Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

 

UCHWAŁA NR XXV/247/2020

 

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 

z dnia 27 stycznia 2020

 

 

 

w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

 

 

Na podstawie art. 6i ust. 1 pkt. 3 art. 6 j ust. 3b, art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.2010z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 169,00 zł/rok.

 

§ 2.

 

W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny określa się wysokość stawki opłaty podwyższonej w wysokości 676,00 zł/rok.

 

§ 3.

 

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w § 1 za rok należy uiścić, bez wezwania, na właściwy rachunek bankowy Gminy Rogoźno lub w kasie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie do dnia 15 września każdego roku.

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr XXXIII/307/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/247/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020

 

 

 

Uchwałą nr 27/1567/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2019r, stwierdziło nieważność uchwały nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2019r, z uwagi na nieprawidłowe zapisy w treści. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf