/Rogoźno odpowiedziała, że ten postulat zaprzecza wcześniejszym deklaracją o zachęcaniu nauczycieli do zdobywania awansów zawodowych. Wynagrodzenia nauczycieli na poziomie 5 tys. zł są mitem.

D. Karolak – NSZZ „Solidarność” powiedziała, że związek nie chce rezygnacji z dodatku dla nauczycieli uczących w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców oraz dodatku mieszkaniowego.

M. Cisowska – Dyrektor ZS w Parkowie zapytała czy ZNP jest za odebraniem nauczycielom dodatków wiejskich?

G. Karoń – ZNP O/ Rogoźno wyjaśniła, że ZNP uważa iż sprawę dodatków wiejskich można poddać pod dyskusję.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że samorządy proponują aby o przyznaniu urlopu na podratowanie zdrowia decydowała komisja i żeby urlop był przyznawany na okres roku szkolnego, a nie roku kalendarzowego.

D. Karolak – NSZZ „Solidarność” powiedziała, że związek nie rezygnuje z dotychczasowych zasad przyznawania urlopu na podratowanie zdrowia. Dodała, że od września nauczyciele otrzymają wzrost pensji o 3,8%, natomiast w styczniu pensje nie mają być objęte podwyżką.  Dotychczas nauczyciele byli grupą zawodową, która co roku otrzymywała podwyżkę pensji.

 

W dalszej kolejności Pani L. Pijanowska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty złożyła informację o letnim wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato 2012”.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki przedstawił planowane formy wypoczynku dzieci i młodzieży, które będą organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rogozińskie Centrum Kultury.

 

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy M. Kachlicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że oceniając wykonanie budżetu Gminy Rogoźno odbyła trzy posiedzenia. Na posiedzeniu w dniu 4.06 br. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2011 rok. Uchwała KR została przedłożona przewodniczącemu Rady Miejskiej i przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 12.06.2012 r. stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest uzasadniony.

 

Następnie zrealizowano punkt 7 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesje Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 1878 przy ul. Za Jeziorem) przedstawił Zastępca Burmistrza K. Ostrowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (działki o nr ewid.: 286/1 i 286/2 położonych w Jaraczu) przedstawił Zastępca Burmistrza K. Ostrowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 138/28 przy ul. Lipowej) przedstawił Zastępca Burmistrza K. Ostrowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 2413/6 przy ul. Długiej) przedstawił Zastępca Burmistrza K. Ostrowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (projekt z dnia 12.06.2012 r.) przedstawił Zastępca Burmistrza K. Ostrowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały zmiany Uchwały Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Radny R. Szuberski zapytał o ile średnio wzrosną ceny wody i ścieków dla mieszkańców?

W. Dulko wyjaśnił, że m³ wody i ścieków po podwyżce będzie kosztował 11,42 zł, a dotychczas kosztował 10,89 zł.

Radny R. Szuberski zapytał czy przy kalkulacji stawek nie została założona zbyt mała liczba nadgodzin dla pracowników sekcji eksploatacji?

W. Dulko odpowiedział, że założona liczba nadgodzin jest wystarczająca.

Radny R. Szuberski zapytał dlaczego podwyżka cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków jest tak wysoka, skoro spółka nie osiągnęła straty?

W. Dulko wyjaśnił, że przedstawiono projekcję kosztów na podstawie kosztów roku poprzedniego. Spółka osiągnęła za ubiegły rok zysk, ale w połowie jest to zysk niepieniężny. W latach poprzednich na spółkę nałożono kary za korzystanie z środowiska, które na wniosek Aquabellis sp. z o.o. zostały odroczone do czasu wybudowania kanalizacji. Po wybudowaniu kanalizacji został złożony wniosek o umorzenie kar, w rezultacie czego w roku poprzednim wpłynęła decyzja o ich umorzeniu. Dodał, że spółka ma do pokrycia straty w kwocie ok. 235 tys. zł. Powiększanie się straty w okresie kilkuletnim powoduje wypływ gotówki z spółki.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 –  rozpatrzenie wniosku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.

Przewodniczący Z. Chudzicki odczytał treść notarialnie poświadczonego oświadczenia R. Hanefeld.

R. Hanefeld podstawą do sporządzenia mpzp była podjęta w 2009 r. przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp na obszarze części wsi Laskowo. W związku z wątpliwościami i uwagami zgłaszanymi przez radnych podczas sesji na której była procedowana uchwała postanowił złożyć oświadczenie, które zostało odczytane przez przewodniczącego Z. Chudzickiego.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał jakie koszty dotychczas poniósł na opracowanie mpzp?

R. Henefeld powiedział, że wydał 23.900 zł na opracowanie map i podkładów geodezyjnych. Na rzecz gminy przekazał wraz z żoną darowiznę w wysokości 20 tys. zł. Wcześniej został przeprowadzony podział terenu, który kosztował ok. 20 tys. zł.

Radny R. Szuberski zapytał czy R. Hanefeld potrafi określić ile wyniesie koszt budowy infrastruktury na terenie objętym mpzp?

R. Henefeld powiedział, że zdaje sobie sprawę z faktu iż koszt budowy infrastruktury będzie bardzo wysoki. Mpzp jest dokumentem ogólnym, który określa m.in. powierzchnie poszczególnych działek, powierzchnię ich zabudowy oraz inne warunki, które muszą zostać spełnione.

R. Szuberski przypomniał o sprawie m. Nienawiszcz, która budziła wiele dylematów wśród radnych. Zapytał jaki skutek prawny wywoła złożone oświadczenie, jeżeli właściciel terenu nie będzie mógł go zrealizować? Radni podejmując określoną decyzją trzeba zdawać sobie sprawę jakie konsekwencje ona powoduje. Gmina ma do zrealizowania wiele zadań i na realizację niektórych z nich brakuje pieniędzy już od dawna, np. budowa dróg. Jeżeli byłaby gwarancja, że koszty związane z przekształceniem terenu ponosiłby jego właściciel, to wówczas nie widzi żadnych przeszkód w tej sprawie. Przypomniał o budowie sieci kanalizacyjnej w m. Jaracz, za którą spółka gminna musi zapłacić ponad 700 tys. zł, co przełoży się na wzrost cen za wodę i ścieki dla mieszkańców.

Radny M. Kutka przypomniał, że Prezes Aquabellis przedstawił akt prawny, na podstawie którego trzeba było przejąć wybudowaną kanalizację. Dodał, że uważa iż wspomniany akt prawny jest aktem wyższego rzędu, aniżeli złożone oświadczenie.

R. Henefeld odpowiedział, że koszty realizacji mpzp zostaną skonkretyzowane po jego uchwaleniu. Koszty realizacji planu będą obciążać właściciela terenu lub nabywców działek, a ich ponoszenie zostanie zapisane w aktach notarialnych. Dodał, że złożone przez niego oświadczenie zostało potwierdzone notarialnie.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że nikt nie podważa wiarygodności złożonego oświadczenia. Dodał, że miał wątpliwości dotyczące budowy i przejęcia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i dróg. Nadmienił, że po zapoznaniu się z pismem p. R. Hanefeld, przedstawionym oświadczeniu popiera podejmowane przez niego działania i chce aby projekt uchwały został ponownie skierowany do rozpatrzenia przez radnych na sesji. 

Radny M. Kutka zapytał czy radni mogą podejmować decyzję w tak ważnej sprawie wyłącznie na zaufaniu?

R. Henefeld powiedział, że to nie jest wyłącznie kwestia zaufania, ale pewne decyzje zostały podjęte znacznie wcześniej i nie należy się z nich teraz wycofywać.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jako radna poprzedniej kadencji podejmowała uchwałę dotyczącą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno. W głosowaniu na mpzp dla części wsi Laskowo zagłosowała przeciw, ponieważ od 2009 r. sytuacja bardzo się zmieniła - starostwo powiatowe zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy, gmina realizuje kosztowne inwestycje. Zmianie uległa również sytuacja gospodarcza w kraju. Gmina chciałaby sprzedać działki budowlane, ale nie może, ponieważ brakuje nabywców. Aby nie blokować możliwości sprzedaży działek gminnych radni zdecydowali o nie uchwaleniu mpzp. W poprzedniej kadencji Rada podjęła uchwałę o przekształceniu gruntów na działki budowlane, które znajdują nabywców. Dodała, że radnym również zależy na rozwoju nie tylko Laskowa, ale również pozostałych miejscowości w gminie. Złożone oświadczenie jest wyrazem dobrych intencji właścicieli gruntów w Laskowie, natomiast nie ma umocowania prawnego.

R. Henefeld powiedział, że interesy gminy zostały zabezpieczone w przedłożonym projekcie mpzp – wszystkie drogi na tym terenie są drogami wewnętrznymi, zapisano obowiązek budowy zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni biologicznych dla gromadzenia ścieków bytowych. Złożone oświadczenie jest dodatkowym zabezpieczeniem, dlatego radni nie powinni mieć obaw. Dodał, że wie iż jest problem ze zbyciem działek, ale sytuacja na rynku nieruchomości co kilka lat się zmienia.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radna R. Tomaszewska była przeciwna uchwaleniu mpzp w Międzylesiu. Obecnie działki są sprzedawane i budowane są domy jednorodzinne. Nawet gdyby p. R. Henefeld złożył więcej oświadczeń, to radni będą przeciwni mpzp, na zasadzie „nie, bo nie”, ponieważ nie zostały przedstawione żadne argumenty. Zapytał co radni zrobią, gdy będzie procedowana uchwała dotycząca mpzp na obszarze Wójtostwa, który obejmuje ponad 200 ha, oraz do kolejnych mpzp, które są opracowywane. Radni głosowali za przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a teraz głosują przeciw ich uchwaleniu. Dodał, że radni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ wyrazili zgodę na sporządzenie mpzp, czyli przeprowadzenie pełnej procedury planistycznej. Dodał, że w jego ocenie plan jest idealny, ponieważ zaplanowane zostały drogi wewnętrzne. Ponadto mówienie przez radnych, że gmina będzie musiała wybudować wspomniane drogi jest „śmieszne”. Przygotowanych jest kilka projektów budowy dróg, jednak nie są one realizowane. Zapytał co się stało, że Rada, która podjęła uchwałę o zmianie planu przestrzennego teraz jest przeciwna uchwaleniu mpzp?

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że Burmistrz Rogoźna źle zrozumiał jej wypowiedź, ponieważ mówiąc o działkach w Międzylesiu powiedziała, że była przewina przekształceniu  terenu pod zabudowę, gdyż nie zaufała przedstawionym opinią. Ekolodzy twierdzili, że tereny w Międzylesiu są zbyt cenne przyrodniczo, aby przekształcać je pod zabudowę. Właściciele gruntów w Międzylesiu, które wówczas były łąkami, zapewniali radnych iż będą uprawiać ekologiczną trawę, która będzie przeznaczana na siano dla chomików. Jeżeli powstanie jakakolwiek zabudowa to wyłącznie na potrzeby prowadzonego gospodarstwa lub agroturystyki i rekreacji. Po przegłosowaniu przez radnych uchwały, teren został podzielony na działki budowlane, które są sprzedawane i na których buduję się domy. Każdy właściciel będzie przedstawiał argumenty, które przekonają radnych do zagłosowania „za” przyjęciem proponowanych zmian. Nikt nie może zabronić właścicielowi gruntów zmienić swoich wcześniejszych decyzji.

R. Henefeld powiedział, że w projekcie mpzp zostały zaplanowane drogi wewnętrzne, których wykonanie będzie obowiązkiem ich właściciela.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że właścicielem gruntów wraz z p. Grochowalskim miał być radny R. Szuberski, jednak transakcja nie doszła do skutku i grunty zostały kupione przez kogoś innego. Zapytał radną R. Tomaszewską co sądzi o domach, które są budowane w Międzylesiu? 

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że nie ma ona żadnego wpływu na powstawanie zabudowy na wspomnianym terenie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radna uchwalając mpzp miałaby wpływ na to co powstaje na określonym terenie, ponieważ w mpzp można zawrzeć co na określonym terenie będzie mogło powstać. Jeżeli ktoś złoży wniosek o wydanie warunków zabudowy, to jeżeli spełnione są określone warunki i kryteria, to Burmistrz musi je wydać.

Radny R. Szuberski powiedział, że Burmistrz iż radny R. Szuberski miał być właścicielem działek. Oświadczył, że nigdy nie ubiegał się o kupno działek w Międzylesiu. Dodał, że Burmistrz Rogoźna pomylił jego osobę z kimś innym o nazwisku Szuberski. Ponadto powiedział, że radni głosują „za”, a w uchwale samorządowej jest zapisane iż trzeba zapewnić infrastrukturę, to nie może być sytuacji, iż mieszkańcy określonego terenu będą żądać od samorządu budowy drogi, itp. Burmistrz chciałby wiele budować, ale gmina nie jest w stanie sprostać finansowo tym wyzwaniom. Przez 100 lat nie można zbudować ul. Długiej, lub buduje się drogi, które nie są  bardzo potrzebne mieszkańcom. W m. Jaracz została wybudowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa przez prywatnego inwestora, który teraz żąda zwrotu poniesionych kosztów. Zapytał p. R. Henefeld czy finansowo sprosta realizacji inwestycji? Zapytał R. Henefelda czy opłaca się mu prowadzić na swoim terenie działalność, jeżeli będzie musiał wybudować oczyszczalnie ścieków i inną infrastrukturę, skoro gmina nie jest w stanie zapewnić tej infrastruktury w poszczególnych miejscowościach? Trzeba pamiętać, że gdy chce się budować  „szczerym polu”, to najpierw trzeba zapewnić wymaganą infrastrukturę.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że gdyby kupiła działkę w Międzylesiu i wybudowała na niej dom, to jako mieszkaniec płacący podatki żądałaby wszystkich mediów oraz wybudowania drogi.

Burmistrz Rogoźna zapytał jak można żądać wybudowania przez gminę drogi na prywatnym terenie?

Radna R. Tomaszewska zapytała czy właściciel domu, który posiadałby tytuł współwłasności do drogi miałby prawo pobierać opłatę za przejazd drogą?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że właściciele działek na wspomnianym terenie będą posiadali współudział do drogi wewnętrznej. Jeżeli właściciele drogi ustaliliby iż droga ma zostać zamknięta, to tak by się stało.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że gdyby właściciele nieruchomości nie mogliby ustalić porozumienia w kwestii drogi, wówczas gmina musiałaby ją przejąć na swoją własność.

Radny R. Szuberski powiedział, że w sprawie opinii ekologów Burmistrz Rogoźna powinien zwrócić się do Pana Dąbrowskiego.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy członkowie Komisji wyrażają zgodę na ponowne procedowanie podczas obrad sesji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo?

R. Henefeld powiedział, że oświadczył iż koszty związane z drogami, siecią kanalizacyjną i wodociągową będzie ponosił on jako właściciel gruntu objętego mpzp. Dodał, że w związku ze zmianą sytuacji złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu uchwały.

Radny R. Szuberski zapytał jaki skutek prawny rodzi złożone przez Pana R. Henefelda oświadczenie? Dodał, że w przygotowywaniu oświadczenia uczestniczył również pracownik urzędu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeżeli radni chcą wiedzieć jaką moc prawną ma przedłożone oświadczenie powinni zwrócić się do radcy prawnego o przygotowanie opinii w tym temacie.

Przewodniczący Z. Chudzicki przypomniał, że najwięcej wątpliwości wśród radnych budziła kwestia przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dróg wewnętrznych.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że Aquabellis przejął wybudowaną sieć wodociągową w Jaraczu. Dodał, że gdyby w innej formie został uchwalony mpzp dla części wsi Jaracz, to z pewnością teraz byłyby na nim pobudowane domy. Wspomniał, że na ul. Południowej Aquabellis również wykupywał sieć wodociągową, którą wybudował ówczesny właściciel gruntów.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że jest „za” skierowaniem projektu uchwały do ponownego rozpatrywania go na sesji Rady Miejskiej.

Radny R. Dworzański powiedział, że jest „za” ponownym rozpatrywaniem projektu uchwały na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Dodał, że wszelkie decyzje podejmuje Rada Miejska. W przygotowanym projekcie uchwały zapisano, iż drogi na obszarze objętym mpzp będą drogami wewnętrznymi i sposób zarządzania nimi ustalą osoby zamieszkujące ten obszar. Dodał, że w kraju powstało wiele tzw. osiedli zamkniętych, na których wybudowano budynki wielorodzinne. Ponadto powiedział, że jest szansa iż powstanie całe osiedle domów jednorodzinnych, a gmina będzie miała wpływy z tytułu podatków. Poinformował, że radni zatwierdzają wieloletni plan modernizacji urządzeń wodociągowych, w którym są wskazywane inwestycje jakie spółka wodociągowa ma realizować.

R. Henefeld powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami Laskowa, którzy mówili mu iż są za rozwojem ich wsi.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał ile budynków ma powstać na omawianym terenie?

R. Henefeld odpowiedział, że ma powstać ok. 400 budynków.

Radna E. Wysocka powiedziała, że jest „za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej.

Radny R. Szuberski powiedział, że jeżeli zostanie przygotowana opinia prawna w sprawie przedstawionego oświadczenia Pana R. Henefeld. Dodał, że jeżeli będzie zapewnienie iż właściciele gruntów we własnym zakresie wybudują oczyszczalnie ścieków, to jest gotów zagłosować „za” przedłożonym projektem uchwały. Jeżeli głosuje się „za” w określonej sprawie, to w późniejszym czasie również trzeba być konsekwentnym w tej sprawie.

Radna E. Wysocka powiedziała, że w 2009 r. radni głosowali „za” przystąpieniem do sporządzenia mpzp na obszarze części wsi Laskowo i przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją podjętej wówczas decyzji.

Radna Ar. Tomaszewska powiedziała, że jest 15 radnych i jeżeli projekt uchwały zostanie wprowadzony pod obrady sesji, to radni większością głosów podejmą decyzję w tej sprawie. Dodała, że nie jest przeciwna wprowadzeniu projektu uchwały pod obrady sesji. Podziękowała Panu R. Henefeld za złożenie dodatkowych wyjaśnień.

Radny M. Kutka powiedział, że jeżeli Burmistrz wniesie o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad, to będzie on rozpatrywany, ponieważ zostanie on przegłosowany przez jego radnych.

Radny R. Dworzański zapytał co oznacza stwierdzenie „jego radni”?

Radny M. Kutka powiedział, że nie jest przeciwny wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad, a jeżeli radni będą mieli wątpliwości to przedstawią je w głosowaniu.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 – wolne głosy i wnioski.

Radny R. Szuberski powiedział, że dotychczas nigdy nie chciał kupować działki, choć otrzymał ½ działki jako spadek po ojcu. Dodał, że Burmistrz Rogoźna pomylił osoby noszące nazwisko Szuberski, a publicznie nie powinien tego czynić.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że sprawdzi tą informację i jeżeli okaże się iż radny R. Szuberski nie chciał kupić gruntów, to go przeprosi.

Ponadto poruszono następujące sprawy:

- najbliższego posiedzenia Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”,

- wniosku Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej przy ul. Wielka Poznańska 15,

- uhonorowania Tytułem „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” p. A. Zieniewicza i p. A. Batura,

- II Turnieju Piłki Nożnej radnych. 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.20

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 9 sierpień 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf