Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przetargach ustnych nieograniczonych z dn. 28.03.2023 r.

 

 

 

Burmistrz Rogoźna o g ł a s z a  przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż

  1. 1.        prawa własności lokalu mieszkalnegoul. Boguniewska 2/1 m. Rogoźno (obręb ROGOŹNO) – I przetarg

Lp.

przedmiot sprzedaży

Cena wywoławcza brutto

Wysokość wadium

termin przetargu/ godzina

termin wpłaty wadium

 

 

1.

lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 32,29m2 składający się z  2 (dwóch) pokoi i kuchni, położony na parterze z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej pow. użytkowej 13,04m2, tj. piwnicą w inwentaryzacji oznaczoną nr 1p i pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 1g wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku                                 i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właściciel  poszczególnych lokali wynoszącym 781/10000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2077 o pow.1 615m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00020733/6.   

 

57 000,00zł

 

5 700,00zł

 

09 maja 2023 r.

/ godz. 09:00

 

04 maja 2023 r.

Przeznaczenie działki 2077: zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu  ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulic: Długa, W. Poznańska, Boguniewska, J.S. Konieczyńskich uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/212/2000 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 30 listopada 2000 r. działka 2077 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem Mu o przeznaczeniu: teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  

 Dom Boguniewska 2 usytuowany w granicach działki 2077 objęty jest ochroną konserwatorską – gminna i wojewódzka ewidencja zabytków.   

 

W dziale III KW PO1O/00020733/6 prawa, roszczenia i ograniczenia:

a) nr wpisu 1, rodzaj wpisu ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością treść wpisu:    „prawo sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób, że do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokalu nr 2 należeć będą: piwnica pod schodami oznaczona nr 2p3 oraz korytarz na parterze oznaczony nr k3”,                                                                                       

b) nr wpisu 2, rodzaj wpisu ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością treść wpisu: „prawo sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób, że do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokalu mieszkalnego nr 6 należeć będą: piwnica oznaczona numerem 6p3 oraz korytarz położony na I piętrze oznaczony nr k5”,                                                                       

c) nr wpisu 3, rodzaj wpisu inny wpis, treść wpisu: „wszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”    

W dziale IV KW PO1O/00020733/6 widnieje komentarz do migracji o następującej treści: w łamie 4 wpisano: "Wszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą a przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 25 stycznia 1999 r.".

 

Na działce nr 2077 znajduje się:

a) trzy kondygnacyjny budynek mieszkalny z całkowitym podpiwniczeniem z poddaszem częściowo użytkowym, posiadający 13 lokali mieszkalnych o powierzchni zabudowy 311m2,  

b) jedno kondygnacyjny budynek gospodarczy z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 64m2,

c) jedno kondygnacyjny budynek gospodarczy WC  z dołem kloacznym o powierzchni zabudowy 11m2,

d)łączna powierzchnia użytkowawszystkich lokali i pomieszczeń przynależnych zabudowanej nieruchomości Boguniewska 2 wynosi 580,36m2.

 

Samodzielność lokalu nr 1 w budynku Boguniewska 2 stwierdził Starostwo Powiatowe w Obornikach zaświadczeniem nr AB-7356/226/04 z dnia 02 sierpnia 2004 r.

Nieruchomość wspólną stanowi:

a)     budynek mieszkalny: komunikacja, pralnia, korytarze oznaczone nr: k1, k2, k3, k4, k5, k6, strych, piwnice nr: 2p3, 5p2, 5p3 i 6p3,

b)    budynek WC,

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: B (tereny mieszkaniowe).  

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną brutto.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.).

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz.344) upłynął z dniem 16 lutego 2023 r.

W sprawie oględzin lokalu mieszkalnego należy kontaktować się z Zarządem Administracyjnym Mienia Komunalnego (ZAMK) w Rogoźnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno, nr tel. 67 26 17 093.

 

  1. 2.  prawa własności 3(trzech) niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie przy ul. Hetmańskiej (obręb ROGOŹNO) - w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 197/20 o pow.0,0828ha, 197/28 o pow.0,1237ha i 197/32 o pow.0,0932ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2, – I przetarg

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

termin przetargi/ godzina

termin wpłaty wadium

1.

197/20

0,0828

50 000,00zł

5 000,00zł

 

09 maja 2023 r.

/ godz.10:00

 

04 maja 2023 r.

2.

197/28

0,1237

69 000,00zł

6 900,00zł

3.

197/32

0,0932

55 000,00zł

5 500,00zł

 

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 16.09.2020 r., poz.6982) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem: 17MN i 18MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawane działki.

 

 

Opis terenu:

- działki niezabudowane, teren: nieużytkowany, na działkach nr: 197/28 i 197/32 znajduję się nieczynny wodociąg, na działce nr 197/28 zlokalizowana jest ogrodzona nieczynna studnia głębinowa.  

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach:  RV i RVI – grunty orne. 

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

Nabywca/-cy na podstawie art.146aa, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.) ponosi/-szą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344) upłynął z dniem 16 marca 2023 r.

  1. 3.  prawa własności 2(dwóch)  działek gruntu, położonych przy ul. Leśnej w Rogoźnie, (obręb ROGOŹNO) - w ewidencji geodezyjnej oznaczonychnr: 166/5 o pow.0,0964ha i 166/7 o pow. 0,0946ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00022213/9, – I przetarg

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

termin przetargu/ godzina

termin wpłaty wadium

1.

166/5

0,0964

55 000,00zł

 5 500,00zł

 

 

09 maja 2023 r.

/ godz. 12:00

 

04 maja 2023 r.

2.

166/7

0,0946

62 000,00zł

6 200,00zł

 

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 16.09.2020 r., poz.6982) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 17MN/U o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, ponadto działka 166/5 objęta jest w części linią elektroenergetyczną średniego napięcia 15kV wraz z pasem technologicznym. Działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

Działka 166/5 obciążona jest służebością przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. polegająca na pobudowaniu linii kablowej SN 15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150mm2 o długości 14 m z pasem technicznym o szerokości 1m, powierzchni pasa służebności 14,00m2 oraz pobudowania: słup wirowy typu Kgr 13,5/20, a dla istniejącej linii napowietrznej 15kV (układ trójkątny) o długości 8m z pasem technicznym o szerokości 3m o pow.24,00m2, linii napowietrznej 15kV (układ płaski) o długości 9m z pasem technicznym o szerokości 4,6m o pow.41,40m2, słupa kratowego, łączna powierzchnia pasa służebności dla projektowanego kabla SN15kV i istniejącej linii napowietrznej SN 15kV wynosi 49,40m2.  

Opis terenu:

- działki niezabudowane, teren użytkowany dotychczas jako rolniczy, na terenie działki 166/5 znajduję się słup konstrukcji stalowej wraz z napowietrzną linią elektroenergetyczną średniego napięcia 15kV.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV – grunty orne.

Ustalone w oparciu o  operat szacunkowy ceny są cenami netto.

Nabywca/-cy na podstawie art.146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.) ponosi/-szą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344) upłynął z dniem 16 marca 2023 r.

Przetargi odbędą się w dniu  09 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, w godzinach podanych w tabelach

Warunkiem przystąpienia do przetargu/-ów jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej/ działki na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 04 maja 2023 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru lokalu / działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a)     podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,

b)    małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

c)     pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344), że jeżeli osoba ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

-  o zapoznaniu się:

a) z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

b) z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z kartoteki budynkowej i lokalowej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl  ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z organizowanego przetargu nieograniczonego,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrywania oferty złożonej w przetargu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia  28 marca 2023 r.

 

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6

 

drukuj pobierz pdf