Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA » Petycje
A A A

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA: Petycje

PETYCJE

 

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2.  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3.  oznaczenie adresata petycji;
  4.  wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

 

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

 W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Rogoźna

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

2016

 

1

Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc

1_2016

Utworzenie przez Kierownika JST „biblioteczki samorządowca”

22.04.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

brak

odp. 1_2016

2

Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc  2 2016

1. zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające wsparcie producenta

2. przekazania załącznika nr 2 do petycji – Program bezpłatnej oceny stanu infrastruktury informatycznej do szkół podstawowych i gimnazjów
 22.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  odp. 2 2016
3

Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc

3_2016 Dokonanie analizy problematyki związanej z poprawą efektywności energetycznej 09.05.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak odp. 3_2016
4

Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych

4_2016 Wykonania przez inwestora i przedstawienia raportu środowiskowego budowy chlewni i świniarni w Budziszewku oraz powołania Komisji Urbanistycznej do oceny w/w inwestycji 05.07.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odp. 4_2016 

 

2017

 

1

Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc

1_2017 Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Zarządzania bezpieczeństwem informacji 07.02.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  
2

Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych

2_2017

Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz

 

24.03.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    odp. 2_2017
3  

Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych

3_2017

Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz

 

27.03.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    odp. 3_2017
4  

Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych

4_2017

Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz

 

27.03.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     odp. 4_2017
5  

Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych

5_2017

Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz

 

28.03.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    odp. 5_2017 
6  

Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych

6_2017

Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz

 

28.03.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     odp. 6_2017
7  

Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych

7_2017

Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz

 

28.03.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     odp. 7_2017
8  

Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych

8_2017

Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz

 

31.03.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     odp. 8_2017
9  

Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych

9_2017

Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz

 

03.04.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     odp. 9_2017
10  

Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych

10_2017

Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz

 

12.04.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    odp. 10_2017 
11 Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych 11_2017

Wykonanie badań hydrologicznych oraz hydrologiczno-geologicznych przez niezależną i kompetentną firmę w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz

02.05.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     odp. 11_2017
12 Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych 12_2017 Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz 02.05.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    odp. 12_2017 
13 Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych 13_2017 Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz 02.05.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    odp. 13_2017 
14
Szulc-Efekt sp. z o.o.
reprezentowana przez
Prezesa Zarządu Adama Szulc
14_2017
Publikacja petycji na stronie JST oraz przekazanie do wszystkich podległych szkół podstawowych
04.09.2017
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak  odp. 14_2017
15
Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc
15_2017
Publikacja petycji na stronie JST oraz przekazanie do wszystkich podległych szkół podstawowych
14.09.2017
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak odp. 15_2017
16
Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych
16_2017
Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz
25.09.2017
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak odp. 16_2017
17
Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych
17_2017
Wydanie odmownej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach wsi Jaracz
27.10.2017
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
  odp. 17_2017

 

2018

 

1
Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na upublicznienie danych osobowych
1_2018
Dotyczy naprawy drogi gruntowej w kierunku Parkowo-Huby
10.01.2018
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 brak
 odp. 1_2018
2
Szkoła Podstawowa im. Nobilistów Polskich w Gościejewie
2_2018
Petycja Rady Rodziców Odziału Przedszkolnego
12.01.2018
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak
odp. 2_2018
3
Mieszkańcy ul. Kwarcowej w Rogoźnie
3_2018
Dotyczy utwardzenia początkowego odcinka drogi przy ul. Kwarcowej w Rogoźnie
14.03.2018
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak
 odp. 3_2018
4
Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc
4_2018
Wniosek o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych
04.05.2018
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 brak
odp. 4_2018 
5
Mieszkańcy miejscowości Wełna
5_2018
Dotyczy ponownej analizy zmiany w rozkładzie jazdy publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej łączącej Rogoźno z Obornikami
28.08.2018
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   
6
Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc
6_2018
Publikacja petycji na stronie JST oraz przekazanie do wszystkich podległych szkół podstawowych
14.09.2018
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   
7
Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc
7_2018
Publikacja petycji na stronie JST oraz przekazanie do wszystkich podległych szkół podstawowych
28.09.2018
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   
8
Sołtys wsi Rożnowo
8_2018
Dotyczy planowanego przebiegu obwodnicy Obornik i drogi S11 Poznań - Piła
04.12.2018
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
  odp. 8_2018
 
2019
 
1
Mieszkaniec Gminy Rogoźno
1_2019
Dotyczy udzielenia odpowiedzi przez Radę Miejską w Rogoźnie
 09.01.2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   
2
Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc
2_2019
Dotyczy przesłania do lokalnych mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy linku o informacji w portalu Mikroporady
25.03.2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   
3
Mieszkańcy gm. Rogoźna
3_2019
Dotyczy podjęcia działania w sprawie umożliwienia złożenia wniosków do 12 kwietnia 2019 r. do Wojewody Wlkp. dwóch wniosków na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań gminnych w województwie wilkopolskim
03.04.2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   
4
Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc
4_2019
Dotyczy redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych
28.05.2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
  odp. 4_2019
5
Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc
5_2019
Dotyczy zaplanowania postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
31.05.2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   
6
Mieszkańcy mieszkańców Ciesiel
6_2019
Dotyczy odłączenia spod Sołectwa Owczegłowy
17.07.2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   
7
Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc
7_2019
Dotyczy telefonii stacjonarnej i numerów kontaktowych do Urzędu Miejskiego.
24.07.2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
25.07.2019 odp. 7_2019
8
Stworzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN
8_2019
Dotyczy przekazania materiałów o charakterzr informacyjnym, związanych ze stosowaniem szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
10.09.2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  08.10.2019 odp. 8_2019 
9
Adwokat Renata Sutor
9_2019
Dotyczy zakresu zmian przepisów prawa
01.10.2019
 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odp. 9 2019 
10
Adwokat Renata Sutor
10 2019
Dotyczy zmian przepisów prawa miejscowego
18.11.2019
 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
11
Adwokat Renata Sutor
11 2019
Dotyczy zmian przepisów prawa miejscowego
06.12.2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odp. 11 2019 
12
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
12 2019
Dotyczy informacji o obrocie bezgotówkowym
18.12.2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odp. 12 2019
 
 
 
2020
 
 
 
1 Open Nexus sp. z o.o. 1 2020 Prośba zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów 30.03.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
2. Inicjatywa Dbajmy o bezpieczeństwo Interesantów i Urzędników 2 2020 Wniosek/Prośba - mierzmy zdalnie temperaturę Interesantów 23.04.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odp 2 2020 
3. Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie "APLAGA" 3 2020 Petycja w sprawie udostępnienia rzetelnej informacji w sprawie kanalizacji w Rogoźnie 19.05.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
4. Renata Sutor 4 2020 Petycja dotyczy zmian w prawie miejscowym 1.06.2020  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    odp 4 2020
5.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

5_2020 Petycja - Inicjatywa dbajmyo jawność i transparetność w Gminach.  7.08.2020  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odp.5_2020
6.

 

Przemysław B.
6 2020 PETYCJA W SPRAWIE STANU CZYSTOŚCI JEZIOR, RZEK ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU SUSZY W GMINIE ROGOŹNO 26.08.2020r.  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odp. 6.2020
7.

Mieszkańcy ul. Boguniewskiej i Miedzylesia

7_2020 W sprawie budowy chodnika z dopuszczeniiem ruchu rowerów 21.10.2020r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
8.

 Arkadiusz R.

8_2020 Szczepienia COVID-19 15.12.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    

 

2021

 

1.  Franciszek F 1_2021 Petycja do Rady Miasta Rogoźna 07.0.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
2. Organizator konkursu "Podwórko NIVEA", Szulc-Efekt sp. z o.o. 2 2021 Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko NIVEA 02.04.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
3. Mieszkańcy Sołectwa Cieśle 3 2021 Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej 10.06.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
4. Szulc-Efekt sp. z o.o. 4_2021

Plan zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną

Elektromobilność

10.06.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
5. Mieszkańcy i właściciele działek ul. Słoneczna 5 2021

Prośba o budowę oświetlenia

08.07.2021r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   odp. 5_2021 
6. Fundacja im.Nikoli Tesli  Białystok

6 2021

_1_

_2_

Petycja o Nadzwyczajne zwołanie posiedzenia Rady
Miejskiej w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu
uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych 
 22.12.2021r.      

 

2022

 

1  Mieszkańcy  ul.Słoneczna 1 2022 Petycja o budowę progów zwalniajacych na ul. Słonecznej w Rogoxnie 1.01.2022r zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    odp. 25.01.2022
2  Patrycja Rosik Biuro Cechu  Zdunów Polskich 2 2022 Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza 09.03.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
3

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu oraz 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

3_2022 Petycja w sprawie - znak styropianu  20.07.2022  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     
4  Teresa G. 4_2022  Utworzenie oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej  16.08.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    odp. 12.0.2023
5 Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Szulc 5_2022 Dotyczy dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego 14.10.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj   Odp. 16.11.2022
6 Fundacja Rozwoju Holistycznego ul. Sikorskiego 50/7 66-400 Gorzów Wlkp. 7_2022 Zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na rok 2023 na organizowanie kampanii i działań edukacyjnych podnoszących powyższą kwestię w środowiskach lokalnych np. w formie odpowiedniego konkursu grantowego lub wsparcia w innej formie działań edukacyjnych w podległych Wam placówkach edukacyjnych 21.10.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj   odp. 18.01.2023

 

2023

 

1. Aleksandra N. 1 2023

Wolne głosy i wnioski na nadzywczajnych sesjach RM w Rogoźnie

25.08.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj  

uchwała

909

2. Aleksandra N. 2_2023

Znaczący ubytek ludności w Rogoźnie

28.08.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj  

uchwała

910
3. Aleksandra N. 3_2023

Znaczący ubytek ludności w Rogoźnie

21.09.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj  

uchwała

938
4. Aleksandra N. 4_2023

Znaczący ubytek ludności w Rogoźnie

25.10.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj    

                                                                                        

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz