Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2014
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2014

BURMISTRZ ROGOŹNA

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert
na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
(załączniki do pobrania)


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku.pdf
(plik do pobrania)


BURMISTRZ ROGOŹNA

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
(plik do pobrania)

Data ogłoszenia konkursu: 17.01.2014r.
Ostateczny termin składania ofert: 07.02.2014r.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA ROGOŹNA

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) do zgłaszania  kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna, oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które nie biorą udziału w konkursie. Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata,
  • dane kontaktowe kandydata: adres, nr tel., adres e-mail,
  • nazwę organizacji dokonującej zgłoszenia,
  • imię i nazwisko, funkcję, dane kontaktowe osoby reprezentującej organizację,
  • aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji, ewentualnie statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie kandydata zawierające informację o tym z jakimi organizacjami pozarządowymi jest związany oraz jego zgodę na udział w pracach komisji opatrzone własnoręcznym podpisem.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 do dnia 10 lutego 2014 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia).

                                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                                /-/ mgr Krzysztof Ostrowski
                                                                             Zastępca Burmistrza Rogoźna
Rogoźno, 27.01.2014r.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie otwartego konursu ofert
Zarządzenie Nr OR.0050.1.9.2014 Burmistrza Rogoźna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - pdf
Druk oferty - doc
Druk oświadczenia - doc
Druk sprawozdania - docZESTAWIENIE STANOWISK
zgłoszonych podczas konsultacji społecznych w sprawie
"Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014".
Konsultacje odbywały się na mocy Uchwały Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r.
w dniach 16 października – 31 października 2013. (kliknij)

 


 

Konsultacje społeczne
w sprawie

Programu współpracy Gminy Rogoźno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji
zadań pożytku publicznego na rok 2014

 

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2014.

 

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014”. Propozycje na załączonym formularzu prosimy składać nie później niż do dnia 31 października 2013r. w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kultura@rogozno.pl w tym samym terminie.

 

Burmistrz Rogoźna
/-/ inż. Bogusław Janus

 

Rogoźno, 16 października 2013r.

 

Załączniki:


drukuj pobierz pdf    

wstecz