Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXII/317/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok

Uchwała Nr XXXII/317/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

  z dnia 19 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie  Gminy Rogoźno na 2020 rok

 

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale nr XXIII/221/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2020 rok zmienionej:

Uchwałą nr XXV/251/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku,

Uchwałą nr XXVI/252/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.63.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.68.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 kwietnia 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.69.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 kwietnia 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2020 roku,

Uchwałą nr XXVIII/288/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 roku,

Uchwałą nr XXIX/291/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 07 maja 2020 roku,

Uchwałą nr XXX/295/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.100.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 maja 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.103.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 czerwca 2020 roku

wprowadza się następujące  zmiany:

 1. 1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę                                              943.334,05

                I ustala się na kwotę                                                                                  87.229.018,01

       Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi                                                87.229.018,01

z tego :

1)    Dochody bieżące w kwocie              85.317.860,51 zł

2)    Dochody majątkowe w kwocie          1.911.157,50

 

Załącznik nr 1 do  uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                              3.373.816,05            i ustala się na kwotę                                                                                       92.030.427,54            Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi                                             92.030.427,54

        załącznik nr 2 do  uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje brzmienie             załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.     

            z tego:

               1)   wydatki bieżące w wysokości          84.781.333,89 zł               

               2)   wydatki majątkowe w wysokości       7.249.093,65 zł

 

załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie                   załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 1. §3.uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 4.801.409,53 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

       2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów      6.718.209,53 zł

       3. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów        1.916.800,00 zł”

załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie                   załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 1. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie                   załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 1. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§ 8  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie                   załącznika nr 6  do niniejszej uchwały.  

 1. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§ 9  Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1)Przychody   4.900.166,21 zł,

2) Koszty         4.899.166,21 zł ”

załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie                   załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Uzasadnienie

Uchwały nr XXXII/317/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

DOCHODY  

 1. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  zwiększa się dochody o  kwotę                                                       46.050,00 zł   

 zmian dokonano na podstawie otrzymanego pisma z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.                                   

 1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o  kwotę                    194.204,05 zł                                           zmian dokonano po otrzymaniu wpłaty przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wyd. Finansów i Budżetu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
 2. W dziale 855 - Rodzina   zwiększa się dochody o  kwotę                                          703.080,00 zł

zmian dokonano po otrzymaniu pisma nr FB-I.3111.189.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Dobry start”

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę                       943.334,05 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonuje się przeniesienia między paragrafami

 o kwotę (+/-) 7.000,00 zł

(zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarczego

w związku z potrzebą zapewnienia realizacji zadań własnych Gminy Rogoźno w 2020 roku).

 1. 2.     W dziel 600 – Transport i łączność   zwiększa się wydatki o kwotę                  2.352.982,00 zł

 zmiana została wprowadzona z pismem  Starostwa Powiatowego w Obornikach na kwotę 250.000,00 zł, oraz na wniosek Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w związku

z potrzebą aktualizacji środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie”.   

 1. W dziale 750 – Administracja publiczna   zwiększa się wydatki o kwotę               3.000,00 zł                   

( zmiana została wprowadzona na wniosek  Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich -  dotyczy finansowania wywozu odpadów powstałych  wyniku sprzątania terenów gminy przez pracowników nadzorowanych przez Straż Miejską w Rogoźnie).

 1. 4.     W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się  wydatki o kwotę                                                          46.050,00 zł

zmian dokonano na podstawie otrzymanego pisma z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.                                   

 1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się  wydatki o kwotę                                                                                                     47.500,00 zł

( zmiana została wprowadzona na wniosek  Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich -  dotyczy dofinansowania do zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Rogoźnie).

 

 1. 6.     W dziale 801 –  Oświata i wychowanie  zwiększa się  wydatki o kwotę               217.004,05 zł

( zmiana została wprowadzona na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie - dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2020 roku na kwotę 194.204,05 zł oraz zmiany wprowadzone na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie - dotyczy przeniesienia między rozdziałami:

80101 zwiększa się o kwotę 7.800,00 zł,

80103 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł,

80148 zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł,

Wprowadzono także zmiany na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na realizacje zadania publicznego „ umuzykalnianie dzieci i młodzieży oraz popularyzacja muzyki klasycznej)

 1. W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia między paragrafami o kwotę 60.000,00 zł  zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w związku z otrzymanym wnioskiem o wsparcie finansowe dla Szpitala w Obornikach.
 2. 8.     W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę    800,00 zł                                                                                 

(zmiana została wprowadzona na wniosek  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie ).

 1. 9.     W dziale 855 - Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę                                           703.080,00 zł

zmian dokonano po otrzymaniu pisma nr FB-I.3111.189.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Dobry start”

 1. 10.   W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł

zmian dokonano na wniosek Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. K. Marcinkowskiego przy ulicy Długiej w Rogoźnie zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł oraz zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę             3.373.816,05 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3” Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2020 roku wprowadzono wolne środki w kwocie 2 430 482,00 zł

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na 2020 rok”

zwiększono o kwotę 2 418 322,00 zł,

Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok”

Zwiększono o kwotę 943.334,05 zł,

Nr 6 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2020 roku”

Zmniejszono o kwotę 327 500,00 zł,

Nr 7 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2020 rok” dokonano zmiany zgodnie przedłożonym pismemnr ZAMK.GK.3012.1.20 z dnia 2020 roku - została zwiększona wartość amortyzacji.

 

 

 

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załaczniki nr 3, 5, 6, 7

Załacznik nr 4

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załacznik nr 4
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-06-26 08:47:29)
rozmiar pliku: 140.6Kb
Załaczniki nr 3, 5, 6, 7
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-06-26 08:43:34)
rozmiar pliku: 53.8Kb
Załacznik nr 2
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-06-26 08:43:05)
rozmiar pliku: 133.2Kb
Załacznik nr 1
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-06-26 08:42:24)
rozmiar pliku: 119.4Kb

drukuj pobierz pdf