Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 29/2017

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny. Przewodniczący stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat.
 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków.

 

 
Vj"^
,/ Jf i. ' iS: i.
/J 1 "k ^
"20T5 .. ^ofś....................
 
A
 
6 208 567.r35
•5 t#? #łft,47
 
 
■ od icJm»ick 'OtjwiHigBiivtli i
 
 
i
Preychiwly neiio ze smmtm pR«liifct6w
S»» 110,09
s lii oag.ts
 
!!.. ....
Pteycbody .cHo « smetov towartm i nmtcnaiów
457.60
6 776.76
 
t ,'1
.*9*^ -Ipgitefaiiill' Brttiiililfi,; !«***#* i Wfttłliłłw, w łniłj
.4 889"ff7,#4
JmmM-
 
 
~* irtDiMtem powiipanm
 
 
 
i
Rusm wylworaMia ipa»tlittvci» nnAteaw
4 963 607.94
i SS4 673 54
 
n
Wartośćspreedan--!'ii
375 DC i 4'3:3
 
c
.dfcfrftirrfikArułW* m , vd.!/. . ^ . Ri. ■' •• „ .
• mm* -f
. „j-mmM
 
D
 
 
 
>•:
 
: m mm
1011 188,62
^ if ■:
(C'"-D^Ei ....    '■ ■■ : '
 
]:b
Poxostait pr^ychodv o^dntcyjar
tiiW.ot
29 975.19
 
i
Eysk / lyiułu rawłwKto ńielininsawydt aktywftw ttwaiyeii
 
 
iii
Dotacje
 
 
 
m
Akteatoatia »»rt«ści akiwów niefinansouncb
14 279M
12 45Si5
 
IV
Inne pr/ychodl1 upentcyjne
5387, W
1? 516.93
jłi
t ■..:.'■■■■
.37-WM»
4«2M»8i
Ii
Sfmttt •£ Mirtu rozctata afefitiawfowych akrwów immirA
089.84
4S4,W
"ii3
AkiMli.sai.ia wwiwtei iStlttywdtr uirfiinansowvch
17 066 9S
15 5*5.33
 
ni
inne kwwty operacyjne'
10 083 37
31 189 92
 
l:!
dtaiłŁf i - ■ r-. ''-Wyillfil (i ł* G *" m
■429 2!5 20
252 411,6i
ii
Pr/MiiiHK nnuiiwMf
1f-41«,18
 
 
i
Dywfdtmlr i iłasnaly w 'mkmh, w lvm:
 
 
 
i
a) tłtlitdiłwtck powiąMnyei,, w tym:
 
 
 
 
- w których jednostka posiada jułi... ..-i .inie w kapitale
 
 
 
j h) 'tui jednostek pomMyeh, w "rym:
 
 
 
1 - w których jeditwite wiiada immmimmAt w Łp mi
 
 
 
11
Ods-jiki, wivbt:
19 394.76
17905.55
 
 
- ttl iciiiiustok powiij^anvvh
 
 
 
II
Zysk / tviufu rozchodu aktywów Pirmnsowyth. w tym:
 
 
 
 
w jednostkach ptiwi^taiiych
 
 
 
V
Aktu^IUacia wartości aktyw iw. finaaswych
23.39
28 35
 
V
Inne
 
 
 
K
Koszty fmaasiMvc
62.01
498. OS
 
1
CWseiki, v tym:
62,01
438.08
 
 
- dła iediioitck powiw^nych
 
 
 
(1
Strata z ty tulu rozchodu aktywów fiiłaasowyeh. w fm
 
 
 
- w lednoslkMh pow ui/.unfh 1
 
 
n
Aktualizacja wartości aktywów fmaraowych 1
 
 
V
kne
I
 
 
i.
Zvik (ttrata) brutn. (l+J-Ki 44a 572j!#
278 845.43
 
«
| Pcnlatfk dofItitdowy
r.........
.■...'.#0727,00
 
 
1 PiHWiiiiłłc obuvińul>t<»c zinnit-i^/miu /\ xkn ('ołWkilłnia ji-ii ■
i .................. ... ............... .....
 
 
i
 
368 290.34
3"3 "S te

 

            Wartości niematerialne I prawne oraz rzeczowe aktywa trwale

W 2016 roku spółka poniosła nakłady na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe: środki trwale i środki trwałe w budowie. Źródłem finansowania wszystkich nakładów były środki własne firmy. Nie wystąpiły odsetki ani różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia.

 

1
B.O.
 
901 612,78
2
Nakłady poniesione w 2016 raku
 
586 453,17
 
sieci wodociągom (Cieśle, Cieśle - odpłatne przejęcie, Międzylesie, Łąkom, Diamentowa, Południowa. Kwarcowa, Kręta - odpłatne przejęcie, Międzylesie U, Spokojna, KonieezYńskich}
i
371 709,53 •
 
sieci kanalizacYine (Cieśle - odpłatne przejęcie. Parkowo)
135 590,06
 
 
agregaty pompowe (SUW Rogoźno}
24 393.95
 
 
serwer i sieć komputerowa, komputer, PSION
42 044,99
 
 
meble do trzech biur
9 714,64
 
 
ptmmm komputerom do radiowych odczytów wodomierzy
3000,00
 
3
Środki trwałe w budowie oddane do użytkowania w
2016 roku
 
573 088,42
 
sieci wodociągowe
390 531,45
 
 
sieci kanalizacyjne
129 958.39
 
 
agregaty pompowe (SUW Rogoźno)
24 393,95
 
 
komputer, PSION
15 486,99
 
 
meble do trzech biur
9 714,64
 
 
program komputerom do radiowych odczytów wodomierzy
3 000.001
4
Środki trwałe w budowie na 31-12-2016 roku
 
914 980,53
 
budowle wodociągowe i kanalizacyjne (modernizacja SUW Rogoźno, rozbudowa wodociągu w "mnawiszczu, wodociągi. w Jaraczu, w Tarnowie, w Międzylesiu, ul. Diamentowa, ul Kwarcom, ul. Spokojna, ul. Konieczyńskich. kanalizacja Jaracz, studnia głębinowa SUW Rogoźno, kanalizacja Parkowo, serwer i sieć komputerowa)
914 $80,53
 

 

 
 
Stan na początek roku
Zmiany wartości w ri#g« reku
 
Lp,
Wssmisgólnimk
 
obrotowego
 
Siat! na koniec roku
 
 
'/I/
Z\vifksz<JP.te
rń<>
tone ilV
ZmntejsEenfc
"lV
l
2
3
4
5
6
7
1
Grunn
136.50
0,l»
0,00
0,00
136.50
 
Budvnki i Obicto
 
 
 
 
 
 
inżjnterii tądowej i
 
 
 
 
 
 
wodnej
 
 
 
 
 
2
a- wartość poczqikovta
6 mi 76?. 54
520 4S9.S4
 
0*00
7 214 255.38
b' dmythezmowe umorzenie
3 846 147.98
274 967.22
(Ms
0.00
4 121 115.20
 
<■: wartość milo
2 847 617.56
 
 
 
3 093 140.18
 
t/rząib-enia techniczne i
 
 
 
 
 
 
maszyny
 
 
 
 
 
3
u wortmć fHKZijtktma
I Hi! 521.79
39 880.94
 
21 -62.65
1 319 647.08
b; dotychczasowe
umoneme
1 134mi i
40 366.12
0,00
21 762.65
1 153 507.58
 
c - wartość nr IM
166624,68
 
 
 
166 139.50
 
Środki transportu
 
 
 
 
 
 
a- wartość (mcMfibnm
183 063,20
0.00
0,00
0,00
183 063,20
4
b:' daiyehczmeme umorzenie
176 721,07
4 476,80
 
0,00
1X1 197.87
 
c wartość ne.tto
6 342.13
 
 
1 ! 865,33
 
Pozosnte środki tmtfe
 
 
 
{
 
a wartość poczęlkowii
72 149.39
9 714.64
0,00
44297,89
37 566.14
5
b ■ dotychczasowe umorzenie
71 K3K.XK
472,43
 
44297,83
28 013.42
 
c wartość mmt
310.51
X
I 9 552.72
 
Ogółem środki trwałe
 
 
 
....  j
 
a/ wartość początkowa
8 25# 643,42
578 085.41
§,§§
66 §60,84
8 754 668,30
 
b/dotychaxaowe mmonente
5 22t«l2,ft4
32tt2S2»57
0,00
tói6«34
5 483 834,07
?
 
c- wwioić netto
3 021031.38
' 3 27® 834J3
 
; W arliiiC) niematerialne
t '
i .
 
'■
 
! i prawne
f .
 
 
 
 
 
wartoiC poczalhowu
J 26132.79
: 3(»0,»0
0,00
j: ' • ' •••
! W»
r--—~
; X9132.76
t
\ b/tfatychezautwe umorzenie
t - -
; 26 132.70
K- -
0.00
 
! 0,00
■ 26132.70

 

Wartość dzierżawionych i innych użytkowanych obiektów przedstawia tabela nr 4.

 
 
Wartość {if)
(#•
Wjszcwgólnwnie
Manm pott^tek roku obrotowego
/mianv w ciąga K>kii
Maa aa J:<>ńtec
R.łC/jia
 
 
 
JlWłęfaMM
ZniniejsK im
 
A jrttośc
• _____
i,
OcamzaM* ścietów w RegożniC'
li 806 3S2,4?
9M
0iK>
;3M6 3$2,47
•'ii 600,00
2.
Sieć \viy4(Ktągsm:a Boguntcw®
502 752.76
OM
mt
mwM
500.00
3.
Praycaepa ciągnikowa
u mm
0.00
0.00
nmm
6O0.0O
4.
Sieć midocfcsow* OwcjMghm^ -
Wojoechow - Siemttl
mmM
om
MW
mmm
500.00
5.
Sieć kwaiHacj-jna w Partoww
3»« 074,56
0,00
0,00
. mmAM
5fHi,(H)
(>
Sieć wisłociągowa Vi elra-Jarae*- R<Hn«»)«
545 §$4.74
0.00
0,00
545 884,74
500.00
7
kanalizacja Mogożno. (iarbatka. Ruda
!S 759 548.96
0.00
tim
t S 758 S4&» :
ISS 548.20
S
Siec wvOeinstcMt Cafftaika-DjawQi SVozt
75648,56
0,00
0,00
.. . 75648(56..... .
500,03
9
"yet woSoctąg&am
27058,82
0,00
0,08
27058,82
500.00
 
(mim (KW tóalki 2364/!) teren iHiw s/tMim ścieków u Rogoźnie (nic padano w umowie wanosci d/ialku)
1.00
0.00
0.00
m
12 514.00
 
iv icrckop tarka
i w.ao
0.00
0.00
imM
1 788.00
 
♦ Sieć wodociągowa Cisiie (D^hwKtlti)
68 256.10
(1.00
68 256JO
0.00
 
 
* Siei ianafeacyina Cieśle (OaijrowskiS
§8654,47
0,00
88654,47
w
 
 
1
i
i
31773 743,93
0,00
156910,57
31 $16833^6
285052JO
10
Kanaitoda podciśnieniowa
17 605 03! 9!
0.00
0.00
ammsi
nicodpbuK
u/iiiowariiŁ'
 
Uaring opcracjjny oprogramowania
Unisoft
!20 OOOiW
0»»
0.00
 
56 338.38
U
Razem pozostałe
17 m 031.91
120 mm
9,00
17 723031,91
56 338.38
 
OGÓŁEM
4937$ mst
126 imp
łSiSłSJł
49 34! 865,27
34t 399^S .

 

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał skąd powstał wzrost kosztów zarządu? Pan prezes Goszczyński odpowiedział, że jest to związane z perturbacjami na stanowisku prezesa, a w szczególności wypłaconych odpraw wynikających z umów o pracę. Pan radny Roman Kinach zapytał o to, jak wygląda sprawa podłączenia ul. Leśnej do kanalizacji, ponieważ mieszkańcy czekają na to już ponad 5 lat ? Pan prezes odpowiedział, że jest zlecony projekt, ale najwięcej czasu zajmuje kwestia uzyskania aktualnych map, co nie jest zależne od pracowników, ponieważ głównym problemem sa rozbieżności w starych mapach a mapach w wersjach już elektronicznych. Pan Sebastian Kupidura zapytał o podobna sprawę ul. Paderewskiego, na co pan prezes odpowiedział, że jest to na etapie finalnym. Na zakończenie pan Paweł Wojciechowski zapytał, czy już działa system e-faktury, oraz zczytywanie radiowe z liczników? Pan Goszczyński odpowiedział, że e-faktury już działają, natomiast jest jeszcze kilka miejsc, gdzie są zakładane czujniki do radiowego zczytywania zużycia wody.

 

Spółka MEGAWAT.

W raku sprawozdawczym - 2016 - Spółką „Megawat" kierował jednoosobowy Zarząd:

 • Piotr Gruszczyński - Prezes Zarządu, a Radę Nadzorczą stanowili*.
 • Jerzy Olszak - Przewodniczący,
 • Justyna Michalska - Sekretarz,
 • Zbigniew Heydrych - Członek

powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 229/2015, podjętą w dniu 14 kwietnia 2015 roku.

Pani Anna Komobis - główna księgowa Spółki jest prokurentem samoistnym.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000187507. Podstawowym kierunkiem działalności Spółki, zgodnie z ideą jej powołania, jest produkcja, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej. Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dwóch koncesji:

 • WCC/311 /540/OT-5/98/MW na wytwarzanie ciepła,
 • PCC/320/540/U/OT-5/98/MW na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Koncesje te ważne są do 31 października 2025 roku.

SYTUACJA GOSPODARCZA SPÓŁKI

Produkcja, przesył i dystrybucja ciepła

Działalność ta realizowana była z ośmiu źródeł ciepła:

 • kotłowni gazowo-olejowej o mocy 13,8 MW przy ulicy Fabrycznej 7,
 • kotłowni gazowej w Muzeum Regionalnym o mocy 92 kW,
 • kotłowni gazowej w SP nr 2 przy ulicy W. Poznańskiej 36 o mocy 82 kW,
 • kotłowni gazowej w OW „Za jeziorem" o mocy 175 kW,
 • kotłowni gazowej w Urzędzie Miasta o mocy 59 kW,
 • kotłowni gazowej przy Pl. K. Marcinkowskiego 12 o mocy 59 kW, kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym o mocy 100 kW,
 • kotłowni gazowej w sali gimnastycznej LO o mocy 40 kW.
Lp.
Wyszczególnienie
2012
2013
2014
2015
2016
Wielkość sprzedaży [GJ|
39.522,5
37.889,3
31.740,9
31.613,4
35.209,8
 
 
 
 
 
 
 
1
Koszty ogółem:
3.586.645
3.621.003
3.341.424
3.267.587
2.993.397
 
 
 
 
 
 
 
A.
Koszty stałe w tym:
1.253.015
1.291.296
1.340.609
1.332.938
1.382.353
A.l
amortyzacja
310.291
302.620
300.188
292.764
289.045
A.2
wynagrodzenia
630.535
664.343
707.271
684.876
686.395
AJ
świadczenia
136.959
143.844
147.404
151.391
146.392
A.4
materiały i energia
33.676
24,863
23.001
26.579
20.706
A.5
usługi obce
54.616
54.139
57.182
62.088
112.065
A.6
podatki i opłaty
49.302
50.125
49.564
47.184
49.312
AJ
pozostałe koszty stałe
37.636
51.362
55.999
68.056
78.438
 
 
 
 
 
 
 
B.
Koszty zmienne w tym:
2.333.630
2.329.707
2.000.815
1.934.649
1.611.044
B.I
paliwo technologiczne
2.250.883
2.222.544
1.893.833
1.824.851
1.504.129
B.2
energia elektryczna
77.647
78.427
72.652
76.425
78.422
B.3
opłata za środowisko
2.966
2.955
2.547
1.661
1.889
B.4
koszty efektywności energetycz.
 
23.470
29.355
29.347
23.826
B.5
pozostałe koszty zmienne
2.134
2.311
2.428
2.365
2.778
 
 
 
 
 
 
II
Przychody ogółem
3.617.580
3.639.512
3.220.548
3.241.370
3.234.761
 
 
 
 
 
 
 
10
Wynik
30.935
18.509
-120.876
-26.217
241.364
 
 
 
 
 
 
 

 

Analizując strukturę kosztów należy zauważyć, że przy sprzedaży rocznej większej o ponad 11% niż w roku 2015 nastąpił spadek kosztów o 8,4% w stosunku do roku poprzedniego. Na uwagę zasługuje fakt znacznie niższych kosztów paliwa technologicznego. Średni koszt gazu w 1 GJ sprzedanego ciepła w 2016 roku wyniósł 42,72 zł/GJ, a ten sam wskaźnik za rok 2015 to 57,72 zł/GJ. Nastąpił więc spadek kosztu gazu w jednostce sprzedawanego ciepła aż o 26 %. Powody tej sytuacji są dwa. Pierwszy to większa sprzedaż ciepła, a więc korzystniejsze rozłożenie kosztów stałych zakupu gazu, drugi natomiast, to wynegocjowanie znacząco niższej ceny za paliwo gazowe w stosunku do ceny taryfowej zarówno na rok 2016 jak i na rok 2017. Śledząc jednak aktualne ceny gazu na rynkach giełdowych trzeba z przykrością stwierdzić, że utrzymanie tak niskiej ceny gazu na rok 2018 będzie bardzo trudne. Łącznie sprzedano 35.209,8 GJ energii cieplnej, eo stanowi 111A % sprzedaży roku poprzedniego, a udział poszczególnych grup odbiorców przedstawiał się następująco:

Chcąc móc realizować ten obowiązek Megawat Sp. z o.o. w grudniu 2016 roku została Członkiem Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii S.A. w Warszawie i za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. może pozyskiwać na rynku giełdowym prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej. Pierwszej transakcji dokonaliśmy w dniu 27 grudnia 2016 roku zakupując prawa majątkowe odpowiadające 5 toe (tonom oleju ekwiwalentnego) w celu możliwości rozliczenia naszego obowiązku przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE odpowiedniej liczby świadectw efektywności energetycznej za 2016 rok.

Proces taryfikacji, który odbywał się w 2016 roku doprowadził do znaczącego spadku cen i stawek opłat za ciepło.

W skali roku tj. od 1 sierpnia 2015 do 1 sierpnia 2016 roku doszło do obniżki cen i stawek opłat za ciepło średnio o 14,1%, przy czym dla odbiorców ciepła sieciowego obniżka wyniosła 14,4%, a dla odbiorców z kotłowni lokalnych 9,6%. Do 15 marca 2016 roku stosowana była w rozliczeniach z odbiorcami XVII taryfa dla ciepła, wprowadzona od 1 sierpnia 2015 roku. Taryfa ta na wniosek Spółki została zmieniona decyzją Prezesa URE, a powodem zmiany wprowadzającej niższe ceny i stawki opłat był spadek kosztu gazu ziemnego o prawie 14,9 % dla kotłowni sieciowej (oferta promocyjna PGNiG - „Stałe oszczędności dla biznesu") i 4,8 % dla kotłowni lokalnych. Dalszy spadek ceny gazu w wyniku kolejnej promocji „Stałe oszczędności dla biznesu" oraz podpisanie aneksu na rok 2017 w ramach oferty „Indywidualna wycena paliwa gazowego" spowodował ponowną obniżkę kosztu gazu dla kotłowni sieciowej o następne 16,8%. Druga obniżka kosztu gazu została uwzględniona przy opracowywaniu XVIII taryfy dla ciepła, która weszła w życie 1 sierpnia 2016 roku i obowiązywała bez zmianw ostatnim dniu roku sprawozdawczego. W taryfie tej planowana wielkość sprzedaży, którą przyjmuje się jako średnią wartość wskaźnika wykorzystania mocy z ostatnich pięciu lat pomnożoną przez aktualną moc zamówioną dla poszczególnych grup odbiorców, wyniosła 34.933,2 GJ (dla poprzedniej taryfy było to 36.367 GJ). Do taryfy przyjęto również kwotę 67.815 zł jako uzasadniony zwrot z kapitału. Rzeczywiste warunki pogodowe miesięcy grzewczych oraz stały rozbiór ciepła pod potrzeby CWU pozwoliły na spr/edaż roczną w wysokości 35.209,8 GJ, co jest wartością zbliżoną do obu wielkości kalkulacyjnych.

Taka korzystna sytuacja w ilości sprzedaży ciepła, zachowanie reżimu kosztów planowanych oraz rzadkie zjawisko, że malejący koszt gazu wyprzedzał spadek cen i stawek opłat za ciepło w pierwszej połowie 2016 roku, wszystko to złożyło się na wypracowanie zysku z działalności energetycznej w wysokości 241.364,20 zł

Ten element działalności stanowił w 2016 roku 4.95 % przychodów ze sprzedaży (bez pozostałej działalności operacyjnej i finansowej) i wygenerował kwotę 168.392,55 zł. Głównym źródłem przychodów były wpływy z dzierżawy majątku Spółki- 165.752,46 zł, a dodatkowo drobne usługi remontowe świadczone były głównie na rzecz odbiorców ciepła. Na koniec 2016 roku Spółka wydzierżawiała konstrukcje stalowe kominów po starej kotłowni węglowej pod potrzeby pięciu operatorów telefonii komórkowej i Internetu, dwóm najemcom pod potrzeby łączności radiowej oraz działkę nr 2364/1 Spółce Aquabellis, a Rogozińskiemu Centrum Kultury instalacje centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Regionalnego. W trakcie roku, z końcem miesiąca marca, z najmu miejsca na wieżach kominowych zrezygnowała AERO 2 Sp. z o. o. Ogólny koszt działalności usługowej wyniósł 59.413,96 zł. Działalność ta (głównie dzierżawa) jest bardzo rentowna i przyniosła Spółce zysk w kwocie 108.978,59 zł.

Pozostała działalność operacyjna

Na ogólną kwotę 12.633,23 zł pozostałych przychodów operacyjnych, składają się wartości

pochodzące z refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną w wieku do 30 roku, sprzedaży złomu, uzysku z likwidacji środka trwałego, różnicy z aktuarialnej wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe oraz zaokrągleń.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 14.011,60 zł wynikają przede wszystkim z odpisów dokonanych w wyniku inwentury i aktualizacji wartości materiałów oraz dokonanych w roku sprawozdawczym darowizn.

STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA SPÓŁKI W SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Stan majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 7.803.834,99 zł, przy umorzeniu 6.267.509,37 zł. W stosunku do 2015 roku nastąpiło zwiększenie wartości ewidencyjnej o łączną kwotę 33.330,18 zł, wynikające z przyjęcia na stan nowych środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości 103.687,24 zł oraz z likwidacji środków trwałych o wartości 70.357,06 zł.

 

Spółka rok 2016 zakończyła zyskiem, co wynika z poniżej zestawionych przychodów i kosztów:

Przychody ze sprzedaży                                                                       " 3.403.153,68 zł w tym:

ze sprzedaży ciepła                                                                                 -       3.234.761,13 zł

ze sprzedaży usług                                                                                 -          168.392,55 zł

Pozostałe przychody operacyjne                                                         - 12.633,23 zł w tym:

przychody z tytułu refundacji kosztów przez Urząd Pracy                   -            10.890,05 zł

uzysk ze złomowania odpadów i materiałów                                        -                 387.50 zł

uzysk z likwidacji środka trwałego                                                        -              1.270,00 zł

różnica z aktuarialnej wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe           -                   81,91 zł

zaokrąglenia                                                                                           -                     3,77 zł

Przychody finansowe                                                                          -            77.074,89 zł

w tym:

odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym lokaty)           -            73.911.39 zł

odsetki od należności przeterminowanych                                            -              3.163,50 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY                                                                         3.492.861,80 zł

 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej                                    -     3.052.810,89 zł

w tym:

koszt działalności energetycznej                                                              -     2.993.396,93 zł

koszt sprzedaży usług                                                                              -          59.413,96 zł

Pozostałe koszty operacyjne                                                                 -          14.011,60 zł

w tym:

Darowizny                                                                                               -            2.900,00 zł

inwentura materiałów (niedobór niezawiniony)                                      -               386,81 zł

odpis aktualizujący wartość materiałów                                                  -          10.723,54 zł

pozostałe (zaokrąglenia)                                                                          -                   1,25 zł

Koszty finansowe                                                                                  -                   0,00 zł

OGÓŁEM KOSZTY                                                                            -     3.066.822,49

 

Wynik finansowy - zysk brutto                                                           - 426.039,31 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych                                             - 86.170,00 zł

Wynik finansowy - zysk netto                                                              - 339.869,31 zl

 

SYTUACJA FINANSOWA I MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE SPÓŁKI

W trakcie całego 2016 roku Spółka nie miała trudności z utrzymaniem płynności finansowej
w swojej bieżącej działalności. Spółka nie ma żadnych obciążeń z tytułu pożyczek, kredytów czy
poręczeń. Wolne środki lokowano w trakcie całego roku na lokatach terminowych i mimo
stosunkowo niskiego oprocentowania lokat bankowych, osiągnięte z tego tytułu przychody
finansowe wyniosły 73.911,39 zł. Wygenerowane środki pieniężne zabezpieczają płynność
finansową w działalności bieżącej, pozwalają na planowe inwestowanie i niezbędne
modernizacje oraz zabezpieczają możliwości płatnicze Spółki w wypadkach ewentualnych
remontów czy zakupów awaryjnych.

SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI

Na koniec 2016 roku w Spółce na umowę o pracę zatrudnionych było dwanaście osób na
dwunastu etatach, z czego jedna osoba zatrudniona jest na czas określony do 31 maja 2018 r.
w ramach umowy na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną w wieku do 30 roku życia.
Aktualną strukturę zatrudnienia pokazuje poniższa tabela.

L.p.
Wyszczególnienie
Ilość pracujących na 31.12.2016 r.
1.
Prezes Zarządu
1
2.
Główna księgowa
1
3.
Kierownik utrzymania ruchu
1
4.
Magazynier
0,2
5.
Księgowość i administracja
0,8
6.
Operatorzy kotłów
7,5
7.
Obsługa bieżąca i remonty
0,5
Łącznie [etaty]
12,0

 

Radny Paweł Wojciechowski zapytał, ile zostanie środków po przekazaniu gminie 3 mln zł ? Pan prezes Gruszczyński odpowiedział, że będzie to kwota 1,5 mln zł, wystarczająca na utrzymanie płynności finansowej spółki. Pan radny dopytał, jaki był koszt certyfikatu ? Pan prezes odpowiedział, że całkowity koszt zamknął się w kwocie 20 tys zł. Pan radny Kupidura poprosił o odpowiedź na pytanie, o ile wzrośnie cena gazu w 2018 r., i odbiór gazu? Pan Piotr Gruszczyński poinformował, że może to być podwyżka rzędu 3 lub 4 %, ponieważ nie wiadomo jaka sytuacja będzie na giełdzie. Pan radny Wojciechowski zapytał, z jakiego powodu wzrosły koszty zarządu? Pan prezes powiedział, że jest to związane z jego nagrodą za 35 lat pracy.

 

Ad. 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Uchwały na najbliższe posiedzenie sesji przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski.

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (grunty rolne),
 2. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku,
 3. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno,
 4. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno,
 5. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno,
 6.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 84 w Rogoźnie, pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, czy wnioskodawca nie jest zainteresowany kupnem tej działki? Pan kierownik odpowiedział, że może i jest, jednak zwrócił się z wnioskiem o dzierżawę, kolejne pytanie radnego dotyczyło skąd wynikają daty dzierżaw? Pan kierownik odpowiedział, że z wniosków składanych przez zainteresowanych,
 7.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy w trybie bezprzetargowym części działki nr 1512/2 w Rogoźnie,
 8.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (Wójtostwo), pan przewodniczący Adam Nadolny w imieniu nieobecnego w dalszej części Romana Kinacha zapytał, skąd wynikają różnice w numeracji działek pomiędzy specyfikacją a mapami? Pan Piątkowski odpowiedział, że są to działki rolnicze i nie ma gwarancji, że teren ten zostanie sprzedany,
 9.  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 22/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
 10.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialna i Długą,
 11.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarska,
 12.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Rogoźna terenu położonego w rejonie ulic: Mickiewicza i Różanej,
 13.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp.,
 14.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Parkowo, pan Paweł Wojciechowski zapytał o prognozę skutków finansowych dotyczącą tej uchwały? Pan kierownik odpowiedział radnemu, że nie jest to element uchwały, który jest procedowany.

 

Ad. 6. Sprawy bieżące.

Brak

 

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.

Radni złożyli następujące wnioski, które zostały przyjęte jednogłośnie:

 • ustawienia tabliczki kierunkowej na drodze z Kaziopola w prawą stronę do Rogoźna i w lewą stronę do Ryczywołu, wniosek pana radnego Janusa,
 • wykoszenia traw na krzyżówkach dróg gminnych i powiatowych, wniosek złożony przez pana radnego Henryka Janusa,
 • zamontowania barierek przed parkingiem przy jeziorze w Nienawiszczu, wniosek pani radnej Ewy Wysockiej,
 • wniosek o zabezpieczenie budynku PKP w Parkowie, wniosek pana przewodniczącego komisji Adama Nadolnego,
 • naprawę niesprawnej kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej, oraz przy wjeździe do Tesco (w załączeniu zdjęcia), wniosek pana Sebastiana Kupidury.

 

Ad. 9. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 10.30. Protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf