Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna o g ł a s z a I przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż

Burmistrz Rogoźna o g ł a s z a  I przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż

1. prawa własności lokalu mieszkalnegoul. Rynkowa 21/5 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO).

 

Lp.

przedmiot sprzedaży

Cena wywoławcza brutto

Wysokość wadium

termin przetargu/ godzina

termin wpłaty wadium

 

 

1.

ul. Rynkowa 21/5 w Rogoźno o pow. użytkowej 35,45m2 składający się z pokoju, kuchni i przedpokoju położony na poddaszu, z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o pow. użytkowej 8,14m2 w inwentaryzacji oznaczonym nr 5p wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 1080/10000 oraz udziałem do działki gruntu nr 1065 o pow.0,0382ha, objętej KW PO1O/00027552/2 wynoszącym 1080/10000.  

 

45 000,00zł

 

4 500,00zł

 

29 marca 2022 r.

/ godz. 09:00

 

24 marca 2022 r.

 

W oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarską (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz.6638) działka 1065 objęta jest symbolem 4MW/U o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Ww. działka położona jest w strefie ”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz zlokalizowana jest w granicach obszaru przestrzeni publicznej.  

Dom Rynkowa 21 usytuowanych w granicach działki 1065 objęty jest ochroną konserwatorską – ewidencja zabytków.   

W dziale III KW PO1O/00027552/2 prawa, roszczenia i ograniczenia pod nr wpisu 1 inny wpis widnieję wpis o treści: „wszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości, ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”.

W dziale IV księgi wieczystej KW PO1O/00027552/2 hipoteka widnieje następujący komentarz do migracji: w łamie 4 wpisano pod nr 1 „wszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z tej nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności, wpisano dnia 14 czerwca 1999 r."

 

Na działce nr 1065 znajduje się:

a) dwu kondygnacyjny budynek mieszkalny posiadający 7 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem częściowo użytkowym o powierzchni zabudowy 307m2, budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 12m2 oraz budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 4m2,

b) łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali i pomieszczeń przynależnych zabudowanej nieruchomości Rynkowa 21 wynosi 403,71m2.

Samodzielność lokalu nr 5 w budynku Rynkowa 21 stwierdza Starosta Obornicki zaświadczeniem nr AB.705.44.2017 z dnia 19 września 2017 r. Nieruchomość wspólną stanowią: komunikacja, strych i pralnia.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: B (tereny mieszkaniowe).  

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną brutto.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn. zm.).

 

2.  prawa własności działki gruntu, położonej przy ul. Hetmańskiej w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO) - w ewidencji geodezyjnej oznaczonejnr 197/33 o pow. 0,0802ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2.

 

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

termin przetargu/ godzina

termin wpłaty wadium

 

1.

 

197/33

 

0,0802

 

39 000,00zł

 

3 900,00zł

 

29 marca 2022 r.

/ godz. 10:00

 

24 marca 2022 r.

 

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 16.09.2020 r., poz.6982) przedmiotowa działka gruntu objęte jest symbolem 19MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka zlokalizowana jest w części w granicy obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%).

Działka położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawane działki.

Opis terenu:

- działka niezabudowana, teren nieużytkowany, na działce znajduję się nieczynny podziemny wodociąg,    

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RVI – grunty orne. 

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto.

Nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

Przetargi odbędą się w dniu  29 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, w godzinach podanych w powyższych tabelach

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu/-ów jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej nieruchomości lokalowej / działkina konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 24 marca 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru lokalu / działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz.1899 z późn. zm.) upłynął z dniem 15 lutego 2022 r.
 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

  1. podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,
  2. małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  3. pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990), że jeżeli osoba ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

-  o zapoznaniu się:

a) z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

b) z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z kartoteki budynkowej i lokalowej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W sprawie oględzin lokalu mieszkalnego należy kontaktować się z Zarządem Administracyjnym Mienia Komunalnego (ZAMK) w Rogoźnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno, nr tel. 67 26 17 093.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl  ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z organizowanego przetargu nieograniczonego,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrywania oferty złożonej w przetargu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia  16 lutego 2022 r.

 

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 

drukuj pobierz pdf